Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB 2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3346/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:23/08/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công kiểm tra chuyên ngành

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan ngày 23/08/2018.

Theo đó, Bộ điều chỉnh phân công nhiệm vụ như sau:

- Cục Bảo vệ thực vật:

+ Thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trước thông quan;

+ Thực hiện kiểm dịch kén tằm, côn trùng theo quy định pháp luật.

- Cục Thú y: Thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu trước thông quan theo quy định pháp luật.

- Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y:

+ Có trách nhiệm rà soát, sửa đổi bổ sung các chỉ tiêu kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành trước thông quan;

+ Thông tin, phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu sau thông quan…

Quyết định này có hiệu lực từ 01/10/2018.

Xem chi tiết Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 3346/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRƯỚC THÔNG QUAN
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ci cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và ct giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh;

Căn cứ Văn bản số 573-TB/BCSĐ.m ngày 16/7/2018 Thông báo Nghị quyết Ban cán sự đảng Bộ phiên họp ngày 09/7/2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

1. Cục Bảo vệ thực vật:

a) Thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trước thông quan theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện kiểm dịch kén tằm, côn trùng theo quy định của pháp luật.

2. Cục Thú y: Thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu trước thông quan theo quy định pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ

1. Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y:

a) Có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành trước thông quan để thực hiện theo phân công nhiệm vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này.

b) Thông tin, phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu nêu tại Điều 1 sau thông quan theo quy định pháp luật.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính để thực thi các nội dung phân công tại Điều 1 Quyết định này.

3. Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Bộ trưởng giao, chủ động trin khai thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các công việc Bộ đã phân công về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Chỉ thị s20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ trưng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB
. TMĐ.(150b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi