Nghị định 47-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Điều của Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-08-1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 47-CP NGàY 6-6-1994

SửA đổI MộT Số đIềU CủA đIềU Lệ BảO HIểM Y Tế
BAN HàNH THEO NGHị địNH Số 299-HĐBT NGàY 15-8-1992

CủA HộI đồNG Bộ TRưởNG

 

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-8-1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ bảo hiểm y tế;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHị địNH:

Điều 1.- Nay sửa đổi một số điều của Điều lệ bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-8-1992 của Hội đồng Bộ trưởng như sau:

1. Điều 7 của điều lệ bảo hiểm y tế: Mức đóng bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định tại khoản 1, điều 2 bằng 3% mức lương cấp bậc, lương chức vụ và phụ cấp chức vụ (nếu có) theo quy định của Nhà nước trong đó cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đóng 2%, cá nhân đóng 1%. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu nộp cho cơ quan bảo hiểm y tế theo định kỳ ít nhất 3 tháng một lần.

2. Điều 8 của điều lệ bảo hiểm y tế: Đối với các doanh nghiệp nói tại khoản 2, 3, 4 điều 2, mức đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức lương cấp bậc hoặc chức vụ ghi trong hợp đồng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2%, người lao động 1%, giám đốc các doanh nghiệp có trách nhiệm thu nộp cho cơ quan bảo hiểm y tế theo định kỳ ít nhất 3 tháng một lần.

3. Điều 10 của điều lệ bảo hiểm y tế: "Đối với công chức, viên chức, quân nhân, công an nhân dân nghỉ hưu, mất sức lao động, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 3% mức lương hưu hoặc mức trợ cấp mất sức lao động. Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đóng theo định kỳ ít nhất 3 tháng một lần".

 

Điều 2.- Nghị định này thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1994. Bãi bỏ các Điều 7, 8, 10 của điều lệ bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-8-1992 của Hội đồng Bộ trưởng.

 

Điều 3.- Bộ trưởng các Bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 47-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Điều của Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-08-1992 của Hội đồng Bộ trưởng
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 47-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/06/1994 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 47-CP
Hanoi, June 06, 1994

 
DECREE
ON ADJUSTMENT TO A NUMBER OF ARTICLES OF THE REGULATIONS ON HEALTH INSURANCE PROMULGATED BY VIRTUE OF DECREE No. 299-HDBT ON THE 15th OF AUGUST, 1992 OF THE COUNCIL OF MINISTERS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to Decree No. 299-HDBT on the 15th of August, 1992 of the Council of Ministers on the Regulations on Health Insurance;
At the proposal of the Minister of Public Health;
DECREES:
Article 1.- The following amendments are made to a number of articles of the Regulations on Health Insurance promulgated by virtue of Decree No 299-HDBT on the 15th of August, 1992 of the Council of Ministers:
1. Article 7 of the Regulations on Health Insurance: The level of premiums paid to the health insurance fund by those stated in Provision 1, Article 2, shall be equal to three percent (3%) of the salaries according to their ranks, positions and function allowance (if any) as prescribed by the State. To that amount, the employing agencies shall contribute two percent (2%) and the individual shall contribute one percent (1%). The heads of the agencies and units are responsible for collecting and paying to the health insurance agencies at least once every three months on a regular basis.
2. Article 8 of the Regulations on Health Insurance: For the businesses stated in Provisions 2, 3, and 4 of Article 2, the level of premiums paid to the health insurance fund shall be equal to three percent (3%) of the salary of the rank or position stated in the labor contract. To that amount, the employers shall contribute two percent (2%) and the laborers shall contribute one percent (1%). The directors of these businesses are responsible for collecting and paying to the health insurance agencies at least once every three months on a regular basis.
3. Article 10 of the Regulations on Health Insurance: "With regard to government employees, government officials, members of the armed forces and members of the People's Security who have retired or have lost their ability to work, the level of premiums paid to the health insurance fund shall be equal to three percent (3%) of the retirement benefits or disability benefits. The Labor, War Invalids and Social Affairs agencies or health insurance agencies are responsible for paying at least once every three months on a regular basis.
Article 2.- This Decree shall be implemented as of the 1st of January, 1994. Articles 7, 8 and 10 of the Regulations on Health Insurance, promulgated by virtue of Decree No.299-HDBT of the Council of Ministers on the 15th of August, 1992, are hereby annulled.
Article 3.- The Minister of Public Health, the Minister of Finance and the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs are responsible for guiding the implementation of this Decree.
Article 4.- The ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of organs attached to the Government, the Chairmen of People's Committees of provinces and of cities directly under the Central Government are responsible for implementing this Decree.
 

 
FOR THE GOVERNMENT
ON BEHALF OF THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!