Chỉ thị 51/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 51/TTG NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.

 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 12 tháng 11 năm 1996 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Đây là một trong những đạo luật quan trọng, quy định thẩm quyền, thủ tục và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương; đồng thời, quy định các nguyên tắc chung làm cơ sở pháp lý cho việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.

Để kịp thời triển khai thi hành Luật này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

 

1. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ soạn thảo:

- Nghị định ban hành Quy chế về thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

- Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ngành;

- Nghị định về việc dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài.

Các nghị định này phải được soạn thảo trình Chính phủ ban hành trong tháng 1 năm 1997.

 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác khi trình Chính phủ phải đảm bảo yêu cầu chất lượng cao; nội dung các điều khoản phải được chi tiết hoá, rõ ràng, cụ thể, để khi các văn bản đó được ban hành và có hiệu lực thì có khả năng thực thi ngay. Trong trường hợp luật, pháp lệnh, nghị định có các điều, khoản cần phải được quy định chi tiết bằng các văn bản khác thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải trình đồng bộ các văn bản đó với các dự án luật, pháp lệnh, nghị định để Chính phủ xem xét; đồng thời phải kèm theo danh mục các văn bản, các điều khoản của văn bản bị bãi bỏ.

 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương sắp xếp lại cán bộ, kiện toàn lại tổ chức pháp chế, bảo đảm để các tổ chức này thực sự trở thành cơ quan tham mưu, có đủ cán bộ có năng lực, trình độ cao, đủ sức tham mưu cho lãnh đạo trong hoạt động xây dựng và quản lý văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các yêu cầu ban hành văn bản quy phạm pháp luật như đã nêu ở điểm 2 Chỉ thị này và phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế của các Bộ, ngành và địa phương.

 

4. Tiến hành đợt tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong hai năm 1997-1998 theo kế hoạch chung của Chính phủ kèm theo Chỉ thị này.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn nghiệp vụ cho các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng rà soát này.

 

5. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương soạn thảo để sớm trình Chính phủ dự án Luật thẩm quyền, trình tự và thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

 

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ trực thuộc, nhất là những người trực tiếp quan hệ tới công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền ý nghĩa và nội dung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghiên cứu, biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu liên quan cho phù hợp với các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế của các Bộ, ngành, các cơ quan đoàn thể xã hội ở Trung ương và địa phương để triển khai thực hiện tốt Luật này.

 

7. Văn phòng Chính phủ có kế hoạch củng cố bộ phận Công báo, tăng cường cán bộ và phương tiện để bảo đảm việc xuất bản và phát hành tờ Công báo đến tận các Bộ, ngành, các cấp chính quyền và nhân dân. Các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở Trung ương phải được đăng trên tờ "Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong thời hạn chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

 

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 51/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 51/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/01/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 51-TTg
Hanoi, January 24, 1997

 
DIRECTIVE
ON ORGANIZING THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE PROMULGATION OF LEGAL DOCUMENTS
The Law on the Promulgation of Legal Documents was passed by the IXth National Assembly at its 10th Session on November 12, 1996 and takes effect on January 1st, 1997. This is one of the important laws stipulating the power, procedure and order of the State agencies at the central level in issuing regulatory and legal documents; at the same time, it defines the common principles as the legal basis for the issue of regulatory and legal documents by the local Administration.
In order to timely organize the implementation of this Law, the Prime Minister issued the following Directive:
1. The Ministry of Justice shall cooperate with the Office of the Government in compiling:
- A Decree on the issue of regulations on the evaluation of projects and on the drafting of regulatory and legal documents;
- A Decree on the function, task and power of the legal organization of each branch;
- A Decree on the translation of regulatory and legal documents into foreign languages.
These decrees must be compiled and submitted to the Government for promulgation in January 1997.
2. When a Ministry, ministerial-level agency or agency attached to the Government is assigned to sponsor the compilation of other draft laws, ordinances and regulatory and legal documents, it must ensure that these documents have a high quality before submitting them to the Government, and that the contents of the articles are detailed, clear and concrete, so that when they are promulgated and become effective, they are applicable right away. If a law, an ordinance or a decree has articles and clauses which must be further stipulated in other documents, the compiling agency must submit those documents together with the draft law, ordinance or decree concerned to the Government for consideration; at the same time, it must send a list of those documents and articles that are to be annulled.
3. The Ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, and the People�s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government must urgently reorganize their personnel, perfect their legal organizations in order to ensure that these organizations become an agency staffed with highly qualified personnel capable of providing consultancy for the leadership in compiling and managing regulatory and legal documents, meeting the requirements in issuing regulatory and legal documents as mentioned in Clause 2 of this Directive, and complying with the stipulations of the Law on the Promulgation of Legal Documents.
The Ministry of Justice shall make a plan of professional and concrete guidance training for the legal personnel of the Ministries, branches and localities.
4. A drive shall be launched to fully revise and systematize the regulatory and legal documents in 1997 and 1998 according to a general plan of the Government attached to this Directive.
The Ministry of Justice shall take the main responsibility and cooperate with the Office of the Government in directing, checking, encouraging and giving professional guidance to the Ministries, branches and localities in effectively carrying out this general drive.
5. The Ministry of Justice shall take the main responsibility and cooperate with the other State agencies and organizations concerned to urgently compile and early submit to the Government the draft Law on the power, order and procedure of issuing regulatory and legal documents by the People�s Councils and the People’s Committees.
6. The Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall cooperate with the other agencies concerned in organizing the wide and deep introduction and dissemination of the Law on the Promulgation of Legal Documents among the agencies, units and personnel under their management, particularly those directly involved in the compilation of regulatory and legal documents.
The Ministry of Culture and Information shall take the main responsibility and cooperate with the Ministry of Justice to guide the mass media in introducing the significance and contents of the Law on the Promulgation of Legal Documents.
The Ministry of Education and Training shall take the main responsibility and cooperate with the Ministry of Justice to guide the training centers in studying, compiling and correcting the relevant teaching programs and documents and making them conform to the stipulations of the Law on the Promulgation of Legal Documents.
The Ministry of Justice shall take the main responsibility and cooperate with the Office of the Government to prepare a plan for organizing professional training courses for the legal staff members of the Ministries, branches, agencies and social organizations at the central and local levels in order to satisfactorily enact this Law.
7. The Office of the Government shall prepare a plan to consolidate the Official Gazette department and supplement it with more officials and equipment to ensure that the Official Gazette is published and distributed to the Ministries, branches, the administration at different levels, and the people as a whole. The regulatory and legal documents of the State agencies at the central level must be published in "The Official Gazette of the Socialist Republic of Vietnam" within 15 days at the latest, beginning from the date when they are publicized or signed into force.
8. The Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People�s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to guide and organize the implementation of this Directive.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!