Quyết định 02/2007/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ X, Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thuỷ sản 5 năm 2006 - 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN

 

Số: 02/2007/QĐ-BTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết

Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 của Chính phủ

về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản năm 2006 - 2010

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010;

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản năm 2006-2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Thủy sản; Chủ tịch Hồi đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý nhà nước về thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

Tạ Quang Ngọc

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP

ngày 09/10/2006 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản năm 2006 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BTS ngày 08/3/2007)

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết thông qua Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Thực hiện Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X” và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về “Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010”; Bộ Thủy sản xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản 5 năm 2006 - 2010 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu

Phát triển ngành Thủy sản thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh xã hội và an ninh quốc phòng

2. Yêu cầu

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động nghề cá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

- Triển khai các nội dung cụ thể Chương trình hành động đến từng đơn vị trong ngành Thủy sản, tạo chuyển biến thực sự mạnh mẽ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ngành.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006; rà soát, xây dựng các quy hoạch vùng, lĩnh vực đối tượng và quản lý tốt quy hoạch nhằm phát triển thủy sản nhanh, ổn định, nâng cao sức cạnh tranh hiệu quả và bền vững.

2. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa lớn đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 về phê duyệt Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999 - 2010; Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 về phê duyệt Chương trình phát triển giống thủy sản đến năm 2010; Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg ngày 01/6/2005 về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển và hải đảo.

3. Phát triển khai thác hải sản xa bờ, chuyển đổi cơ cấu nghề theo định hướng thị trường sản phẩm, giảm chi phí, tăng hiệu quả khai thác, nâng cao giá trị hàng hóa, sử dụng hợp lý nguồn lợi; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá.

4. Phát triển chế biến thủy sản, ưu tiên sản xuất và chế biến các mặt hàng thủy sản xuất khẩu, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 242/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết tham gia WTO. Tăng cường xúc tiến thương mại, củng cố, mở rộng, phát triển thị trường.

6. Thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ đến năm 2010. Triển khai đồng bộ khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến, hậu cần dịch vụ, bảo quản, giảm thất thoát sau thu hoạch. Hoàn thành rà soát các tiêu chuẩn ngành.

7. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất - kinh doanh thủy sản. Xây dựng, tổ chức quản lý cộng đồng trong sản xuất thủy sản.

8. Tăng cường thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thủy sản.

9. Tập trung ưu tiên cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

10. Triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hàn chính. Thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp thực hành tiết kiện, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

(Các nội dung cụ thể và phân công thực hiện trên biểu kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Thủy sản; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ Thủy sản; Giám đốc Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động cụ thể của đơn vị trong kế hoạch 2006-2010 và cụ thể hóa trong kế hoạch hàng năm; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động trong toàn ngành; tổ chức lập báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động gửi về Bộ Thủy sản theo định kỳ trước ngày 15/10 hàng năm.

2. Giao Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội dung của Chương trình hành động; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị trong toàn Ngành báo cáo Bộ trưởng trước ngày 30/10 hàng năm.

 

 

NỘI DUNG CỤ THỂ

Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết

Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 của Chính phủ

về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản năm 2006 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BTS ngày 08/3/2007)

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006; rà soát, xây dựng các quy hoạch vùng, lĩnh vực đối tượng và quản lý tốt quy hoạch nhằm phát triển thủy sản nhanh, ổn định, nâng cao sức cạnh tranh hiệu quả bền vững

1

Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản đến năm 2020

Ban chỉ đạo chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản Viện KT & QH TS

Vụ KHTC, NTTS, KHCN, các Viện NC NTTS I, II, III, Viện NCHS

2007-2008

2

Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nuôi tôm và hải sản ở các vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Vụ Nuôi trồng thủy sản, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản

Vụ KHTC, Viện Nghiên cứu NTTS I, các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp & PTNT

2008

3

Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản vùng cát ven biển miền Trung

Vụ NTTS, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản

Vụ KHTC, Viện Nghiên cứu NTTS II, các Sở Thủy sản

2008

4

Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển thủy sản hệ thống hồ chứa Việt Nam. Xây dựng quy hoạch phát triển nghề cá hồ chứa đến năm 2020

Ban chỉ đạo chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản, Vụ NTTS, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản

Vụ KHTC, các Viện Nghiên cứu NTTS I, II, III, các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp & PTNT

2007-2008

5

Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh thủy sản các vùng đầm phá Việt Nam. Xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản đầm phá đến năm 2020

Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển NTTS, Vụ NTTS, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản

Vụ KHTC, các Viện Nghiên cứu NTTS I, II, III, Các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp & PTNT

2007-2008

6

Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch khai thác hải sản vùng vịnh Bắc bộ

Cục khai thác & BVNLTS, Viện Kinh tế và Quy hoạch

Vụ KHTC, Viện NCHS, các Sở Thủy sản

2008

7

Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch khai thác hải sản vùng biển miền Trung đến năm 2010

Cục khai thác & BVNLTS, Viện Kinh tế và Quy hoạch

Vụ KHTC, Viện NCHS, các Sở Thủy sản

2008

8

Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch khai thác hải sản vùng Đông và Tây Nam bộ

Cục Khai thác & BVNLTS, Viện Kinh tế và Quy hoạch

Vụ KHTC, Viện NCHS, các Sở Thủy sản

2008

9

Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch khai thác hải sản ven bờ vùng Đông – Tây Nam bộ

Cục khai thác & BVNLTS, Viện Kinh tế và Quy hoạch

Vụ KHTC, Viện NCHS, các Sở Thủy sản

2008

10

Xây dựng quy hoạch khai thác hải sản xa bờ đến năm 2020

Cục Khai thác và BVNL TS

Vụ KHTC, Viện Nghiên cứu Hải sản, các Sở Thủy sản

2007-2008

11

Xây dựng quy hoạch khai thác hải sản gần bờ đến năm 2020

Cục Khai thác và BVNL TS

Vụ KHTC, Viện Nghiên cứu Hải sản, các Sở Thủy sản

2007-2008

12

Xây dựng quy hoạch phát triển NTTS vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020

Viện Kinh tế & QH Thủy sản

Vụ KHTC, Vụ NTTS, Viện Nghiên cứu NTTS I

2007-2008

13

Hoàn thiện xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long

Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Vụ NTTS

Vụ KHTC, Viện Nghiên cứu NTTS II, các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp & PTNT

Quý I/2007

14

Hoàn thiện xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá Tra, Ba sa vùng đồng bằng sông Cửu Long

Vụ NTTS, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển XK Thủy sản

Vụ KHTC, Viện KT & QH TS, Viện NC NTTS II, các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp & PTNT

Quý I/2007

15

Hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ

Vụ NTTS, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

Vụ KHTC, Viện KT & QH TS, các Sở Thủy sản

Quý I/2007

16

Hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi giai đoạn 2006-2015

Vụ NTTS, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

Vụ KHTC, các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp & PTNT

Quý I/2007

17

Hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Nuôi cá biển giai đoạn 2006-2015

Vụ NTTS, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

Vụ KHTC, các Viện NC NTTS II, III, các Sở Thủy sản

Quý I/2007

18

Xây dựng quy hoạch phát triển trồng rong biển đến năm 2020

Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển NTTS, Vụ NTTS

Vụ KHTC, Vụ KHCN, các Viện NC NTTS I, II, III, Viện NC Hải sản, các Sở Thủy sản

2007-2008

19

Xây dựng quy hoạch nuôi nhuyễn thể hàng hóa tập trung đến năm 2020

Viện Nghiên cứu NTTS III, Vụ NTTS

Vụ KHTC, KHCN, Viện NCNTTS I, II, Viện NC Hải sản, các Sở Thủy sản

2007-2008

20

Xây dựng quy hoạch phát triển nuôi giáp xác đến năm 2020

Viện Nghiên cứu NTTS III, Vụ NTTS

Vụ KHTC, KHCN, Viện NCNTTS I, II, Viện NC Hải sản, các Sở Thủy sản

2007-2008

21

Hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bán đảo Cá Mau

Viện Kinh tế và Quy hoạch

Vụ KHTC, Sở Thủy sản các tỉnh bán đảo Cà Mau, Vụ NTTS

2007-2010

22

Hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng duyên hải Nam Trung bộ

Ban chỉ đạo chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản

Vụ Kế hoạch Tài chính, Sở Thủy sản các tỉnh duyên hải miền Trung, Vụ NTTS

2007-2010

23

Hoàn thiện xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cá, bến cá, chợ cá

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Vụ Kế hoạch Tài chính, các Sở Thủy sản

Quý I/2007

24

Hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn thủy sản nội địa

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản

Vụ KHTC, Vụ KHCN, các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp & PTNT

Quý I/2007

25

Hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch các khu bảo tồn biển Việt Nam. Xây dựng quy hoạch các khu bảo tồn biển đến năm 2020

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản

Vụ KHTC, NTTS, TCCB, Viện KT & QHTS, Viện Nghiên cứu Hải sản, TT Thông tin

2007-2010

26

Hoàn thiện xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển các cơ sở chế biến đến năm 2010

Ban chỉ đạo Chương trình phát triển Xuất khẩu thủy sản

Vụ KHTC, Vụ KHCN, NTTS, Nafiqaved, TT Thông tin, Vasep

Quý I/2007

27

Hoàn thiện Quy hoạch phát triển các cơ sở thuộc Bộ Thủy sản

Vụ Tổ chức Cán bộ

Vụ KHTC, Vụ KHCN, NTTS, các Viện, các Trường

Quý I/2007

II

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa lớn đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999; 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004; 126/2005/QĐ-TTG ngày 01/6/2005

1

Xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi cho các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, các vùng nuôi công nghiệp

Vụ NTTS, Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản

Vụ KHTC, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

2007-2010

2

Xây dựng tiêu chuẩn vùng nuôi an toàn, sạch bệnh

Vụ Nuôi trồng thủy sản

Vụ KHCN, Nafiqaved, TT Khuyến ngư quốc gia; Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

2007-2008

3

Xây dựng và phát triển các mô hình tổ chức sản xuất theo Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) và Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm (CoC)

Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản, Nafiqaved

Vụ NTTS, Trung tâm Khuyến ngư quốc gia; Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

2007-2010

4

Xây dựng mô hình quản lý cộng đồng nuôi trồng thủy sản, thực hiện sản xuất nuôi cá sạch, tôm sạch

Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản, Nafiqaved

Vụ NTTS, Trung tâm Khuyến ngư quốc gia; Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

2007-2010

5

Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả 3 Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường, phòng trừ dịch bệnh (Miền Bắc, Trung, Nam)

Viện Nghiên cứu NTTS I, II, III

Vụ KHTC, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố, vụ Nuôi trồng thủy sản

2007-2010

6

Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 3 Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt và 3 Trung tâm quốc gia giống hải sản (miền Bắc, Trung, Nam)

Viện Nghiên cứu NTTS I, II, III

Vụ Kế hoạch Tài chính, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố, vụ Nuôi trồng thủy sản

2007-2010

7

Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 6 khu sản xuất giống thủy sản nước mặn lợ tập trung

Các chủ đầu tư

Vụ KHTC, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố, vụ Nuôi trồng thủy sản

2007-2010

8

Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 16 Trung tâm giống thủy sản cấp I (5 Trung tâm giống hải sản và 11 Trung tâm giống thủy sản nước ngọt)

Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ NTTS

2007-2010

9

Xây dựng các dự án áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất giống, nuôi trồng hải sản trên biển và hải đảo

Viện Nghiên cứu Hải sản, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

Vụ KHTC, Vụ NTTS

2007-2010

10

Xây dựng các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu (điện, hệ thống phao tiêu, đèn báo ranh giới khu vực nuôi với luồng hàng hải và các khu vực khác, hệ thống neo lồng bè chính) của các vùng nuôi trồng hải sản trên biển và hải đảo

Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố, các chủ đầu tư

Vụ KHTC, Vụ NTTS, Viện Nghiên cứu Hải sản

2007-2010

11

Xây dựng các dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản phục vụ xóa đói giảm nghèo ở các vùng Trung du, miền núi, Tây nguyên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh

Vụ NTTS, Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia, các Viện Nghiên cứu NTTS I, II, III

2007-2010

III

Phát triển khai thác hải sản xa bờ, chuyển đổi cơ cấu nghề theo định hướng thị trường sản phẩm, giảm chi phí, tăng hiệu quả khai thác, nâng cao giá trị hàng hóa, sử dụng hợp lý nguồn lợi; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá

1

Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình khai thác hải sản

Viện Nghiên cứu Hải sản

Cục Khai thác và BVNL TS

Các Vụ liên quan, các Bộ, ngành

Quý I/2007

2

Nghiên cứu điều tra cơ bản, điều tra nguồn lợi, điều tra ngư trường phục vụ khai thác xa bờ

Viện Nghiên cứu Hải sản

Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN

2007-2010

3

Xây dựng các dự án chuyển đổi nghể khai thác. Xây dựng mô hình tổ chức lại sản xuất trên biển, mô hình quản lý cộng đồng trong khai thác hải sản

Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản

Vụ KHCN, NTTS, TCCB, Cục KT & BVNLTS, Viện Nghiên cứu Hải sản, TT Thông tin

2007-2010

4

Hoàn thiện và triển khai thực hiện Chương trình tổng thể đảm bảo an toàn cho người và tàu cá

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Vụ KHTC, Viện NCHS, các Sở Thủy sản

Quý I/2007

5

Hoàn thiện đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Vụ KHTC, các Sở Thủy sản

2007-2009

6

Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng cảng cá, chợ cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Vụ Kế hoạch Tài chính

Sở Thủy sản các tỉnh

2007-2010

7

Tổ chức thực hiện truyền thông quốc gia về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Vụ KHCN, NTTS, TCCB, Viện KT & QHTS, Viện Nghiên cứu Hải sản, TT Thông tin

2007-2010

8

Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn lợi thủy sản

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Vụ KHTC, Vụ KHCN, Viện KT & QHTS, các Viện nghiên cứu NTTS I, II, III

2007-2010

9

Xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ khai thác hải sản trên vùng Biển Đông – Trường Sa

Viện Kinh tế và QH Thủy sản

Vụ KHTC, Cục Khai thác & BVNLTS, Viện Nghiên cứu Hải sản

2007-2008

10

Xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân gặp rủi ro thiên tai

Viện Kinh tế và QH Thủy sản

Vụ KHTC, Cục Khai thác & BVNLTS, Viện Nghiên cứu Hải sản

2007-2008

IV

Phát triển chế biến thủy sản, ưu tiên sản xuất và chế biến các mặt hàng thủy sản xuất khẩu, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 242/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ

1

Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin dự báo nhu cầu và diễn biến thị trường

Trung tâm Tin học

Tạp chí thủy sản, Vasep, Hội nghề cá

2007-2010

2

Đầu tư xây dựng các chợ thủy sản đầu mối, các Trung tâm thương mại thủy sản

Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

Vụ KHTC, Vụ KHCN, Vụ NTTS, Nafiqaved

2007-2010

3

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển Xuất khẩu thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 242/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ban chỉ đạo Chương trình phát triển Xuất khẩu thủy sản

Vụ KHTC, KHCN, NTTS, Nafiqaved, TT Thông tin, Vasep, các Sở Thủy sản

2007-2010

V

Hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết tham gia WTO. Tăng cường xúc tiến thương mại, củng cố, mở rộng, phát triển thị trường

1

Hướng dẫn chính sách, quy chế, cam kết tham gia tổ chức WTO

Vụ KHTC

Vasep, Hội nghề cá, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

2007-2010

2

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, củng cố, mở rộng thị trường

Vasep, Hội nghề cá, các doanh nghiệp

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ KHTC, sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

2007-2010

3

Xây dựng thương hiệu các sản phẩm cá tra, cá ba sa, tôm sú, nghêu, cá ngừ đại dương, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản

Các doanh nghiệp

Vụ KHTC, KHCN, Vasep, Hội nghề cá, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

2007-2010

VI

Thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ đến năm 2010. Triển khai đồng bộ khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến, hậu cần dịch vụ, bảo quản, giảm thất thoát sau thu hoạch; hoàn thành ra soát các tiêu chuẩn ngành

1

Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ đến năm 2010

Vụ khoa học Công nghệ

Các Viện nghiên cứu, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

2007-2010

2

Chỉ đạo triển khai áp dụng các công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thủy sản, công nghệ khai thác cá biển và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học

Vụ khoa học Công nghệ

Các Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Hải sản

2007-2010

3

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 21/2004/QĐ-BTS ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về Chương trình hành động của Bộ Thủy sản đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Thủy sản giai đoạn 2001-2010; Nghị quyết số 16/NQ-BCS ngày 25/3/2005 của Ban cán sự Đảng Bộ Thủy sản về một số vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Thủy sản và kế hoạch 5 năm 2006-2010

Vụ khoa học Công nghệ

Vụ KHTC, các Viện Nghiên cứu thuộc Bộ, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

2007-2010

4

Hoàn thành rà soát các tiêu chuẩn ngành do Bộ Thủy sản ban hành để nhằm thực hiện theo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Vụ khoa học Công nghệ

Vụ KHTC, các Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Hải sản

2007-2010

VII

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất – kinh doanh thủy sản. Xây dựng, tổ chức quản lý cộng đồng trong sản xuất thủy sản

1

Hoàn thiện sắp xếp, tổ chức lại sản xuất – kinh doanh; cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, các tổng công ty thuộc Bộ Thủy sản theo Quyết định số 354/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp

Vụ Kế hoạch Tài chính, các Tổng công ty, các doanh nghiệp thủy sản

2007

2

Điều tra tác động kinh tế - xã hội các hoạt động nghề cá trong khai thác hải sản

Viện kinh tế và Quy hoạch thủy sản

Vụ KHTC, các Viện Nghiên cứu thuộc Bộ Thủy sản. Sở Thủy sản các tỉnh thành phố

2007-2008

3

Xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ các hoạt động nghề cá trong khai thác hải sản

Viện kinh tế và Quy hoạch thủy sản

Vụ KHTC, các Viện Nghiên cứu thuộc Bộ Thủy sản. Sở Thủy sản các tỉnh thành phố

2007-2008

4

Xây dựng mô hình tổ chức quản lý cộng đồng trong sản xuất - kinh doanh thủy sản

Viện kinh tế & QH thủy sản

Vụ KHTC, các Viện Nghiên cứu thuộc Bộ Thủy sản, Vụ KT TT & KT TN, Sở Thủy sản các tỉnh thành phố

2007-2008

VIII

Tăng cường thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thủy sản

1

Chủ động xây dựng kế hoạch vốn ngân sách, tích cực chủ động kêu gọi các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước

Vụ Kế hoạch Tài chính

Vụ HTQT, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố Hội nghề cá, Vasep…

2007-2010

2

Hướng dẫn, triển khai và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 731/QĐ-BTS ngày 12/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về Chương trình hành động của Bộ Thủy sản “Đổi mới và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước”

Vụ Kế hoạch Tài chính

Thanh tra Bộ, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Thủy sản, các chủ đầu tư

2007-2010

3

Triển khai thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-BTS ngày 19/4/2006 của Bộ trương Bộ Thủy sản về việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thanh tra Bộ

Vụ KHTC, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Thủy sản, các chủ đầu tư

2007-2010

4

Tổ chức hướng dẫn, hoàn thành các thủ tục đầu tư, chỉ đạo hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng nuôi trồng thủy sản, 6 Trung tâm quốc gia giống thủy sản, 6 Khu sản xuất giống thủy sản tập trung, 16 Trung tâm sản xuất giống thủy sản cấp I, các Trung tâm quan trắc cảnh báo môi trường, mở rộng cảng cá, chợ cá, 13 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng, 62 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp tỉnh…

Vụ Kế hoạch Tài chính

Ban CĐ Chương trình phát triển NTTS, Cục Khai thác & BVNLTS, UBND các tỉnh, Sở Thủy sản các tỉnh

2007-2010

IX

Tập trung ưu tiên cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

1

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ… cho công chức, viên chức, doanh nhân

Vụ Tổ chức Cán bộ

Các Viện, các Trường. Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

2007-2008

2

Tổ chức đào tạo, phổ biến kiến thức hội nhập, hệ thống pháp luật thương mại trong WTO và các nước khác cho các cán bộ quản lý doanh nhân

Vụ Tổ chức Cán bộ

Các Viện, các Trường. Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố

2007-2008

X

Triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng

1

Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Thủy sản

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, Thanh tra

2007

2

Điều chỉnh, bổ sung Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ

2007

3

Triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của Bộ Thủy sản theo Quyết định số 144/2006/TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2007-2010

4

Xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005, Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 14/5/2005, Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005, Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006, Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ

Vụ Pháp chế

Cục Khai thác và BVNL TS Nafiqaved, Vụ KHCN, NTTS

2007-2008

5

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-BTS ngày 19/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thanh tra Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2007-2010

6

Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Bộ Thủy sản theo Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống tội phạm trong tình hình mới

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ Thủy sản

2007-2010

7

Nghiên cứu, triển khai thực hiện các Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ để xây dựng hoàn thiện phương án tổ chức và chuyển cá cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Vụ Tổ chức Cán bộ

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

2007-2010

thuộc tính Quyết định 02/2007/QĐ-BTS

Quyết định 02/2007/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ X, Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thuỷ sản 5 năm 2006 - 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Thủy sản Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 02/2007/QĐ-BTS Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 08/03/2007 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 02/2007/QĐ-BTS

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi