Quyết định 2443/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012 - 2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết


BỘ TƯ PHÁP
--------------------
Số: 2443/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển
 thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012-2015
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012-2015.
Điều 2. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Phát triển thanh niên ngành Thi hành án dân sự giai đoạn 2012-2015 trên cơ sở Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thi hành);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các tổ chức CT, CT-XH thuộc Bộ (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đưa tin);
- Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thuý Hiền
 
 
 
 
 
 
BỘ TƯ PHÁP
---------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2443/QĐ-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
 
            Ngày 25 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 2442/QĐ-BTP ban hành Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020. Để triển khai một cách hiệu quả Chương trình nêu trên, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012- 2015.
1. Mục tiêu, chỉ tiêu:
1.1. Mục tiêu:
Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác thanh niên. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chính sách về phát triển thanh niên của Chính phủ và của Bộ Tư pháp. Bố trí các nguồn lực cần thiết, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về thanh niên đi vào ổn định, nề nếp và đúng quy định pháp luật.
1.2. Chỉ tiêu:
1.2.1. Nhóm chỉ tiêu về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên:
- Tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong công tác tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên theo sự phân công của Chính phủ.
- Hướng dẫn Sở Tư pháp các địa phương phối hợp với Sở Nội vụ và các tổ chức liên quan trong việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên tại các địa phương.
- Chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 trong toàn ngành Thi hành án dân sự, thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình công tác của Ngành.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong các hoạt động của thanh niên.    
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; Các quy định về thu thập số liệu, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tư pháp.
1.2.2. Nhóm chỉ tiêu về nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với thanh niên và công tác thanh niên; Từng bước kiện toàn tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên:
- Hàng năm, 100% công chức, viên chức thanh niên của Bộ Tư pháp được phổ biến, quán triệt đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên.
- Hàng năm, 80% công chức, viên chức giúp thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo dõi công tác thanh niên ở các đơn vị thuộc Bộ được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên của Bộ Tư pháp, đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ Tư pháp.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.
1.2.3. Nhóm chỉ tiêu về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức thanh niên:
- Hàng năm, có 80-85% công chức, viên chức thanh niên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm đảm nhận.
- Trong công tác quy hoạch cán bộ chuyên môn, bảo đảm mỗi lĩnh vực công tác trọng yếu của Bộ có ít nhất 01-02 công chức, viên chức thanh niên có năng lực được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phát triển thành các chuyên gia của Bộ sau này.
- Trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, có ít nhất 30-35% công chức, viên chức thanh niên tại các đơn vị được xem xét, đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ.
Phấn đấu 80-85% công chức, viên chức thanh niên trong quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ của chức danh được quy hoạch.
- Hàng năm, có 20-25% công chức, viên chức thanh niên trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, biệt phái, cử đi thực tập để rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, khả năng bao quát công việc và kinh nghiệm thực tiễn.
2. Nội dung công việc thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên             Bộ Tư pháp giai đoạn 2012-2015:
2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, thủ trưởng các đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành về thanh niên và công tác phát triển thanh niên.
a) Tổ chức Hội nghị của Bộ quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luật Thanh niên năm 2005, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020 đến các cấp lãnh đạo để nâng cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ, thống nhất các văn bản nói trên.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Quý III Năm 2012.
b) Tổ chức quán triệt các nội dung nêu trên tới toàn thể các công chức, viên chức của Bộ để nâng cao nhận thức về công tác thanh niên, vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Quý III Năm 2012.
2.2. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống của Ngành, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho công chức, viên chức thanh niên của Bộ.
a) Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đảm bảo có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Giáo dục lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho công chức, viên chức thanh niên. Giáo dục truyền thống cách mạng của Ngành, tạo niềm tin, sự tâm huyết và khuyến khích tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, cống hiến của công chức, viên chức thanh niên đối với Bộ, Ngành.
Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
b) Tổ chức các buổi nói chuyện để nâng cao hiểu biết, nhận thức của công chức, viên chức thanh niên về tình hình đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
c) Khuyến khích các đơn vị báo chí, xuất bản của Bộ Tư pháp xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp.
Đơn vị thực hiện: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
2.3. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.
- Tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong công tác tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên của Bộ, Ngành theo sự phân công của Chính phủ.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
a) Hướng dẫn Sở Tư pháp các địa phương phối hợp với Sở Nội vụ và các tổ chức liên quan trong việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên tại các địa phương.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.
Thời gian thực hiện: Quý III Năm 2012.
b) Chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 trong toàn ngành Thi hành án dân sự, thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên trong Chương trình Phát triển thanh niên của ngành Thi hành án dân sự.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự.
Thời gian thực hiện: Quý III Năm 2012.
c) Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên để phát huy vai trò và sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp trong các hoạt động của Bộ.
Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ.
Thời gian thực hiện: Quý IV Năm 2012, Quý I Năm 2013.
d) Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.
Thời gian thực hiện: Quý III Năm 2012.
đ) Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; Các quy định về thu thập số liệu, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tư pháp.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.
Thời gian thực hiện: Quý IV Năm 2012, Quý I Năm 2013.
2.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên của Bộ.
a) Chú trọng đưa công chức, viên chức thanh niên, có trình độ, năng lực vào Quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của các đơn vị, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; ưu tiên bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo đối với những cán bộ, công chức, viên chức thanh niên thể hiện được sự phấn đấu, nỗ lực trong công việc, trong học tập và tu dưỡng bản thân.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
b) Xây dựng và phát triển quy hoạch chuyên môn đối với đội ngũ công chức, viên chức thanh niên, phấn đấu mỗi lĩnh vực công tác trọng yếu của Bộ có ít nhất 01-02 công chức, viên chức thanh niên có năng lực được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phát triển thành các chuyên gia của Bộ sau này.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
c) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch luân chuyển, biệt phái, thực tập đối với công chức, viên chức thanh niên của Bộ, đặc biệt là đối với các cơ quan thi hành án dân sự để tạo cơ hội cho thanh niên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn và khả năng bao quát công việc, từ đó bố trí, sắp xếp vào các vị trí công tác theo quy hoạch.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
d) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động, biệt phái công chức, viên chức thanh niên có năng lực, trình độ tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược hoặc đột xuất của Bộ Tư pháp.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
đ) Khẩn trương xây dựng hệ thống vị trí việc làm, thực hiện phân công, bố trí công chức, viên chức thanh niên phù hợp với ngành nghề, chuyên ngành đào tạo, phù hợp với sở trường, năng lực, điều kiện, hoàn cảnh để phát huy tiềm năng của thanh niên và động viên, khuyến khích công chức, viên chức thanh niên yên tâm công tác, gắn bó với Bộ; tạo môi trường làm việc công bằng, dân chủ, khoa học, khuyến khích thanh niên phấn đấu, phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
e) Nghiên cứu, thực hiện thí điểm thi tuyển vào các vị trí lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan để lựa chọn người có đức, tài.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Năm 2012-2013.
g) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho công chức, viên chức thanh niên của Bộ.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
h) Tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế tuyển chọn, thu hút và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ của Bộ Tư pháp đến năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-BCS ngày 28/12/2011 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp).
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Đề án.
i) Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật trẻ của đất nước
- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án“Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mạng lưới các Trường trung cấp luật thuộc Bộ Tư pháp góp phần nâng cao dân trí pháp luật theo yêu cầu của xã hội.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp luật.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
2.5. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ và công chức,       viên chức thanh niên; Tạo điều kiện để công chức, viên chức thanh niên tham gia các hoạt động xã hội.
a) Định kỳ vào Tháng Thanh niên hàng năm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp gặp gỡ, đối thoại với công chức, viên chức thanh niên của Bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với công chức, viên chức thanh niên.
Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
b) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để các tổ chức của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp động viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc; tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.
Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
2.6. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Bộ Tư pháp.
a) Giao Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên của Bộ Tư pháp.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.
Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2012.
b) Bố trí 01-02 biên chế công chức chuyên trách tại Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.
Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2012.
c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Quý III năm 2012.
d) Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp kiện toàn các tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn.
Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
2.7. Đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để đảm bảo triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của được xác định tại Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này.
Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để đảm bảo triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của được xác định tại Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này.
Đơn vị thực hiện:Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
2.8. Đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức; Lồng ghép chỉ tiêu về phát triển thanh niên vào tiêu chí đánh giá kết quả công tác của các đơn vị.
a) Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng thực chất, tôn vinh và động viên kịp thời đối với người có thành tích xuất sắc trong công tác; tổ chức các phong trào thi đua trong đội ngũ công chức, viên chức thanh niên để khuyến khích, cổ vũ công chức, viên chức thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, yêu ngành, yêu nghề, xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành.
Đơn vị thực hiện:Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
b) Xây dựng, bổ sung kết quả thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên vào tiêu chí đánh giá thi đua - khen thưởng của các đơn vị thuộc Bộ.
Đơn vị thực hiện:Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị.
Thời gian thực hiện: Quý I năm 2013.
2.9. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên tại các đơn vị thuộc Bộ.
a) Bổ sung nội dung báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thanh niên vào báo cáo công tác 6 tháng và hàng năm của các đơn vị.
Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
b) Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên ở các đơn vị.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện:Thường xuyên hàng năm.
c) Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên và công tác thanh niên.
Đơn vị thực hiện:Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ.
Thời gian thực hiện:Thường xuyên hàng năm.
2.10. Triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giao tại Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam.
a) Tích cực, chủ động chủ trì hoặc tham gia phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên theo sự phân công của Chính phủ.
Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.
Thời gian thực hiện:Thường xuyên hàng năm.
b) Triển khai hiệu quả Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp và tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số và Đề án Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội và đất nước theo Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Vụ Tổ chức cán bộ:
a) Làm đầu mối giúp Bộ trưởng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp.
b) Triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp đã được phê duyệt.
c) Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ trưởng về tình hình, kết quả thực hiện và khen thưởng, kỷ luật những tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai Kế hoạch Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp.
3.2. Các đơn vị thuộc Bộ:
a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp đã được phê duyệt.
b) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động và công tác thanh niên của đơn vị.
3. Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp:
Đề nghị Đảng uỷ Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ, đảm bảo triển khai một cách có hiệu quả Kế hoạch Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012-2015 của Bộ Tư pháp./.     


thuộc tính Quyết định 2443/QĐ-BTP

Quyết định 2443/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012 - 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2443/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành:28/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2015, 80 - 85% CCVC thanh niên được bồi dưỡng chuyên môn
Ngày 28/08/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 2443/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012 – 2015.
Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. Cụ thể: Mỗi năm, 80 - 85% công chức, viên chức (CCVC) thanh niên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của từng vị trí, phấn đấu 80 - 85% CCVC thanh niên trong quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng được đào tạo đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ; 20-25% CCVC thanh niên trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, biệt phái, cử đi thực tập để rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, khả năng bao quát công việc và kinh nghiệm thực tiễn.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng tập trung thực hiện các nhóm chỉ tiêu về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; nhóm chỉ tiêu về nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với thanh niên và công tác thanh niên, từng bước kiện toàn tổ chức và đội ngũ CCVC làm công tác thanh niên như: Phổ biến, quán triệt đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng phát triển đội ngũ CCVC làm công tác thanh niên của Bộ Tư pháp, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.
Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan chủ trì chính, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Xem chi tiết Quyết định 2443/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 2443/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi