Quyết định 343/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đén năm 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 343/TTg NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 1997 VỀ VIỆC XÂY DỰNG "CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020"

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 10/CP ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ hai (khoá VIII) về Giáo dục, Đào tạo và Khoa học, Công nghệ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Giao Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tổ chức, chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020".

 

Điều 2.- Yêu cầu và phương thức thực hiện:

1. Đề án "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ) cần đạt các yêu cầu sau:

- Cụ thể hoá những định hướng đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phải là bộ phận hữu cơ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển khoa học và công nghệ, trong đó có khoa học xã hội và nhân văn vừa là biện pháp để thực hiện các mục tiêu kinh tế, vừa đồng thời tạo ra các tiền đề tiềm lực khoa học và công nghệ cho phát triển dài hạn của đất nước.

- Xây dựng một lộ trình công nghệ chung cho đất nước và lộ trình công nghệ cho những ngành kinh tế quan trọng. Các lộ trình công nghệ này được phân chia giai đoạn cụ thể cho đến năm 2000 và 2005.

- Chiến lược phải có tính khả thi, gồm các kế hoạch hành động được thể hiện bằng hệ thống các giải pháp, các cơ chế cụ thể để phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2. Phương thức tổ chức thực hiện:

- Lập Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 2020 do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Trưởng ban. Thành phần của Ban chỉ đạo gồm các thành viên là lãnh đạo của một số Bộ, ngành chủ yếu, một số tỉnh và thành phố (danh sách kèm theo). Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020.

- Tất cả các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm tham gia xây dựng Chiến lược khoa học và công nghệ. Các Bộ, ngành và địa phương cần kết hợp việc xây dựng Chiến lược khoa học và công nghệ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư, cơ cấu sản xuất của Bộ, ngành và địa phương mình, đặc biệt là đối với đầu tư trực tiếp của nước ngoài để tập trung phát triển những lĩnh vực và sản phẩm mũi nhọn có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn về phương pháp luận và tổng hợp để trình Chính phủ vào tháng 6 năm 1998.

- Kinh phí để xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

 

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG "CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
ĐẾN NĂM 2020"

(Kèm theo Quyết định số 343/TTg
ngày 23 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ)

 

1. Ban Khoa giáo Trung ương,

2. Văn phòng Chính phủ,

3. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo,

6. Bộ Thuỷ sản,

7. Bộ Công nghiệp,

8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

9. Bộ Giao thông vận tải,

10. Bộ Xây dựng,

11. Bộ Quốc phòng,

12. Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia,

13. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia,

14. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

15. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 343/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đén năm 2020"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 343/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 23/05/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------
No. 343-TTg
Hanoi, May 23, 1997

 
DECISION
ON THE ELABORATION OF THE STRATEGY FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN VIETNAM UP TO THE YEAR 2020
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Resolution No.10-CP of January 31, 1997 of the Government on the implementation of the Resolution of the Second Plenum of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam (VIIIth Tenure) on Education, Training, Science and Technology;
At the proposal of the Minister of Science, Technology and Environment,
DECIDES:
Article 1.- To assign the Minister of Science, Technology and Environment to assume the main responsibility in organizing and directing the elaboration of the "Strategy for Scientific and Technological Development in Vietnam up to the Year 2020".
Article 2.- Objectives and implementation measures:
1. The project "Strategy for Scientific and Technological Development in Vietnam up to the Year 2020" ("Scientific and Technological Development Strategy" for short) shall have to achieve the following objectives:
- Concretizing the orientations outlined in the resolution of the Second Plenum of the Party Central Committee (VIIIth Tenure) on scientific and technological development in service of the national industrialization and modernization;
- The scientific and technological development strategy must be an integral part of the socio-economic development strategy. The development of science and technology, including social sciences and humanities, is a measure to achieve the economic objectives, and also to create scientific and technological resources for the long-term development of the country;
- Working out a general technological development plan for the country and technological development plans for key economic sectors. Such technological development plans shall be divided into phases from now to the year 2000 and therefrom to 2005;
- The strategy must be feasible, involving action plans characterized by a system of specific solutions and mechanisms for scientific and technological development.
2. Approaches for organizing the implementation:
- Setting up the Steering Board for the elaboration of the Scientific and Technological Development Strategy up to the Year 2020 with the Minister of Science, Technology and Environment acting as Chairman. The members of the Steering Board shall include leading officials of a number of major ministries and branches, a number of provinces and cities (in the attached list). The Steering Board is tasked to organize and direct the ministries, branches and localities in elaborating the Scientific and Technological Development Strategy up to the year 2020.
- All ministries, branches and localities shall have to take part in the elaboration of the Scientific and Technological Development Strategy. The ministries, branches and localities should incorporate the elaboration of the Scientific and Technological Development Strategy into their respective socio-economic development plans and investment plans, as well as their production structures, particularly foreign direct investment so as to concentrate on the development of key sectors and products which are competitive on domestic and world markets. The Ministry of Science, Technology and Environment shall have to provide methodological guidances and summarize the result to submit to the Government by June 1998.
- The fund for the elaboration of the Scientific and Technological Development Strategy shall be deducted from the non-business fund for scientific and technological activities.
Article 3.- This Decision takes effect after its signing.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and the Minister of Science, Technology and Environment shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

THE LIST
OF MINISTRIES, BRANCHES AND LOCALITIES JOINING THE STEERING BOARD FOR ELABORATION OF THE "STRATEGY FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN VIETNAM UP TO THE YEAR 2020"
(Attached to Decision No.343-TTg of May 23, 1997 of the Prime Minister)
1. The Party Central Committees Commission on Science and Education,
2. The Office of the Government,
3. The Ministry of Science, Technology and Environment,
4. The Ministry of Planning and Investment,
5. The Ministry of Education and Training,
6. The Ministry of Aquatic Resources,
7. The Ministry of Industry,
8. The Ministry of Agriculture and Rural Development,
9. The Ministry of Communications and Transport,
10. The Ministry of Construction,
11. The Ministry of Defense,
12. The National Center for Natural Sciences and Technology,
13. The National Center for Social Sciences and Humanities,
14. The Municipal Peoples Committee of Hanoi,
15. The Municipal Peoples Committee of Ho Chi Minh City.-
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!