Thông tư 09/2011/TT-BKHCN sửa đổi về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
------------
Số: 09/2011/TT-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2011
 
 
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2010/TT-BKHCN NGÀY 25/02/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 
 
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN), cụ thể như sau:
1. Sửa đổi khoản 4 Điều 5 như sau:
“4. Luôn có ít nhất 02 chuyên gia tư vấn thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN.”
2. Sửa đổi khoản 5 Điều 7 như sau:
“5. Luôn có ít nhất 02 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN.”
3. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 3 tại điểm đ khoản 1 Điều 8 như sau:
“- Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây viết tắt là HTQLCL) theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.”
4. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 như sau:
“b) Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động tư vấn HTQLCL theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và bản sao các bằng cấp, chứng chỉ theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 4 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN và 02 ảnh màu (cỡ 2x3 cm)”.
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:
“3. Xử lý hồ sơ:
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động cho tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận (sau đây viết tắt là Giấy xác nhận) theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN và cấp thẻ cho các chuyên gia tư vấn/đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN nếu tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.
b) Đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải đánh giá thực tế, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế theo các nội dung sau:
- Sự tuân thủ quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực tư vấn/đánh giá chứng nhận;
- Tính xác thực của các hồ sơ đăng ký;
- Hoạt động khác có liên quan tới lĩnh vực đăng ký.
Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá của chuyên gia hoặc đoàn đánh giá do tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy xác nhận bảo đảm.
Căn cứ hồ sơ đăng ký và Biên bản đánh giá thực tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy xác nhận và thẻ cho các chuyên gia tư vấn/đánh giá nếu tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.
c) Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN và Thông tư này, tổ chức, cá nhân sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.”
6. Sửa đổi khoản 2 Điều 9 như sau:
“a) Trước khi Giấy xác nhận hết hạn hiệu lực 01 tháng, tổ chức cần lập 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia, gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ đăng ký cấp lại bao gồm:
- Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản báo cáo tình hình hoạt động tư vấn/đánh giá của tổ chức và hoạt động duy trì, nâng cao năng lực tư vấn/đánh giá trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận;
- Bản sao chụp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN (đối với tổ chức tư vấn);
- Bản sao chụp chứng chỉ công nhận theo quy định tại khoản 4 Điều 7 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN (đối với tổ chức chứng nhận);
- Danh sách chuyên gia tư vấn/đánh giá và kèm theo các chứng chỉ, tài liệu liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN đối với các chuyên gia chưa được cấp thẻ;
- Bản sao chụp thẻ chuyên gia tư vấn/đánh giá đã được cấp (đối với các chuyên gia đã được cấp thẻ).
Trong quá trình thẩm xét hồ sơ, nếu cần thiết bản sao các văn bản, chứng chỉ sẽ được xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.
b) Trước khi Giấy xác nhận hết hạn hiệu lực 01 tháng, chuyên gia tư vấn độc lập cần lập 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia, gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ đăng ký cấp lại bao gồm:
- Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản báo cáo tình hình hoạt động tư vấn và hoạt động duy trì, nâng cao năng lực tư vấn trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận;
- 02 ảnh màu (cỡ 2x3 cm);
- Bản sao chụp thẻ chuyên gia tư vấn đã được cấp.
Trong quá trình thẩm xét hồ sơ, nếu cần thiết bản sao các văn bản, chứng chỉ sẽ được xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia nếu tổ chức, chuyên gia đủ điều kiện. Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.
d) Đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải đánh giá thực tế, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế. Nội dung đánh giá, chi phí phục vụ hoạt động đánh giá và việc cấp lại Giấy xác nhận, thẻ chuyên gia thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư này.
đ) Trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận, tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận nhu cầu đăng ký cấp thẻ bổ sung cho các chuyên gia, lập 01 bộ hồ sơ đăng ký và gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ gồm có:
- Giấy đăng ký cấp thẻ bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
- Danh sách chuyên gia đề nghị cấp thẻ kèm theo các chứng chỉ và tài liệu liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, cấp thẻ cho các chuyên gia đủ điều kiện với thời hạn hiệu lực theo Giấy xác nhận của tổ chức tư vấn/chứng nhận tương ứng.
e) Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN và Thông tư này, tổ chức, cá nhân sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.”
7. Sửa đổi điểm g khoản 2 Điều 10 như sau:
“g) Sau khi hoàn thành việc đánh giá và xác nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, lập báo cáo kết quả đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này để cơ quan hành chính nhà nước hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận).
Tổ chức chứng nhận hướng dẫn, phối hợp với cơ quan hành chính nhà nước lập, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, bảo đảm thời hạn quy định tại khoản 9 Điều 1 của Thông tư này.”
8. Bổ sung điểm n khoản 2 Điều 10 như sau:
“n) Trường hợp cơ quan hành chính thuê tư vấn, tổ chức chứng nhận chỉ tiến hành đánh giá đối với các cơ quan thuê tổ chức tư vấn/chuyên gia tư vấn độc lập đã được cấp Giấy xác nhận, chuyên gia tư vấn đã được cấp thẻ theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN và Thông tư này.
Trường hợp cơ quan hành chính sử dụng tổ chức tư vấn/chuyên gia tư vấn độc lập chưa được cấp Giấy xác nhận, chuyên gia tư vấn chưa được cấp thẻ, khi phát hiện, tổ chức chứng nhận không thực hiện đánh giá và báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để xử lý.”
9. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 12 như sau:
“1. Trong thời hạn 01 tháng kể từ khi được tổ chức chứng nhận xác nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 bằng văn bản, cơ quan hành chính nhà nước lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Quá thời hạn nêu trên, kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận sẽ không được chấp nhận để xem xét, cấp Giấy chứng nhận.
2. Hồ sơ gồm có:
a) Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN;
c) Bản cam kết đã xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (kể từ ngày 01/01/2012);
d) Báo cáo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư này.”
10. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 13 như sau:
“a) Trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực 01 tháng, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức đánh giá chứng nhận lại, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ gồm:
- Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản sao chụp Quyết định và Giấy chứng nhận đã được cấp;
- Tự nhận xét về mức độ phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL đối với hoạt động của cơ quan trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận;
- Bản cam kết đã xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (kể từ ngày 01/01/2012);
- Báo cáo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư này.”
11. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 13 như sau:
“a) Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL, trong thời hạn 01 tháng kể từ khi được tổ chức chứng nhận xác nhận việc mở rộng, thu hẹp, điều chỉnh phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 bằng văn bản, cơ quan hành chính nhà nước lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi của Giấy chứng nhận gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ gồm:
- Công văn đề nghị điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi của Giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản cam kết đã xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (kể từ ngày 01/01/2012);
- Báo cáo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư này.”
12. Sửa đổi điểm 3.3.2, 3.3.3 và 3.3.4 tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN như sau:
“3.3.2. Sau khi hoàn thành việc đánh giá chứng nhận và xác nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, tổ chức chứng nhận lập báo cáo kết quả đánh giá để cơ quan hành chính nhà nước hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
3.3.3. Cơ quan hành chính nhà nước lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gồm công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL, bản cam kết đã xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (kể từ ngày 01/01/2012) và báo cáo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
3.3.4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ hồ sơ đề nghị của cơ quan hành chính nhà nước để xem xét, cấp Giấy chứng nhận (với thời hạn 03 năm).”
13. Bãi bỏ Phụ lục III, VIII ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN.
Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.
Điều 3.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2011.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, TĐC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

thuộc tính Thông tư 09/2011/TT-BKHCN

Thông tư 09/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:09/2011/TT-BKHCNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Quân
Ngày ban hành:30/06/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi