Quyết định 1806/QĐ-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 1806-QĐ/MTG NGÀY 31-12-1994 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
VÀ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

- Căn cứ Nghị định số 22-CP ngày 22-5-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Căn cứ Điều 17, Điều 18 về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các cơ sở đã hoạt động từ trước khi ban hành Luật Bảo vệ môi trường và của các dự án phát triển và căn cứ Điều 37, Điều 38 về quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường và cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

- Căn cứ vào Nghị định của Chính phủ số 175-CP ngày 18-10-1994 về hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường".

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường.

 

Điều 2.

Đối tượng tác dụng của bản Quy chế này là các dự án, các cơ sở kinh doanh, sản xuất, văn hoá - xã hội, y tế, v.v... được quy định tại Điều 17, Điều 18 Luật Bảo vệ Môi trường và các Điều 9, Điều 11, Điều 14 và Điều 15 Nghị định 175-CP.

 

Điều 3. Các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, các đối tượng đã nêu trong Điều 2 của Quyết định này và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 


QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ
CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1806/QĐ-MTg ngày 31/12/1994
của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

 

- Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm theo luật định và chỉ có giá trị pháp lý khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chính thức.

- Hội đồng được thành lập trong Quy chế này là cơ quan tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ Khoa hoc, Công nghệ và Môi trường hoặc Chủ tịch tỉnh, thành phố (thuộc địa phương) xem xét các mặt khoa học và công nghệ liên quan đến bảo vệ môi trường do Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 175-CP quy định.

 

Điều 1. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng.

1.1. Hội đồng thẩm định cấp Trung ương do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra quyết định thành lập.

1.2. Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập.

 

Điều 2. Thành phần Hội đồng bao gồm các nhà khoa học, quản lý, có đủ kiến thức về lĩnh vực công nghệ và môi trường, có thể có đại diện của các tổ chức xã hội và đại diện cho nhân dân địa phương. Số thành viên Hội đồng không quá 9 người, trong đó có một Chủ tịch (nếu cần thì có một Phó chủ tịch) và một thư ký, Uỷ viên thư ký Hội đồng thẩm định là thành viên của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, để giúp Chủ tịch trong việc chuẩn bị các văn bản trước, trong và sau khi Hội đồng thẩm định làm việc và tổ chức các cuộc họp.

 

Điều 3. Nguyên tắc và thể thức làm việc của Hội đồng thẩm định:

Hội đồng làm việc theo quy chế của một cơ quan tư vấn.

Các ý kiến của mọi thành viên Hội đồng (cả ý kiến phản bác) đều được ghi biên bản trong hồ sơ trình cơ quan ra quyết định xem xét.

 

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng:

- Các thành viên của Hội đồng thẩm định được quyền cung cấp các tài liệu thông tin cần thiết liên quan đến báo cáo ĐTM và có ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi cho Hội đồng thẩm định.

- Các thành viên Hội đồng có quyền chất vấn chủ đầu tư, chủ dự án để trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản các vấn đề đặt ra (thông qua uỷ viên thư ký hoặc Chủ tịch Hội đồng thẩm định), cũng như chất vấn trực tiếp trong hội nghị.

- Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin và tư liệu được cung cấp theo pháp luật hiện hành và phải nộp lại tất cả các tư liệu được cung cấp sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Điều 5. Cuộc họp Hội đồng chỉ có giá trị khi đa số 2/3 thành viên có mặt. Các thành viên vắng mặt có quyền gửi ý kiến đánh giá và bỏ phiếu (gửi trong phong bì dán kín) gửi trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng hoặc thư ký Hội đồng, ý kiến này được đọc trong cuộc họp Hội đồng thẩm định.

Trường hợp cần thiết Hội đồng có thể đề nghị thành lập tiểu Hội đồng giúp việc chuẩn bị và được coi như trù bị.

 

Điều 6. Sau khi thẩm định xong Chủ tịch Hội đồng và thư ký lập báo cáo trình Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố những ý kiến đóng góp và kiến nghị của Hội đồng, để Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét quyết định khi cấp giấy phép.

 

Điều 7. Cấp giấy phép: cơ quan nào ra quyết định thành lập Hội đồng thì cơ quan đó ra quyết định cấp giấy phép.

- Đối với cấp Trung ương: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra quyết định phê chuẩn và cấp giấy phép thẩm định.

- Đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định phê chuẩn và cấp giấy phép thẩm định.

Các giấy phép thẩm định cần nêu ra thời gian, nội dung và yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng các vấn đề về môi trường đã được đề xuất trong báo cáo ĐTM và phân công cơ quan theo dõi giám sát việc thực hiện.

 

Điều 8. Các thành viên Hội đồng và các thành viên tiểu Hội đồng được hưởng thù lao theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

 

Điều 9. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Hội đồng tự giải tán.

thuộc tính Quyết định 1806/QĐ-MTg

Quyết định 1806/QĐ-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1806/QĐ-MTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quý An
Ngày ban hành:31/12/1994Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1806/QĐ-MTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi