Quyết định 1137/QĐ-BNN-KHCN nghiên cứu phục hồi và phát triển giống vật nuôi đặc sản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1137/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 1137/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1137/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:27/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục 06 nhiệm vụ KHCN nghiên cứu phục tráng và phát triển

Ngày 27/3/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 1137/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

Theo đó, Danh mục 06 nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2020 bao gồm:

Thứ nhất, nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen Sầu riêng bản địa. Yêu cầu của đề tài này là phục tráng và phát triển 01- 02 nguồn gen đặc sản; Cây đầu dòng được công nhận; tạo ra mô hình sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (20ha/1 nguồn gen); Chỉ dẫn địa lý quả Sầu riêng.

Thứ hai, nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen Tiêu Phú Quốc. Yêu cầu của đề tài này là phục tráng và phát triển nguồn gen Tiêu Phú Quốc đặc sản; Vườn cây đầu dòng được công nhận; Tạo ra mô hình sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (20ha); Chỉ dẫn địa lý hạt Tiêu Phú Quốc.

Thứ ba, nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cây Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus) vùng Tây Bắc. Yêu cầu của đề tài này là tuyển chọn và đánh giá đa dạng di truyền trên 100 cây mẹ; 5.000 cây con phục vụ khảo nghiệm giống; 1,0 ha mô hình khảo nghiệm giống (2 mô hình; 0,5ha/mô hình); Ít nhất 02 Mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm sâm Lai Châu; Hồ sơ Chỉ dẫn địa lý Sâm Lai Châu…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1137/QĐ-BNN-KHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

__________

Số: 1137/QĐ-BNN-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2020

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì hướng dẫn và tổ chức tuyển chọn đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong danh mục tại Điều 1, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, KHCN (ĐXL.10b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh

 
 

Phụ lục:

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN NGHIÊN CỨU PHỤC TRÁNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1137/QĐ-BNN-KHCN ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

 

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Thời gian thực hiện

Phương thức thực hiện

 

Giống cây trồng nông nghiệp

 

 

 

1

Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen Sầu riêng bản địa

Phục tráng và phát triển được nguồn gen Sầu riêng bản địa có giá trị đặc sản, đặc trưng cho vùng, có năng suất, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất cao.

- 01- 02 nguồn gen đặc sản được phục tráng và phát triển.

- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học nguồn gen phục tráng.

- Cây đầu dòng được công nhận.

- Quy trình kỹ thuật nhân giống và sản xuất Sầu riêng thương phẩm.

- Mô hình sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (20ha/1 nguồn gen).

- Chỉ dẫn địa lý quả Sầu riêng.

2020­-

2024

Tuyển chọn

2

Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen Tiêu Phú Quốc

Phục tráng và phát triển được nguồn gen Tiêu Phú Quốc bản địa có giá trị đặc sản, đặc trưng cho vùng, có năng suất, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất.

- Nguồn gen Tiêu Phú Quốc đặc sản được phục tráng và phát triển.

- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học nguồn gen phục tráng.

- Vườn cây đầu dòng được công nhận.

- Quy trình kỹ thuật nhân giống và sản xuất Tiêu Phú Quốc thương phẩm.

- Mô hình sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (20ha).

- Chỉ dẫn địa lý hạt Tiêu Phú quốc.

2020­-

2024

Tuyển chọn

 

Giống cây trồng Lâm nghiệp

 

 

 

3

Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cây Sâm lai châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus) vùng Tây Bắc.

Phục tráng và phát triển được nguồn gen cây Sâm lai châu cho vùng Tây Bắc nhằm cung cấp sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

- Báo cáo đánh giá giá trị nguồn gen và định hướng khai thác, sử dụng nguồn gen cây Sâm lai châu.

- 100 cây mẹ được tuyển chọn và đánh giá đa dạng di truyền.

- 5.000 cây con phục vụ khảo nghiệm giống.

- 1,0 ha mô hình khảo nghiệm giống (2 mô hình; 0,5ha/mô hình).

- Quy trình phục tráng giống, chọn giống, trồng Sâm lai châu.

- Ít nhất 02 Mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm sâm lai châu.

- Hồ sơ Chỉ dẫn địa lý Sâm lai châu

2020­-

2024

Tuyển chọn

 

Giống thủy sản

 

 

 

4

Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cua Cà ra (Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853)

Phục tráng được nguồn gen cua Cà ra để phát triển sản xuất và góp phần tái tạo nguồn lợi.

- Báo cáo đánh giá giá trị nguồn gen và định hướng khai thác, phát triển cua Cà ra tại Việt Nam.

- Thu thập, tuyển chọn bổ sung nguồn gen cua Cà ra, tối thiểu 1.000 cá thể, kích cỡ ≥ 70g/con.

- Quy trình sản xuất cua Cà ra giống, tỷ lệ tham gia sinh sản >80%, tỷ lệ sống: từ ấu trùng lên con giống cấp I đạt > 5%, từ giống cấp I lên giống cấp II đạt >70%.

- Qui trình nuôi cua Cà ra thương phẩm trong ao, năng suất 2 tấn/ha, tỷ lệ sống từ giống cấp II đến thương phẩm đạt > 60%, kích cỡ thương phẩm > 70g/con, thời gian nuôi: 24 tháng.

- Tiêu chuẩn cơ sở về cua Cà ra giống và thương phẩm.

- Mô hình liên kết và tiêu thụ sản phẩm trong nuôi thương phẩm cua Cà ra.

- 200.000 cua Cà ra giống cấp I.

- 4 tấn cua Cà ra thương phẩm, kích cỡ thu hoạch >70g/con.

2020­-

2023

Tuyển chọn

5

Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cá Bè vẫu (Caranx ignobilis Forsskal, 1775)

Phục tráng được nguồn gen cá Bè vẫu để phát triển sản xuất và góp phần tái tạo nguồn lợi.

- Báo cáo đánh giá giá trị nguồn gen và định hướng khai thác, phát triển cá Bè vẫu tại Việt Nam.

- Thu thập, tuyển chọn bổ sung nguồn gen cá Bè vẫu ở 3 vùng Bắc, Trung và Nam: tối thiểu 150 cá thể, kích cỡ từ 2,0 - 3,0kg/con.

- Quy trình công nghệ sản xuất giống cá Bè vẫu: tỷ lệ thành thục > 85%; tỷ lệ tham gia sinh sản > 80%, tỷ lệ sống từ ấu trùng đến giống (cỡ 4-5cm/con) ổn định ≥ 5%.

- Quy trình công nghệ nuôi cá Bè vẫu thương phẩm trong lồng: tỷ lệ sống từ con giống đến thương phẩm >70%, năng suất nuôi lồng 12-15kg/m3, kích cỡ thương phẩm > 2,5kg/con, thời gian nuôi 24 tháng.

- Tiêu chuẩn cơ sở về cá giống và cá thương phẩm.

- Mô hình sản xuất giống: 100.000 con/năm

- Mô hình liên kết và tiêu thụ sản phẩm trong nuôi cá bè vẫu thương phẩm (100m3 lồng /mô hình)

- 200.000 cá giống; 3 tấn cá thương phẩm (kích cỡ > 2,5kg/con)

2020­-

2022

Tuyển chọn

 

Giống vật nuôi

 

 

 

6

Bảo quản lạnh nguồn vật liệu di truyền (tinh trùng, phôi, tế bào trứng) của một số giống lợn nội Việt Nam

Bảo quản lạnh được nguồn vật liệu di truyền (tinh trùng, phôi) một số giống lợn nội trước nguy cơ mất nguồn giống do dịch bệnh và khôi phục lại khi cần thiết nhằm duy trì nguồn gen, đảm bảo sự đa dạng sinh học.

- Báo cáo hiện trạng 06 giống lợn nội: Cỏ Bình Thuận, Mường Tè, Mường Khương, Kiềng Sắt, Vân Pa, Lang Hồng.

- Bảo quản lạnh 100 liều tinh/giống lợn, tỷ lệ tinh trùng sống sau giải đông đạt ≥ 30%.

- Bảo quản 300 phôi/giống lợn, tỷ lệ phôi sau giải đông đạt ≥ 70%.

- 01 quy trình bảo quản lạnh phôi lợn.

- 01 Quy trình cấy truyền phôi đông lạnh.

- 01 cẩm nang vận hành ngân hàng tế bào sinh sản lợn nội Việt Nam

- Ít nhất 02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong hoặc ngoài nước.

2020­-

2024

Giao trực tiếp cho Viện Chăn nuôi

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi