Thông tư 24/2009/TT-BGTVT về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

            Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

            Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;           

            Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
            Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Thông tư này không áp dụng đối với xe máy chuyên dùng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.
            Điều 3. Danh mục xe máy chuyên dùng phải đăng ký
Danh mục xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ (sau đây gọi chung là xe máy chuyên dùng) phải đăng ký theo Phụ lục 1 của Thông tư này.
Chương II
CẤP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU
Mục I
HỒ SƠ
            Điều 4. Danh mục hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng
1. Tờ khai cấp đăng ký.
2. Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng.
3. Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng.
4. Chứng từ lệ phí trước bạ.
            Điều 5. Tờ khai cấp đăng ký
Tờ khai cấp đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.
            Điều 6. Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng
1. Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau:
a) Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính;
b) Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này;
c) Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;
d) Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu.
đ Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền;
e) Văn bản phát mại theo quy định của pháp luật;
g) Lệnh xuất hàng của Cục dự trữ quốc gia. Trường hợp lệnh xuất hàng cho nhiều xe máy chuyên dùng thì mỗi xe phải có một bản sao được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;
2. Trường hợp mua bán hoặc cho, tặng qua nhiều người, khi làm thủ tục đăng ký, chỉ cần chứng từ mua bán, cho, tặng lần cuối cùng.
            Điều 7. Chứng từ nguồn gốc
1. Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất.
2. Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu là tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.
3. Đối với xe máy chuyên dùng đã qua cải tạo:
Ngoài chứng từ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này phải có thêm biên bản nghiệm thu xuất xưởng của cơ sở được phép cải tạo. Trường hợp thay thế tổng thành máy, khung xe phải có chứng từ mua bán tổng thành máy hoặc khung xe thay thế. Nếu tổng thành máy, khung xe thay thế được sử dụng từ các xe máy chuyên dùng đã cấp đăng ký, phải có tờ khai xoá sổ đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này.
4. Đối với xe máy chuyên dùng không có nguồn gốc hợp pháp đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý phải có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
            Điều 8. Chứng từ lệ phí trước bạ
Chứng từ nộp hoặc miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thì mỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
Mục II
THỦ TỤC, THỜI GIAN CẤP ĐĂNG KÝ
            Điều 9. Trình tự thủ tục
1. Nộp hồ sơ đăng ký
a) Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký là Sở Giao thông vận tải nơi chủ sở hữu có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú.
b) Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký và  phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp không chính chủ thì phải có giấy ủy quyền của chủ xe có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức  phải có giấy giới thiệu của tổ chức.
c) Người nộp hồ sơ làm thủ tục đăng ký kê tờ khai đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này, hoàn thiện hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.
2. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ đăng ký hoàn thiện hồ sơ (nếu cần).
3. Kiểm tra xe máy chuyên dùng:
a) Địa điểm kiểm tra: theo thoả thuận với chủ sở hữu. Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Sở Giao thông vận tải nơi cấp đăng ký tiếp nhận hồ sơ đăng ký và giới thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra;
b) Nội dung kiểm tra ghi trong phiếu kiểm tra theo quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này.
4. Thời gian cấp đăng ký, biển số
Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải cấp đăng ký, biển số cho chủ sở hữu và vào sổ quản lý theo mẫu quy định tại Phụ lục 6; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Chương III
CẤP ĐĂNG KÝ CÓ THỜI HẠN
Điều 10. Đối tượng
Xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam phải thực hiện cấp đăng ký có thời hạn khi tham gia giao thông đường bộ.
Điều 11. Hồ sơ
1. Tờ khai đăng ký có thời hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư này.
2. Bản sao giấy phép đầu tư của chủ dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
3. Chứng từ nguồn gốc theo quy định tại khoản 1 hoặc 2 Điều 7 của Thông tư này.
4. Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này.
Điều 12. Hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn
Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng theo thời hạn của giấy phép đầu tư của chủ dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.
Điều 13. Thủ tục, thời gian cấp đăng ký có thời hạn
Trình tự, thủ tục, thời gian cấp đăng ký có thời hạn quy định tại Mục II Chương II của Thông tư này.
Chương IV
ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ VÀ CẤP ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
            Điều 14. Đổi đăng ký, biển số
1. Chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng đã cải tạo, thay đổi màu sơn hoặc có giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị hỏng làm thủ tục đổi tại Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp theo đúng số đăng ký biển số đã cấp.
2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ khai đổi đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 của Thông tư này;
b) Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp;
c) Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp bị hỏng).
            Điều 15. Cấp lại đăng ký, biển số
1. Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bị mất giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số làm thủ tục cấp lại tại Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp theo đúng số đăng ký biển số đã cấp.
2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ khai cấp lại đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 của Thông tư này;
b) Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan công an.
            Điều 16. Cấp đăng ký tạm thời
1. Đối với xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ phải được đăng ký tạm thời. Chủ sở hữu lập tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư này tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng chuyển đi để được cấp đăng ký tạm thời.
2. Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư này, có thời hạn 20 ngày kể từ ngày cấp; nếu hết hạn thì được gia hạn một lần không quá 20 ngày.
            Điều 17. Thời gian cấp đổi, cấp lại, cấp đăng ký tạm thời
1. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp đổi, cấp đăng ký tạm thời cho chủ sở hữu; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số: Sau 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 15, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải cấp lại đăng ký, biển số cho chủ sở hữu.
Chương V
SANG TÊN, DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
            Điều 18. Sang tên đăng ký trong cùng một tỉnh, thành phố
1. Trường hợp xe máy chuyên dùng được mua bán, cho, tặng, thừa kế trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra xe máy chuyên dùng theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư này và cấp giấy chứng nhận đăng ký theo tên của chủ sở hữu mới,  giữ nguyên biển số cũ đã cấp.
2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này;
b) Một trong các chứng từ theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 6 và Điều 8 của Thông tư này.
            Điều 19. Di chuyển đăng ký, sang tên chủ sở hữu
Chủ sở hữu xe có xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương làm thủ tục di chuyển đăng ký, sang tên như sau:
1. Thủ tục tại Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đăng ký đi:
a) Hồ sơ gồm: Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 của Thông tư này; một trong các chứng từ theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này;
b) Sở Giao thông vận tải cấp phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư này, thu lại biển số, cắt góc phía trên bên phải giấy chứng nhận đăng ký, vào sổ quản lý và trả hồ sơ cho chủ sở hữu.
2. Thủ tục đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi chuyển đến:
a) Hồ sơ đăng ký bao gồm: tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này; một trong các chứng từ theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 6 và Điều 8 của Thông tư này; phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư này kèm theo hồ sơ đã đăng ký;
b) Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư này và cấp đăng ký, biển số cho chủ sở hữu.
3. Đối với trường hợp di chuyển đăng ký không thay đổi chủ sở hữu: thủ tục, hồ sơ như khoản 1 và khoản 2 Điều này nhưng không phải kèm theo một trong các chứng từ quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 6 và Điều 8 của Thông tư này.
            Điều 20. Thời gian làm thủ tục di chuyển, sang tên đăng ký
Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải thực hiện việc di chuyển, sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu; trường hợp không di chuyển, sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Chương VI
MÃ SỐ, GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ
            Điều 21. Mã số đăng ký
Mã số đăng ký cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định thống nhất theo mã số đăng ký xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ tại Phụ lục 13 của Thông tư này.
Điếu 22. Giấy chứng nhận đăng ký
1. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư này.
2. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn quy định tại Phụ lục 15 của Thông tư này.
            Điều 23. Biển số đăng ký
Biển số đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư này.
Chương VII
XOÁ SỔ, THU HỒI ĐĂNG KÝ
            Điều 24. Xoá sổ đăng ký
1. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng   thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục xóa sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký.
2. Chủ sở hữu lập tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này và nộp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số (trừ trường hợp bị mất).
3. Sở Giao thông vận tải xoá sổ đăng ký và xác nhận vào tờ khai trong thời gian không quá 02 ngày kể từ ngày nhận tờ khai.
            Điều 25. Thu hồi đăng ký, biển số
1. Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đã cấp sẽ bị thu hồi khi phát hiện có vi phạm quy định về cấp đăng ký, biển số theo quy định của Thông tư này.
2. Sở Giao thông vận tải có quyết định thu hồi đăng ký, biển số đã cấp, thông báo cho cơ quan có liên quan tại địa phương biết và báo cáo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.
Chương VIII
XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH TRONG CẤP ĐĂNG KÝ
            Điều 26. Trường hợp đóng mới, đóng lại số động cơ và số khung
1. Khi kiểm tra phát hiện động cơ, khung của xe máy chuyên dùng không có số hoặc số bị mờ, Sở Giao thông vận tải đóng mới, đóng lại số động cơ, số khung và ghi vào phiếu kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này.
2. Việc đóng mới, đóng lại số động cơ, số khung thực hiện như sau:
a) Đóng mới khi trên hồ sơ và kiểm tra thực tế xe máy chuyên dùng không có số động cơ, số khung theo phương pháp quy định tại Phụ lục 17 của Thông tư này;
b) Đóng lại số động cơ, số khung bị mờ theo đúng số động cơ, số khung trong hồ sơ của xe máy chuyên dùng.
3. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tự đóng lại hoặc tẩy xóa số động cơ, số khung chủ sở hữu phải đến cơ quan có thẩm quyền để giám định theo quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả xác định số khung, số động cơ đã bị đóng lại, tẩy xóa thì sẽ trả lại hồ sơ, chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
            Điều 27. Xử lý các trường hợp vướng mắc về hồ sơ
1. Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển:
a) Chủ sở hữu lập bản cam đoan theo mẫu quy định tại Phụ lục 18 và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trong 03 lần liên tiếp tại địa phương theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 của Thông tư này;
b) Sau 07 ngày kể từ ngày thông báo công khai lần cuối, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ sở hữu. Trường hợp mất do thiên tai, hoả hoạn có giấy xác nhận của chính quyền địa phương thì không phải thực hiện thông báo công khai;
2. Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng mất một trong số giấy tờ đã kê trong phiếu di chuyển của hồ sơ di chuyển:
a) Chủ sở hữu lập bản cam đoan theo mẫu quy định tại Phụ lục 18 của Thông tư này;
b) Sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ sở hữu.
3. Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng nêu tại khoản 1 Điều này không được bán, cầm cố, thế chấp xe máy chuyên dùng này trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số.
Điều 28. Xử lý trường hợp phát sinh khi di chuyển, sang tên đăng ký
1. Đối với xe máy chuyên dùng đã di chuyển đăng ký, nhưng chủ sở hữu chưa làm thủ tục đăng ký tại nơi đến đã bán tiếp cho người khác, Sở Giao thông vận tải nơi người mua, tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Thông tư này.
2. Sau khi cấp đăng ký, Sở Giao thông vận tải nơi cấp đăng ký gửi thông báo đến Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đi biết để điều chỉnh trong sổ quản lý  đăng ký.
Chương IX
QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM
            Điều 29. Tổng Cục Đường bộ Việt Nam
1. Thống nhất quản lý công tác cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng trong phạm vi toàn quốc.
2. Quản lý việc phát hành phôi giấy chứng nhận đăng ký, biển số và bộ đóng số động cơ, số khung xe máy chuyên dùng.
3. Kiểm tra các Sở Giao thông vận tải thực hiện các quy định của Thông tư này.
            Điều 30. Sở Giao thông vận tải
1. Tổ chức thực hiện việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số theo quy định của Thông tư này tại địa phương.
2. Quản lý hồ sơ đăng ký:
a) Lưu và quản lý hồ sơ đăng ký gồm hồ sơ cấp đăng ký lần đầu, cấp đăng ký có thời hạn, cấp đổi, cấp lại, cấp đăng ký tạm thời; sang tên, di chuyển đăng ký; xoá sổ, thu hồi đăng ký, biển số và các loại giấy tờ khác có liên quan đến việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số;
b) Các trường hợp mất hoặc có sự gian lận trong quản lý hồ sơ lưu tại Sở Giao thông vận tải sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật;
c) Sổ quản lý cấp đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này.
3. Thu, nộp và sử dụng các khoản phí, lệ phí về cấp đăng ký theo quy định của Bộ Tài chính.
4. Báo cáo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về nhu cầu phôi giấy chứng nhận đăng ký và biển số theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 của Thông tư này.
5. Tháng 01 hàng năm, báo cáo công tác cấp đăng ký, biển số theo mẫu quy định tại Phụ lục 21 của Thông tư này về Tổng Cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.
            Điều 31. Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng
1. Thực hiện các quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số của thông tư này; chịu trách nhiệm pháp luật về các hành vi làm sai lệch hồ sơ đăng ký (nếu có).
2. Nộp các khoản phí, lệ phí về đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định của Bộ Tài chính.
Chương X
HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            Điều 32. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
2. Xe máy chuyên dùng đã được cấp đăng ký, biển số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn được tiếp tục sử dụng tham gia giao thông đường bộ.
            Điều 33.  Tổ chức thực hiện
1. Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

Phụ lục 1

DANH MỤC XE MÁY CHUYÊN DÙNG

PHẢI CẤP ĐĂNG KÝ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

             (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT – BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009)

 

1. Xe máy thi công

1.1. Máy làm đất:

                        a) Máy đào:    

                                    - Máy đào bánh lốp,

                                                - Máy đào bánh xích,

                                                - Máy đào bánh hỗn hợp;

                        b) Máy ủi:      

                                    - Máy ủi bánh lốp,

                                    - Máy ủi bánh xích,

                                    - Máy ủi bánh hỗn hợp;         

                        c) Máy cạp;

                        d) Máy san;

                        e) Máy lu:       

                                    - Máy lu bánh lốp,

                                    - Máy lu bánh thép,

                                    - Máy lu bánh hỗn hợp.

1.2. Máy thi công mặt đường:

                                    a) Máy rải vật liệu;

                                    b) Máy thi công mặt đường cấp phối;

                                    c) Máy thi công mặt đường bê tông xi măng;

                                    d) Máy trộn bê tông át phan;

                                    đ) Máy tưới nhựa đường;

                                    e) Máy vệ sinh mặt đường;

                                    g) Máy duy tu sửa chữa đường bộ.

1.3. Máy thi công nền móng công trình:

                                    a) Máy đóng cọc;

                                    b) Máy khoan.

1.4. Các loại máy đặt ống.

1.5. Các loại máy nghiền, sàng đá.

1.6. Các loại máy thi công tự hành khác.

 

2. Xe máy xếp dỡ

2.1. Máy xúc:             

                                    a) Máy xúc bánh lốp;

                                    b) Máy xúc bánh xích;

                                    c) Máy xúc bánh hỗn hợp;

                                    d) Máy xúc ủi.

2.2. Các loại xe máy nâng hàng.

2.3. Cần trục:             

                                    a) Cần trục bánh lốp (trừ cần trục lắp trên ôtô sát xi);

                                    b) Cần trục bánh xích.

2.4. Các loại xe máy xếp dỡ chuyên dùng khác.

 

3. Máy kéo chuyên dùng nông nghiệp, lâm nghiệp

3.1. Máy kéo chuyên dùng bánh lốp.

3.2. Máy kéo chuyên dùng bánh xích.           

 

Phụ lục 2

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ

XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT – BGTVT ngày 15 tháng  10 năm 2009)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

 

Tên chủ sở hữu:……………………........... Số CMND hoặc hộ chiếu:...................................

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………………………...

Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:……….………

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:..........……………………..…………..

Địa chỉ thường trú:...……………………………...……………………………………………….

Loại xe máy chuyên dùng:………….............................Màu sơn:…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………   ……Công suất: ...……………………………

Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản suất:…….…………………….

Số động cơ:…………………………………………….Số khung:…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao): …………………....Trọng lượng:……………………………

 

(Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

 

 

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

TT

Số của giấy tờ

Trích yếu nội dung

Nơi cấp giấy tờ

Ngày cấp

Số trang

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

                                                                                    … , ngày......tháng…… năm………      

                                                                                             Người khai ký tên

 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

- Đăng ký lần đầu                               - Mất chứng từ gốc   

- Số biển số cũ: (nếu có):……………………...Biển số đề nghị cấp: ……….………………

Cán bộ làm thủ tục                Trưởng phòng duyệt                                Giám đốc Sở GTVT

(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

*Ghi chú:

- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng;

- Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

 

Phụ lục 3

MẪU GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số  24/2009/TT – BGTVT ngày 15 tháng  10 năm 2009)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

Họ và tên chủ sở hữu:………..……….............. Số CMND hoặc hộ chiếu:........…………

Ngày cấp:……………………………................Nơi cấp:...……...……….....………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….............................................…………………

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có)……………………………………………........……………..

Địa chỉ thường trú………………………………Số CMND hoặc hộ chiếu………………

Ngày cấp……………………………………....  Nơi cấp:……………….............……………..

            Hiện tôi đang là chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng này:

Loại xe máy chuyên dùng:………..............................Màu sơn:……………………………...….

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………Công suất:...………………………...…..

Nước sản xuất:……………………………………….Năm sản xuất:…………………….……..

Số động cơ:...………………………………………...Số khung…………………….………….

Kích thước bao (dài x rộng x cao):……...……….......Trọng lượng………………...…………..

Biển số đăng ký (nếu có):………………Ngày cấp……………Cơ quan cấp............………….

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………

            Nay tôi bán, cho, tặng chiếc xe máy chuyên dùng này cho ông (bà)……………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………….

Số CMND hoặc hộ chiếu số:............................ngày cấp.................Nơi cấp.................................

Các loại giấy tờ kèm theo bao gồm:

TT

Số của giấy tờ

Trích yếu nội dung

Nơi cấp giấy tờ

Ngày cấp

Số trang

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                    …., ngày…..tháng…….năm……

Xác nhận của chính quyền địa phương                                              Người bán, cho tặng ký tên

nơi người bán, cho, tặng đăng ký thường trú.                                           (Ghi rõ họ và tên)

 

 

*Ghi chú:  Nếu là đồng chủ sở hữu phải có đủ chữ ký của đồng chủ sở hữu.

 

Phụ lục 4

 

MẪU TỜ KHAI XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ

XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số  24/2009/TT - BGTVT ngày 15 tháng  10 năm 2009)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

Họ và tên chủ sở hữu:……………….............Số giấy CMND hoặc hộ chiếu...............................

Ngày cấp:…………………….………...........Nơi cấp……………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………………………...

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):……………........Số CMND, hoặc hộ chiếu………………..

Ngày cấp:…………………………….............Nơi cấp:………..........……………………………

Địa chỉ thường trú:...……………………………...……………………………………………….

Loại xe máy chuyên dùng:………................................. Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………... Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:...……………………………………… Năm sản suất…….…………………….

Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):………………….....Trọng lượng……………………………

Hiện đã có giấy chứng nhận đang ký, biển số là:…..........……….................

Do Sở Giao thông vận tải……………………….cấp ngày…..tháng………năm…….

            Lý do xin xoá sổ đăng ký:………………………………………………………………...

..............................................................................................................................................
.................................

            Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Đề nghị…………………………….. xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng đã khai trên.

                                                                                    ……, ngày.....tháng…… năm………      

                                                                                           Người khai ký

 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

 

Số biển số:………….Ngày cấp…………Số đăng ký quản lý………Ngày xoá sổ:……/……/…

            Đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số ngày……./……./……….

            Lưu hồ sơ xoá sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải.

 

Cán bộ làm thủ tục                  Trưởng phòng duyệt                                Giám đốc Sở GTVT

(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)                                     (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

* Ghi chú:Tờ khai  lập thành 03 bản:

- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 02  bản;

- Lưu Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ xoá sổ 01 bản.

Phụ lục 5

 

MẪU PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT - BGTVT ngày  15 tháng  10 năm 2009)

 

 

Tên Sở GTVT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

Số:……………/KTXMCD

 

PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

1. Thành phần kiểm tra, gồm có:

a) Đại diện Sở Giao thông vận tải:

-                                                                       Chức vụ:

-                                                                       Chức vụ:

b) Chủ phương tiện hoặc người được uỷ quyền:

 

2. Địa điểm kiểm tra:  

 

3. Kết quả kiểm tra đối chiếu hồ sơ

Loại xe máy chuyên dùng:……….....................Màu sơn……………...đúng, không đúng:............

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………...Công suất ...………. ...đúng, không đúng:…...…..

Nước sản xuất:………………………………....Năm sản xuất…….…..đúng, không đúng:……....

Số động cơ:…………………………………….Số khung…….……….đúng, không đúng:....……

Kích thước bao (dài x rộng x cao):.…………...……..............................đúng, không đúng:............

Trọng lượng:.…………….………………..............................................đúng, không đúng:............

Kết luận kiểm tra:………………………………………………………………………………….

 

4. Các trường hợp xử lý trong quá trình kiểm tra:

 

 

            Chúng tôi thống nhất và chịu trách nhiệm về nội dung kiểm tra trên đây.

 

                                                                                    ……, ngày.....tháng…… năm……

 Cán bộ kiểm tra                                                                         Chủ phương tiện

(ký, ghi rõ họ, tên)                                                                      ( ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Xác nhận của Sở Giao thông vận tải nơi ủy quyền kiểm tra:

Phiếu kiểm tra này được kiểm tra tại…………….

Chữ ký của các thành viên trong phiếu kiểm tra là đúng.

ngày ….tháng….năm……..

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu).

 

* Ghi chú:

1. Phiếu kiểm tra lập thành 02 bản: Lưu hồ sơ đăng ký 01 bản; Chủ sở hữu 01 bản; 

2. Khi có thay đổi so với tờ khai, hoặc đóng lại số động cơ, số khung phải ghi rõ, chi tiết vào phần các trường hợp xử lý sau kiểm tra.

3. Trường hợp Phiếu kiểm tra do Sở GTVT được uỷ quyền  kiểm tra lập,  phải lập thành 03 bản và có xác nhận của Sở GTVT được uỷ  quyền kiểm tra.

Phụ lục 6

 

MẪU SỔ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ BIỂN SỐ

 XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT – BGTVT ngày  15 tháng  10  năm 2009)
1. Trang bìa:

          ỦY BAN NHÂN DÂN………………

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…………………

 

 

 

 

SỔ QUẢN LÝ

ĐĂNG KÝ BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

 

LOẠI BIỂN SỐ QUẢN LÝ…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm…………..

 

 

 

* Loại biển số quản lý ghi rõ tên,  phân theo loại bánh xe: bánh lốp L, bánh xích X, bánh thép S.

Ví dụ: Loại biển số quản lý bánh lốp:L.

2. Nội dung
QUẢN LÝ CẤP ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

TT

Tên, đặc điểm XMCD

 

Số biển số, ngày cấp

Năm và nước sản xuất

Tên chủ sở hữu, địa chỉ

Số động cơ, số khung, kích thước bao

(dài x rộng x cao)

Ngày, nơi di chuyển đến, cấp lại,

Ngày xóa sổ đăng ký.

Mất đăng ký, Chứng từ nguồn gốc

Chủ sở hữu (ký)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 7

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CÓ THỜI HẠN

XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số  24/2009/TT – BGTVT ngày 15 tháng  10 năm 2009)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CÓ THỜI HẠN

XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

 

Tên chủ sở hữu:……………………...................................................................................

Giấy phép đầu tư số:...........................................................................................................................

Ngày cấp:……………………………..........Cơ quan cấp………………………………………

Thời hạn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:...............................................................................

Trụ sở giao dịch:..……………………………………...………………………………………...

Loại xe máy chuyên dùng:...……….............................Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………..……Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:..………………………………………Năm sản suất…….…………………….

Số động cơ:..………………………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):.…………………..Trọng lượng……………………………

 

(Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

 

 

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

TT

Số của giấy tờ

Trích yếu nội dung

Nơi cấp giấy tờ

Ngày cấp

Số trang

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………..……xét cấp đăng ký, biển số có thời hạn cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên.

                                                                                    …, ngày......tháng…… năm………      

                                                                                             Thủ trưởng đơn vị

                                                                                              (ký tên, đóng dấu)

 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

 

Biển số đề nghị cấp: ……….………………

Giấy chứng nhận đăng ký có giá trị đến:........................................

Cán bộ làm thủ tục                    Trưởng phòng duyệt                             Giám đốc Sở GTVT

(Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

*Ghi chú:

- Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

Phụ lục 8

MẪU TỜ KHAI ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ

XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT – BGTVT ngày 15  tháng  10 năm 2009)

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

 

Họ và tên chủ sở hữu:………………….…......Số giấy CMND hoặc hộ chiếu...................................

Ngày cấp:……………………………..............Nơi cấp………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………………………...

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.................................Số CMND hoặc hộ chiếu……….………

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp..........……………………..…………..

Địa chỉ thường trú:...……………………………...……………………………………………….

Loại xe máy chuyên dùng:…………............................Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………..……Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:………………………………………...Năm sản suất…….…………………….

Số động cơ:...………………………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):……….…………..Trọng lượng……………………………

.

(Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

 

 

Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông vận tải.........................

cấp đăng ký, biển số ngày.....tháng ......năm.......

 

Biển số đăng ký:

 

Lý do xin đổi, cấp lại:...................................................................................................

 

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp .......................... cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

                                                                                    …ngày     tháng…… năm………      

                                                                                             Người khai ký tên

 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải :

 

- Cấp theo Số biển số cũ: .........................cấp đổi              cấp lại       ngày.....tháng........năm......

 

Cán bộ làm thủ tục                      Trưởng phòng duyệt                             Giám đốc Sở GTVT

(Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

*Ghi chú:

- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính.

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

.

Phụ lục 9

 

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI

XE MÁY CHUYÊN DÙNG .

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT - BGTVT ngày 15 tháng  10 năm 2009)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

Họ và tên chủ sở hữu:……………...........................Số CMND hoặc hộ chiếu...............................

Ngày cấp:…………………………………...............Nơi cấp....………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………………………...

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):………….................Số CMND hoặc hộ chiếu.....................

Ngày cấp:………………………………….....Nơi cấp……………………………………..........

Địa chỉ thường trú:...……………………………...……………………………………………….

Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………...Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….…………………….

Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):………………….... Trọng lượng……………………………

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

+……………………………………………………………………………………...

+……………………………………………………………………………………...

+……………………………………………………………………………………...

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                    ……, ngày.....tháng…… năm………      

                                                                                        Người khai ký

 

 

 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

 

Số đăng ký tạm thời:………………………

 

Cấp ngày……tháng…..năm……….

 

Cán bộ làm thủ tục                 Trưởng phòng duyệt                                 Giám đốc Sở GTVT

(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)                                     (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

* Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản:

- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng kèm theo hồ sơ 01 bản;

- Lưu Sở Giao thông vận tải 01 bản.

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 10

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI

XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT – BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009)

 

 

1. Kích thước:         - Chiều rộng: 80 mm,

                                    - Chiều dài: 120 mm,

- Có viền xung quanh rộng 1mm và cách mép ngoài của giấy chứng nhận là 1 mm.

 

2. Bảo mật chống làm giả: Loại giấy tốt, nền màu vàng nhạt.
 

3. Cách ghi:

3.1. Chữ và số ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng là chữ in, kiểu chữ VnTime, cỡ chữ 14, không được viết tay.

3.2. Tên của “Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng” viết in hoa, cỡ chữ 14.

3.3. Số thứ tự của giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng có 5 chữ số, bắt đầu tư 00001. Cỡ số 16 đậm.

3.4. Thời gian hiệu lực là 20 ngày kể từ ngày cấp

Phụ lục 11

MẪU TỜ KHAI DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT – BGTVT ngày  15 tháng  10 năm 2009)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

Họ và tên chủ sở hữu:………..………..............Số CMND hoặc hộ chiếu............…………

Ngày cấp:……………………………...............Nơi cấp...……...………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….....................................…………………

Họ và tên đồng sở hữu (nếu có):…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:.............................................Số CMND hoặc hộ chiếu.........................

Ngày cấp:……………………………………....Nơi cấp……………………………..

            Hiện đã mua, được cho, tặng hoặc thừa kế chiếc xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng:..……..............................Màu sơn……………………………...….

Nhãn hiệu (mác, kiểu):.……………………………Công suất ...………………………...…..

Nước sản xuất:.…………………………………… Năm sản xuất…………………….……..

Số động cơ:.………………………………………. Số khung…………………….………….

Kích thước bao (dài x rộng x cao):..…...………......Trọng lượng………………...…………..

Biển số đăng ký (nếu có):………………Ngày cấp……………Cơ quan cấp............………….

Nơi cấp……………………………………………………………………………………………

            Nay tôi xin được di chuyển xe máy chuyên dùng nói trên đến Sở Giao thông vận tải........

để được tiếp tục đăng ký.

                                                                                                 ….., ngày…..tháng…….năm……

                                                                                                             Người khai ký tên

 

 

 

 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải nơi chuyển đi:

 

Đã di chuyển đến Sở Giao thông vận tải:.....................................

Ngày........tháng........năm...........

 

  Cán bộ làm thủ tục                            Trưởng Phòng duyệt                           Giám đốc Sở GTVT

(Ký, ghi rõ họ và tên)                         (ký, ghi rõ họ và tên)                          (ký tên, đóng dấu)

 

* Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản: - 01 Cho chủ sở hữu kèm hồ sơ;

                                                            - 01 Lưu tại Sở GTVT nơi di chuyển đi.

 

Phụ lục 12

 

MẪU PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUIYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT – BGTVT ngày  15 tháng  10 năm 2009)

 

(Tên Sở GTVT di chuyển)               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số              /DC - XMCD                                                  ……..Ngày……..tháng…….năm……

 

PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

Họ và tên chủ sở hữu:........................……………..Số CMND hoặc hộ chiếu.....................

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..

Họ và tên đồng  sở hữu (nếu có):.............................Số CMND hoặc hộ chiếu……………

Ngày cấp:……………………………........................Nơi cấp……..............……………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

            Đặc điểm của xe máy chuyên dùng:

Loại xe máy chuyên dùng:…………..........................Màu sơn……………………………...….

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………..……..Công suất ...……………………...…..

Nước sản xuất:……………………………………….Năm sản xuất…………………….……..

Số động cơ:…………………………………………..Số khung…………………….………….

Kích thước bao(dài x rộng x cao):…………………..Trọng lượng………………...…………..

 

            Biển số đăng ký:………………….………đã được Sở Giao thông vận tải cấp………….

Ngày ……/………/…………………………………………………………………

            Nay di chuyển đến Sở Giao thông vận tải………………………………………………..

để làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ phương tiện.

Các loại giấy tờ kèm theo hồ sơ, bao gồm:

 

TT

Số của giấy tờ

Trích yếu nội dung

Nơi cấp giấy tờ

Ngày cấp

Số trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ làm thủ tục                      Trưởng phòng duyệt                                   Giám đốc

(ký, ghi rõ họ, tên)                        (ký, ghi rõ họ tên)                             (Ký tên, đóng dấu)

 

 

* Phiếu này được lập thành 03 bản:

            - Gửi Tổng  Cục Đường bộ Việt Nam 01 bản;

            - Gửi Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đến 01 bản;

- Lưu tại Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đi 01 bản.

 

Phụ lục 13

 

MÃ SỐ CẤP ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT – BGTVT ngày 15 tháng  10 năm 2009)

 

Mã số cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng quy định cho các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tại bảng sau:

 

TT

Nơi đăng ký

Mã số

TT

Nơi đăng ký

Mã số

1

Cao Bằng

11

32

Đồng Tháp

66

2

Lạng Sơn

12

33

An Giang

67

3

Quảng Ninh

14

34

Kiên Giang

68

4

Hải Phòng

15

35

Cà Mau

69

5

Thái Bình

17

36

Tây Ninh

70

6

Nam Định

18

37

Bến Tre

71

7

Phú Thọ

19

38

Bà Rịa – Vũng Tàu

72

8

Thái Nguyên

20

39

Quảng Bình

73

9

Yên Bái

21

40

Quảng Trị

74

10

Tuyên Quang

22

41

Thừa Thiên - Huế

75

11

Hà Giang

23

42

Quảng Ngãi

76

12

Lào Cai

24

43

Bình Định

77

13

Sơn La

26

44

Phú Yên

78

14

Lai Châu

25

45

Khánh Hoà

79

15

Hoà Bình

28

46

Gia Lai

81

16

Hà Nội

29

47

Kon Tum

82

17

Hải Dương

34

48

Sóc Trăng

83

18

Ninh Bình

35

49

Trà Vinh

84

19

Thanh Hoá

36

50

Ninh Thuận

85

20

Nghệ An

37

51

Vĩnh Phúc

88

21

Hà Tĩnh

38

52

Hưng Yên

89

22

Đà Nẵng

43

53

Hà Nam

90

23

Đắk Lắk

47

54

Quảng Nam

92

24

Lâm Đồng

49

55

Bình Phước

93

25

Tp Hồ Chí Minh

50

56

Bạc Liêu

94

26

Đồng Nai

60

57

Bắc Kạn

97

27

Bình Dương

61

58

Bắc Giang

98

28

Long An

62

59

Bắc Ninh

99

29

Tiền Giang

63

60

Đắc Nông

48

30

Vĩnh Long

64

61

Điện Biên

27

31

Cần Thơ

65

62

Hậu Giang

87

 

 

 

63

Bình Thuận

86

 

Phụ lục 14

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/TT – BGTVT ngày 15 tháng  10 năm 2009)

 

1. Kích thước:            - Chiều dài: 95 mm,

                                    - Chiều rộng: 60 mm

- Có viền xung quanh rộng 1mm và cách mép ngoài của giấy chứng nhận là 1 mm.

 

2. Bảo mật chống làm giả:

                                    - Loại giấy tốt, có hoa văn, nền màu vàng nhạt.

 

3. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng:

a) Mặt trước:

 

    Bộ GTVT            CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             


                                        Số                             /XMCD

 

GIÁY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ


XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

  - Tên chủ sở hữu:…………………………………….

  - Tên đồng chủ sở hữu:……………………………….

  - Địa chỉ:……………………………………...………

  - Tên xe máy chuyên dùng:……………………..……

 

          Biển số đăng ký:………………………………

 

 

b) Mặt sau:

 

ĐẶC ĐIỂM

 

  Nhãn hiệu:…………….……..Mầu sơn…………...……..

  Nước sản xuất:..………………………………………….

  Số động cơ:....………………..Số khung..……………….

  Công suất động cơ:…………..Trọng lượng ……..Kg

  Kích thước bao (dài x rộng x cao):.……..……………….

                                                  Ngày     tháng      năm

                                                      Sở GTVT....................

        (ký tên, đóng dấu)                                    

- Đăng ký lần đầu:

 

- Sang tên chủ sở hữu:

 

- Cấp lại đăng ký:

 

- Mất chứng từ  gốc:

 

                                                       

 

 

4. Cách ghi:

4.1. Chữ và số ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng là chữ in, kiểu chữ VnTime, cỡ chữ phù hợp với dòng để trống. Không được viết tay. Tên của giấy chứng nhận đăng ký viết in hoa, màu đỏ.

4.2. Tại ô vuông mặt sau đánh dấu "x" tương ứng với từng mục đã in sẵn.

4.3. Số thứ tự đăng ký xe máy chuyên dùng có 5 chữ số, bắt đầu từ 00001.

4.4. Mục công suất ghi công suất của động cơ chính theo hồ sơ kỹ thuật.                    

 

Phụ lục 15

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CÓ THỜI HẠN

XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/TT – BGTVT ngày 15 tháng  10 năm 2009)

 

1. Kích thước:            - Chiều dài: 95 mm;

                                    - Chiều rộng: 60 mm;

- Có viền xung quanh rộng 1mm và cách mép ngoài của giấy chứng nhận là 1 mm.

 

2. Bảo mật chống làm giả:

                                    - Loại giấy tốt, có hoa văn, nền màu vàng nhạt;

 

3. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng :

a) Mặt trước:

 

    Bộ GTVT            CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             


                                        Số                             /XMCD

 

      


 GIÁY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

 

       CÓ THỜI HẠN XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

  - Tên chủ sở hữu:…………………………………….

  - Địa chỉ:……………………………………...………

  - Tên xe máy chuyên dùng:……………………..……

 

         

        Biển số đăng ký:………………………………

 

 

b) Mặt sau:

 

ĐẶC ĐIỂM

 

  Nhãn hiệu:…………….…….Mầu sơn…………...……..

  Nước sản xuất:.………………………………………….

  Số động cơ:………………....Số khung……………….

  Công suất động cơ:…………cv, Trọng lượng ……..Kg

  Kích thước bao (dài x rộng x cao):………..……………….

                                                Ngày      tháng         năm   

                                                    Sở GTVT.....................

                                                      (ký tên đóng dấu)

 

 

Có giá trị đến:                                                  

 

4. Cách ghi:

4.1. Chữ và số ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng là chữ in, kiểu chữ VnTime, cỡ chữ phù hợp với dòng để trống. Không được viết tay. Tên của giấy chứng nhận đăng ký viết in hoa, màu đỏ.

4.2. Số thứ tự đăng ký xe máy chuyên dùng có 5 chữ số, bắt đầu từ 00001.

4.3. Mục công suất ghi công suất của máy chính theo hồ sơ kỹ thuật.

 

Phụ lục 16

 

MẪU BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT – BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009)

 

1. Kích thước biển số

1.1. Biển phía trước: Chiều dài: 470 mm; Chiều cao: 110 mm; Chiều dày: 1 mm.

1.2. Biển phía sau: Chiều dài 280 mm; Chiều cao: 200 mm: Chiều dày 1 mm.

 

2. Quy cách

a) Vật liệu: làm bằng hợp kim nhôm, chống sự hao mòn kim loại cao và được tráng lớp sơn phản quang màu vàng rơm;

b) Đường viền xung quanh: chữ, số được dập nổi và sơn màu đen;

c) Kích cỡ của chữ và số:    - Đường viền xung quanh rộng 5 mm,     

- Chiều cao chữ và số 80 mm,

                                                - Chiều rộng của chữ và số 45 mm,

                                                - Chiều rộng nét chữ và số 20 mm,                                                - Khoảng cách từ mép ngoài biển số đến chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng         là 20 mm; khoảng cách giữa chữ và số được chia đều nhau.

 

3. Nội dung ghi trên biển số:

Biển số đăng ký gồm 8 ký tự được sắp xếp như sau:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

a) Ký tự 12 là mã số đăng ký theo Phụ lục 8 của Thông tư này;

b) Ký tự 3 quy định về loại loại bánh xe di chuyển: S: Bánh thép, bánh hỗn hợp thép và lốp; L: bánh lốp; X: bánh xích, bánh hỗn hợp xích và lốp.

c) Ký tự 4 là một trong những bảng hệ thống chữ cái tiếng Việt sau đây:

A,B,C,D,G,H,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,U,V,X;

d) Ký tự: 5,6,7,8 là ký hiệu số của biển số xe máy chuyên dùng từ 0001 trở đi.

 

4. Bố trí các ký tự trên biển số :

a) Biển phía trước: Các ký tự được bố trí thành một hàng, đầu tiên là các ký tự 1,2,3,4, tiếp theo là ký hiệu chống làm giả,có chiều dài là 15 mm, chiều rộng         là 11 mm, tiếp theo là là các ký tự 5,6,7,8.

b) Biển phía sau: Các ký tự được bố trí thành 2 hàng. Hàng trên gồm các ký tự 1,2,3,4. Hàng dưới là các ký tự 5,6,7,8.

 

Sau đây là ví dụ Biển số đăng ký tại Hà Nội:

                                     

Phụ lục 17

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG SỐ ĐỘNG CƠ, SỐ KHUNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT - BGTVT ngày 15 tháng  10 năm 2009)

 

1. Mẫu và chữ số:

 

1.1. Chữ và số của động cơ:

Chiều ngang 3 mm; Chiều cao 5 mm; Nét chữ và số 0,3 mm.

 

1.2. Chữ và số của khung

Chiều ngang 4 mm; Chiều cao 7 mm; Nét chữ và số 1 mm

 

2. Phương pháp đóng:

 

2.1. Các ký tự dùng để đóng số động cơ, số khung như sau:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

2.2. Phương pháp đóng:

 

2.2.1.Ký tự 12 Là mã số quy định cấp đăng ký biển số theo quy định lại Phụ lục 2 của Thông tư này;

 

2.2.2. Ký tự 3 là loại bánh của xe máy chuyên dùng, phân theo:

- Bánh lốp ký hiệu là L ;

- Bánh xích và bánh hỗn hợp xích và lốp ký hiệu là X;

- Bánh thép và bánh hỗn hợp thép và lốp ký hiệu là S.

 

2.2.3. Ký tự 4 5 là biểu thị năm sản xuất hoặc năm đăng ký lần đầu.

Ví dụ: 00 là năm 2000, 01 là năm 2001, …..09 là năm 2009;

 

2.2.4. Ký tự 5, 7, 8, 9 là số thứ tự đóng số động cơ và số khung tính từ 0001 trở đi.

 

Phụ lục 18

 

MẪU TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT - BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009)

 

 

Tên Sở GTVT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

 

Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..

Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….……………………………........................

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp…………………………………………….

            Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………   Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….…………………….

Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………......Trọng lượng…………….………………

Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:………………….

Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau:

1.  Mất Chứng từ nguồn gốc             hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký  

Lý do……………

2.  Mất các loại giấy tờ có trong hồ sơ như sau:

                                                +…………………………………………………………………..

                                                +…………………………………………………………………..

                                                +…………………………………………………………………..

Lý do:………………………………………………………………………………………….

 

            Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo.

 

                                                                                    ……, ngày......tháng…… năm……

                                                                                                       Chủ phương tiện

                                                                                                      ( ký, ghi rõ họ tên)

 

 

* Ghi chú:

      Bản  cam đoan được lập thành 02 bản: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản: Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ cấp đăng ký 01 bản.

 

Phụ lục 19

 

MẪU THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ

 XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT - BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009)

 

 

Tên Sở GTVT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ

 XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

 

Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..

Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….……………………………..

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp…………………………………………….

            Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………   Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….…………………….

Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………......Trọng lượng…………….………………

            Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải......................................

            Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.

 

                                                                                                       Chủ phương tiện

                                                                                                      ( ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của đơn vị đăng thông báo:

Đã thực hiện thông báo công khai tại...........

Thời hạn thông báo là 07 ngày: Từ ngày.../..../.... đến ngày..../..../.....

..............., ngày.....tháng ..... năm.......

Thủ trưởng đơn vị thông báo

(ký tên, đống dấu)

 

* Ghi chú:

      Bản  thông báo này được lưu trong hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải.

 

Phụ lục 20

MẪU BÁO CÁO CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ,

 BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT – BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009)

 

 

Tên Sở GTVT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số………../BCXMCD.                                  ……… ngày…… tháng……năm………

 

BÁO CÁO

CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ VÀ BIỂN SỐ

XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

Kính gửi: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

 

            Thực hiện Thông tư số             /TT – BGTVT ngày…/…/……..của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải………....báo cáo thực hiện cấp phôi giấy chứng nhận đăng ký và biển số như sau:

 

I. Phôi giấy chứng nhận

1. Số lượng phôi giấy chứng nhận đăng ký có trong kỳ, tổng số:…………../chiếc.

2. Số giấy chứng nhận đăng ký đã cấp, tổng số:………./chiếc.

Trong đó:        - Cấp mới……/chiếc, từ số………… đến số……………..

- Cấp lại……../chiếc, từ số………….đến số…………… ..

- Bị hỏng……./chiếc.

Số phôi giấy chứng nhận đăng ký xin cấp tiếp:………………/chiếc.

 

II. Biển số

1. Biển số có trong kỳ:……………../bộ.

Trong đó:        Bánh L:……/bộ (từ số………….đến số………..)

Bánh X:……/bộ (từ số………….đến số………..)

Bánh S:……/bộ (từ số………….đến số………..)

2. Số biển đã cấp:…………………./bộ

Trong đó:        Bánh L:……/bộ (từ số………….đến số………..)

Bánh X:……/bộ (từ số………….đến số………..)

Bánh S:……/bộ (từ số………….đến số………..)

3. Số biển số xin cấp:……………../bộ

Trong đó:        Bánh L:……/bộ (từ số………….đến số………..)

Bánh X:……/bộ (từ số………….đến số………..)

Bánh S:……/bộ (từ số………….đến số………..)

Đề nghị  Tổng Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, giải quyết.

                                                                                                             

                                                                                                            Giám đốc                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 21

MẪU BÁO CÁO CẤP ĐĂNG KÝ BIỂN SỐ

 XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2009/TT – BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009)

 

 

Tên Sở GTVT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

Số………../BCXMCD.                                  ………,ngày…….tháng……năm……….

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẤP ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

Kính gửi: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

 

            Thực hiện Thông tư số             /2009/TT – BGTVT ngày…/…/……..của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải…….....…báo cáo kết quả thực hiện năm…….. như sau:

1. Số lượng giấy chứng nhận đăng ký, biển số đã cấp:

1.1. Tổng số giấy chứng nhận đăng ký đã cấp:…………………./chiếc.

Trong đó:       - Cấp mới:……/chiếc, từ số………… đến số……………..

- Cấp lại:……../chiếc, từ số………….đến số…………… ..

- Phôi chứng chỉ bị hỏng:

1.2. Tổng số biển số đã cấp:……./bộ.

Trong đó:       Bánh lốp:………./bộ, từ số…………..…..đến số……….

                        Bánh xích:……../bộ, từ số……………….đến số…………            

                        Bánh thép:………/bộ, từ số……………...đến số……………….

2. Xe máy chuyên dùng đóng lại số động cơ, số khung, tổng số:……………/chiếc.

Trong đó:       Bánh lốp:……../chiếc, từ số… ……….…đến số…………

                        Bánh xích:……./chiếc, từ số…………….đến số…………

                        Bánh thép:……./chiếc, từ số ……………đến số………..

3. Xe máy chuyên dùng di chuyển:………../chiếc

Trong đó:       Di chuyển đi:……………./chiếc

                        Di chuyển đến:……………./chiếc

4. Xe máy chuyên dùng xoá sổ đăng ký:……………../chiếc

5. Đề xuất, kiến nghị trong công tác cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

 

                                                                                                                     Giám đốc

                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu)

 

thuộc tính Thông tư 24/2009/TT-BGTVT

Thông tư 24/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:24/2009/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành:15/10/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi