Quyết định 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 153/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2015 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 19033/BTC-HCSN ngày 29 tháng 12 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ tiêu dự toán thu, chi năm 2015 như sau:
(Đơn vị: Triệu đồng)

STT
Chỉ tiêu
Dự toán
I
TNG SỐ THU
233.665.000
1
Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc
136.028.000
2
Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện
897.000
3
Thu bảo hiểm y tế
58.028.000
4
Thu bảo hiểm thất nghiệp
8.712.000
5
Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính
30.000.000
II
TNG SỐ CHI
171.587.000
1
Chi bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc
101.552.000
2
Chi bảo hiểm xã hội tự nguyện
190.000
3
Chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
58.690.000
4
Chi bảo hiểm thất nghiệp
4.408.000
5
Chi quản lý bộ máy
5.397.000
5.1
Chi theo chế độ hiện hành
4.965.000
 
- Chi thường xuyên theo định mức
2.710.374
 
- Chi đặc thù
1.863.576
 
- Chi không thường xuyên
391.050
5.2
Chi thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong năm 2015
432.000
 
- Chi thực hiện Đề án tuyên truyền, phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
250.000
 
- Chi thực hiện thí điểm giao dịch điện tử trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
182.000
6
Chi đầu tư phát triển
1.350.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính:
a) Trường hợp trong năm 2015, Nhà nước ban hành chính sách, chế độ làm thay đổi dự toán đã giao, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh chỉ tiêu dự toán thu, chi cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam tương ứng với mức điều chỉnh theo chế độ mới và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện;
b) Căn cứ báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về số thẻ bảo hiểm y tế đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý trong năm 2015 và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng cho đối tượng này theo chế độ quy định để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm y tế từ nguồn dự toán chi sự nghiệp y tế của ngân sách trung ương năm 2015 đã được Quốc hội quyết định.
2. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế:
a) Rà soát danh mục thuốc, vật tư y tế thiết yếu và danh mục dịch vụ kỹ thuật cao để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và phù hợp khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc bảo đảm theo đúng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập...
3. Giao Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
a) Triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động qua hệ thống thông tin đại chúng, cơ quan chính trị từ trung ương đến địa phương nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về quyền lợi và nghĩa vụ, mức đóng, trách nhiệm đóng, mức hưởng, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thí điểm giao dịch điện tử trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;
c) Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các cấp thực hiện chi trả đầy đủ và kịp thời theo đúng chế độ quy định cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khoản chi phí lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
d) Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho năm ngân sách 2015.
Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng quy định hiện hành./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội QH;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- BHXH thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (3b)
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 153/QĐ-TTg

Quyết định 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:153/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:28/01/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi