Nghị định 21/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng INTERNET ở Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 21/CP NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ VIỆC
BAN HÀNH "QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ, THIẾT LẬP, SỬ DỤNG MẠNG INTERNET Ở VIỆT NAM"

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Nhằm thống nhất quản lý và kiểm soát mạng INTERNET và các dịch vụ INTERNET ở Việt nam,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Nghị định này bản "Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng INTERNET ở Việt Nam".

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

 

Điều 3.- Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

VỀ QUẢN LÝ, THIẾT LẬP, SỬ DỤNG MẠNG INTERNET Ở VIỆT NAM

(Ban kèm theo Nghị định số 21/CP ngày 05 tháng 3 năm 1997)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Chính phủ thống nhất quản lý và kiểm soát mạng INTERNET ở Việt Nam cũng như các dịch vụ của mạng này; quản lý các cửa đi quốc tế để kết nối với mạng INTERNET; kiểm soát nội dung thông tin được đưa vào truyền tải trên mạng này.

Mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn kết nối mạng thông tin máy tính của mình với mạng INTERNET nhất thiết phải đặt máy chủ tại Việt nam và nối qua cửa đi quốc tế đã quy định; phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung các thông tin được đưa vào, truyền đi và nhận đến.

 

Điều 2.- Các dịch vụ do mạng INTERNET ở Việt Nam cung cấp bao gồm: như thư tín điện tử, truyền tệp dữ liệu, truy nhập từ xa, truy nhập các cơ sở dữ liệu theo các phương thức khác nhau.

 

Điều 3.- Mọi thông tin đưa vào, truyền đi và nhận đến mạng INTERNET qua cửa đi quốc tế tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí và Điều 22 Luật Xuất bản của Việt Nam như sau:

1. Không được kích động chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

2. Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng, văn hoá phản động, lối sống dâm ô, truỵ lạc, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

3. Không được tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của công dân và bí mật khác do pháp luật quy định;

4. Không được thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của công dân.

Cơ quan quản lý cửa đi quốc tế, các cơ quan và tổ chức có mạng thông tin máy tính kết nối với mạng INTERNET phải có các biện pháp hữu hiệu để kịp thời ngăn chặn những thông tin vi phạm các quy định trên. Nếu tổ chức hoặc cá nhân nhận được các thông tin loại trên phải xử lý và thông báo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền biết để xử lý theo quy định.

 

Điều 4.- Quy chế này được áp dụng cho tất cả các máy tính, các mạng thông tin máy tính được thiết lập ở Việt Nam có kết nối mạng với INTERNET kể cả với mục đích để dùng riêng trong nội bộ tổ chức, cơ quan hoặc để kinh doanh.

Đối với các mạng thông tin máy tính của các cơ quan đại diện ngoại giao thì áp dụng các quy định của Công ước viên về quan hệ ngoại giao năm 1961 và các thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước hữu quan (nếu có) về các phương thức thông tin liên lạc.

 

 

 

 

 

CHƯƠNG II
CUNG CẤP, SỬ DỤNG MẠNG THÔNG TIN MÁY TÍNH
KẾT NỐI VỚI MẠNG INTERNET

 

Điều 5.- Mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam muốn kết nối máy tính, mạng thông tin máy tính chuyên dùng sử dụng trong nội bộ với mạng INTERNET phải làm đơn xin phép cam kết tuân thủ các quy định của bản quy chế này và được cơ quan quản lý Nhà nước do Chính phủ uỷ quyền cho phép với các điều kiện sau đây:

1. Có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;

2. Có mục đích sử dụng rõ ràng;

3. Có thiết kế mạng thông tin máy tính với đầy đủ thiết bị phục vụ thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn, bí mật thông tin, bảo đảm an ninh quốc gia.

4. Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật tương ứng với yêu cầu kỹ thuật của mạng.

 

Điều 6.- Tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp chỉ được kết nối mạng thông tin máy tính với mạng INTERNET và đưa vào sử dụng sau khi có giấy phép.

 

Điều 7.- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn sử dụng mạng thông tin máy tính để kinh doanh các dịch vụ mạng INTERNET hoặc làm đại lý cung cấp dịch vụ INTERNET phải làm đầy đủ theo luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Công ty và Điều lệ Bưu chính viễn thông và xin phép cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

 

Điều 8.- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn thay đổi mục tiêu và nội dung hoạt động được ghi trong giấy phép phải làm lại hồ sơ gửi cơ quan cấp phép xin thay đổi giấp phép.

 

Điều 9.- Khi tạm ngừng hoạt động vì bất cứ lý do gì, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp phép biết rõ lý do và thời gian tạm ngừng hoạt động.

Khi muốn hoạt động lại, phải thông báo kịp thời cho cơ quan cấp phép biết.

 

Điều 10.- Đơn vị kinh doanh, cung cấp các dịch vụ INTERNET phải xây dựng bảng cước phí cho các dịch vụ do mình cung cấp, trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và thông báo công khai cho người sử dụng biết.

 

Điều 11.- Đơn vị kinh doanh, cung cấp các dịch vụ INTERNET phải có các trách nhiệm sau đây:

1. Chấp hành mọi quy định của Quy chế này;

2. Hoạt động theo đúng nội dung được quy định trong giấy phép;

3. Phổ biến, hướng dẫn cho người sử dụng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại điều 3 của Quy chế này;

4. Chấp hành Pháp lệnh kế toán, thống kê, chế độ báo cáo và các nghĩa vụ theo luật định;

5. Chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

 

Điều 12.- Cá nhân muốn sử dụng các dịch vụ INTERNET phải đăng ký và ký hợp đồng thuê bao với đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ INTERNET và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin được đưa vào, truyền đi hoặc nhận đến trên hệ thống của mình.

 

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 13.- Thành lập Ban điều phối quốc gia mạng INTERNET để điều hoà, phối hợp việc quản lý, phát triển mạng và hoạt động dịch vụ INTERNET ở Việt Nam.

Ban điều phối do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm trưởng ban, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện làm Phó trưởng ban và các Uỷ viên là lãnh đạo các cơ quan sau đây: Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về công nghệ thông tin, Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia.

 

Điều 14.- Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm:

Là cơ quan thường trực của Ban điều phối quốc gia mạng INTERNET ở Việt Nam.

Nghiên cứu xây dựng các chủ trương, chính sách và biện pháp triển khai mạng INTERNET ở Việt Nam; phối hợp với Tổng cục Bưu điện xây dựng các quy hoạch, kế hoạch và xác định thứ tự ưu tiên trong việc kết nối mạng thông tin máy tính trong nước với mạng INTERNET; lựa chọn công nghệ tiên tiến và đề xuất các giải pháp kỹ thuật và công nghệ để bảo đảm sự hoạt động an toàn của mạng INTERNET thực nghiệm ở Việt Nam.

 

Điều 15.- Tổng cục Bưu điện có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo tổ chức xây dựng mạng thông tin đường trục (cơ sở hạ tầng của mạng); quản lý các cửa đi quốc tế, các phương tiện kỹ thuật bảo vệ an toàn thông tin; quy định các phương thức đấu nối, liên kết, truy nhập cho tất cả các mạng thông tin máy tính của Việt nam kết nối với mạng INTERNET để tập trung quản lý toàn bộ lưu lượng thông tin qua mạng đường trục quốc gia.

2. Phối hợp với Bộ Nội vụ để cấp phép cho các hoạt động kết nối với mạng INTERNET, kinh doanh và sử dụng các dịch vụ INTERNET.

3. Là đầu mối liên hệ với tổ chức INTERNET quốc tế.

 

Điều 16.- Bộ Văn hoá - thông tin có trách nhiệm:

Đề ra và hướng dẫn các quy định quản lý nội dung thông tin trao đổi trên mạng INTERNET bảo đảm các yêu cầu ghi tại Điều 3 của Quy chế này.

 

Điều 17.- Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kiểm soát thông tin trao đổi trên mạng thông tin máy tính kết nối mạng INTERNET.

2. Tổ chức ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn, bí mật thông tin trên mạng INTERNET.

3. Tham gia với Tổng cục Bưu điện trong việc xét duyệt và cấp phép cho các mạng thông tin máy tính được kết nối với mạng INTERNET và các đối tượng được kinh doanh, sử dụng các dịch vụ INTERNET.

 

Điều 18.- Các Bộ, Ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp là cơ quan chủ quản các mạng thông tin máy tính kết nối mạng INTERNET có trách nhiệm quản lý việc trao đổi thông tin và các nguồn thông tin đưa vào mạng INTERNET cũng như các thông tin nhận được từ mạng INTERNET theo đúng giấy phép về nội dung thông tin được trao đổi, bảo đảm an toàn, giữ gìn bí mật nội dung thông tin theo Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

 

Điều 19.- Các tổ chức, cá nhân không được liên kết máy tính hoặc mạng máy tính trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường dây điện thoại công cộng với mạng INTERNET.

 

Điều 20.- Các mạng thông tin máy tính và các cơ sở dữ liệu của các cơ quan Đảng, Chính phủ, An ninh, Quốc phòng không được đấu nối với mạng INTERNET.

Các cơ quan nêu trên muốn kết nối với mạng INTERNET phải lập mạng (hoặc nút) riêng, phải mã hoá thông tin, có các biện pháp kỹ thuật hữu hiệu, chống lại sự lấy cắp thông tin từ bên ngoài, chống sự xâm nhập huỷ hoại hệ thống thông tin máy tính của mình, đồng thời phải kiểm soát được việc trao đổi thông tin.

 

Điều 21.- Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng máy tính và mạng máy tính có kết nối với mạng INTERNET phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thầm quyền về các mặt sau đây:

1. Giấy phép kết nối với mạng INTERNET hoặc kinh doanh sử dụng dịch vụ INTERNET;

2. Nội dung các thông tin truyền đi và nhận đến.

3. Biện pháp đảm bảo an toàn thông tin và bảo đảm an ninh quốc gia.

4. Danh sách người sử dụng mạng và dịch vụ INTERNET.

 

 

CHƯƠNG IV
CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 22.- Tổng cục Bưu điện ban hành thông tư hướng dẫn thủ tục xin cấp phép: kết nối với mạng INTERNET, đăng ký kinh doanh hoặc làm đại lý cung cấp các dịch vụ INTERNET, thuê bao sử dụng các dịch vụ INTERNET theo các quy định của Quy chế này.

 

Điều 23.- Bộ Văn hoá - thông tin ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý nội dung thông tin trao đổi trên mạng INTERNET theo các quy định của Quy chế này.

 

Điều 24.- Mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm các điều khoản trong quy chế này đều bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 21/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng INTERNET ở Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 21/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/03/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 21-CP
Hanoi, March 05, 1997

 
DECREE
ISSUING THE "PROVISIONAL REGULATION ON THE MANAGEMENT, ESTABLISHMENT AND USE OF INTERNET NETWORK IN VIETNAM"
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
To unify the management and control of INTERNET network and services in Vietnam,
DECREES:
Article 1.- To issue together with this Decree the "Provisional Regulation on the Management, Establishment and Use of INTERNET Network in Vietnam".
Article 2.-This Decree takes effect 15 days after its signing. The previous regulations contrary to this Decree are now annulled.
The Minister of Science, Technology and Environment, the Minister of Culture and Information, the General Director of the General Department of Post shall have to guide the implementation of this Decree.
Article 3.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
PROVISIONAL REGULATION
ON THE MANAGEMENT, ESTABLISHMENT AND USE OF INTERNET NETWORK IN VIETNAM
(Issued together with Decree No.21-CP of March 5, 1997 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Government shall uniformly manage and control the INTERNET network in Vietnam as well as its services; manage the international gateways connected to INTERNET; control the information transmitted on the network.
All agencies, organizations or enterprises wishing to connect their computerized information networks to INTERNET must install its own server in Vietnam and make connections through the prescribed international gateways; must take responsibility for all the information to be accessed, transmitted or received.
Article 2.- The services provided by the INTERNET network in Vietnam include: electronic mail, data transmission, remote access, database access by different modes.
Article 3.- All information accessed, transmitted and received in the INTERNET network through the international gateways in Vietnam must comply with provisions of Article 10 of Vietnam�s Law on Press and Article 22 of the Law on Publication. More concretely:
1. They must not incite opposition to the State of the Socialist Republic of Vietnam or undermine the national unity;
2. They must not incite violence, not make propaganda for aggressive war, not sow hatred among nations and peoples, not disseminate reactionary ideologies and cultures, the lecherous and depraved way of life, crime, social evils and superstition, and not harm the fine traditions and customs;
3. They must not disclose secrets of the Party and the State, military, security, economic or diplomatic secrets, the private life of citizens and other secrets as prescribed by the law;
4. They must not spread false information, distort the history, repudiate the achievements of the revolution, disparage leaders and national heroes, sland, harm the prestige of organizations or the honor and dignity of citizens.
The agency managing the international gateways, the agencies and organizations having their own computerized information networks connected to the INTERNET shall have to take effective measures to promptly prevent information violating the above said regulations. Any organization or individual that receives such kind of information shall have to handle it and report to the competent agency for handling as prescribed.
Article 4.- This Regulation shall apply to all computers and computerized information networks installed in Vietnam and connected to the INTERNET for either internal use or business purpose.
For the computerized information networks of the diplomatic missions, the provisions of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the agreements between the Vietnamese Government and the concerned governments (if any) on communication modalities shall apply.
Chapter II
PROVISION, USE OF COMPUTERIZED INFORMATION NETWORKS CONNECTED TO INTERNET
Article 5.- All Vietnamese agencies, organizations and enterprises and foreign organizations in Vietnam wishing to connect their computers or specialized computerized information networks to the INTERNET for internal use must apply for permit with clear commitment to comply with provisions of this Regulation and shall be permitted to do so by the State management agencies authorized by the Government on the following conditions:
1. Having the legal person status under Vietnamese law;
2. Stating clearly their use purposes;
3. Having the design of the computerized information networks with sufficient supporting facilities convenient for the supervision and control in order to ensure information safety and the national security secrets.
4. Having technical personnel qualified for the technical requirements of the networks.
Article 6.- An organization, agency or enterprise shall be entitled to connect its computerized information network to the INTERNET and put them into use only after obtaining a permit.
Article 7.-An agency, organization or enterprise wishing to use its computerized information network for doing business in Internet services or acting as agent to provide INTERNET services shall have to fill procedures under the Law on State Enterprises, the Corporate Law and the Regulation on Postal and Telecommunications Services and apply for permits from the competent State management agency.
Article 8.- An agency, organization or enterprise wishing to change the purpose and contents of its operation defined in the permit shall have to file a new dossier of application for the change of permit to the permit-issuing agency.
Article 9.- When its operation is temporarily suspended for whatever reason, an agency, organization or enterprise shall have to notify in writing the permit-issuing agency of such reason and the duration of temporary suspension of its operation.
If it wishes to resume its operation, it shall have to promptly notify the permit-issuing agency thereof.
Article 10.- The units trading in or providing INTERNET services must set the index of charges for their services, submit it to the competent agency for approval and make public announcement to the service users.
Article 11.- The units trading in or providing Internet services have the following responsibilities:
1. To comply with all provisions of this Regulation;
2. To operate in conformity with the contents prescribed in their permits;
3. To popularize this Regulation to the users and instruct them to strictly comply with the provisions of Article 3 of this Regulation.
4. To comply with the Ordinance on Accounting and Statistics, the reporting regime and other obligations as prescribed by law.
5. To submit to the supervision and control by the competent State management agencies.
Article 12.- Individuals who wish to use the INTERNET services must register and sign a subscription contract with the units trading in or providing the INTERNET services and be responsible for the contents of information to be accessed, transmitted or received in their systems.
Chapter III
ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
Article 13.- To establish the National INTERNET Coordinating Commission to regulate and coordinate the management and development of the network and INTERNET services in Vietnam.
The Minister of Science, Technology and Environment shall act as the Chairman of the Commission, the General Director of the General Department of Post shall act as the Vice Chairman of the Commission, the heads of the following agencies shall be the members of the Commission: the Ministry of Culture and Information, the Ministry of the Interior, the Ministry of Education and Training, the Steering Committee for the National Program on Information Technology, the National Center for Natural Sciences and Technology.
Article 14.- The Ministry of Education and Training shall have to:
Act as the standing body of the National INTERNET Coordinating Commission in Vietnam.
Study and work out policies and solutions for the development of INTERNET network in Vietnam; coordinate with the General Department of Post in drawing up the overall plan as well as concrete plans and determining the order of priority in the connection of domestic computerized information networks to the INTERNET; select the advanced technology and propose technical and technological solutions to ensure the safe operation of the experimental INTERNET network in Vietnam.
Article 15.- The General Department of Post shall have to:
1. Direct the establishment of the axis information network (the infrastructure of the network); manage the international gateways, the technical facilities to ensure the information security; stipulate the modes of contact, connection and access for all computerized information networks of Vietnam to be linked with the INTERNET so as to centralize the control of the entire information flow through the national axis network.
2. Coordinate with the Ministry of the Interior in granting permits for activities of connection to the INTERNET, trading in and use of the INTERNET services.
3. Act as a coordinator at the International INTERNET Organization.
Article 16.- The Ministry of Culture and Information shall have to:
Work out plans for and guide the implementation of regulations on the management of the contents of information exchanged on the INTERNET network to make them conform to the requirements defined in Article 3 of this Regulation.
Article 17.- The Ministry of the Interior shall have to:
1. Draw up plans for control of the information exchanged on the computerized information networks connected to INTERNET and organize the implementation thereof.
2. Organize the application of technical solutions to ensure the security and confidentiality of information on the INTERNET.
3. Join the General Department of Post in considering and granting permits for the computerized information networks to be connected to the INTERNET and other persons and organizations entitled to do business in and use the INTERNET services.
Article 18.- The ministries, branches and People�s Committees of various levels which own the computerized information networks connected to the INTERNET shall have to manage the exchange of information and information sources accessed to the INTERNET as well as those received from the INTERNET in accordance with the permits in terms of contents of the information exchanged, to ensure the security and confidentiality of the information exchanged in accordance with the Ordinance on Protection of State Secrets.
Article 19.- No organization or individual is permitted to directly or indirectly connect their computers or computer networks to the INTERNET via public telephone lines.
Article 20.- The computerized information networks and data bases of the Party, Government, Security or National Defense agencies are not permitted to link up with the INTERNET.
If the above said agencies wish to link up with the INTERNET, they shall have to establish their own networks (or stations), code their information, take effective technical solutions to combat information piracy from outside and to combat destructive infiltration into their computerized information systems, and at the same tine, to control the exchange of information.
Article 21.- All organizations and individuals using computers and computer networks connected to the INTERNET shall be subject to the supervision and control of the competent State management agencies in the following aspects:
1. Permits for link-up with the INTERNET or for the use of INTERNET services for business purposes.
2. The content of the information transmitted and received.
3. Measures for ensuring the security of information and national security.
4. The list of the INTERNET network and service users.
Chapter IV
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 22.- The General Department of Post shall issue a circular guiding the procedures to apply for permits for: connection to the INTERNET, business registration or agents providing INTERNET services, subscription for use of INTERNET services under the provisions of this Regulation.
Article 23.- The Ministry of Culture and Information shall issue a circular guiding the management of information exchanged on the INTERNET under the provisions of this Regulation.
Article 24.- An agency, organization, enterprise or individual that violates the provisions of this Regulation shall be subject to administrative sanctions, suspension of operation, withdrawal of permit, or be examined for penal liability in accordance with current provisions of law.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!