Quyết định 430-TC/QĐ/KBNN của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ mở và sử dụng tài quản tại kho bạc Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 430 TC/QĐ/KBNN NGÀY 17
THÁNG 06 NĂM 1997 BAN HÀNH CHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ và các cơ quan ngang Bộ;

 

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

 

Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 05/04/1995 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

 

Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ qui định chi tiết việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước;

 

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước".

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 1997, thay thế Quyết định số 80 TC/QĐ/KBNN ngày 06/03/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bản "Qui định tạm thời về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi dự toán, hạn mức kinh phí được cấp và các tài khoản khác tại Kho bạc Nhà nước".

 

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHẾ ĐỘ

MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KBNN BAN HÀNH KÈM THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 430 TC/QĐ/KBNN NGÀY 17/06/1997 CỦA
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

A- QUY ĐỊNH CHUNG

 

I- ĐỐI TƯỢNG MỞ TÀI KHOẢN

 

Đối tượng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước gồm có:

1. Tất cả các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước.

2. Các đơn vị cá nhân khác mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quyết định của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

 

II- HÌNH THỨC MỞ TÀI KHOẢN

 

Tuỳ theo yêu cầu quản lý và phương thức cấp phát kinh phí ngân sách, các đối tượng mở tài khoản tại Kho bạc theo các hình thức sau đây:

1. Tài khoản hạn mức kinh phí

Tài khoản này mở cho các đơn vị hưởng kinh phí của ngân sách nhà nước theo phương thức cấp phát bằng hạn mức kinh phí, gồm có:

1.1. Hạn mức kinh phí thường xuyên

1.2. Hạn mức kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

1.3. Hạn mức kinh phí uỷ quyền

2. Tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán

Tài khoản này được mở trong trường hợp:

2.1. Các đơn vị được Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí bằng "lệnh chi tiền" vào tài khoản của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước.

2.2. Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (an ninh, quốc phòng).

2.3. Ban quản lý công trình XDCB được Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí.

3. Tài khoản tiền gửi khác

Tài khoản này được mở cho các đơn vị theo nội dung:

3.1. Tiền gửi khác của đơn vị sự nghiệp có thu, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (không thuộc nguồn vốn của ngân sách nhà nước cấp). 3.2. Tiền gửi của đơn vị, cá nhân khác theo qui định của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quyết định của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

III- PHẠM VI MỞ TÀI KHOẢN

 

1. Các đơn vị được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính theo quy định của Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Trường hợp cần mở tài khoản khác địa phương phải được sự đồng ý của Kho bạc Nhà nước cấp trên bằng văn bản.

2. Các đơn vị cá nhân không được mở tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ trừ trường hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 

IV- TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
CỦA CHỦ TÀI KHOẢN

 

Chủ tài khoản là người sở hữu hoặc đại diện sở hữu hợp pháp số tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước (hạn mức kinh phí hoặc tiền gửi). Chủ tài khoản có trách nhiệm chấp hành chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chấp hành đúng chế độ quản lý tài chính, tiền tệ của Nhà nước; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước. Có quyền yêu cầu Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hợp pháp, hợp lệ; Chủ tài khoản được uỷ quyền cho người khác thay mình ký chứng từ giao dịch với Kho bạc theo đúng pháp luật và thủ tục về uỷ quyền.

 

V- TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

1. Kho bạc có trách nhiệm:

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

- Phục vụ khách hàng theo đúng chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành.

- Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ tài chính, tiền tệ, chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

- Giữ bí mật các thông tin kinh tế liên quan tới tài khoản tiền gửi khách hàng theo qui định.

2. Kho bạc Nhà nước có quyền:

- Từ chối việc thu hoặc chi trả nếu thủ tục thanh toán, chứng từ kế toán không hợp lệ hoặc phát hiện chủ tài khoản vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ mở và sử dụng tài khoản, vi phạm pháp luật.

- Phong toả hoặc tự động trích tài khoản của chủ tài khoản theo qui định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động của tài khoản cho cơ quan chức năng hoặc cơ quan có thẩm quyền theo qui định của Chính phủ.

 

B- QUI ĐỊNH CỤ THỂ

 

I- THỦ TỤC MỞ TÀI KHOẢN

 

1. Thủ tục mở tài khoản đối với các đơn vị

Khi mở tài khoản, các đơn vị phải gửi cho Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản những giấy tờ sau đây:

- Giấy đề nghị mở tài khoản

- Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký

- Quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng

- Giấy tờ chứng thực tính hợp pháp của việc thành lập đơn vị, trừ một số trường hợp đặc biệt nói ở điều 5 dưới đây.

2. Thủ tục mở tài khoản đối với cá nhân

Công chức, viên chức Nhà nước khi mở tài khoản phải gửi tới Kho bạc các giấy tờ sau đây:

- Thẻ công chức hoặc giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác.

- Giấy đề nghị mở tài khoản.

- Bản đăng ký mẫu chữ ký.

3. Giấy đề nghị mở tài khoản

Giấy đề nghị mở tài khoản phải do chủ tài khoản ký tên và đóng dấu đơn vị (đối với công chức, viên chức không phải đóng dấu).

Chủ tài khoản phải là thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền làm chủ tài khoản

Đối với mỗi tài khoản, đơn vị, cá nhân mở tài khoản phải lập 3 bản giấy đề nghị mở tài khoản, giấy đề nghị mở tài khoản chỉ phải lập lại khi thay đổi tên đơn vị, thay đổi tính chất hoạt động của đơn vị hoặc thay đổi quyền sở hữu tài khoản của cá nhân.

4. Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký

Đơn vị, cá nhân mở tài khoản phải lập bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký trực tiếp theo mẫu in sẵn do Kho bạc Nhà nước qui định. Không đóng dấu chữ ký hoặc phôtôcopy chữ ký.

Về chữ ký:

a/ Đối với đơn vị:

- Đơn vị mở tài khoản phải đăng ký với cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản chữ ký của chủ tài khoản (chữ ký thứ nhất) và người được uỷ quyền ký thay chủ tài khoản, chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tài vụ (chữ ký thứ hai) và người được uỷ quyền ký thay. Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang không có kế toán trưởng thì không phải đăng ký chữ ký.

- Trên bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký cần ghi rõ họ, tên, chức vụ của những người giới thiệu chữ ký. Riêng đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang không nhất thiết phải ghi chức vụ.

- Những người đăng ký chữ ký đều phải ký hai chữ ký mẫu vào bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký theo khung qui định.

- Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tối đa 4 người ký chữ ký thứ nhất (chủ tài khoản và 3 người được uỷ quyền); 3 người chữ ký thứ hai (kế toán trưởng và 2 người được uỷ quyền).

b/Đối với cá nhân: Phải ký 3 chữ ký mẫu trên bản đăng ký mẫu chữ ký.

Về dấu:

Đơn vị mở tài khoản giao dịch với Kho bạc Nhà nước phải đóng mẫu dấu đăng ký thật rõ nét và đã được đăng ký tại cơ quan công an. Đối với lực lượng vũ trang mẫu dấu phải đăng ký với cơ quan bảo mật trong ngành (Quốc phòng hoặc an ninh). Đối với mỗi tài khoản, đơn vị mở tài khoản phải lập ba bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký gửi cho cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản.

Khi thay đổi người ký chữ ký thứ nhất hoặc người ký chữ ký thứ hai, thay đổi mẫu dấu, đơn vị mở tài khoản phải lập lại bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký để thay thế bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký đã đăng ký với Kho bạc Nhà nước.

Bản đăng ký mẫu dấu chữ ký đã đăng ký với Kho bạc Nhà nước có giá trị kể từ ngày đăng ký đến khi đơn vị mở tài khoản đăng ký bản mẫu chữ ký và dấu khác thay thế hoặc đóng tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

5. Giấy chứng thực thành lập đơn vị và quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản

Các đơn vị mở tài khoản phải gửi cho cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản bản sao Nghị định hoặc Quyết định thành lập đơn vị do cấp có thẩm quyền ký (bản có hiệu lực thi hành mới nhất); bản sao quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản (bản sao quyết định bổ nhiệm thủ trưởng đơn vị hoặc bổ nhiệm người được uỷ quyền làm chủ tài khoản) có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên hoặc cơ quan Công chứng Nhà nước.

Đối với cơ quan Nhà nước (Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước), các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các đoàn thể ... không phải gửi giấy chứng thực tính hợp pháp của việc thành lập đơn vị.

Đối với các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cấp uỷ Đảng cộng sản Việt Nam, đoàn thể cấp Trung ương, UBND cấp tỉnh, huyện ... không phải gửi bản sao quyết định bổ nhiệm thủ trưởng đơn vị hoặc bổ nhiệm người được uỷ quyền làm chủ tài khoản.

Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang chỉ gửi giấy giới thiệu của đơn vị cấp trên của đơn vị đó để giới thiệu chủ tài khoản.

 

II- KIỂM SOÁT VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC
MỞ TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG

 

1. Tại các cơ quan Kho bạc Nhà nước, khi khách hàng đến nộp các giấy tờ để mở tài khoản giao dịch, kế toán trưởng (hoặc cán bộ phụ trách kế toán) phải trực tiếp nhận và giải quyết. Sau khi kiểm tra, xem xét tính hợp lệ, hợp pháp về thủ tục, tiến hành ghi số hiệu tài khoản của khách hàng (tài khoản hạn mức kinh phí hoặc tài khoản tiền gửi đúng chế độ qui định), ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản lên trên giấy đề nghị mở tài khoản, bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký của khách hàng, ký tên trên giấy đề nghị mở tài khoản và chuyển toàn bộ hồ sơ trình Giám đốc Kho bạc Nhà nước ký duyệt

2. Hồ sơ mở tài khoản đã được Giám đốc Kho bạc Nhà nước ký duyệt được xử lý như sau:

- Vào sổ đăng ký mở tài khoản,

- Kế toán trưởng Kho bạc trực tiếp lưu và bảo quản một bản giấy đề nghị mở tài khoản, một bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký và các giấy tờ chứng thực thành lập đơn vị, bổ nhiệm chủ tài khoản (lưu theo thứ tự số hiệu tài khoản từ nhỏ đến lớn).

- Giao một bản giấy đề nghị mở tài khoản, một bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký cho nhân viên kế toán trực tiếp giao dịch với đơn vị, cá nhân lưu hồ sơ kế toán giao dịch.

- Trả lại cho chủ tài khoản một bản giấy đề nghị mở tài khoản và một bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký.

 

III- SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

 

1. Đối với tài khoản hạn mức kinh phí:

Các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư được cấp kinh phí theo hình thức hạn mức kinh phí sử dụng tài khoản này dưới sự kiểm soát của cơ quan Kho bạc Nhà nước theo đúng chế độ kiểm soát chi và chế độ cấp phát, thanh toán vốn ĐT XDCB hiện hành.

2. Đối với tài khoản tiền gửi:

2.1. Các đơn vị, cá nhân chỉ được sử dụng tài khoản của mình để giao dịch trong phạm vi hoạt động của đơn vị và phù hợp với nội dung tài khoản đã đăng ký với Kho bạc Nhà nước. Nghiêm cấm việc cho thuê mượn tài khoản. Khi sử dụng tiền trên tài khoản tiền gửi, các đơn vị, cá nhân chỉ được sử dụng trong phạm vi số dư có còn gửi ở Kho bạc Nhà nước và phải theo các qui định của chế độ thanh toán không dùng tiền mặt, chế độ quản lý tiền mặt và chế độ tài chính của Nhà nước.

2.2. Các khoản chi trả trích từ tài khoản tiền gửi của đơn vị, cá nhân phải căn cứ vào chứng từ chuẩn chi hợp lệ, hợp pháp của chủ tài khoản. Trường hợp các đơn vị vi phạm kỷ luật chi trả, hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền buộc đơn vị phải thanh toán, Kho bạc Nhà nước được quyền và có trách nhiệm trích tài khoản của khách hàng để thực hiện thanh toán.

2.3. Khi đơn vị, cá nhân chậm nộp các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước, căn cứ vào yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước được quyền tự động trích tài khoản tiền gửi của đơn vị, cá nhân đó nộp vào Ngân sách Nhà nước. Nếu tài khoản đó không đủ số dư hoặc hết số dư để trích, Kho bạc Nhà nước ghi vào sổ theo dõi riêng khoản tiền còn thiếu; Khi tài khoản của đơn vị có đủ số dư được tiếp tục trích nộp Ngân sách Nhà nước và tính phạt chậm thanh toán theo chế độ thanh toán không dùng tiền mặt hiện hành. Số tiền phạt chậm thanh toán được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo cấp Ngân sách được sử dụng.

2.4. Khi phát hiện khách hàng sử dụng tiền gửi không phù hợp với nội dung của tài khoản đã đăng ký và mục lục Ngân sách Nhà nước hoặc vi phạm thủ tục thanh toán và quản lý tiền mặt ..., Kho bạc Nhà nước có quyền từ chối chi trả, trả lại chứng từ thanh toán cho khách hàng lập lại. Trường hợp vi phạm chế độ tài chính, Kho bạc được giữ lại các chứng từ thanh toán để thông báo cho các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

2.5. Hàng ngày, các đơn vị giao dịch phải đến cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản để nhận chứng từ và sổ chi tiết, đối chiếu số liệu giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Những đơn vị ở xa, nếu khách hàng có yêu cầu bằng văn bản thì Kho bạc Nhà nước gửi qua Bưu điện. Chi phí dịch vụ do khách thanh toán cho Kho bạc Nhà nước.

2.6. Hàng tháng, các đơn vị giao dịch phải gửi đến Kho bạc Nhà nước bản xác nhận số dư tài khoản (lập 2 liên) có đủ dấu của đơn vị và chữ ký của chủ tài khoản. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu cho đơn vị (kế toán trưởng ký xác nhận, đóng dấu "kế toán kho bạc", đối với Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã thì đóng dấu "Kho bạc nhà nước"), gửi trả lại cho đơn vị một liên, một liên lưu hồ sơ kế toán Kho bạc Nhà nước.

2.7. Khi phát hiện thấy số liệu ghi sổ chi tiết tài khoản của khách hàng có sai sót, Kho bạc Nhà nước chủ động thông báo ngay cho khách hàng biết để thống nhất điều chỉnh. Ngược lại nếu khách hàng phát hiện sai sót trong tài khoản của mình cũng phải thông báo cho Kho bạc Nhà nước biết để điều chỉnh, đảm bảo số liệu giữa 2 bên luôn khớp đúng.

3. Khi lập chứng từ kế toán và các chứng từ thanh toán, các đơn vị và cá nhân phải thực hiện đúng và đầy đủ chế độ lập chứng từ kế toán Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành.

 

IV- PHONG TOẢ VÀ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

 

1. Phong toả

Tài khoản bị phong toả trong những trường hợp sau đây:

1.1 Bị phong toả theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền.

1.2. Chủ tài khoản vi phạm kỷ luật thanh toán (Phát hành séc quá số dư, cho thuê mượn tài khoản).

1.3. Chủ tài khoản là cá nhân bị chết nhưng không có người được uỷ quyền hay thừa kế. Trường hợp có người uỷ quyền, tài khoản cũng có thể bị phong toả nếu có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Việc giải toả tài khoản được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tất toán

Tài khoản được tất toán trong các trường hợp:

2.1. Đơn vị không còn tên pháp lý giao dịch: sáp nhập, giải thể, đổi tên. Đối với tài khoản của các đơn vị dự toán khi thay đổi nơi mở tài khoản.

2.2. Chủ tài khoản có văn bản yêu cầu tất toán tài khoản.

2.3. Các trường hợp tất toán phát sinh sau khi có kết quả xử lý phong toả tài khoản.

2.4. Tài khoản không hoạt động liên tục sau thời gian 3 tháng, Kho bạc Nhà nước thông báo cho chủ tài khoản biết. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo, nếu chủ tài khoản không có ý kiến thì số dư trên tài khoản được xử lý như sau:

- Đối với tài khoản có nguồn gốc từ NSNN được trích nộp NSNN.

- Đối với tài khoản của doanh nghiệp và cá nhân được KBNN chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý và được giải quyết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Khi thực hiện phong toả và tất toán tài khoản, đơn vị và Kho bạc Nhà nước phải tiến hành việc đối chiếu số liệu, xác nhận số dư đến ngày đối chiếu, lập biên bản có chữ ký và dấu của 2 bên, mỗi bên giữ một bản.

Việc xử lý và chuyển số dư của tài khoản đến nơi khác thực hiện theo yêu cầu cụ thể của đơn vị hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 

V- QUI ĐỊNH VỀ LàI TIỀN GỬI, PHÍ THANH TOÁN
VÀ PHÍ PHỤC VỤ

 

1. Lãi tiền gửi

Các tài khoản tiền gửi của các đơn vị dự toán, chủ đầu tư hưởng kinh phí của Ngân sách Nhà nước không được hưởng lãi.

Các tài khoản tiền gửi được hưởng lãi suất, theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn Ngân hàng Nhà nước trả cho Kho bạc Nhà nước, bao gồm: Tiền gửi bảo hiểm xã hội Việt nam; Tiền gửi quỹ bảo hiểm y tế; Tiền gửi quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia; Tiền gửi của các doanh nghiệp (nếu có); Tiền gửi cá nhân.

2. Phí thanh toán và phí phục vụ quản lý tài khoản

Kho bạc Nhà nước không thu phí thanh toán và phí phục vụ đối với các tài khoản không được hưởng lãi.

Các tài khoản được hưởng lãi phải trả phí thanh toán và phí phục vụ theo mức Ngân hàng Nhà nước thu của Kho bạc Nhà nước.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 430-TC/QĐ/KBNN của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ mở và sử dụng tài quản tại kho bạc Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 430-TC/QĐ/KBNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 17/06/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No. 430-TC/QD/KBNN
Hanoi, June 17, 1997

 
DECISION
ISSUING THE REGULATION ON THE OPENING AND USE OF ACCOUNTS AT THE STATE TREASURY
THE MINISTER OF FINANCE
Pursuant to Decree No. 15-CP of March 2, 1993 of the Government defining the State management tasks, powers and responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to Decree No. 178-CP of October 28, 1994 of the Government defining the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Finance;
Pursuant to Decree No. 25-CP of April 5, 1995 of the Government on the tasks, powers and organizational apparatus of the State Treasury directly under to the Ministry of Finance;
Pursuant to Decree No. 87-CP of December 19, 1996 of the Government specifying the assignment, drafting, implementing and settling the State budget;
At the proposal of the General Director of the State Treasury,
DECIDES:
Article 1.- To issue together with this Decision the "Regulation on the opening and use of accounts at the State Treasury."
Article.2- This Decision takes effect from July 1, 1997, replacing Decision No. 80-TC/QDKBNN of March 6, 1990 of the Minister of Finance issuing the "provisional Regulation on the opening and use of deposit accounts for draft budget allocations, accounts for allocated expense limits and other accounts at the State Treasury."
Article 3.- The Director of the Ministry of Finance�s Office, the Heads of the units attached to the Ministry of Finance, the General Director of the State Treasury, the Directors of the State Treasuries of the provinces, cities, urban and rural districts and provincial towns shall have to implement this Decision.
 

 
THE MINISTER OF FINANCE
Nguyen Sinh Hung

 
REGULATION
ON THE OPENING AND USE OF ACCOUNTS AT THE STATE TREASURY
(issued together with Decision No. 430-TC/QD/KBNN of June 17, 1997 of the Minister of Finance)
A. GENERAL PROVISIONS
I. SUBJECTS THAT MAY OPEN ACCOUNTS
The subjects that may open accounts at the State Treasury include:
1. All units that use State budget allocations;
2. Other units and individuals that open accounts at the State Treasury under the regulations of a competent agency(agencies) or by decision of the General Director of the State Treasury.
II. FORMS OF THE OPENING OF ACCOUNTS
Depending on the management requirements and the mode of budget allocation, the subjects may open accounts at the State Treasury in the following forms:
1. Account for expense limit
This account may be opened by those units which receive funding from the State budget in the mode of expense limits, which include:
1.1 Limit for current expenses
1.2 Limit for capital construction investment expenses
1.3 Limit for authorized expenses
2. Account for deposits of budget drafting units
This account may be opened in the following cases:
2.1 The units receive State budget allocations through "spending orders" to transfer money into their accounts at the State Treasury.
2.2 The units of the people�s armed forces (security and defense).
2.3 The boards of management of capital construction projects funded by the State budget
3. Account for other deposits
This account may be opened by units for the following contents:
3.1 Other deposits (not State budget allocations) of non-business units that have revenues, of units of the people�s armed forces.
3.2 Deposits of other units and individuals according to the regulations of a competent level or by decision of the General Director of the State Treasury.
III. SCOPE OF THE OPENING OF ACCOUNTS
1. A unit may open an account at the State Treasury of the locality where it has its head office according to the regulations of the Director of the State Treasury of the province or city directly under the Central Government. If it needs to open an account in another locality, a written approval of the higher-level State Treasury is required.
2. Units and individuals shall not be permitted to open deposit accounts for foreign currency(ies) unless there is a decision of the competent agency.
IV. RESPONSIBILITIES AND POWERS OF THE ACCOUNT HOLDER
The account holder is the owner or the representative of lawful ownership of the money deposited at the State Treasury (expense limits or deposits). The account holder shall be responsible for observing the regulation on the opening and use of accounts at the State Treasury and the State regime on financial and monetary management; submit to the inspection and control of the financial agency and the State Treasury; be entitled to request the State Treasury where the account is opened to conduct valid and lawful economic transactions. The account holder may authorize another person to sign on his/her behalf transaction papers with the Treasury in accordance with the authorization legislation and procedures.
V. RESPONSIBILITIES AND POWERS OF THE STATE TREASURY
1. The State Treasury has the responsibilities:
- To guide customers in observing the regulation on the opening and use of accounts at the State Treasury;
- To provide services for customers according to current financial management regimes and principles;
- To supervise and control the observance of the financial and monetary management regimes and the regulation on the opening and use of accounts at the State Treasury;
- To keep confidential economic information on deposit accounts of customers as stipulated.
2. The State Treasury has the powers:
- To refuse to collect or pay if the payment procedures and accounting documents are not valid or if it discovers the account holder�s violation of the financial management regime, the regulation on the opening and use of accounts or laws;
- To block or make on its own deductions from the accounts of account holders as prescribed by law;
- To supply economic information on account operations to the functional agency or competent agency as stipulated by the Government.
B. SPECIFIC REGULATIONS
I. PROCEDURES FOR OPENING AN ACCOUNT
1. For units:
To open an account, a unit shall have to send to the State Treasury where the account is to be opened the following papers:
- The account opening request
- The registration of the specimen seal and signature(s)
- The decisions on the appointment of the account holder and chief accountant
- Papers ascertaining the lawfulness of the establishment of the unit, except for a number of special cases stated in Article 5 below.
2. For individuals
To open an account, a State official or employee shall have to send to the State Treasury the following papers:
- The State employee�s card or a letter of introduction of the employing agency
- The account opening request
- The registration of the specimen signature(s).
3. The account opening request
The account opening request must be signed by the account holder and affixed with the agency�s seal (the agency’s seal is not required for State officials and employees).
The account holder must be the head of the unit or the person who is authorized to be account holder.
For each account, a unit or an individual shall have to make the account opening request in three copies, and this request shall have to be remade when the name or the operating characteristics of the unit, or the account ownership right of the individual is changed.
4. The registration of the specimen seal and signature
The account opening unit or individual shall have to make a registration of the specimen seal and signature according to the printed form stipulated by the State Treasury. The signature shall not be stamped or photocopied.
Regarding the signature:
a/ For units:
- The account opening unit shall have to register with the State Treasure where it opens an account the signature of the account holder (the first signature) and the signature of the person authorized to sign for the account holder, the signature of the chief accountant or the person in charge of accounting and financial matters (the second signature) and the person authorized to sign for the chief accountant or the person in charge of accounting and financial matters. For units of the people�s armed forces without chief accountants, the signature registration is not required.
- The registration of the specimen seal and signature must clearly indicate the full name(s) and title(s) of the signer(s). For units of the people’s armed forces, it is not necessary to indicate the signer�s title.
- The person who registers his/her signature shall have to sign two specimen signatures on the registration of the specimen seal and signature in the designated frame.
- Each unit shall be entitled to register only a maximum of 4 people for the first signature (the account holder and 3 authorized people); 3 people for the second signature (the chief accountant and 2 authorized people)
b/ For individuals: Each individual shall have to sign 3 specimen signatures on the registration of the specimen signatures.
Regarding the seal:
The unit that opens an account for transactions with the State Treasury shall have to affix clearly its registered specimen seal which has already been registered with the police office. For units of the people�s armed forces, the specimen seal must be registered with the secrecy protection agency of the services (defense or security). For each account, the account opening unit shall have to make three copies of the registration of the specimen seal and signature and send them to the State Treasury where the account is opened.
When the person who signs the first signature or second signature or the specimen seal is changed, the account opening unit shall have to remake the registration of the specimen seal and signature to replace the former one that has been registered with the State Treasury.
The registration of the specimen seal and signature already registered with the State Treasury shall be valid from the date of registration to the time the opening account unit registers another specimen seal and signature to replace the former ones or closes the transaction account at the State Treasury.
5. The paper ascertaining the establishment of the unit and the decision on the appointment of the account holder
The account opening unit shall have to send to the State Treasury where it is to open an account a copy of the Decree or Decision on its establishment signed by the competent level (the latest effective document); a copy of the decision on the appointment of the account holder (a copy of the decision on the appointment of the head of the unit or the person authorized to be the account holder) certified by the immediate higher level agency or a State notary office.
For State agencies (the Office of the Government, the Office of the National Assembly, the Office of the State President), the offices of the Communist Party of Vietnam, mass organizations... the paper ascertaining the lawfulness of their establishment is not required.
For the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, the Communist Party of Vietnam�s committees of various levels, central mass organizations, provincial and district People’s Committees... a copy of the decision on the appointment of the head of the unit or on the appointment of the person authorized to be account holder is not required.
For a unit of the people’s armed forces, only the letter of its superior unit to introduce the account holder is required.
II. CONTROL AND SETTLEMENT OF THE OPENING OF ACCOUNTS OF CUSTOMERS
1. At the State Treasury offices, when a customer submits papers for opening a transaction account, the chief accountant (or the person in charge of accounting) shall have to personally receive and deal with it. After examining the procedural validity and lawfulness, he/she shall record the serial number of the customer�s account (for expense limit or deposits according to the set regime) and the starting date of such account on the account opening request and the registration of the specimen seal and signature of the customer, sign his/her name on the account opening request and submit all the dossier to the Director of the State Treasury for signing of approval.
2. The account opening dossier already signed and approved by the Director of the State Treasury shall be dealt with as follows:
- Be recorded in the book of registration of account openings.
- The chief accountant of the Treasury shall personally file and preserve one copy of the account opening request, one copy of the specimen seal and signature registration and the papers ascertaining the establishment of the unit and the appointment of the account holder (filed according to the cardinal order of the account serial numbers).
- To hand over one copy of the account opening request, one copy of the specimen seal and signature registration to the accountant directly in charge of the unit or individual for filing them into the transaction accounting dossier.
- To return to the account holder one copy of the account opening request and one copy of the specimen seal and signature registration.
III. USE OF ACCOUNTS
1. Accounts of expense limit:
The budget drafting units and investors that are recipients of budget allocations in the form of expense limits shall use this account under the control of the State Treasury office according to the current expenditure control regime and regulation on the allocation and settlement of the investment capital in capital construction.
2. Deposit accounts:
2.1. Units and individuals may use their deposit accounts only for transactions within the scope of their operation and in consistence with the account contents already registered with the State Treasury. It is strictly forbidden to lend or lease accounts. Units and individuals may use money in deposit accounts only within the available amount of the CREDIT balance still deposited at the State Treasury and shall have to observe the regime on non-cash payment, the cash management regime and the financial regulations of the State.
2.2. Any expenditures paid from the deposit account of a unit or individual must be based on valid and lawful documents approving such expenditures of the account holder. When a unit breaches payment disciplines or upon the decision of a competent agency to force the unit to make a payment, the State Treasury shall be entitled and obliged to deduct money from the unit�s account to effect such payment.
2.3. When a unit or individual delays in making compulsory payments to the State budget, the State Treasury, basing itself on the request of a competent agency, shall be entitled to deduct on its own money from the deposit account of such unit or individual to make payments to the State budget. If such account has no balance or insufficient balance for such payments, the State Treasury shall record in a separate monitoring book the deficit; if the account has a sufficient balance, the State Treasury shall be entitled to continue deducting money therefrom to pay to the State budget and calculate a fine on the delayed payment according to the current non-cash payment regulation. Such fine shall be remitted to the State budget according to the level of the used budget.
2.4. When discovering a customer using the deposited money at variance with the registered account contents and the list of State budget or violating the payment and cash management procedures. ., the State Treasury shall be entitled to refuse payments, return the payment documents to customers for remaking them. In case of violation of the financial regime, the Treasury shall be entitled to retain the payment documents and notify the competent levels thereof for examination and handling.
2.5. Daily, the transacting units shall have to go to the State Treasury office where they open accounts to receive documents and detail books, compare the transaction data with those of the State Treasury. For units which are far away from the State Treasury office, if they have written requests, the State Treasury may mail documents and detail book to them and the mailing fee shall be paid by the customers to the State Treasury.
2.6. Every month, the transacting units shall have to send to the State Treasury a written confirmation (in two copies) of the account balance affixed with the unit�s seal and signed by the account holder. The State Treasury shall have to check it for the unit (the chief accountant shall sign for certification and affix a seal "TREASURY ACCOUNTANT", or �STATE TREASURY" for the State Treasury of a district or provincial town), return one copy to the unit and file one copy in the accounting dossier of the State Treasury.
2.7. When discovering any data error in the detail book of the account of a customer, the State Treasury shall immediately inform the customer thereof for adjusting it. On the contrary, if a customer discovers any error in his/her account, he/she shall also have to inform the State Treasury thereof for adjusting it, ensuring the parity between data of the two sides.
3. When making accounting documents and payment documents, units and individuals shall have to comply fully and correctly with the regulation on the making of State Treasury accounting documents issued by the Ministry of Finance.
IV. BLOCKING AND LIQUIDATION OF ACCOUNTS
1. Blocking
An account shall be blocked in the following cases:
1.1. At the written request of a competent agency.
1.2. The account holder violates payment disciplines (issuing checks in excess of the account balance, hiring out or lending accounts).
1.3. The account holder who is an individual dies without any authorized person or heir. Even when there is an authorized person, the account may still be blocked if it is so requested by a competent agency.
The blocking of an account shall cease upon decision of a competent agency.
2. Liquidation
An account shall be liquidated in the following cases:
2.1. The unit�s legal transaction name no longer exists because of merger, dissolution or renaming. For accounts of budget drafting units, they are opened elsewhere.
2.2. The account holder has a written request to liquidate his/her account.
2.3. Cases of account liquidation which arise after there is the result of the handling of a blocked account.
2.4. The account does not operate for three consecutive months and the State Treasury notifies the account holder thereof. Within 30 days after the date of notification, if the account holder has no opinion, the balance of the account shall be handled as follows:
- For an account originating from the State budget, it shall be remitted to the State budget.
- For an account of an enterprise or individual, it shall be transferred by the State Treasury into a temporary account pending the handling decision of a competent agency.
When blocking or liquidating an account, the concerned unit and the State Treasury shall have to compare the data and confirm the account balance as of the date of data comparison, make a record thereon affixed with the seals and signatures of the two sides, each side shall keep one copy of the record.
The handling and transfer of the balance of an account to another place shall be effected at the specific request of the concerned unit or a competent agency.
V. REGULATIONS ON DEPOSIT INTEREST, PAYMENT CHARGE AND SERVICE CHARGE
1. Interests on deposits
All deposit accounts of budget drafting units and investors that are recipients of State budget allocations shall bear no interest
The deposit accounts which shall bear interests at a rate of non-time deposits paid by the State Bank to the State Treasury include: deposits which are Vietnam social insurance, medical insurance funds, the National Investment Support Fund, deposits of enterprises (if any) and of individuals.
2. Payment charges and account management service charges
The State Treasury shall not collect payment charges and service charges for non-interest accounts.
Accounts with interests shall be subject to payment charges and service charges similar to those collected by the State Bank from the State Treasury
 

 
THE MINISTER OF FINANCE
Nguyen Sinh Hung

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!