Quyết định 56/QĐ-BTC công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của Bộ Tài chính

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

--------

Số: 56/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính

--------------

B TRƯỞNG B TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Công văn số 15978/BTC-HCSN ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán năm 2019 để thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Cục TH&TKTC (để công khai);

- Lưu: VT, KHTC.

 

KT. B TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

--------

 

 

 

D TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN B CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BTC ngày 10/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng số được giao (Công văn số 15978/BTC-HCSN ngày 31/12/2019)

Trong đó

Số đã phân bổ và công khai tại Quyết định số /QĐ-

BTC ngày …/.. /2020.

Bao gồm

Tổng cục

Dự trữ Nhà nước

Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại Tp Hồ Chi Minh

Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Cục Quản lý Giá

Cục Tài chính doanh nghiệp

Cục Quản lý công sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản Iý hành chính (Khoản 341)

15.828

15.828

10.506

60

3.696

426

264

696

180

a

Kinh phí thực hiện tự chủ

15.828

15.828

10.506

60

3.696

426

264

696

180

 

Kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

15.828

15.828

10.506

60

3.696

426

264

696

180

b

Kinh phí không thực hiên tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 56/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 56/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 10/01/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!