Quyết định 2344/QÐ-BVHTTDL 2021 Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

______

Số: 2344/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

                                                                     

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Công văn số 75/TWPCTT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- BCĐ TW&PCTT (để báo cáo);

- UBQG UPSCTT&TKCN (để báo cáo);

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở: VHTTTTDL; VHTTDL; VHTT; DL;

- Lưu: VT, VP (PCTT), HT.165.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

________________

 

Triển khai Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 (sau đây gọi là Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 nhằm tăng cường khả năng đáp ứng của các đơn vị thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ, kịp thời Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), với nguyên tắc phòng ngừa là chính.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn, hoàn thanh tốt các nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên với phương châm phòng ngừa là chính.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ” và công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan, tránh sự chồng chéo, xung đột và bổ sung các quy định mới, bảo đảm sự thống nhất khi triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hoàn thiện cơ chế, tổ chức để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng chính sách đặc thù cho lực lượng làm công tác này.

Điều chỉnh, lồng ghép nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng kết hợp đa mục tiêu, qua đó hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai khi triển khai thực hiện.

3. Tăng cường và nâng cao sự phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan về năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát, điều chỉnh, bổi sung các quy chuẩn, quy định đánh giá rủi ro thiên tai cho phù hợp.

Hằng năm, ưu tiên bố trí ngân sách, đa dạng hóa việc huy động và sử dụng nguồn lực, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai các cấp, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước của cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành theo hướng chuyên trách trên cơ sở củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý tập trung, thống nhất.

Hoàn thiện mô hình, tổ chức lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bao gồm các lực lượng thường trực, chuyên trách, kiêm nhiệm và dự bị, đạt 100% cán bộ thường trực và chuyên trách được tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

5. Cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ văn hóa, thể thao, du lịch và trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc tại các địa phương thường xuyên chịu sự ảnh hưởng của thiên tai và đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị thiết yếu, chuyên dụng đáp ứng hiệu quả các nhu cầu về công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các phương tiện thông tin như: Báo Văn hóa, Báo Điện tử tổ quốc....

7. Hàng năm, tổ chức Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng chế độ, chính sách, bồi dưỡng, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

TT

Nội dung nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch của Bộ triển khai Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

2.

Phổ biến, tham mưu, ban hành các văn bản quán triệt việc thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 tới các tổ chức Đảng trực thuộc

Đảng ủy Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

3.

Xây dựng bộ máy tổ chức; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ theo phương châm “bốn tại chỗ”

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

4.

Bổ sung, kiện toàn và xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

5.

Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

6.

Kịp thời đăng tải thông tin về các nội dung Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và tình hình thiên tai, bão lũ theo yêu cầu

Báo Văn hóa; Trung tâm CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

7.

Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ về năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

8.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Chiến lược, Quy hoạch, Đề án, Dự án... của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phù hợp với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Vụ Kế hoạch, Tài Chính

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và

Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

9.

Hoàn thiện các văn bản, quy định về cơ chế chỉ huy, điều hành, phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc và các chế độ, chính sách, bồi dưỡng, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và

Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

10.

Xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và

Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

11.

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

12.

Bố trí kinh phí, cơ sở làm việc, mua sắm, cung cấp phương tiện, thiết bị và trang phục cho lực lượng thường trực, chuyên trách về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Vụ Kế hoạch, Tài Chính; Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và

Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

13.

Thường trực, trực ban ứng phó kịp thời thiên tai, bão lũ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

14.

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nội dung Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021, Kế hoạch này và đặc điểm tình hình tại địa phương để xây dựng, triển khai Kế hoạch của đơn vị và định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2344/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2344/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 25/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!