Quyết định 2580/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 2580/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày và một số nội dung khác ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Các Bộ; CQ ngang Bộ; CQ thuộc CP;

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Trang WEB Bộ Tài chính;

- Lưu VT, Vụ CĐKT&KT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Đinh Văn Nhã

 

 

 

Phụ lục

Đính chính sai sót trong Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC

ngày 22/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

(Kèm theo Quyết định số 2580/QĐ-BTC ngày  31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

STT

Phần

Mục

Nội dung  trong QĐ 51/2007/QĐ-BTC

Nội dung đính chính

1

Phần thứ nhất - Hệ thống chứng từ kế toán

II- Danh mục chứng từ kế toán

Cột số TT điểm C- Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác, đã in: “11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27”

Sửa lại: “11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25”

2

Cột tên chứng từ đã in: “Bảng thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT”

Sửa lại “Biên bản thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT”

3

III- Mẫu chứng từ kế toán

Từ mẫu C01a- HD đến mẫu C55b- HD góc trên bên phải, đã in: (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Sửa lại: (Đã ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

4

Phần thứ hai - Hệ thống tài khoản kế toán

II- Danh mục hệ thống TKKT

Cột STT:

Loại 0, đã in: “1, 2, 4, 5, 6”;

Loại 5, đã in: 45, 43, 44

 

Sửa lại: “1, 2, 3, 4, 5”

Sửa lại: “ 43, 44, 45”

5

Cột Số hiệu TK: TK 664, 673, 674 không in số hiệu TK cấp 2

Sửa lại: 6641 “Năm trước”; 6642 “Năm nay”; 6643 “Năm sau”; 6731 “Năm trước”; 6732 “Năm nay”; 6741 “Năm trước”; 6742 “Năm nay”

6

III- Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Tài khoản 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản, đã in “ài khoản 412”

Sửa lại: “Tài khoản 412”

7

Tài khoản 441: Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu, số thứ tự các nghiệp vụ, đã in “ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12”

Sửa lại: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9”

8

Tài khoản 464: Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu, đã in “II- Tại Bảo hiểm xã hội huyện”

Sửa lại “III- Tại Bảo hiểm xã hội huyện”

9

Tài khoản 662: Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau, đã in “1, 2, 3, 5”

Sửa lại “1, 2, 3, 4”

10

Phần thứ ba - Hệ thống sổ kế toán

Danh mục và mẫu sổ

Đã in: “II- Danh mục và mẫu sổ”

Sửa lại: “III- Danh mục và mẫu sổ”

11

Từ mẫu S01- H đến mẫu S63- H góc trên bên phải, đã in (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Sửa lại (Đã ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

12

Giải thích Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán

Đã in: “III- Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán”

Sửa lại: “IV- Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán”

13

Phần thứ tư - Hệ thống báo cáo tài chính

I- Quy định  chung

Đã in, 2.1.2- Báo cáo tài chính năm

Sửa lại: 3.1.2- - Báo cáo tài chính năm

14

II- Danh mục và mẫu báo cáo

Mẫu số B08a- BH, phần II, cột số TT, điểm 3, đã in: “2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6”

Sửa lại: “3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6”

15

Mẫu số 08b- BH, đã in: (Ban hành theo QĐ số     2006/QĐ-BTC ngày        của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Sửa lại: (Ban hành theo QĐ số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

16

III- Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Báo cáo B02a- BH, đã in: “III- Kinh phí dự án; IV- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản”

Sửa lại: “II- Kinh phí dự án; III- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản”

17

Báo cáo B03a- BH, điểm 4- Nội dung và phương pháp lập, đã in: “ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11”

Sửa lại: “4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11” ”

18

Báo cáo B07a- BH, điểm 4-  Nội dung và phương pháp lập báo cáo, đã in: “ 1, 2, 3, 4, 5”

Sửa lại: “4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5”

19

Báo cáo B08a- BH, đã in: “1- Mục đích; 2- Kết cấu của báo cáo; 3. Nội dung và phương pháp lập”

Sửa lại: “1. Mục đích; 2. Kết cấu của báo cáo; 4. Nội dung và phương pháp lập”

20

Báo cáo B08b- BH, đã in: “Phần II- Kinh phí chi BHYT đề nghị quyết toán”

Sửa lại: “Phần III- Kinh phí chi BHYT đề nghị quyết toán”

21

Báo cáo B09a- BH, đã in: “1- Mục đích”

Sửa lại: “1. Mục đích”

22

Báo cáo B10- BH, điểm 3 -Nội dung và phương pháp lập báo cáo, đã in: “1,2, 3, 4, 5, 6, 7”

Sửa lại: “3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7”

23

Báo cáo B11- BH, đã in: “1- Mục đích; 2- Kết cấu của báo cáo; 3- Cơ sở lập báo cáo; 4- Nội dung và phương pháp lập báo cáo”

Sửa lại: “1. Mục đích; 2. Kết cấu của báo cáo; 3. Cơ sở lập báo cáo; 4. Nội dung và phương pháp lập báo cáo”

24

Báo cáo B12- BH, điểm 4-  Nội dung và phương pháp lập thuyết minh báo cáo tài chính, đã in: “1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4”

Sửa lại: “I.1,  I.2, II.1, II.2, II.3, II.4”

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi