Quyết định 204/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tạm thời về lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 204/1998/QĐ-TTG
NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 1998 BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI
VỀ CẤP PHÁT, QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
SỰ NGHIỆP KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 01 năm 11 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này ''Quy chế tạm thời về cấp phát, quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản''.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thi hành Quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

VỀ CẤP PHÁT, QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 204/1998/QĐ-TTg
ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nằm trong quy hoạch và kế hoạch hàng năm của nhà nước, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí sự nghiệp kinh tế, phải thực hiện theo quy định của Quy chế tạm thời này và các văn bản pháp luật về ngân sách.

 

Điều 2. Việc cấp phát, quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng năm cho hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản được thực hiện trên cơ sở dự toán của các đề án đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt, bao gồm cả giá trị khối lượng thực hiện năm trước chưa được thanh toán chuyển sang và dự toán mua sắm thiết bị, công nghệ của năm kế hoạch

Đối với những đề án có khối lượng công tác lớn, phức tạp hoặc phải thi ông trong thời gian dài thì được chia ra một số bước đề án để thực hiện, đồng thời làm căn cứ cấp phát, thanh toán, quyết toán khối lượng đã thực hiện theo dự toán bước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Điều 3. Nội dung đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản gồm: việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng, các dạng công tác địa chất, tiến độ và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường và dự toán chi thực hiện đề án.

Dự toán của đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản được lập trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của đề án; định mức đơn giá của các dạng công tác địa chất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và các khoản chi phí cần thiết cho công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản chưa có định mức đơn giá được cấp phê duyệt dự toán đề án thừa nhận.

 

Điều 4. Hàng năm căn cứ vào dự toán của đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và dự toán mua sắm thiết bị, công nghệ đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt và phân bổ trong phạm vi tổng mức dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua, Bộ Tài chính thông báo hạn mức kinh phí qua Kho bạc nhà nước, đồng gửi Bộ Công nghiệp, Cục Địa chất và khoáng sản Việt nam để theo dõi và quản lý. Việc cấp phát, tạm ứng, thanh toán và kiểm soát chi do Kho bạc nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách.

Các đơn vị sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có chất lượng và hiệu quả, phấn đấu tiết kiệm chi dự toán và được trích lập 3 quỹ: quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ nghiên cứu triển khai công nghệ địa chất.

 

CHƯƠNG II
DỰ TOÁN ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ
TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

 

Điều 5. Dự toán của đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, dự toán mua sắm thiết bị, công nghệ được bố trí vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, phải dựa trên cơ sở các căn cứ sau:

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm kế hoạch.

- Quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất vè tài nguyên khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở nguyên liệu cho công nghiệp khai khoáng.

- Dự toán và tiến độ thi công các đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tình hình và kết quả thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản của năm trước và yêu cầu mở mới nhiệm vụ của năm kế hoạch.

- Khả năng bố trí của ngân sách nhà nước đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản của năm kế hoạch đã được Quốc hội thông qua.

Bộ Công nghiệp quy định cụ thể nội dung và hướng dẫn lập đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.

 

Điều 6. Nội dung dự toán của đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, gồm:

1. Chi phí điều tra cơ bản địa chất:

a) Chi phí trực tiếp và gián tiếp của các dạng công tác địa chất có đơn giá.

b) Chi phí trực tiếp và gián tiếp các dạng công tác địa chất chưa có đơn giá (theo các dạng công tác địa chất).

2. Các khoản chi phí khác, bao gồm:

a) Chi phí bồi thường thiệt hại và bảo vệ môi trường; chi phí chuyển quân, chi phí phòng, chống sốt rét; chi phí chuyên gia, hợp tác khoa học; chi phí thuê thiết bị, phương tiện; chi phí cho các công trình phục vụ thi công đề án...

b) Các khoản chi phí theo tỷ lệ do Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp quy định đảm bảo phù hợp vơi đặc thù của công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản: chi phí làm nhà tạm; chi phí kiểm tra, thẩm định và xét duyệt báo cáo đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành ở cấp có thẩm quyền, chi phí hỗ trợ trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi..., mức tối đa không quá 10% giá trị dự toán của đề án.

Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn việc lập dự toán đề án, điều chỉnh dự toán, phê duyệt dự toán, tổng hợp gửi đến Bộ Tài chính.

CHƯƠNG III
CẤP PHÁT, QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN

 

Điều 7. Hàng năm, hàng quý căn cứ vào văn bản giao kế hoạch cho các đơn vị địa chất, dự toán của các đề án, bước đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và dự toán mua sắm thiết bị, công nghệ địa chất đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt, Bộ Tài chính thông báo hạn mức kinh phí cho Bộ Công nghiệp, Kho bạc nhà nước trung ương. Kho bạc nhà nước trung ương tiến hành chuyển kinh phí cho các Kho bạc nhà nước địa phương để cấp phát, kiểm tra, thanh toán theo khối lượng và tiến độ thực hiện công việc của các đơn vị địa chất.

 

Điều 8. Các đơn vị địa chất được tạm ứng kinh phí để tiến hành tổ chức thi công đề án điều tra cơ bản địa chất và sẽ thu hồi tạm ứng khi thanh toán. Đơn vị tạm ứng phải có đủ điều kiện sau đây:

- Văn bản giao kế hoạch của cấp có thẩm quyền;

- Dự toán bước của đề án đang thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Kế hoạch tiến độ thi công bước đề án được duyệt;

- Hạn mức kinh phí của quý đã được Kho bạc nhà nước trung ương thông báo.

Mức tạm ứng trong quý, không vượt quá 70% hạn mức đã được thông báo.

 

Điều 9. Việc cấp phát kinh phí đổi mới thiết bị công nghệ phải thực hiện theo phương thức thực thanh thực chi, trên cơ sở dự toán mua sắm thiết bị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hồ sơ mua sắm thiết bị theo quy chế đấu thầu hiện hành của nhà nước.

 

Điều 10. Hàng tháng, hàng quý, Kho bạc nhà nước địa phương tiến hành cấp phát kinh phí thanh toán khối lượng các dạng công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Đối với từng dạng công tác địa chất cụ thể, phải căn cứ:

a) Mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng công tác địa chất phải nằm trong dự toán bước của đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đã được duyệt.

b) Mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng công tác địa chất đã kết thúc và được nghiệm thu theo đúng quy chế nghiệm thu.

2. Đối với toàn bộ bước đề án điều tra cơ bản địa chất, phải căn cứ:

a) Dự toán bước đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đã ghi trong dự toán của năm kế hoạch.

b) Đã kết thúc thi công đồng bộ theo đúng yêu cầu, mục tiêu nhiệm vụ địa chất của bước đề án và được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy chế nghiệm thu.

 

Điều 11. Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, đối chiếu các khoản chi thực hiện đề án với nội dung dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo chấp hành đúng định mức, đơn giá và chế độ chi tiêu tài chính nhà nước.

Kho bạc nhà nước có quyền từ chối hoặc đình chỉ việc cấp phát kinh phí đối với các đơn vị thi công các đề án sử dụng kinh phí không đúng mục đích và không chấp hành đúng quy định của Pháp luật về ngân sách.

 

Điều 12. Căn cứ để quyết toán kinh phí cho đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành bao gồm:

1. Báo cáo tổng kết đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng công tác và các dạng công trình địa chất;

2. Biên bản thẩm định báo cáo tổng kết đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành của Hội đồng xét duyệt;

3. Quyết định phê duyệt báo cáo tổng kết đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành của cấp có thẩm quyền;

4. Báo cáo quyết toán chi phí của đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5. Phiếu xác nhận đã giao nộp báo cáo tổng kết đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành vào lưu trữ địa chất nhà nước.

Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính xét duyệt quyết toán đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành.

 

Điều 13. Kết thúc năm kế hoạch, hạn mức kinh phí của các đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đã thanh toán còn kết dư được chuyển sang năm sau.

 

Điều 14. Hàng năm, các đơn vị thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản được trích lập 3 quỹ từ khoản: chênh lệch giữa giá dự toán và chi phí thực tế của các dạng công tác địa chất; kết quả các lao vụ, dịch vụ khác. Mức trích tối đa cho 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi không quá 2 tháng lương thực tế; số còn lại dành cho quỹ nghiên cứu, phát triển công nghệ địa chất. Trường hợp nguồn hình thành nói trên không đủ trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi sẽ được Nhà nước cấp đủ theo mức đã quy định Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp hướng dẫn nguồn hình thành và chế độ sử dụng 3 quỹ này.

 

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 15. Bộ Công nghiệp ban hành Quy chế lập đề án báo cáo điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, Quy chế nghiệm thu đề án, bước đề án và khối lượng công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; Quy chế thẩm định, phê duyệt đề án và báo cáo tổng kết đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành.

Các đơn vị địa chất phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê, kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước. Việc kiểm tra quyết toán hàng năm và quyết toán đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành của các đơn vị địa chất phải tuân theo quy chế kiểm tra quyết toán do Bộ Tài chính ban hành.

 

Điều 16. Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm cấp phát, quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí cho hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản theo quy định của Quy chế này và các văn bản pháp luật về ngân sách./.

 

 

thuộc tính Quyết định 204/1998/QĐ-TTg

Quyết định 204/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tạm thời về lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:204/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:19/10/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 204/1998/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi