Thông tư 15/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kiểm toán viên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 15/2024/TT-BTC

Thông tư 15/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15/2024/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Võ Thành Hưng
Ngày ban hành:06/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên

Ngày 06/03/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 15/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán. Cụ thể như sau:

1. Thay thế cụm từ “Bộ Tài chính” và “Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán)” bằng cụm từ “Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính" tại một số điều, khoản và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 150/2012/TT-BTC và Thông tư số 56/2015/TT-BTC.

2. Thay thế mẫu Quyết định về việc chấp thuận cho đơn vị được tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề ban hành kèm theo Thông tư số 150/2012/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2024.

Xem chi tiết Thông tư 15/2024/TT-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
__________

Số: 15/2024/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2024

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011:

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán;

Bộ trưng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
1. Thay thế cụm từ “Bộ Tài chính” tại khoản 2 khoản 3 khoản 4 Điều 2, khoản 1 Điều 6, điểm a điểm đ khoản 1 Điều 7, khoản 1 khoản 2 Điều 9, điểm a khoản 4 Điều 10, điểm c khoản 6 Điều 11, điểm b khoản 1 Điều 12 (đã được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015), điểm a khoản 1 Điều 14, khoản 1 khoản 3 khoản 4 khoản 5 khoản 9 Điều 15, khoản 3 Điều 16, Khoản 2, Khoản 5 Điều 17, khoản 1 Điều 18 Thông tư số 150/2012/TT-BTC bằng cụm từ “Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính”.
2. Thay thế cụm từ “Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán)” tại Phụ lục số 01/CNKT, 03/CNKT, 04/CNKT, 06/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 và Phụ lục số 07/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 bằng cụm từ “Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính”.
3. Thay thế Phụ lục số 02/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 bằng Phụ lục số 002/CNKT ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024.
2. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó th tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đng;

- Văn phòng Tng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng dân tộc;

- Ủy ban Tài chính Ngân sách;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn th;

- HĐND; UBND các tnh,thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, QLKT (150b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Võ Thành Hưng

Phụ lục số 002/CNKT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTC ngày 6/3/2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BỘ TÀI CHÍNH

CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT

KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
__________

Số:       /QĐ-QLKT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày         tháng      năm

QUYẾT ĐỊNH

V việc chấp thuận cho đơn vị được tổ chức cập nhật kiến thc cho kiểm
toán viên
đăng ký hành nghề

___________________

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁM SÁT K TOÁN, KIỂM TOÁN

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Kiểm toán độc lập;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề;

Căn cứ Thông tư số .../2024/TT-BTC ngày... /..../... của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Qun lý giám sát kiểm toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho (tên đơn vị) được tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề theo nội dung chương trình đã đăng ký tại “Bàn đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên năm...” số....ngày... tháng... năm ... từ ngày 16/8/………… đến ngày 15/8/………

Điều 2. Đơn vị có trách nhiệm tuân th đúng các quy định v cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề và chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 150/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề và Thông tư số ..../..../TT-BTC ngày ...../..../... sửa đổi, bổ sung Thông tư số 150/2012/TT-BTC... Khi có sự thay đổi về việc tổ chức lớp học đề nghị báo cáo v Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử theo địa chỉ…

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Quản lý giám sát kiểm toán chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề đối với các đơn vị đã đăng ký với Cục Qun lý giám sát kế toán, kiểm toán./.

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Lưu: VT, QLKT.

CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi đầy đủ họ và tên, đóng dấu)


 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Kế toán-Kiểm toán

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi