Quyết định 2421/QĐ-BKHCN 2019 về chỉ định tổ chức giám định

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

---------

Số: 2421/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức giám định

-----------

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ ký Quyết định chỉ định tổ chức giám định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Công ty cổ phần T&TBON (địa chỉ: số 31, ngõ 47A, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, điện thoại: 0243.773.9716, email: congtyttbonvn@gmail.com; Văn phòng giao dịch: số 25, nhà vườn 5, Khu nhà ở Tổng cục 5 - Bộ Công an, Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) thực hiện việc giám định đối với:

1. Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng;

2. Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty cổ phần T&TBON có trách nhiệm thực hiện việc giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Công ty cổ phần T&TBON và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                      

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT. Trần Văn Tùng (để báo cáo);

- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);

- Cổng thông tin điện tử Bộ (để đăng tải);

- Lưu VT, Vụ ĐTG.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH

VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG  NGHỆ

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hải

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực