Quyết định 3230/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3230/QĐ-BTNMT

Quyết định 3230/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3230/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:19/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 3230/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc bộ

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3229/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ (không bao gồm Tổng cục Khí tượng Thủy văn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ; Pháp chế; Kế hoạch - Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Chánh Thanh tra Bộ; Tổng cục trưởng các tổng cục trực thuộc Bộ;

Cục trưởng các cục trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ trưởng
- Các Thứ tr
ưởng;
- Vụ CCHC, Bộ Nội vụ;
- Tổ công tác xác định Ch
số CCHC hàng năm của Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.HĐ10.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA CÁC TỔNG CỤC, CỤC TRỰC THUỘC BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3230/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ (sau đây viết tắt là Chỉ số CCHC) dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành Phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các tổng cục, cục theo quy định tại Quyết định số 3229/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ Chỉ số CCHC của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trong quý I năm 2018.

2. Yêu cầu

- Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định.

- Tổ chức lấy phiếu Điều tra theo bộ câu hỏi Điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng Điều tra, khảo sát quy định trong Bộ Chỉ số CCHC các tổng cục, cục bảo đảm khách quan, phù hợp với Điều kiện thực tế.

- Kết quả Chỉ số CCHC phản ánh được thực chất, khách quan kết quả thực hiện CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các công chức, viên chức đối với công tác CCHC nói chung và đánh giá kết quả CCHC hàng năm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ nói riêng.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ được quy định tại Quyết định số 3229/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2017.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

TT

Nội dung

Thời gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Họp Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ.

Trước ngày 23/12/2017

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ.

2

Lấy phiếu Điều tra xã hội học:

+ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

+ Tổ công tác CCHC của Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ.

Trước ngày 30/12/2017

Vụ Tổ chức cán b

- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước ngày 12/01/2018

3

Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

Gửi báo cáo về Bộ trước ngày 09/01/2018

Các tổng cục, cục trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ.

4

Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ sCCHC các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

Trước ngày 15/01/2018

Vụ Tổ chức cán bộ

- Các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dliệu tài nguyên môi trường.

- Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ.

5

Tổng hợp báo cáo kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

Trước ngày 20/01/2018

Vụ Tổ chức cán bộ

6

Họp Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC hàng năm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

Trước ngày 27/01/2018

Vụ Tổ chức cán bộ

7

Công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

Trước ngày 31/01/2018

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

- Chủ trì thực hiện công tác Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

- Theo dõi, đôn đốc các các tổng cục, cục trực thuộc Bộ triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục; xây dựng báo cáo tổng hợp; tổ chức công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC hàng năm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ và Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ.

- Trình Bộ trưởng phê duyệt kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

2. VKế hoạch - Tài chính

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lập dự toán và bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ.

3. Các Vụ: Pháp chế; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch - Tài chính; Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc thẩm định điểm tự chấm của các đơn vị đối với các lĩnh vực được giao phụ trách, theo dõi và gửi kết quả thẩm định về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC hàng năm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

- Cử cán bộ tham gia các cuộc họp Hội đồng thẩm định Chỉ sCCHC hàng năm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ và Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ đầy đủ, đúng thành Phần quy định.

4. Văn phòng Bộ

Phê duyệt dự toán kinh phí và chuẩn bị các Điều kiện cần thiết theo chức năng của đơn vị, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC và công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

5. Các tổng cục, cục trực thuộc Bộ

- Triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành Phần được quy định tại Quyết định số 3229/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2017 và theo hướng dẫn của Bộ.

- Xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2017 của đơn vị; tổng hợp các tài liệu kiểm chứng và gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) bảo đảm đầy đủ, đúng thời gian quy định.

6. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Cổng Thông tin điện tử của Bộ; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc thông tin, tuyên truyền về kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

7. Các đơn vị trực thuộc Bộ

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc tổ chức lấy phiếu Điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

8. Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc xác định kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ;

- Giúp việc cho Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC hàng năm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

×
×
×
Vui lòng đợi