Quyết định 3086/QĐ-BTNMT 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3086/QĐ-BTNMT

Quyết định 3086/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3086/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:10/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài nguyên và môi trường sửa đổi, bãi bỏ 62 thủ tục hành chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 3086/QĐ-BTNMT quy định chi tiết về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Quyết định được ký ngày 10/10/2018.

Cụ thể, theo Danh mục được đính kèm sẽ có 56 thủ tục hành chính được sửa đổi, gồm:

- Lĩnh vực đất đai: 02 TTHC cấp Bộ;

- Lĩnh vực môi trường: 18 TTHC cấp Bộ và 05 TTHC cấp tỉnh;

- Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 02 TTHC cấp Bộ và 02 TTHC cấp tỉnh;

- Lĩnh vực tài nguyên nước: 10 TTHC cấp Bộ và 10 TTHC cấp tỉnh;

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn: 03 TTHC cấp Bộ và 03 TTHC cấp tỉnh;

- Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: 01 TTHC cấp Bộ.

Ngoài ra, 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực môi trường gồm: Cấp mới, cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại; Cấp mới, cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Cấp điều chỉnh, cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Quyết định có hiệu lực từ 10/10/2018.

Văn bản này đã hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 818/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa l&

Xem chi tiết Quyết định 3086/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

Số: 3086/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG, ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN, TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

---------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:
1. Danh mục 56 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi:
a) Lĩnh vực đất đai: 02 TTHC cấp Bộ.
b) Lĩnh vực môi trường: 18 TTHC cấp Bộ và 05 TTHC cấp tỉnh.
c) Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 02 TTHC cấp Bộ và 02 TTHC cấp tỉnh.
d) Lĩnh vực tài nguyên nước: 10 TTHC cấp Bộ và 10 TTHC cấp tỉnh.
đ) Lĩnh vực khí tượng thủy văn: 03 TTHC cấp Bộ và 03 TTHC cấp tỉnh.
e) Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: 01 TTHC cấp Bộ.
2. Danh mục TTHC bị bãi bỏ gồm 06 TTHC thuộc lĩnh vực môi trường.
3. Chi tiết Danh mục và nội dung cụ thể của từng TTHC ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, VPB, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG, ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN, TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. Danh mục TTHC được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
I. Danh mục TTHC cấp Trung ương

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực đất đai

 

1

B-BTM-265063-TT

Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất

Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Nghị định số 136/NĐ-CP).

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp chứng chỉ định giá đất tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 634/QĐ-BTNMT).

nhayThủ tục Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất ban hành kèm theo Quyết định 3086/QĐ-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Mục 2.1 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định 1686/QĐ-BTNMT theo quy định tại Điều 2.nhay

2

B-BTM-265154-TT

Thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở đất đaitại Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT.

II

Lĩnh vực môi trường

1

B-BTM-264742-TT

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ cơ quan ngang Bộ

Thay thế TTHC thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT.

2

B-BTM-265035-TT

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ cơ quan ngang Bộ

Thay thế TTHC thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT.

3

B-BTM-264848-TT

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT.

4

B-BTM-264849-TT

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT.

5

B-BTM-264988-TT

Cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT.

6

B-BTM-264989-TT

Cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT.

7

B-BTM-264990-TT

Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT

8

B-BTM-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 1670/QĐ-BTNMT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 1670/QĐ-BTNMT)

9

B-BTM-265032-TT

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 1670/QĐ-BTNMT

10

B-BTM-265033-TT

Điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 1670/QĐ-BTNMT

11

 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 1670/QĐ-BTNMT

12

B-BTM-264843-TT

Thông báo về việc thay đổi điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC Thông báo về việc thay đổi điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT

13

 

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố TTHC được sửa đổi và TTHC bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT)

14

 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) tại Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT

15

 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT

16

 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) tại Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT.

17

B-BTM-264828-TT

Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT

18

 

Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất tại Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT.

III

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

1

B-BTM-265010-TT

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT)

2

B-BTM-265012-TT

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT


 

IV

Lĩnh vực tài nguyên nước

1

B-BTM-264967-TT

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

2

B-BTM-264968-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

3

B-BTM-264969-TT

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

4

B-BTM-264970-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

5

B-BTM-264971-TT

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000m3/ ngày đêm trở lên

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000m3/ ngày đêm trở lên tại Quyết định số 2528 /QĐ-BTNMT

6

B-BTM-264972-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000m3/ ngày đêm trở lên

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000m3/ ngày đêm trở lên tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

7

B-BTM-264973-TT

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác tại Quyết định số 2528 /QĐ-BTNMT

8

B-BTM-264974-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

9

B-BTM-264975-TT

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

nhayThủ tục Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định 4044/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 2.nhay

10

B-BTM-264976-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

nhayThủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định 4044/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 2.nhay

IV

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

1

B-BTM-264734-TT

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đố

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tại Quyết định số 1723/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

V

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

1

B-BTM-264938-TT

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT)

2

B-BTM-264939-TT

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT

3

B-BTM-264940-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT

II. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

Cơ quan thực hiện TTHC

Ghi chú

I

Lĩnh vực môi trường

1

B-BTM-265040-TT

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT.

2

B-BTM-265041-TT

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT.

 

         

3

B-BTM-265042-TT

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT.

 

         

4

 

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT

5

 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) tại Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT

II

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

1

B-BTM-264991-TT

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

2

B-BTM-264993-TT

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

III

Lĩnh vực tài nguyên nước

1

B-BTM-265050-TT

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

2

B-BTM-265051-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

3

B-BTM-265052-TT

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

4

B-BTM-265053-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

5

B-BTM-265054-TT

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

6

B-BTM-265055-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

7

B-BTM-265056-TT

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

8

B-BTM-265057-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

9

B-BTM-265058-TT

Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

10

B-BTM-265059-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT

nhayThủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định 4044/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 2.nhay

IV

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

1

B-BTM-264945-TT

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) tại Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT

2

B-BTM-264946-TT

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC sửa đổi, bổ sung; gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT

3

B-BTM-264947-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT

3

B-BTM-264947-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Nghị định số 136/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế TTHC cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT

B. Danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính(2)

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực môi trường

1

B-BTM-264854-TT

Cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và môi trường

Thủ tục cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT hết hiệu lực thi hành

2

B-BTM-264855-TT

Cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và môi trường

Thủ tục cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT hết hiệu lực thi hành

3

B-BTM-264980-TT

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và môi trường

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Quyết định tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT hết hiệu lực thi hành

4

B-BTM-264983-TT

Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và môi trường

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT hết hiệu lực thi hành

5

B-BTM-265166-TT

Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và môi trường

Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT hết hiệu lực thi hành

6

B-BTM-265168-TT

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Nghị định số 136/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và môi trường

Thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộtại Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT hết hiệu lực thi hành.

nhayNội dung cụ thể của Thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được công bố tại Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT bị bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 818/QĐ-BTNMT.nhay
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất ban hành kèm theo Quyết định 3086/QĐ-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Mục 1 Phụ lục II Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định 1686/QĐ-BTNMT theo quy định tại Điều 2.nhay
nhayNội dung cụ thể Thủ tục Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn thuộc lĩnh vực tài nguyên nước cấp Bộ ban hành kèm theo Quyết định 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Phần II Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định 4044/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 2. nhay
nhayNội dung cụ thể Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn thuộc lĩnh vực tài nguyên nước cấp Bộ ban hành kèm theo Quyết định 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Phần II Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định 4044/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 2. nhay
nhayNội dung cụ thể Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước cấp Tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Phần II Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định 4044/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 2. nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi