Thông tư 02/1998/TT/BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 02/1998/TT/BVGCP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/CP NGÀY 23/9/1997 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

Căn cứ vào Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo Công văn số 1762/PLHS-HC ngày 24/12/1997 của Bộ Tư pháp, Công văn số 900/VPCP-HC ngày 14/3/1998 của Văn phòng Chính phủ.

Để đảm bảo tính thống nhất trong việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giá cả, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện như sau:

 

I- NHỮNG VĂN BẢN SAU ĐÂY DO BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ BAN HÀNH ĐƯỢC GỌI LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT:

 

1. Thông tư liên tịch giữa Ban Vật giá Chính phủ với các ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về giá.

2. Nghị quyết, Thông tư liên tịch giữa Ban Vật giá Chính phủ với cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội được ban hành để hướng dẫn thi hành những vấn đề khi pháp luật quy định về việc tổ chức chính trị - xã hội đó tham gia vào quản lý Nhà nước về giá.

3. Các quyết định sau của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ:

a. Quyết định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ.

b. Quyết định về cơ chế quản lý Nhà nước về giá và biện pháp để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giá.

c. Quyết định giá hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá, Quyết định trợ giá, trợ cước vận chuyển, Quyết định mức phụ thu và sử dụng quỹ bình ổn giá, Quyết định thẩm giá, Quyết định hiệp thương giá (sau đây gọi chung là quyết định giá) được chia làm hai loại:

- Quyết định về giá của các cấp có thẩm quyền ban hành được áp dụng đối với nhiều đối tượng, trong một thời gian dài (thí dụ như: quyết định giá điện, giá đất...) là văn bản quy phạm pháp luật.

- Quyết định về giá của các cấp có thẩm quyền ban hành nhưng được áp dụng một lần, đối với một đối tượng cụ thể (thí dụ như: quyết định giá đóng mới tàu thuyền, quyết định giá sán xuất một bộ phim...) là văn bản áp dụng pháp luật hoặc văn bản cá biệt, không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

d. Quyết định về những vấn đề khác được Chính phủ giao.

4. Chỉ thị của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ quy định các biện pháp để chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp và kiểm tra hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giá trong việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ.

5. Thông tư Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ ban hành để hướng dẫn thực hiện những qui định được Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ giao thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về giá.

 

II- SỐ VÀ KÝ HIỆU CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
DO BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ BAN HÀNH ĐƯỢC
QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

 

1. Số và ký hiệu văn bản quy phạm pháp luật do Ban Vật giá Chính phủ ban hành:

- Thông tư liên tịch số: /199.../TTLT/BVGCP và tên viết tắt của cơ quan tổ chức cùng ban hành Thông tư liên tịch.

- Nghị quyết liên tịch số: /199.../NQLT/BVGCP và tên viết tắt của cơ quan tổ chức cùng ban hành Nghị quyết liên tịch.

- Quyết định số: /199.../QĐ-BVGCP

- Chỉ thị số: /199.../CT-BVGCP

- Thông tư số: /199.../TT-BVGCP

Thí dụ:

- Năm 1997, Ban Vật giá Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch với Cục hàng không Việt Nam về cơ chế giá cước hàng không thì số và ký hiệu được ghi:

+ Số: 07/1997/TTLT/BVGCP-CHKDDVN

- Năm 1998, Ban Vật giá Chính phủ ban hành Quyết định giá điện do Vụ Tư liệu sản xuất soạn thảo trình thì số và ký hiệu được ghi:

+ Số: 08/1998/QĐ-BVGCP

- Năm 1998, Ban Vật giá Chính phủ ban hành Chỉ thị của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra giá do Ban Thanh tra giá soạn thảo trình thì số và ký hiệu được ghi:

+ Số: 012/1998/CT-BVGCP

- Năm 1998, Ban Vật giá Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 101/CP của Chính phủ do Vụ Tổng hợp soạn thảo trình thì số và ký hiệu được ghi:

+ Số 109/1998/TT-BVGCP

2. Số và ký hiệu của văn bản do Ban Vật giá Chính phủ ban hành mà văn bản đó không phải là văn bản quy phạm pháp luật thì được thực hiện như sau:

+ Số /tên viết tắt loại văn bản - BVGCP

a. Quyết định giá được áp dụng một lần, đối với một đối tượng cụ thể mà quyết định đó không phải là văn bản quy phạm pháp luật:

Thí dụ:

- Năm 1997, Ban Vật giá Chính phủ Quyết định giá tầu cho Bộ Quốc phòng do Vụ Tư liệu sản xuất soạn thảo trình thì số và ký hiệu được ghi:

+ Số /QĐ-BVGCP

b. Quyết định về: lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, quyết định xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả, quyết định phê duyệt dự án, chỉ thị về phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt... thì số và ký hiệu văn bản được ghi theo quy định tại Nghị định số 142/CP ngày 28/8/1963 của Hội đồng Chính phủ.

Thí dụ:

- Năm 1998, Ban Vật giá Chính phủ quyết định tăng lương cho đồng chí Nguyễn Văn A do Vụ tổ chức cán bộ soạn thảo trình thì số ký hiệu được ghi:

Số: /QĐ-BVGCP

- Năm 1997, Ban Vật giá Chính phủ ban hành Chỉ thị về phát động phong trào thi đua do Vụ Tổ chức cán bộ soạn thảo trình thì số và ký hiệu được ghi:

Số: /CT-BVGCP

c. Văn bản có tên như báo cáo, tờ trình, thông báo... thì cũng được ghi số và ký hiệu như đối với quyết định tại điểm b nêu trên.

Thí dụ:

- Năm 1998, Ban Vật giá Chính phủ báo cáo tình hình giá cả thị trường năm 1997 và những biện pháp bình ổn giá năm 1998 do Vụ Tổng hợp soạn thảo trình thì số và ký hiệu được ghi:

Số: /BC-BVGCP

- Năm 1998, Ban vật giá Chính phủ ra thông báo cho các đơn vị trực thuộc về việc chuẩn bị tiếp đoàn đại biểu Bộ Thương mại nước CHDCND Lào do Văn phòng soạn thảo thì số và ký hiệu được ghi:

Số: /TB-BVGCP

d. Văn bản hành chính thông thường: công văn, giấy giới thiệu không ghi tên loại công văn (CV) vào ký hiệu văn bản mà chỉ ghi tên viết tắt của Ban Vật giá Chính phủ (BVGCP) và ghi tên viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản, đặc biệt chú ý ghi trích yếu để tiện cho việc theo dõi trên máy tính.

Thí dụ:

Năm 1998, Ban Vật giá Chính phủ có công văn xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất dự trữ phân bón từ quỹ bình ổn giá do Vụ giá Nông lâm thuỷ sản soạn thảo trình thì số và ký hiệu được ghi:

Số: / BVGCP-NLTS

3. Số và ký hiệu văn bản do đơn vị cấp 2 trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ ban hành, đóng dấu của đơn vị. Phần tiêu đề góc trái của văn bản được ghi phần thứ tự như sau: Tên cơ quan Ban Vật giá Chính phủ, tên đơn vị phát hành văn bản. Số ký hiệu văn bản được ghi theo quy định tại điểm 2 mục II trong Thông tư này.

Thí dụ:

Năm 1998, Viện nghiên cứu Khoa học thị trường - giá cả ban hành công văn, gửi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin tư liệu đóng dấu của Viện thì ghi như sau:

Ban Vật Giá chính phủ

Viện nghiên cứu Khoa học thị trường giá cả Số: /tên viết tắt của Viện CNKHTTGC

 

III- SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ, THÔNG TƯ CỦA TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH, NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH CỦA BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC HOẶC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - Xà HỘI

 

1. Dự thảo Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Ban Vật Giá Chính phủ và dự thảo Thông tư liên tịch, Nghị quyết liên tịch do Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ giao và chỉ đạo đơn vị trực thuộc soạn thảo.

2. Đơn vị được giao soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu và xây dựng dự thảo.

3. Tuỳ theo tính chất và nội dung của dự thảo: Thông tư liên tịch, Nghị quyết liên tịch của Ban Vật giá Chính phủ và cơ quan quản lý hành chính Nhà nước hoặc tổ chức chính trị xã hội và Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Ban Vật giá Chính phủ để xác định phạm vi phải gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Ban Vật giá Chính phủ trước khi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan hoặc trước khi trình Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ ký.

4. Đơn vị được giao nhiệm vụ soạn thảo chỉnh lý dự thảo, trình Trưởng ban Ban vật giá Chính phủ dự thảo Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết liên tịch kèm theo ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và ý kiến thẩm định tính pháp lý của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp như quy định trong Quy chế làm việc của Ban Vật giá Chính phủ để Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ xem xét ký và ban hành. Đối với Thông tư liên tịch, nghị quyết liên tịch thì trình Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ và thủ trưởng cơ quan, tổ chức cùng ban hành Thông tư liên tịch, Nghị quyết liên tịch xem xét ký ban hành. 5. Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ hoặc ký Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết liên tịch với thủ trưởng cơ quan tổ chức cùng ban hành Thông tư liên tịch, Nghị quyết liên tịch.

6. Trong thời gian chậm nhất là 2 ngày, kể từ ngày được công bố hoặc ký ban hành (không kể ngày nghỉ chủ nhật, lễ, Tết) Văn phòng Ban Vật giá Chính phủ có trách nhiệm giửi văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan ban hành đến Chính phủ, các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thanh phố trực thuộc Trung ương có liên quan đến việc thi hành các Quyết định, Chỉ thị, Thông tư do Ban Vật giá Chính phủ ban hành.

 

 

 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và được thay thế Thông tư số 01 ngày 10/01/1998 của Ban Vật giá Chính phủ.

2. Các đơn vị trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc Thông tư hướng dẫn này.

3. Văn phòng có trách nhiệm xem xét về thủ tục, thể thức tất cả các văn bản (bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật và văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật) trước khi trình. Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ ký và đưa gửi theo Điều 11 Nghị định số 142/CP ngày 28/9/1963 của Hội đồng Chính phủ. Văn phòng được quyền trả lại các đơn vị soạn thảo những văn bản không chấp hành quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư hướng dẫn này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Vụ Tổng hợp để trình lãnh đạo Ban xem xét, bổ sung, sửa đổi.

thuộc tính Thông tư 02/1998/TT/BVGCP

Thông tư 02/1998/TT/BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ban Vật giá Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/1998/TT/BVGCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành:13/04/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 02/1998/TT/BVGCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi