Quyết định 130/QĐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch triển khai Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
______

Số: 130/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 12-KL/TW NGÀY 12/8/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH MỚI GIAI ĐOẠN 2022 – 2026

________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới giai đoạn 2022 - 2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng TT Phạm Bình Minh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TƯ; Ban Đối ngoại TƯ; Bộ Ngoại giao;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Đảng ủy Bộ VHTTDL; Các Vụ: TV, GĐ, TĐKT, VHDT;
- Các Cục: DSVH, ĐA, MTNATL, NTBD, BQTG, VHCS;
- TC TDTT, TCDL; BQL Làng VHDL các dân tộc Việt Nam;
- Viện VHNT quốc gia Việt Nam;
- Bảo tàng HCM; Bảo tàng Mỹ thuật VN; TVQG Việt Nam;
- Các Nhà hát thuộc Bộ VHTTDL;
- TT Công nghệ Thông tin; TT Triển lãm VHNT Việt Nam;
- TT VHVN tại Lào, TT VHVN tại Pháp;
- Báo điện tử Tổ quốc, Báo Văn hóa, Tạp chí VHNT;
- Lưu: VT, HTQT, NĐT (35).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 12-KL/TW NGÀY 12/8/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH MỚI GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Kết luận số 12-KL/TW) và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 169/NQ-CP) ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 36-NQ/TW), Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 45-CT/TW) và Kết luận số 12-KL/TW, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn 2022-2026 (sau đây gọi là Kế hoạch) với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Chỉ thị số 45- CT/TW; triển khai Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP thông qua các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

b) Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu sâu hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; hỗ trợ kiều bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, từ đó, nêu cao tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, gắn bó với gia đình, quê hương, đất nước, là cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, trong đó có hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch, đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.

2. Yêu cầu

a) Chủ động, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kêu gọi sự tham gia, hỗ trợ của người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với điều kiện thực tiễn; công tác tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, linh hoạt và phù hợp trong bối cảnh trong và sau đại dịch COVID-19, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin khi tổ chức các hoạt động liên quan.

b) Xác định rõ nhiệm vụ tương ứng với các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để đạt kết quả theo yêu cầu nhằm tuyên truyền tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về các chính sách phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của Việt Nam.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW, Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các nội dung liên quan về công tác người Việt Nam tại nước ngoài.

2. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú như Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, di sản văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, các môn thể thao dân tộc, kết hợp chặt chẽ với xúc tiến du lịch; tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại các sự kiện khu vực và quốc tế quy mô, uy tín như Triển lãm thế giới EXPO, Thế vận hội Olympic, liên hoan phim quốc tế, hội chợ du lịch quốc tế, các sự kiện thể thao quốc tế lớn, qua đó hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài duy trì tiếng Việt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời vận động cộng đồng tích cực tham gia, đóng góp và phát huy vai trò trong các hoạt động này để từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với đất nước trong mỗi kiều bào, làm cho kiều bào, nhất là thế hệ trẻ, ngày càng hướng về quê hương, đất nước.

3. Tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc triển khai đầu tư, xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong các địa bàn quan trọng: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga và một số địa bàn trọng điểm khác trên cơ sở nhu cầu, quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam với các nước và phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.

4. Đổi mới nội dung, hình thức của công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại về tình hình, chính sách phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của đất nước tới cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

5. Khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch ở trong và ngoài nước, cũng như các hoạt động về nguồn khác.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW, Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP đến các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Cục Hợp tác quốc tế

a) Điều phối chung, tham mưu lãnh đạo Bộ về các hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

b) Tăng cường và mở rộng quy mô tổ chức Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại các địa bàn trọng điểm, láng giềng, có quan hệ hợp tác đối tác chiến lược với Việt Nam, trong đó, dành ưu tiên đối với các quốc gia nhân dịp kỷ niệm năm chẵn, năm tròn thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, kết hợp tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

c) Triển khai hiệu quả Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất); xây dựng và triển khai Đề án Việt Nam tham gia triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka Kansai (Nhật Bản).

d) Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thành lập, đầu tư và xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga theo lộ trình từng giai đoạn, phù hợp với các điều kiện thực tiễn.

đ) Tiếp tục triển khai công tác bổ nhiệm, phát huy vai trò của các Đại sứ Du lịch Việt Nam là kiều bào Việt Nam sinh sống tại nước ngoài nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người và du lịch Việt Nam, khuyến khích và mở ra cơ hội cho những kiều bào ưu tú mong muốn có đóng góp cho công tác quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới.

e) Chủ trì đổi mới, triển khai công tác thông tin đối ngoại trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch gắn với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

g) Đề xuất lãnh đạo Bộ có hình thức khen thưởng phù hợp những tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

3. Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

3.1. Cục Nghệ thuật biểu diễn:

a) Tổ chức cuộc thi sáng tác các ca khúc mới, các tác phẩm sân khấu, các cuộc thi nghệ thuật, sáng tác văn học...theo hướng mở rộng quy mô, đa dạng về hình thức, có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam để kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài có thể tham gia, đóng góp và phát huy vai trò trong các hoạt động này.

b) Tạo điều kiện để kiều bào Việt Nam ở nước ngoài là các nghệ sỹ có thể tổ chức, tham gia tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam; tham gia các liên hoan, sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, hoặc khi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại nước ngoài.

c) Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, có đổi mới về nội dung, hình thức để phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

3.2. Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ:

a) Hàng năm, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật lưu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán hoặc những ngày lễ lớn của Việt Nam.

b) Các đơn vị nghệ thuật, các đoàn nghệ thuật kết hợp tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài khi tham gia các Ngày/Tuần Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, hoặc liên hoan nghệ thuật quốc tế tại các nước.

3.3. Các trường nghệ thuật thuộc Bộ: Phối hợp với các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các lớp tập huấn về biên kịch, biên đạo, nghệ thuật biểu diễn truyền thống và đương đại... cho cá nhân, tập thể trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có năng khiếu, mong muốn tham gia vào hoạt động nghệ thuật.

4. Lĩnh vực điện ảnh

4.1. Cục Điện ảnh:

a) Tăng cường tổ chức các Tuần phim, đợt phim, sự kiện điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài nhằm mục đích giới thiệu các tác phẩm điện ảnh mới của Việt Nam đến đông đảo công chúng các nước và kiều bào đang sinh sống tại các nước.

b) Chủ động tham gia các liên hoan phim quốc tế, kết hợp chiếu giới thiệu phim Việt Nam phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

c) Tạo điều kiện để các cá nhân người Việt Nam tại nước ngoài có thể tham gia vào các bộ phim Việt Nam (đóng phim, đầu tư sản xuất phim...); vận động người Việt Nam tại nước ngoài có đóng góp, tham gia Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan Phim Việt Nam và các sự kiện điện ảnh liên quan khác do Việt Nam tổ chức hoặc tham gia tổ chức ở trong và ngoài nước.

d) Cung cấp các bộ phim Việt Nam có chất lượng cho các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, chủ động tổ chức chiếu phim, phát hành rộng rãi phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và người dân sở tại.

4.2. Các đơn vị sản xuất phim: Tăng cường sản xuất các bộ phim Việt Nam có chất lượng phục vụ kiều bào Việt Nam tại nước ngoài.

5. Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

5.1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

a) Tổ chức các cuộc thi sáng tác tranh, ảnh về những chủ đề quê hương đất nước, trong đó mở rộng quy mô, đa dạng về hình thức để kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài có thể tham gia.

b) Tổ chức triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh tại các nước, giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa Việt Nam, trong đó kêu gọi sự tham gia với nhiều hình thức khác nhau của kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài.

c) Tạo điều kiện để kiều bào Việt Nam là họa sỹ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia có thể tham gia các triển lãm, cuộc thi, liên hoan, trại sáng tác, các hoạt động giao lưu mỹ thuật, nhiếp ảnh tại Việt Nam; hoặc tổ chức các triển lãm văn hóa, nghệ thuật chuyên đề tại Việt Nam.

5.2. Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam: Tổ chức triển lãm, hội chợ triển lãm tổng hợp, chuyên đề, chuyên ngành về văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể thao, du lịch, chính trị xã hội, khoa học công nghệ và kinh tế ở nước ngoài với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có quy mô; các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các dân tộc Việt Nam.

6. Lĩnh vực di sản văn hóa, bảo tàng

6.1. Cục Di sản văn hóa:

a) Triển khai hiệu quả Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, hướng đến mục tiêu vừa bảo tồn, vừa phát huy các công trình có giá trị tiêu biểu quốc gia, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững đất nước.

b) Triển khai công tác tu bổ, tôn tạo tổng thể các di tích lịch sử-văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ được UNESCO ghi danh, cấp quốc gia đặc biệt và các di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu để các địa danh này ngày càng thu hút sự quan tâm của kiều bào, trở thành địa chỉ thân quen cho kiều bào thăm quan, chiêm ngưỡng mỗi khi về nước.

c) Tăng cường hơn nữa vai trò của Việt Nam trong UNESCO để có thêm các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên quốc gia được ghi danh vào danh mục di sản thế giới.

d) Cục Di sản văn hóa và Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam hỗ trợ cung cấp tài liệu, tư liệu, thông tin về các di sản (di sản văn hóa, di sản thiên nhiên) của Việt Nam, đặc biệt các di sản đã được UNESCO ghi danh cho các Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài để tổ chức triển lãm, tọa đàm giới thiệu, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và người dân sở tại nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực di sản văn hóa.

6.2. Các bảo tàng, khu di tích thuộc Bộ:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức các triển lãm dưới nhiều hình thức khác nhau và tham gia các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

b) Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày tại nước ngoài giới thiệu lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của Việt Nam, đặc biệt các di sản được UNESCO ghi danh; đổi mới nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày tại các bảo tàng, trong đó cần tính đến áp dụng nền tảng công nghệ số vào công tác bảo tàng.

c) Phối hợp tổ chức các hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật nước ngoài tại Việt Nam.

7. Lĩnh vực văn hóa cơ sở

a) Cục Văn hóa cơ sở tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động: Liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan, triển lãm nhằm tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, trong đó ưu tiên, khuyến khích hình thức triển khai trên các nền tảng công nghệ số để tuyên truyền, quảng bá cho người dân Việt Nam cũng như kiều bào tại nước ngoài hiểu về giá trị các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc và các sự kiện trọng đại của đất nước.

b) Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chuyên đề tuyên truyền trên báo in, báo điện tử về giá trị văn hóa truyền thống của các lễ hội; nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam đến với nhân dân trong nước, cũng như người Việt Nam ở nước ngoài.

8. Lĩnh vực thư viện

8.1. Vụ Thư viện:

a) Tăng cường hơn nữa triển khai các biện pháp phát triển văn hóa đọc, trong đó chú trọng chỉ đạo hệ thống thư viện tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thay đổi các phương thức, hình thức phục vụ trực tuyến sách điện tử, thư viện điện tử; triển khai hiệu quả kênh youtube “Sách và Trí tuệ Việt” nhằm phục vụ từ xa những người không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với sách; tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt thế hệ trẻ có thể tiếp cận kho tàng tri thức Việt Nam, đóng góp vào việc tạo môi trường học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

b) Tham gia phát triển không gian đọc sách tại các Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

8.2. Thư viện quốc gia Việt Nam:

a) Tăng cường phát triển thư viện điện tử, thư viện số; đẩy mạnh triển khai các chương trình số hóa tài liệu, xây dựng các bộ sưu tập số tài liệu quốc gia; phát triển đa dạng phương thức phục vụ, tăng cường dịch vụ thông tin trực tuyến, truy cập từ xa nguồn tài liệu số hóa, cơ sở dữ liệu, sách, tạp chí điện tử...tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt thế hệ trẻ có thể tiếp cận, khai thác nguồn tài nguyên tri thức Việt Nam.

b) Tăng cường hơn nữa công tác trao đổi tài liệu với thư viện quốc gia, thư viện đại học, trung tâm văn hóa các nước, đặc biệt tại các nước có đông cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nhằm mở rộng cơ hội cho kiều bào tiếp cận nguồn tài liệu trong nước được cập nhật.

c) Tham gia triển lãm, trưng bày, giới thiệu tư liệu, sách, giao lưu tác giả, tác phẩm về đất nước, con người Việt Nam trong các hoạt động văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

9. Lĩnh vực gia đình

Hàng năm, Vụ Gia đình tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với nội dung, hình thức đa dạng, đổi mới nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, trong đó có gia đình của cộng đồng người Việt Nam ở nước.

10. Lĩnh vực thể dục thể thao

a) Tổng cục Thể dục thể thao đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá các môn thể thao dân tộc, truyền thống như vovinam, võ thuật cổ truyền, đá cầu và các trò chơi dân gian, lồng ghép trong các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại nước ngoài; chủ động đăng cai tổ chức và tham gia các sự kiện thể thao quốc tế, châu lục và khu vực.

b) Tổng cục Thể dục thể thao tạo điều kiện, vận động các tập thể, cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt các cầu thủ, vận động viên là kiều bào Việt Nam tham gia các sự kiện thể dục, thể thao của Việt Nam ở trong và ngoài nước.

11. Lĩnh vực du lịch

a) Tổng cục Du lịch xây dựng và triển khai kế hoạch đón khách du lịch quốc tế, trong đó có kiều bào Việt Nam tại nước ngoài khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát ổn định.

b) Tổng cục Du lịch tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại nước ngoài, phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa-Du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm, tham gia các sự kiện, hội chợ du lịch quốc tế, đồng thời khuyến khích sự tham gia của kiều bào, qua đó thu hút nguồn lực của kiều bào trong phát triển du lịch, tạo điều kiện để các doanh nhân là kiều bào có thể tham gia các hoạt động xúc tiến, đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

c) Tổng cục Du lịch đề xuất các cá nhân là kiều bào tiêu biểu, người có ảnh hưởng, uy tín làm Đại sứ Du lịch Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài triển khai công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, kết nối sự hợp tác doanh nhân là kiều bào với các doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

d) Tổng cục Du lịch cung cấp các tài liệu, ấn phẩm du lịch cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài để triển khai công tác giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam.

12. Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

a) Hàng năm, tổ chức các chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh và khích lệ tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, giá trị di sản văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

b) Xây dựng chương trình tham quan đặc biệt cho kiều bào khi đến thăm Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

13. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

a) Thường xuyên tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật (biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, lễ hội, hội chợ, chương trình giới thiệu Tết cổ truyền, Tết Trung thu…) tại Lào, Pháp và các địa bàn lân cận nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

b) Hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam thông qua việc phối hợp, hỗ trợ tổ chức các lớp dạy và học tiếng Việt tại các trung tâm.

c) Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng thông qua tổ chức các chương trình cho các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu là người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện các hoạt động về nguồn; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu về Việt Nam và hướng về quê hương đất nước.

14. Công tác truyền thông, báo chí

a) Báo Văn hóa, Cổng Thông tin điện tử, Báo điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, các Báo, Tạp chí liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tuyên truyền, giới thiệu về những chính sách, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch với nhiều hình thức đa dạng, tăng cường các hình thức trên internet, trang thông tin điện tử, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET…) nhằm giúp cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài có điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin chính thống một cách đầy đủ và kịp thời; chủ động xây dựng chuyên mục khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài viết bài, thể hiện sự tương tác, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách quản lý văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

b) Văn phòng Bộ phối hợp tuyên truyền, giới thiệu về những chính sách, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí.

15. Công tác thi đua, khen thưởng

Vụ Thi đua-Khen thưởng chủ trì báo cáo lãnh đạo Bộ có hình thức khen thưởng phù hợp cho các tập thể, cá nhân thuộc cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài có những đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên cơ sở đề xuất của Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này được dự toán từ nguồn ngân sách hàng năm Bộ cấp cho các đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác từ trong và ngoài nước (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Hợp tác quốc tế

a) Chủ trì, làm đầu mối điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ xây dựng báo cáo kết quả triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Ngoại giao để báo cáo Chính phủ.

b) Nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Chủ trì, tham mưu lãnh đạo Bộ đảm bảo kinh phí triển khai các hoạt động liên quan trong Kế hoạch.

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

a) Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36- NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW, Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc nhằm tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công và các hoạt động cụ thể tại Phụ lục kèm theo.

c) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch, Tài chính lập kế hoạch chi tiết và dự toán ngân sách thực hiện danh mục các hoạt động thuộc Kế hoạch này và đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai.

d) Định kỳ gửi báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động về Cục hợp tác quốc tế trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

đ) Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, hoạt động, Thủ trưởng các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Cục Hợp tác quốc tế) để xem xét, quyết định./.

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2022-2026 TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 12-KL/TW NGÀY 12/8/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BVHTTDL ngày   tháng   năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

STT

Tên hoạt động

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nguồn kinh phí

Năm 2022

1

Tiếp tục triển khai và hoàn thành Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2020 Dubai

Tổ chức giới thiệu hình ảnh quốc gia Việt Nam qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch… tại Nhà Triển lãm Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước cấp cho Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2020 và xã hội hóa

2

Đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam lưu diễn tại Trung Quốc

Liên hoan nghệ thuật quốc tế tại Trung Quốc

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và Ban Tổ chức Liên hoan

3

Lễ hội Việt Nam tại Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch…

Cục Hợp tác quốc tế

Tổng cục Du lịch, Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

4

Chương trình lưu diễn tại Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

Tổ chức chương trình hòa nhạc giao hưởng, giao lưu văn hóa

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế, cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc

Kinh phí Bộ cấp cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và xã hội hóa

5

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

6

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Nhật Bản

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch…

Cục Hợp tác quốc tế

Tổng cục Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

7

Những ngày Văn hóa-Du lịch Việt Nam tại Lào chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch…

Cục Hợp tác quốc tế

Tổng cục Du lịch, các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

8

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam- Campuchia, kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

9

Đoàn nghệ thuật Việt Nam đi Nga biểu diễn nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga

Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam tại Nga

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

10

Tuần Phim Việt Nam tại Nga

Tổ chức chiếu phim Việt Nam tại Liên bang Nga

Cục Điện ảnh

Cục Hợp tác quốc tế, Hãng Mosfilm của Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Kinh phí sự nghiệp của Cục Điện ảnh

11

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Áo và Tây Ban Nha nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo và 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Tây Ban Nha

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

12

Tham gia phát triển Không gian văn hóa đọc tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Triển khai Không gian văn hóa đọc

Vụ Thư viện

Cục Hợp tác quốc tế, Thư viện quốc gia Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin hàng năm của Bộ VHTTDL

13

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào năm 2022

Tổ chức các hoạt động giao lưu Việt Nam-Lào

Vụ Văn hóa dân tộc

Các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam và Lào, và một số đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

14

Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á Sea Games 31

Chủ trì tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao khu vực Đông Nam Á

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

15

Tham gia Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 tại Trung Quốc

Tham dự một số bộ môn trong kỳ Á Vận hội lần thứ 19

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

16

Tổ chức trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2022

Tổ chức cho các họa sĩ, nhà điêu khắc Lào và Việt Nam vẽ tranh cổ động và điêu khắc tác phẩm nghệ thuật ca ngợi về mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào…

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Cục Hợp tác Quốc tế; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Việt Nam); phía Lào.

Ngân sách chi thường xuyên năm 2022 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

17

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Việt Nam - Lào, 2022

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật ca ngợi về quê hương, đất nước, con người và mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào… tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Tổng hội Người Việt Nam tại Lào và Cục Nghệ thuật biểu diễn (Lào)

Ngân sách chi thường xuyên năm 2022 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

18

Tổ chức giao lưu thể thao quần chúng Việt Nam - Lào, 2022

Tổ chức giao lưu thể thao quần chúng, các môn: bi sắt, bóng đá, cầu lông, kéo co, chạy…

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Tổng hội người Việt Nam tại Lào và các đơn vị liên quan

Ngân sách chi

thường xuyên năm 2022 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và xã hội hóa

19

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Tổ chức cho thế hệ trẻ tại Lào (người Việt Nam và người Lào) viết cảm nhận bằng văn, thơ và vẽ về chủ đề Lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và các đơn vị liên quan…

Ngân sách chi thường xuyên năm 2022 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và xã hội hóa

20

Chương trình biểu diễn múa rối tại Trung tâm Văn hóa-Thương mại Hà Nội (Moscow, Liên bang Nga)

Biểu diễn múa rối cạn, rối nước.

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế và các đơn vị liên quan

Nguồn kinh phí hỗ trợ phục vụ kiều bào tại nước ngoài do Bộ cấp

21

Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Liên hoan Múa rối Quốc tế Nanning-Trung Quốc

Biểu diễn múa rối cạn.

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và chi phí của Ban tổ chức Liên hoan

22

Triển khai Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Khởi động lại ngành du lịch sau đại dịch COVID-19 bằng việc thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam đảm bảo các quy định về phòng dịch, từ đó quảng bá du lịch Việt Nam như một điểm đến an toàn và hấp dẫn

Tổng cục Du lịch

UBND, Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

23

Triển khai Kế hoạch xúc tiến, quảng bá, kích cầu phục hồi du lịch

Triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn, nhằm phục hồi và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Tổng cục Du lịch

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

Năm 2023

24

Đoàn Nghệ thuật Việt Nam dự Festival nghệ thuật châu Á tại Trung Quốc

Tham gia biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

25

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiếp lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch,…

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

26

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình nghệ thuật, triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

27

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

28

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Belarus

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

29

Tuần Văn hóa Việt Nam tại một số nước EU (Bỉ - Pháp - Italia) nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Bỉ, Pháp và Italia

Tổ chức tiếp xúc song phương và các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

30

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh

Tổ chức tiếp xúc song phương và các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

31

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Canada nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada

Tổ chức tiếp xúc song phương và các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

32

Tuần Phim Việt Nam tại Ba Lan

Tổ chức chiếu phim Việt Nam tại Ba Lan

Cục Điện ảnh

Cục Hợp tác quốc tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Kinh phí sự nghiệp của Cục Điện ảnh và xã hội hóa

33

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt Nam- Campuchia năm 2023

Tổ chức các hoạt động giao lưu Việt Nam-Campuchia

Vụ Văn hóa dân tộc

Các tỉnh biên giới giữa Việt Nam và Lào, một số đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

34

Tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 và Para Games lần thứ 12 tại Campuchia

Tham gia thi đấu các bộ môn thể dục, thể thao khu vực Đông Nam Á

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

35

Tham gia Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 tại Trung Quốc

Tham gia thi đấu các môn thể thao bãi biển

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

36

Tham gia Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á tại Thái Lan

Tham gia thi đấu các môn thể thao trong nhà, võ thuật

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

37

Chương trình lưu diễn hòa nhạc giao hưởng tại châu Âu

Tổ chức chương trình hòa nhạc, giao lưu văn hóa

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc

Kinh phí Bộ VHTTDL cấp cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và xã hội hóa

38

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris-Pháp

Biểu diễn múa rối cạn, rối nước.

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch tài chính.

Nguồn kinh phí hỗ trợ phục vụ kiều bào Việt Nam tại nước ngoài do Bộ cấp

39

Liên hoan Dell’Oriente tại Italia

Biểu diễn múa rối cạn

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ban tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí.

Năm 2024

40

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động văn hóa, triển lãm,…

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

41

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Nhật Bản

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch,…

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

42

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Thụy Điển, kết hợp một nước Bắc Âu khác nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Thụy Điển

Tổ chức tiếp xúc song phương và các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

43

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Brazil/Colombia nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Brazil và 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Colombia

Tổ chức tiếp xúc song phương và các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

44

Tham gia phát triển Không gian văn hóa đọc tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Triển khai Không gian văn hóa đọc

Vụ Thư viện

Cục Hợp tác quốc tế, Thư viện quốc gia Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và các đơn vị liên quan

Ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin hàng năm của Bộ VHTTDL

45

Triển lãm, giao lưu mỹ thuật Việt Nam tại Pháp

Triển lãm tranh, sản phẩm sơn mài Việt Nam tại Pháp

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

46

Tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật quần chúng người Việt Nam tại Lào: “Điện Biên Phủ-Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng người Việt Nam trên đất nước Lào; trưng bày triển lãm ảnh…

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Các đơn vị liên quan của Việt Nam và Lào

Ngân sách chi thường xuyên năm 2024 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

47

Tổ chức chương trình kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024)

Tổ chức chiếu phim; trưng bày ảnh, tư liệu về đất nước Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tổng hội người Việt Nam tại Lào.

Ngân sách chi thường xuyên năm 2024 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

48

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris- Pháp

Biểu diễn múa rối cạn, rối nước.

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế các đơn vị liên quan

Nguồn kinh phí hỗ trợ phục vụ kiều bào Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp

49

Liên hoan Dell’Oriente tại Italia

Biểu diễn múa rối cạn

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Ban tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí.

Năm 2025

50

Đoàn Nghệ thuật Việt Nam dự Festival nghệ thuật châu Á tại Trung Quốc

Tham gia biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và Ban Tổ chức

51

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Nhật Bản

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch,…

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

52

Tham gia Triển lãm thế giới tổ chức tại Osaka, Nhật Bản (EXPO 2025 Osaka).

Xây dựng Nhà triển lãm Việt Nam và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch,…

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước cấp cho Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2025 và xã hội hóa

53

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nga

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

54

Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam năm 2025

Tổ chức trưng bày ảnh, tọa đàm, giao lưu, trại sáng tác

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

55

Triển lãm sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam tại Pháp

Trưng bày sản phẩm, hình ảnh các làng nghề truyền thống Việt Nam

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

56

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa-Thương mại Hà Nội tại Moscow, Liên bang Nga

Biểu diễn múa rối cạn, rối nước.

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Cục Hợp tác Quốc tế

Kinh phí hỗ trợ phục vụ kiều bào Việt Nam tại nước ngoài do Bộ cấp

57

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

58

Những ngày văn hóa Việt Nam tại Đức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao kết hợp với Séc, Slovakia, Hy Lạp nhân kỷ niệm quan hệ ngoại giao

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

59

Những ngày văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật giới thiệu văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

60

Tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 và Para Games lần thứ 13 tại Thái Lan

Tham gia thi đấu các bộ môn thể dục, thể thao khu vực Đông Nam Á

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

61

Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật “Đời đời nhớ ơn Bác”, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025)

Tổ chức Lễ Dâng hương, chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng người Việt Nam và Lào, ở Lào; triển lãm, chiếu phim…

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các đơn vị liên quan

Ngân sách chi thường xuyên năm 2025 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và xã hội hóa

62

Tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật “Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh”, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam

Tổ chức chương trình nghệ thuật, chiếu phim, trưng bày ảnh, tư liệu về Việt Nam

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Các đơn vị liên quan

Ngân sách chi thường xuyên năm 2025 của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và xã hội hóa

63

Tổ chức không gian văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Triển lãm ảnh Đất nước con người Việt Nam và trang phục các dân tộc tại Hoa Kỳ

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Ngân sách của Bộ cấp cho Trung tâm Triển lãm

Năm 2026

64

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

65

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Nhật Bản

Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến du lịch,…

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

66

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Belarus

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

67

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Đan Mạch, và Thụy Sỹ nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Đan Mạch

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

68

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Thái Lan kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Tổ chức chương trình làm việc song phương của lãnh đạo Bộ, các chương trình nghệ thuật, triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

69

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Đức

Trưng bày tranh sơn mài Việt Nam tại Đức

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

70

Tham gia Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nhật Bản

Tham gia thi đấu một số môn thể dục, thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

Các hoạt động thường niên trong giai đoạn 2022-2026

71

Sản xuất bộ ảnh lưu động gửi các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài triển khai công tác thông tin đối ngoại

Sản xuất ảnh giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

72

Sản xuất các video-clips quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam triển khai công tác thông tin đối ngoại

Các clips đẩy mạnh quảng bá văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

73

Sản xuất bộ sách ảnh giới thiệu văn hóa Việt Nam triển khai công tác thông tin đối ngoại

Sách ảnh giới thiệu di sản, văn hóa Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

74

Chương trình nghệ thuật phục cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và Bỉ, Ba Lan, Séc và Rumani, Đức... nhân dịp Tết Nguyên đán

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt tại các nước

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Hội người Việt Nam tại Pháp và các đơn vị liên quan

Kinh phí thường xuyên của Bộ cấp cho Trung tâm và xã hội hóa

75

Tổ chức các lớp dạy tiếng Việt, âm nhạc dân tộc, võ dân tộc tại các địa bàn Rumani, Ba Lan, Séc

Hỗ trợ tài liệu giảng dạy, tổ chức các lớp học theo hình thức trực tuyến, cung cấp chuyên gia hỗ trợ đào tạo giáo viên …

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Hội người Việt Nam tại Pháp, Hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Kinh phí thường xuyên của Bộ cấp cho Trung tâm, ngân sách sự nghiệp của các đơn vị

76

Trại hè cho sinh viên Việt Nam tại Pháp

Phối hợp tổ chức trại hè cho thanh niên (từ 16 tuổi trở lên) và sinh viên đang du học tại châu Âu.

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Hội sinh viên Việt Nam tại châu Âu

Kinh phí thường xuyên của Bộ cấp cho Trung tâm.

77

Liên hoan văn hóa dân gian thế giới IGF

Cử đoàn nghệ thuật tham gia Liên hoan Văn hóa dân gian thế giới do Liên đoàn Văn hóa Dân gian thế giới tổ chức tại Pháp, Rumani, Itali, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Liên đoàn Văn hóa dân gian thế giới, 01 nhà hát thuộc Bộ

Kinh phí thường xuyên của Bộ cấp cho Trung tâm, ngân sách sự nghiệp của các đơn vị

78

Giải vô địch võ cổ truyền thanh thiếu niên toàn Pháp và Châu Âu

Phối hợp với Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức các giải thi đấu võ cổ truyền tại Pháp nước và châu Âu

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam

Kinh phí thường xuyên của Bộ cấp cho Trung tâm

79

Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật theo định kỳ hằng năm tại Lào và địa bàn lân cận

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật (biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, giới thiệu Tết cổ truyền, Tết Trung thu…) tại Lào và địa bàn lân cận

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và cơ quan của Lào có liên quan.

Ngân sách chi thường xuyên hằng năm của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và xã hội hóa

80

Tham gia các sự kiện, Hội chợ Du lịch quốc tế; Tổ chức các Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa-Du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả các doanh nghiệp du lịch của kiều bào tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

Tổng cục Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

81

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch dành cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài tìm kiếm các cơ hội đầu tư, cải thiện chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam

Tổng cục Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước và xã hội hóa

82

Tổ chức đón đoàn du khách kiều bào đến tham quan, trải nghiệm, khám phá tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày hội xuân quê hương, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam…

Tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu, tìm hiểu về văn hóa, cội nguồn…

Ban Quản lý làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

 

 

 

thuộc tính Quyết định 130/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 130/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới giai đoạn 2022 - 2026
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:130/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành:20/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai Kết luận về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 20/01/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 130/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới giai đoạn 2022 – 2026.

Theo đó, yêu cầu của Kế hoạch là chủ động, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kêu gọi sự tham gia, hỗ trợ của người Việt Nam ở nước ngoài ở nước ngoài phù hợp với điều kiện  thực tiễn; công tác tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, linh hoạt và phù hợp trong bối cảnh trong và sau đại dịch COVID-19, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin khi tổ chức các hoạt động liên quan;…

Bên cạnh đó, kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này được dự toán từ nguồn ngân sách hàng năm Bộ cấp cho các đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác từ trong và ngoài nước (nếu có).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định130/QĐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 09/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Nghị định 09/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo, Đấu thầu-Cạnh tranh

Vui lòng đợi