Quyết định 2117/1997/QĐ-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 2117/1997/QĐ-BKHCN&MT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1997
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN NGUỒN GEN
THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT VÀ VI SINH VẬT

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

- Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22-05-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật".

 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 582/QĐ-NSY ngày 02-11-1987 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan bảo tồn, lưu giữ, sử dụng nguồn gen và giống động vật, thực vật và vi sinh vật và bãi bỏ những quy định trước đây về quản lý và bảo tồn, lưu giữ quỹ gen trái với Quyết định này.

 

Điều 3. Các ông Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia bảo tồn, lưu giữ các nguồn gen thuộc các Bộ, ngành và các địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN NGUỒN GEN THỰC VẬT,
ĐỘNG VẬT VÀ VI SINH VẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2117/1997/QĐ-BKHCN&MT
ngày 30 tháng 12 năm 1997)

 

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen động vật, thực vật và vi sinh vật là bảo vệ tài nguyên di truyền nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu khởi thuỷ phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, cải tạo giống, đảm bảo duy trì được tính đa dạng sinh học và những tiền đề cần thiết về tài nguyên sinh học cho sự phát triển bền vững nền nông nghiệp hiện tại cũng như trong tương lai.

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Nguồn gen được quy định trong Quy chế này là những sinh vật sống hoàn chỉnh hay bộ phận sống của chúng mang thông tin di truyền sinh học có khả năng tạo ra hay tham gia tạo ra giống mới của thực vật, động vật và vi sinh vật.

2. Nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật là tài nguyên quốc gia và là một bộ phận hợp thành quan trọng trong việc bảo vệ tính đa dạng sinh học, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học và kinh tế của các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp thực phẩm, y tế.

3. Bảo tồn, lưu giữ tài nguyên di truyền được tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau (Insitu, Exsitu, On-Farm, in vivo, in vitro) tại các cơ sở, tổ chức, các thành phần kinh tế khác (trong đó có cả tư nhân) và được liên kết thành một Mạng lưới dưới sự quản lý thống nhất của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ BẢO TỒN,
LƯU GIỮ NGUỒN GEN:

 

1. Điều tra, khảo sát và thu thập các nguồn gen thích hợp với tính chất và đặc điểm của từng cây, con và vi sinh vật.

2. Bảo tồn lâu dài và an toàn các nguồn gen đã thu thập được thích hợp với đặc tính sinh học cụ thể của từng đối tượng cần giữ, trình độ kỹ thuật, khả năng thiết bị của cơ quan có nhiệm vụ lưu giữ quy mô cần bảo tồn.

3. Đánh giá các nguồn gen theo các chỉ tiêu sinh học cụ thể phù hợp với đối tượng.

4. Tư liệu hoá: các nguồn gen sau khi đánh giá đều phải tư liệu hoá dưới các hình thức: phiếu điều tra, phiêu miêu tả, phiếu đánh giá, hình vẽ, bản đồ phân bố, chụp ảnh, ấn phẩm thông tin, catalog hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu tin học.

5. Trao đổi thông tin tư liệu và nguồn gen cần được tiến hành thường xuyên giữa các cơ quan tham gia trong hệ thống bảo tồn, lưu giữ đồng thời cung cấp các thông tin tư liệu về nguồn gen cho các cơ quan khoa học, sản xuất khi có nhu cầu. Trường hợp cần thiết có thể trao đổi với nước ngoài nhưng phải được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

 

III. ĐỐI TƯỢNG CẦN ĐƯỢC ĐƯA VÀO BẢO TỒN, LƯU GIỮ:

 

1. Ưu tiên các nguồn gen quý, hiếm đặc thù của Việt Nam và đang có nguy cơ bị mất.

2. Các nguồn gen đã được đánh giá các chỉ tiêu sinh học.

3. Các nguồn gen cần cho công tác nghiên cứu, lai tạo giống và phục vụ đào tạo.

4. Các nguồn gen được nhập từ nước ngoài đã được ổn định và thuần hoá ở Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Hoạt động quản lý và bảo tồn, lưu giữ nguồn gen được tiến hành trên phạm vi cả nước. Hệ thống các cơ quan tham gia bảo tồn, lưu giữ nguồn gen của các Bộ, ngành, địa phương được liên kết thành một Mạng lưới các cơ quan bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và đặt dưới sự quản lý thống nhất của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Hoạt động quản lý và điều hành Mạng lưới cơ quan bảo tồn, lưu giữ nguồn gen bao gồm các nội dung sau:

- Hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức xét duyệt các Đề án bảo tồn, lưu giữ nguồn gen hàng năm để trình Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xét duyệt.

- Tổ chức cho các cơ quan tham gia trong hệ thống đăng ký chủng loại gen đang được bảo tồn, lưu giữ tại các cơ quan đó theo Đề án chung đã được duyệt và Đề án trong năm về các chỉ tiêu số lượng, chất lượng cụ thể.

- Xây dựng số kiểm tra hàng năm về kế hoạch bảo tồn, lưu giữ nguồn gen để hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương làm kế hoạch.

- Hàng năm, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường trong đó có kế hoạch về bảo tồn, lưu giữ nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn và tổng hợp nhu cầu bảo tồn, lưu giữ nguồn gen của các cơ quan thực hiện gửi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng với toàn bộ kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường của năm sau. Kế hoạch bảo tồn, lưu giữ nguồn gen phải được thảo luận trong Hội nghị thảo luận kế hoạch năm của Bộ, ngành, địa phương và được tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt cùng các nội dung khác của kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường.

- Kiểm tra, đôn đốc các mặt hoạt động các cơ quan tham gia hệ thống bảo tồn, lưu giữ. Trong trường hợp cần thiết, khi các cơ quan không chấp hành các điều khoản trong quy định này hoặc không đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ thì có thể đề nghị Lãnh đạo Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đình chỉ hoặc chuyển giao nhiệm vụ cho cơ quan khác.

3. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố có nhu cầu bảo tồn, lưu giữ nguồn gen đặc hữu của địa phương mình sẽ là cơ quan thực hiện nhiệm vụ:

- Giúp Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, đưa vào kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường của địa phương và quản lý toàn diện công tác bảo tồn, lưu giữ nguồn gen thuộc phạm vi địa phương sau khi kế hoạch được phê duyệt.

- Phối hợp với đơn vị chủ trì thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để thống nhất công tác quản lý về bảo tồn, lưu giữ nguồn gen theo ngành và lãnh thổ.

4. Nhiệm vụ của các cơ quan tham gia Mạng lưới bảo tồn, lưu giữ nguồn gen:

- Quản lý và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại phần II của Quy chế này về toàn bộ số lượng và chất lượng nguồn gen đã được duyệt trong Đề án (kể cả nguồn gen mà cơ quan phối hợp bảo tồn, lưu giữ).

5. Các Bộ, ngành, địa phương:

- Xây dựng Đề án tổng thể bảo tồn, lưu giữ nguồn gen thuộc lĩnh vực do cơ quan đảm nhiệm.

- Các Bộ, ngành chủ quản, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm đăng ký với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về số lượng cụ thể các chủng loại nguồn gen đang được giữ tại các đơn vị theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định cho từng chủng loại.

- Hàng năm lập kế hoạch và báo cáo cụ thể về tình hình quản lý nguồn gen thuộc đơn vị đang bảo tồn, lưu giữ gửi cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và nghiệp vụ quản lý nguồn gen cho các cán bộ kỹ thuật và các đơn vị phối hợp.

- Báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

6. Các tổ chức khoa học, công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân... thuộc các Bộ, ngành, địa phương có điều kiện cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật có thể đảm nhận được nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật trong lĩnh vực chuyên môn hẹp của Bộ, ngành, địa phương mình nhưng phải được sự chấp thuận và phải chịu sự quản lý, chỉ đạo về chuyên môn của cơ quan chủ trì.

 

V. NGUỒN TÀI CHÍNH

 

- Hàng năm các Bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch tài chính cho công tác bảo tồn, lưu giữ nguồn gen từ Ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ xem xét và giao chỉ tiêu hàng năm cho các Đề án bảo tồn, lưu giữ nguồn gen thuộc các Bộ, ngành, địa phương thành một hạng mục của kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường.

- Các Bộ, ngành, địa phương cần tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn khác phục vụ công tác bảo tồn, lưu giữ nguồn gen.

- Tranh thủ các nguồn tài chính của các tổ chức quốc tế để đào tạo cán bộ, trao đổi chuyên gia, hội thảo quốc tế, hợp tác với các tổ chức quốc tế, với các nước trong khu vực và quốc tế cùng điều tra, thu thập, trao đổi nguồn gen và để bổ sung trang thiết bị, tiến hành điều tra, bảo tồn, lưu giữ, tư liệu hoá và trao đổi các thông tin tư liệu.

 

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

1. Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc thực hiện Quy chế này.

2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực trên cơ sở Quy chế này chỉ định cơ quan chủ trì và ban hành Quy chế quản lý về bảo tồn, lưu giữ nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật của cơ quan mình.

3. Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

thuộc tính Quyết định 2117/1997/QĐ-BKHCN&MT

Quyết định 2117/1997/QĐ-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2117/1997/QĐ-BKHCN&MTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành:30/12/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2117/1997/QĐ-BKHCN&MT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No. 2117/1997/QD-BKHCN&MT
Hanoi, December 30, 1997
 
DECISION
TO ISSUE THE REGULATION ON THE MANAGEMENT AND PRESERVATION OF PLANT, ANIMAL AND MICRO-ORGANISM GENE SOURCES
THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
Pursuant to Decree No. 22-CP of May 22, 1993 of the Government on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science, Technology and Environment;
At the proposals of the Directors of the Department of Technology Management, the Department of Science Management and the Department of Planning;
DECIDES:
Article 1.- To issue together with this Decision the "Regulation on the Management and Preservation of Plant, Animal and Micro-organism Gene Sources."
Article 2.- This Decision shall replace Decision No. 582/QD-NSY of November 2, 1987 of the Chairman of the State Commission for Sciences and Techniques issuing a provisional regulation on the tasks and powers of the agencies involved in preserving, storing and using gene sources and animal, plant and micro-organism genes and breeds and repeal the previous provisions on the management, preservation and storage of gene funds which are contrary to this Decision.
Article 3.- The heads of the concerned units attached to the Ministry of Science, Technology and Environment, the heads of the agencies and units involved in preserving and storing gene sources under the ministries, branches and localities shall have to implement this Decision.
Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
 

 
FOR THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
VICE MINISTER
Pham Khoi Nguyen
 
REGULATION
ON THE MANAGEMENT AND PRESERVATION OF THE PLANT, ANIMAL AND MICRO-ORGANISM GENE SOURCES
(issued together with Decision No. 2117/1997/QD-BKHCN&MT of December 30, 1997)
The preservation and storage of the animal, plant and micro-organism gene sources mean to protect genetic resources in order to supply original materials for the scientific research, to improve breeds and ensure the preservation of bio-diversity and essential prerequisites in the field of biological resources for the sustainable agricultural development today as well as in future.
I. GENERAL PROVISIONS
1. The gene source referred to in this Regulation include living creatures in whole or their live parts carrying biological hereditary information capable of creating or involved in the creation of new breeds of plants, animals and micro-organisms.
2. The source of plant, animal and micro-organism genes constitute is the nation's resources and an integral part of the protection of biological diversity, serving the scientific and economic research and development in agriculture, forestry, aquatic resources, food industry and health.
3. The preservation and storage of natural genetic resources are carried out in various forms (Insitu, Exsim, On-Farm, in viro, in vitro) at various establishments and organizations as well as other economic sectors (including the private sector) which are joined together into a network under the uniform management by the Ministry of Science, Technology and Environment.
II. CONTENTS OF THE MANAGEMENT OVER THE PRESERVATION AND STORAGE OF GENE SOURCES
1. To conduct survey and gather gene sources suited to the nature and characteristics of each kind of plant, animal or micro-organism.
2. To safely preserve for a long time already collected gene sources suited to the specific biological characteristics of each object that needs to be preserved, the technical level and equipment capability of the agency in charge of storing and the scope of preservation.
3. To assess the gene sources according to the specific biological criteria suited to each object.
4. Documentation: The already assessed gene sources must all be documented in the forms of survey cards, description cards, evaluation cards, drawings, distribution maps, pictures, publications, catalogues or a database should be created for this purpose.
5. The exchange of information, materials on gene sources should be conducted regularly among the agencies participating in the preservation and storing network and, at the same time, information and materials on gene sources should be made available to scientific agencies and production establishments at their request. In case of necessity, such information and materials may be exchanged with foreign countries if it is so approved by competent bodies.
III. OBJECTS THAT NEED TO BE PRESERVED AND STORED
1. Priority shall be given to the gene sources which are precious, rare and typical of Vietnam and which are in danger of extinction.
2. The gene sources which have been assessed in terms of biological criteria.
3. The gene sources which are needed for the research work, cross-breeding and training.
4. The gene sources imported from abroad which have been stabilized and domesticated in Vietnam, being of important significance for production.
IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. The management of the preservation and storage of gene sources shall be effected nationwide. The system of agencies involved in the preservation and storage of gene sources under the ministries, branches and localities shall be joined together into a network of gene source- preserving and storing agencies and placed under the uniform management of the Ministry of Science, Technology and Environment.
2. The management and administration of the network of gene source-preserving and storing agencies cover the following:
- Providing professional guidance, drawing up plans and organizing the annual evaluation of gene source preservation and storage projects before submitting them to the leading officials of the ministries, branches, localities and the Ministry of Science, Technology and Environment for consideration and approval.
- Organizing the registration of types of genes being preserved and stored at the agencies within the network according to the general plan already approved and the annual plan on specific quantity and quality criteria.
- Elaborating annual examination codes for the plan on the gene source preservation and storage so as to guide the ministries, branches and localities to make their own plans.
- Annually, the Ministry of Science, Technology and Environment shall provide guidance for the plans on science, technology and environment, including the plan on the preservation and storage of the gene sources of plants, animals and micro-organisms. On this basis, the ministries, branches and localities shall provide guidance, sum up the requirements related to gene source preservation and storage from the implementing agencies and send them together with the following year's plan on science, technology and environment to the Ministry of Science, Technology and Environment. The gene source preservation and storage plans shall be debated at the meetings discussing the annual plans of the ministries, branches and localities, summed up and submitted together with the other contents of the plan on science, technology and environment to the leading officials of the Ministry of Science, Technology and Environment for approval.
- Overseeing various activities of the agencies participating in the preservation and storage network. In case of necessity, if the agencies fail to abide by the provisions in this Regulation or are incapable of fulfilling their tasks, a proposal can be made to the leading officials of the Ministry of Science, Technology and Environment to suspend their activities or assign these tasks to other agencies.
3. The provincial/municipal Science, Technology and Environment Departments that have a need to preserve and store their local unique gene sources shall perform the following tasks:
- Assisting the provincial/municipal People's Committees in drawing up plans and incorporating into the local plans on science, technology and environment the work of gene source preservation and storage within their respective territories and manage such work in a comprehensive manner after the plans are approved.
- Coordinating with the responsible unit under the Ministry of Science, Technology and Environment to ensure the uniform management of the gene source preservation and storage according to branch and territory.
4. Tasks of the agencies participating in the gene source preservation and storage network
- Managing and organizing the implementation of the provisions in Part II of this Regulation regarding the whole quantity and the quality of gene sources already approved in their respective projects (including the gene sources preserved and stored together with other agencies).
5. The ministries, branches and localities:
- Elaborating master plans for the preservation and storage of gene sources in the fields under their charge.
- The responsible ministries and branches, the provincial/municipal People's Committees shall have to register with the Ministry of Science, Technology and Environment the specific quantities of different types of gene sources being stored at various establishments according to the technical criteria set for each type.
- Annually, drawing up concrete plans and reports on the management of gene sources preserved and stored by establishments and send them to the Ministry of Science, Technology and Environment.
- Providing training and guidance on the gene source management techniques and skills for technical cadres and coordinating agencies.
- Making periodical reports at the request of the managing agencies.
6. The science and technology agencies, business and production establishments, individuals... under the ministries, branches and localities that have material, scientific and technical conditions can assume the task of preserving and storing gene sources of animals, plants and micro-organisms in the specialized fields under the management of the ministries and localities if they obtain the approval from the responsible agencies and place themselves under the latter's specialized management and direction.
V. FINANCIAL SOURCE
Annually, the ministries, branches and localities shall draw up financial plans for the gene source preservation and storage with allocations from the budget for science, technology and environment The Ministry of Science, Technology and Environment shall consider and assign annual quotas to various gene source preservation and storage projects under the ministries, branches and localities as one content of the plan on science, technology and environment.
- The ministries, branches and localities should create conditions for the attraction of other funding sources for the gene source preservation and storage.
- To make use of the financial support of international organizations for training cadres, exchanging specialists, holding international seminars, to cooperate with international organizations, countries in the region and the world in surveying, collecting and exchanging gene sources and in providing additional equipment, surveying, preserving, storing, documenting and exchanging relevant information and materials.
VI. IMPLEMENTATION PROVISIONS
1. The Director of the Technology Management Department of the Ministry of Science, Technology and Environment shall have to oversee and make periodical reports on the implementation of this Regulation to the Minister of Science, Technology and Environment.
2. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the provincial/municipal People's Committee shall base themselves on this Regulation to designate the agencies in charge and to issue regulations on the management of the preservation and storage of the plant, animal and micro-organism gene sources of their own agencies.
3. This Regulation takes effect 15 days after its signing.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 2117/1997/QD-BKHCN&MT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi