Quyết định 24/QĐ-UBQGTKCN Kế hoạch công tác của UBQG Ứng phó thiên tai 2021-2025)

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN QUỐC GIA
ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

____________

Số: 24/QĐ-UBQGTKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021-2025)

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

 

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Theo đề nghị của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tại Tờ trình số 81/TTr-UBQG ngày 19 tháng 02 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021 - 2025).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Thành viên Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thtướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Thành viên
y ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn;
- VP UBQGƯPSC, TT&TKCN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
ễn Cao Lục,
Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NC;
- Lưu: VT, UBQGTKCN (2).

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021-2025)

 (Kèm theo Quyết định số: 24/QĐ-UBQGTKCN ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn)

                                          _____________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định tại Kế hoạch số 1304/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, làm cơ sở để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện kế hoạch kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn ban hành các văn bản liên quan đến thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP.

2. Kiện toàn tchức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự từ trung ương đến địa phương.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản; sản xuất, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng bảo đảm hoạt động thường xuyên cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm tại các khu vực, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hiệu quả.

4. Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập; sơ kết, tổng kết, kim tra, thanh tra thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

III. NHIỆM VỤ CỤ TH

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Cấp phê duyệt

1

Chỉ đạo xây dựng các văn bản

-

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2021

Thủ tướng Chính phủ

-

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chế độ tài chính đối với công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (thay thế Quyết định s 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính).

Bộ Tài chính

Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan.

2021 - 2022

Thủ tướng Chính phủ

-

Quy định thời gian, thời lượng huấn luyện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong chương trình đào tạo đối với học viên, sinh viên các học viện, đại học, cao đẳng và trung cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành có liên quan.

2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Quốc gia

-

Kế hoạch ứng phó sự cđộng đt, sóng thn.

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; các tỉnh, thành phố có liên quan.

2021

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố có liên quan.

2021

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ Giao thông vận tải

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế và các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố có liên quan.

2021

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng.

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố có liên quan.

2021

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải.

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan.

2021 - 2022

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

3

Chỉ đạo kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm

-

Thành lập các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Cô Tô, Côn Đảo, Song Tử Tây, Th Chu, Hòn Khoai.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2021 - 2025

Bộ Quốc phòng

-

Kiện toàn các tiểu đoàn Công binh làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, sập đổ công trình.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2021 - 2025

Bộ Quốc phòng

-

Kiện toàn 3 Trung tâm ứng phó sự cố hóa chất độc, phóng xạ hạt nhân miền (Bắc, Trung, Nam).

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2021 - 2025

Bộ Quốc phòng

-

Kiện toàn 3 Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền (Bắc, Trung, Nam).

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2021 - 2025

Bộ Quốc phòng

4

Chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hội thao

a

Đào tạo

 

 

 

 

-

Đào tạo nhân viên điều khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

b

Huấn luyện

 

 

 

 

-

Huấn luyện nâng cao điều khiển phương tiện thủy nội địa.

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển.

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương.

Hằng năm

-

Huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.

Bộ Quốc phòng; Bộ Công Thương

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương.

Hằng năm

Bộ Công an

-

Huấn luyện ứng cứu sập đồ công trình cho các tiểu đoàn Công binh kiêm nhiệm.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương.

Hằng năm

Bộ Quốc phòng

-

Huấn luyện ứng phó sự cố hóa chất độc, bức xạ hạt nhân.

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương.

Hằng năm

Bộ Quốc phòng

-

Huấn luyện hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai tham gia hiệp định ASEAN.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành liên quan.

Hằng năm

Bộ Quốc phòng

-

Huấn luyện cấp cứu mỏ cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.

Bộ Công thương

Các bộ, ngành liên quan.

Hằng năm

Bộ Công Thương

c

Chỉ đạo diễn tập, hội thao

 

 

 

 

-

Diễn tập phòng, chống thiên tai, sạt lở đất; phòng chống cháy nổ, cháy rừng.

Bộ Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Diễn tập ứng phó thảm họa môi trường.

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2021

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Diễn tập khẩn nguy cứu nạn tại các cảng hàng không sân bay.

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hằng năm

Bộ Giao thông vận tải

-

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các tòa nhà cao tng, khu công nghiệp, khu dân cư.

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hằng năm

Bộ Công an

-

Diễn tập ứng phó thảm họa dịch bệnh nguy hiểm.

Bộ Y tế

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2023

Bộ Y tế

-

Diễn tập ứng phó sự cố nhà máy hóa chất.

Bộ Công Thương

Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2025

Bộ Công Thương

-

Diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới giữa Quân đội Việt Nam và Quân đội Lào.

Bộ Quốc phòng

Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2021

Bộ Quốc phòng

-

Tham gia diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai với các nước ASEAN và ARF.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Theo chương trình

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

-

Tham gia hội thao quốc tế Army Games - 2021 (nội dung cứu hộ, cứu nạn).

Bộ Quốc phòng

Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan

Hằng năm

Bộ Quốc phòng

-

Hội thao cấp cứu mỏ.

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hằng năm

Bộ Công Thương

5

Chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến pháp luật công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

-

Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các bộ, ngành liên quan.

Hằng năm

Bộ Thông tin và Truyền thông

-

Tuyên truyền nâng cao năng lực trong các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Các bộ, ngành, địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hằng năm

Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương

-

Tuyên truyền Công ước SAR 79 về tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

6

Chỉ đạo biên soạn tài liệu

 

 

 

 

-

Biên soạn tài liệu và triển khai lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng và ứng phó sự cố, thiên tai vào chương trình các cấp học hoặc hoạt động ngoại khóa cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, sinh viên, học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hằng năm

Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Chi đầu tư, mua sắm trang thiết bị

-

Xây dựng các công trình; đầu tư mua sắm trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo các đề án đã được phê duyệt.

Các bộ, ngành, địa phương.

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Hằng năm

Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương

-

Đầu tư xây dựng Trung tâm mô phỏng huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

2021 - 2025

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

8

Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

-

Hợp tác giữa Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn với Bang Oregon/Hoa Kỳ trao đổi về quản lý thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Quốc phòng

Bộ Ngoại giao.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Hợp tác với Liên bang Nga tổ chức các lớp tập huấn trong lĩnh vực quản lý và ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Quốc phòng

Bộ Ngoại giao.

2022-2024

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Hợp tác với Singgapore tổ chức các lớp tập huấn trong lĩnh vực ứng cứu sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn đô thị.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành liên quan.

2023

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Xây dựng và ký Nghị định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào.

Bộ Quốc phòng

Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2021

Bộ Quốc phòng

-

Hợp tác với Nhật Bản, Nga, Pháp nghiên cứu nguồn nhân lực, trang bị quản lý và ứng phó bức xạ hạt nhân; động đất, sóng thần.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành liên quan.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Trao đổi thông tin, huấn luyện, diễn tập, ứng phó thiên tai và các sự cố với các nước trong khối ASEAN&ARF; ADMM+.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Hợp tác với Philippin về lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; hợp tác với Campuchia và Thái Lan ứng phó sự cố tràn dầu vùng Vịnh Thái Lan.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Hợp tác xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu ASEAN.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Đàm phán với Singapore và Campuchia về ký văn bản phối hợp tìm kiếm cứu nạn đường không.

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Hợp tác với Thái Lan và Singapore, nghiên cứu tập huấn, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, điều phối lực lượng, phương tiện trong ứng phó với thiên tai, thảm họa trung tâm chỉ huy giữa các nước.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2021 - 2025

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

9

Công tác kiểm tra

 

 

 

 

-

Kim tra thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và việc chấp hành các văn bản quy định về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với một số bộ, ngành, địa phương; các đơn vị chuyên trách kiêm nhiệm.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hàng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Kiểm tra việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; giám sát, thực hiện đầu tư các dự án; quản lý, sử dụng trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với một số bộ, ngành địa phương và đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Kiểm tra công tác huấn luyện, đào tạo; các kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

10

Tổ chức hội nghị

 

 

 

 

-

Hội nghị thành viên Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành liên quan.

Hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

-

Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Tháng 6; tháng 11 hằng năm

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

 

thuộc tính Quyết định 24/QĐ-UBQGTKCN

Quyết định 24/QĐ-UBQGTKCN của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021-2025)
Cơ quan ban hành: Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:24/QĐ-UBQGTKCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:04/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác của UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Ngày 04/3/2021, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ra Quyết định 24/QĐ-UBQGTKCN về việc ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021-2025).

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch như sau: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chế độ tài chính đối với công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Thành lập các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Cô Tô, Côn Đảo, Song Tử Tây, Thổ Chu, Hòn Khoai; Kiện toàn các tiểu đoàn công binh làm nhiệm vụ cứu nạn, sập đổ công trình; Đào tạo nhân viên điều khiển phương tiện thủy nội địa tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách; Huấn luyện nâng cao điều khiển phương tiện thủy nội địa;…

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 24/QĐ-UBQGTKCN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi