Quyết định 206a/QĐ-TTg cấp trang thiết bị cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 206a/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYT ĐỊNH

Về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia
cho
y ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

-------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị Bộ Tài chính tại văn bản số 118/BTC-TCDT ngày 03 tháng 01 năm 2020, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 449/BKHĐT-KTDV ngày 21 tháng 01 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho y ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 118/BTC-TCDT nêu trên, cụ thể:

- Xuồng cao tốc các loại: 78 bộ, trong đó: 03 bộ DT4 (ST-1.200), 17 bộ DT3 (ST-750); 27 bộ DT2 (ST-660) và 31 bộ DT1 (ST-450);

- Thiết bị chữa cháy đồng bộ (máy bơm nước chữa cháy): 103 bộ;

- Máy phát điện loại 30KVA: 46 bộ;

- Máy khoan cắt bê tông (thiết bị khoan cắt): 35 bộ.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số trang thiết bị nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch y ban Quốc gia ứng phó sự có, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NC, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Vương Đình Huệ

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực