Nghị định 54/2021/NĐ-CP về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 54/2021/NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư xây dựng và hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Chương II
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Điều 3. Đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường
1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao gồm dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Dự án đầu tư công (trừ các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch);
b) Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP);
c) Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
d) Dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.
2. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao gồm:
a) Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan;
b) Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;
c) Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm (nếu có);
d) Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;
đ) Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Điều 4. Thực hiện, xem xét nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền xem xét đồng thời với việc thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư và xây dựng.
Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
1. Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ngày Nghị định này có hiệu lực với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung và dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
2. Dự án đầu tư đã thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
3. Đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 và đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận. Trường hợp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 nhưng chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, pháp luật về đầu tư công.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Bãi bỏ Điều 12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

Văn phòng Quốc hội;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán nhà nước;

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

Ngân hàng Chính sách xã hội;

Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

Lưu: VT, NN (2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 54/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 54/2021/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 21/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT

--------------

 

No. 54/2021/ND-CP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence Freedom - Hapiness
--------------

Hanoi, May 21, 2021

 

 DECREE

Promulgating regulations on preliminary environmental impact assessment

 

Pursuant to Law on Organization of the Government, dated June 19, 2015; the Law on Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration, dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Construction, dated June 18, 2014;

Pursuant to the Law on Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Construction, dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Public Investment, dated June 13, 2019;

Pursuant to the Law on Investment, dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, dated June 18, 2020;

Pursuant to the Law on Environmental Protection, dated June 23, 2014;

At the request of the Minister of Natural Resources and Environment;

The Government hereby issues the Decree promulgating regulations on preliminary environmental impact assessment.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Scope of regulation

This Decree prescribes in details about preliminary environmental impact assessment.

Article 2. Subjects of application

This Decree shall apply to agencies, organizations and individuals participating in or related to activities on investment, public investment, public-private partnership investment, construction investment and issuance of investment registration certificates, except for cases of issuing investment registration certificates at the request of investors.

 

Chapter II

PRELIMINARY ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

 

Article 3. Subjects and contents of preliminary environmental impact assessment

1. Subjects of preliminary environmental impact assessment shall include investment projects subject to the preparation of environmental impact assessment reports which are specified in Appendix II, Section I of the Appendix issued together with the Government’s Decree No. 40/2019/ND-CP dated May 13, 2019 amending and supplementing a number of articles of the decrees detailing and guiding the implementation of the Law on Environmental Protection, and shall include one of the following cases:

a) Public investment projects (except for urgent public investment projects, projects under the national target program, component projects of projects whose investment policy, investment preparation and planning tasks have been approved by competent authorities);

b) Investment projects in the form of public-private partnership (PPP projects);

c) Investment projects subject to approval of investment policies in accordance with the law on investment;

d) Investment projects for which investment registration certificates are required, except for cases of granting investment registration certificates at the request of investors.

2. The contents of preliminary environmental impact assessment shall include:

a) Assessment on the suitability of the location of the investment project with the National environmental protection strategy, the National environmental protection master plan, the environmental protection contents in the regional and provincial master plans and other relevant master plans;

b) Identifying and forecasting the main environmental impacts of the investment project on the environment based on the scale, production technology and location of such project;

c) Identifying the environmentally sensitive factors of the area where the investment project is implemented in accordance with the location options (if any);

d) Analyzing, evaluating and selecting the plan on scale, production technology, waste treatment technology, location for implementation of the investment project and measures to minimize environmental impacts;

dd) Identifying the main environmental issues and scope of environmental impacts that need to be cautious of during the implementation of the environmental impact assessment.

Article 4. Implementation and consideration of the contents of preliminary environmental impact assessment

1. Agencies, organizations and individuals that propose investment projects specified in Clause 1, Article 3 of this Decree shall conduct preliminary environmental impact assessment during the preparation of pre-feasibility study reports and investment policy proposal reports, the dossiers applying for approval of investment policies, the dossiers applying for investment registration certificates.

2. The competent agency shall consider the contents of preliminary environmental impact assessment at the time of appraising the dossier applying for deciding or approving the project’s investment policy, granting the investment registration certificate in accordance with law provisions on public investment, investment in the form of public-private partnership, investment and construction.

 

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

 

Article 5. Transitional provisions

1. For investment projects whose environmental impact assessment reports have been appraised before the date on which this Decree takes effect with results being approved without the need for modification and supplementation, for investment projects whose environmental impact assessment reports have been approved before the date on which this Decree takes effect, the preliminary environmental impact assessment shall not be required.

2. For investment projects that have conducted preliminary environmental impact assessment and have their investment policies approved by competent agencies, such projects shall not be required to conduct preliminary environmental impact assessment when applying for investment registration certificates.

3. For investment projects in the form of public-private partnership, which had their dossiers applying for decision on investment policies received by competent agencies before January 01, 2021 and have conducted the environmental impact assessment report in accordance with law provisions on environmental protection, such projects shall continue to comply with law regulations effective at the date of reception. For investment projects in the form of public-private partnership, which had their dossiers applying for decision on investment policies received by competent agencies before January 01, 2021 but have not yet conducted the environmental impact assessment report, such projects shall comply with law provisions on investment in the form of public-private partnership, law provisions on public investment.

Article 6. Effect

1. This Decree shall take effect from the date of signing.

2. To annul Article 12 of the Government’s Decree No. 40/2020/ND-CP dated April 06, 2020 detailing a number of articles of the Law on Public Investment.

Article 7. Implementation responsibilities

Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of governmental agencies, Chairpersons of municipal and provincial People’s Committees, relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Decree./.

 

For the Government

For the Prime Minister

The Deputy Minister

Le Van Thanh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!