Thông tư 12/2010/TT-BKHCN quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------------

Số: 12/2010/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, ĐO LƯỜNG

TRONG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường đối với khí dầu mỏ hóa lỏng trong hoạt động kinh doanh; trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng, Giấy xác nhận chất lượng khí dầu mỏ hóa lỏng sản xuất lần đầu và tổ chức thực hiện.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, bao gồm một, một số hoặc tất cả các hoạt động: xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến, tồn chứa, nạp, cấp, phân phối và vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng trên thị trường Việt Nam.
2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau:
a) Tạm nhập, tái xuất hoặc vận chuyển quá cảnh khí dầu mỏ hóa lỏng.
b) Nhập khẩu, sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng chuyên dùng cho nhu cầu riêng của thương nhân, không kinh doanh và không đưa vào lưu thông trên thị trường.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thương nhân: áp dụng theo khoản 1, Điều 6, Luật Thương mại.
2. Các thuật ngữ về đo lường: theo pháp luật hiện hành về đo lường.
3. Khí dầu mỏ hóa lỏng, tên tiếng Anh là Liquefied Petroleum Gas, sau đây viết tắt là LPG.
4. Các thuật ngữ khác liên quan đến khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) được áp dụng theo Điều 3 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây viết tắt là Nghị định số 107/2009/NĐ-CP).
Chương II
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LPG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Điều 4. Chất lượng LPG xuất khẩu
Thương nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đối với chất lượng LPG xuất khẩu:
1. Chất lượng LPG xuất khẩu phải đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.
2. Trường hợp LPG bị nước nhập khẩu trả lại thì việc quản lý chất lượng LPG được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
3. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động xuất khẩu LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.
Điều 5. Chất lượng LPG nhập khẩu
Thương nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đối với chất lượng LPG nhập khẩu:
1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm LPG nhập khẩu, nội dung không trái với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Bảo đảm chất lượng LPG nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn công bố trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
2. LPG nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi làm thủ tục thông quan theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Ghi nhãn hàng hóa đối với LPG chai theo quy định hiện hành.
4. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động nhập khẩu LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.
Điều 6. Chất lượng LPG trong sản xuất, chế biến
Thương nhân phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
1. Phòng thử nghiệm chất lượng LPG có thiết bị thử nghiệm, cán bộ thử nghiệm, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của LPG theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
 Thương nhân phải xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng thử nghiệm LPG theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 : 2005.
Đối với phòng thử nghiệm chưa đủ điều kiện thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, thương nhân được phép sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài để thử các chỉ tiêu chưa thử nghiệm được và phải được thể hiện bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiệm. Sử dụng các phòng thử nghiệm đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025: 2005.
2. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001 : 2007 - Công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành - Các yêu cầu đối với tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ.
3. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 : 2005 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 : 2004.
4. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng trong sản xuất, chế biến LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.
5. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm LPG, nội dung không trái với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và bảo đảm chất lượng LPG phù hợp tiêu chuẩn công bố trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Hoạt động công bố tiêu chuẩn thực hiện theo pháp luật hiện hành.
Trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
6. Được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến LPG theo quy định tại Điều 11 Chương IV của Thông tư này.
7. Đối với thương nhân mới bắt đầu đi vào sản xuất, chế biến, trước khi đưa sản phẩm LPG ra lưu thông lần đầu trên thị trường phải được kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đạt chất lượng theo quy định tại Điều 12 Chương IV của Thông tư này.
Điều 7. Chất lượng LPG trong các trạm cấp, trạm nạp LPG
Trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, xe bồn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Có hồ sơ chất lượng sản phẩm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng) đối với từng loại LPG được nhập vào trạm do nhà phân phối cung cấp.
2. Không được làm thay đổi chất lượng của LPG dưới bất cứ hình thức nào trong quá trình cấp và nạp LPG.
3. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành đối với LPG chai trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
4. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 29001.
5. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động cấp, nạp LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.
Điều 8. Chất lượng LPG trong các cơ sở tồn chứa, phân phối, vận chuyển và cửa hàng bán LPG
1. Cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý chất lượng phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.
2. Đối với cửa hàng bán LPG.
a) Yêu cầu nhà phân phối LPG cung cấp hồ sơ chất lượng sản phẩm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, các chứng thư giám định chất lượng) đối với từng lô LPG được nhập vào cửa hàng.
b) LPG chai phải có nhãn hàng hóa và bảo đảm chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố.
Chương III
QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG LPG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Điều 9. Đối với xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến và phân phối LPG
Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến LPG; thương nhân chủ sở hữu trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm nạp LPG vào chai, xe bồn phải thực hiện các quy định về quản lý đo lường sau đây:
1. Phương tiện đo dùng để xác định lượng LPG trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) Đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định);
b) Các bộ phận, chi tiết của phương tiện đo phải phù hợp với mẫu phương tiện đo đã được phê duyệt.
c) Có phạm vi đo phù hợp với lượng LPG cần đo;
d) Bảo đảm các yêu cầu sử dụng theo quy định của nhà sản xuất.
2. Khi một hoặc một số phương tiện đo quy định tại khoản 1 Điều này được lắp đặt cùng với các cơ cấu, bộ phận khác tạo thành hệ thống đo dùng để xác định lượng LPG trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân thì hệ thống đo này phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường.
3. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, định kỳ tự kiểm tra chức năng đo của thiết bị chuyên dùng để bảo đảm đủ lượng LPG mua bán với khách hàng.
4. Sai số kết quả đo lượng LPG trong mua bán, thanh toán với các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm yêu cầu sau đây:
a) Không vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của phương tiện đo quy định tại khoản 1 hoặc hệ thống đo quy định tại khoản 2 Điều này khi sử dụng phương tiện đo hoặc hệ thống đo này để xác định lượng LPG.
b) Bảo đảm yêu cầu về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật đo lường hiện hành khi LPG được đóng sẵn vào chai.
5. Cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đo lường phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý đo lường LPG trong kinh doanh.
Điều 10. Đối với cửa hàng bán LPG
Cửa hàng bán LPG phải thực hiện các quy định về quản lý đo lường sau:
1. Có sẵn cân với cấp chính xác, phạm vi đo phù hợp với mức cân và sẵn sàng thực hiện phép đo đối chứng khi được yêu cầu. Các phương tiện đo này phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) Đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định);
b) Được đặt tại vị trí thuận tiện để người mua LPG có thể kiểm tra kết quả đo.
2. Cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đo lường phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý đo lường trong kinh doanh LPG.
Chương IV
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN LPG VÀ GIẤY XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG LPG LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC SẢN XUẤT
Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG
1. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG
Thương nhân sản xuất, chế biến LPG lập 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ gồm có:
a) Giấy đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến LPG (theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này).
b) Bản sao của các loại giấy sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận kiểm định đối với các phương tiện đo sử dụng trong mua bán, thanh toán LPG;
- Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do cơ quan thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp còn hiệu lực;
- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 29001 : 2007;
Trong trường hợp chưa có chứng chỉ, thương nhân cần gửi bản sao các tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng;
- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 : 2005 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 (nếu có);
Trong trường hợp chưa có chứng chỉ, thương nhân cần gửi bản sao các tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng;
- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh của cán bộ, nhân viên.
c) Bản thuyết minh năng lực sản xuất, chế biến gồm các thông tin cơ bản sau:
- Tên LPG thành phẩm; Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng và chứng chỉ chất lượng phù hợp với bản công bố; Chứng chỉ chất lượng phải do tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;
- Sản lượng hàng năm, hệ thống bồn bể, công nghệ thiết bị sản xuất, chế biến tương ứng;
- Bảng kê khai chủng loại, chất lượng và xuất xứ các nguyên liệu, phụ gia dùng trong quá trình sản xuất, chế biến LPG;
- Sơ đồ hệ thống sản xuất, đặc tính kỹ thuật thiết bị công nghệ;
- Năng lực phòng thử nghiệm, trong trường hợp sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài cần liệt kê đầy đủ tên tổ chức thử nghiệm và chỉ tiêu thử nghiệm mà tổ chức đó cung cấp dịch vụ;
- Mẫu nhãn hàng hóa đối với mỗi loại sản phẩm LPG chai.
d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng LPG trong quá trình sản xuất và trước khi đưa sản phẩm LPG ra lưu thông.
2. Thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận
Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ, tổ chức việc kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở sản xuất, chế biến.
Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ có quyết định thích hợp:
a) Cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này) nếu thương nhân đáp ứng các yêu cầu;
b) Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, thương nhân sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.
Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG
1. Trong thời hạn ít nhất 01 tháng trước khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG hết hiệu lực, nếu có nhu cầu tiếp tục sản xuất, chế biến LPG, thương nhân cần lập 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ đăng ký cấp lại bao gồm:
a. Giấy đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;
b. Bản báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, chế biến và kiểm soát chất lượng LPG trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp;
c. Bản thuyết minh về định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất trong 03 năm tới;
2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ, tổ chức việc kiểm tra thực tế (nếu cần thiết), cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, thương nhân sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.
Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu
1. Đăng ký cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu:
Thương nhân lập 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ bao gồm:
a) Giấy đề nghị cấp Giấy xác nhận (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này).
b) Các thông tin kỹ thuật về sản xuất LPG gồm:
- Bản thuyết minh về dây chuyền công nghệ sản xuất, chế biến; sản lượng hàng năm; hệ thống bồn bể chứa;
- Nguồn nguyên liệu và mức chất lượng của nguyên liệu;
- Năng lực phòng thử nghiệm, hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất;
- Tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm;
- Phiếu kết quả thử nghiệm LPG theo tiêu chuẩn công bố do phòng thử nghiệm đủ năng lực cấp. Phòng thử nghiệm đủ năng lực là phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.
c) Bản sao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh của cán bộ, nhân viên.
2. Thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy xác nhận
Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ, tổ chức việc đánh giá chất lượng sản phẩm LPG.
Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ có quyết định thích hợp:
a) Cấp Giấy xác nhận (theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này) nếu thương nhân đáp ứng các yêu cầu;
b) Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, thương nhân sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.
Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu là căn cứ để thương nhân tiếp tục sản xuất, chế biến LPG và thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm:
a) Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động quản lý chất lượng, quản lý đo lường LPG theo quy định tại Thông tư này;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, đo lường tại các cơ sở kinh doanh LPG theo quy định tại Thông tư này;
c) Tổ chức xây dựng và phê duyệt nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh; phổ biến cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc đào tạo;
d) Hướng dẫn chi tiết về yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phương tiện đo, hệ thống đo, hướng dẫn về việc kiểm tra phép đo, kết quả đo;
đ) Định kỳ 06 tháng/lần, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh.
2. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về chất lượng và điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường tại các trạm nạp LPG, trạm cấp LPG, cửa hàng bán LPG và các đơn vị phân phối khác có trụ sở tại địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư này;
b) Định kỳ 06 tháng/lần, báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về tình hình quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh.
c) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
- Tổ chức đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh (theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này) cho cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý chất lượng, đo lường của các cơ sở kinh doanh LPG theo nội dung chương trình được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt;
- Báo cáo định kỳ 06 tháng/lần kết quả thực hiện đào tạo, tập huấn về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Điều 15. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh LPG
1. Tuân thủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.
2. Bảo đảm thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng, đo lường LPG theo quy định của Thông tư này. Bảo đảm chất lượng LPG khi đưa ra lưu thông trên thị trường phù hợp quy định của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
3. Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
5. Các hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này và các văn bản liên quan về quản lý chất lượng và đo lường LPG trong kinh doanh của thương nhân, tùy vào mức độ, tính chất sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
 Các cơ sở đã thực hiện sản xuất, chế biến LPG trước ngày Thông tư này có hiệu lực, phải hoàn thành việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến LPG trước ngày 31 tháng 3 năm 2011.
Điều 17. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn được quy định trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, quyết định./.

 Nơi nhận:
 - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
 - Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP (để p/h);
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
 - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
 
- Công báo;
 - Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỎNG
Nguyễn Quân

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

......, ngày.... tháng.... năm .....

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KỸ THUẬT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG:.......................................................................

Trực thuộc...(Tên cơ quan chủ quản):...................................................................

Địa chỉ trụ sở chính tại:..........................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất, chế biến: ..........................................................................

Điện thoại:..............................................Fax:..........................................................

E-mail:.....................................................................................................................

... (tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG) .......... đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

1/ ...................................................................................................................

2/ ...................................................................................................................

3/ ...................................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định về quản lý chất lượng, đo lường trong sản xuất, chế biến LPG./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC II

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
----------------

Số:       /TĐC - HCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày     tháng    năm 20....

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận:

1. ……...........................(tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG)………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………. Fax: ……………….. E-mail: ………………..

Địa chỉ nơi sản xuất, chế biến LPG: ……………………………………….

Điện thoại: …………………………………; Fax: ………………………

Đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas - LPG).

2. Giấy chứng nhận này có giá trị 03 năm kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Tên tổ chức tại mục 1;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Lưu: VT, HCHQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHỤ LỤC III

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

......, ngày.... tháng.... năm .....

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KỸ THUẬT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG:.......................................................................

Tên cơ quan chủ quản:..........................................................................................

Trụ sở chính tại:....................................................................................................

Điện thoại:............................................Fax:.........................................................

E-mail:..................................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm ... , ...tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG... đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) số ........./TĐC-HCHQ.

Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, ...tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG... đã thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chất lượng, quản lý đo lường trong sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng.

 Trong thời gian tới, để tiếp tục sản xuất, chế biến sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng hiệu quả, ...tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG... đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tài liệu gửi kèm:

1. Bản báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, chế biến LPG trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp.

2. Bản thuyết minh về định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất trong 03 năm tới.

...tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG... cam kết thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chất lượng, đo lường trong sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN LPG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC IV

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

......, ngày.... tháng.... năm .....

GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) SẢN XUẤT LẦN ĐẦU

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG:........................................................................

Trực thuộc...(Tên cơ quan chủ quản):....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính tại:...........................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ..........................................................................................

Điện thoại:..............................................Fax:..........................................................

E-mail:.....................................................................................................................

.....(tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG) kính đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas - LPG) sản xuất lần đầu.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

1/ ...................................................................................................................

2/ ...................................................................................................................

3/ ...................................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định về quản lý chất lượng, đo lường trong sản xuất, chế biến LPG./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC V

MẪU GIẤY XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-----------------

Số:       /TĐC - HCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày     tháng    năm 20....

GIẤY XÁC NHẬN

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) SẢN XUẤT LẦN ĐẦU

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận:

1. …( Tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG) ……………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………...

Điện thoại: …………………………………; Fax: ……………………..

Đã sản xuất lần đầu sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đạt chất lượng theo quy định hiện hành. (Ghi số hiệu QCVN hoặc TCVN)

2. Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
 - Tên tổ chức tại mục 1;
 - Bộ KHCN (để b/c);
 - Lưu: VT, HCHQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHỤ LỤC VI

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, ĐO LƯỜNG LPG TRONG KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH/THÀNH PHỐ…..
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

 

Chứng nhận ông (bà): ………………………………………………………..

Sinh ngày … tháng … năm ……

Số CMND:……………………….cấp ngày…tháng…năm….. tại ………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………..

Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (Lequefied Petroleum Gas - LPG) trong kinh doanh. 

Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

 

………, ngày … tháng ….. năm …..

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

         Số: …………./GCN

 

 

 

thuộc tính Thông tư 12/2010/TT-BKHCN

Thông tư 12/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/2010/TT-BKHCNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Quân
Ngày ban hành:30/07/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ ngày 15/3/2020, Thông tư này bị hết hiệu lực bởi Thông tư 20/2019/TT-BKHCN.

Xem chi tiết Thông tư12/2010/TT-BKHCN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 12/2010/TT-BKHCN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi