Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB 2023 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:997/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Trị
Ngày ban hành:20/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai Đề án bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2021-2025

Ngày 20/3/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể, đối với, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giao; tổng hợp, đề xuất việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính;…

Cùng với đó, nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản QPPL của Bộ, đảm bảo đồng bộ khả thi; kịp thời trình ban hành các dự thảo quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đảm bảo yêu cầu chất lượng, đúng tiến độ kế hoạch; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật;…

Ngoài ra, triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025; rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 997/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC ngày 08/03/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 5028/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ CCHC (Bộ Nội vụ);
- Lưu: VT, VPCCHC(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Quốc Trị

 

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Kèm theo Quyết định số 997/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/03/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tạo đột phá trong CCHC năm 2023.

Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị và người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 và tiếp theo.

- Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả Kế hoạch CCHC của Bộ và nhiệm vụ Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ giao năm 2023.

- Gắn kết công tác CCHC của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ với việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đảm bảo thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2023.

2. Yêu cầu:

- Phối hợp thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ Nội vụ với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ ngành, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023 một cách hiệu quả.

- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC năm 2023, cụ thể là cải cách thể chế, cắt giảm TTHC, nhất là TTHC nội bộ, quy định kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp...

- Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Bộ chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Số TT

Nhiệm vụ

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Cơ quan/đơn vị phối hợp

A.

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

1.

Quán triệt triển khai thực hiện chỉ đạo, điều hành CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ và hướng dẫn, quy định của Bộ Nội vụ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; gắn kết công tác CCHC của Bộ và các đơn vị với việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể và người đứng đầu các cấp trong triển khai nhiệm vụ CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC.

Theo kế hoạch CCHC của Bộ 2023

Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ

(Văn phòng Thường trực CCHC)

Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC, các cơ quan, đơn vị liên quan

2.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ và Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ giao

Quý I- IV/2023

Văn phòng Thường trực CCHC

Bộ, ngành và đơn vị liên quan thuộc Bộ

3.

Thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhiệm vụ CCHC tới cán bộ, CCVC; tăng cường truyền thông CCHC của Bộ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang Web của các cơ quan, đơn vị; trên các phương tiện truyền thông đại chúng…tiếp tục nâng cấp, bổ sung, hoàn thiện trang Website CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới 2023-2030.

Quý I- IV/2023

- Văn phòng Thường trực CCHC

- TT chuyển đổi số và TKNN và các đơn vị

- Cơ quan Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ

- Báo Nông nghiệp VN, VTV…

4.

Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành CCHC của Bộ và các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2023-2030. Chỉ đạo triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ (54 nhiệm vụ, 125 hoạt động) góp phần đảm bảo thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Quý I- IV/2023

- Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ.

- Các đơn vị thuộc Bộ.

Các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

5.

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ định kỳ hàng quý thực hiện kiểm điểm, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ; tăng cường phối hợp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ CCHC cho cán bộ đầu mối CCHC và công chức, viên chức làm CCHC của Bộ và các đơn vị.

Quý, 6 tháng, năm

Ban chỉ đạo CCHC của Bộ (Văn phòng Thường trực CCHC)

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

6.

Tổng hợp, đề xuất việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong thực hiện CCHC

Quý I- IV/2023

Văn phòng Thường trực CCHC

Các cơ quan, đơn vị liên quan

7

Thực hiện công bố kết quả đánh giá, chấm điểm CCHC các đơn vị thuộc Bộ năm 2022 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ CCHC của Bộ năm 2023.

Tháng 3/2023

Ban chỉ đạo CCHC của Bộ

(Văn phòng Thường trực CCHC)

Các bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

7.1

Tổ chức họp về kết quả Parindex năm 2022 của Bộ (sau khi Ban Chỉ đạo CCHC của CP công bố chỉ số Parindex năm 2022 của Bộ)

Quý II/2023

Ban chỉ đạo CCHC của Bộ (Văn phòng Thường trực CCHC)

Các đơn vị thuộc Bộ

7.2

Nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm điểm; tổ chức thực hiện đánh giá, chấm điểm các đơn vị thuộc Bộ năm 2023.

Quý II- IV/2023

- Văn phòng Thường trực CCHC

- VP Bộ

- Trung tâm chuyển đổi số và TKNN; Đơn vị tư vấn

- Các đơn vị thuộc Bộ

7.3

Tổ chức thực hiện tự xác định Chỉ số (Par Index 2023) của Bộ đáp ứng mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ và thăng hạng cao hơn năm 2022

Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ

- Văn phòng Thường trực CCHC

- Các Vụ đầu mối CCHC

Các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan

7.4

Tổ chức triển khai Điều tra xã hội học, thực hiện khảo sát đánh giá CCHC tại các đơn vị; phối hợp thực hiện khảo sát liên quan triển khai MCQG…

Quý I- IV/2023

- Văn phòng Thường trực CCHC

- TT chuyển đổi số và TKNN và các đơn vị

Các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan

8.

Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN của Bộ và các đơn vị hiệu quả theo chỉ đạo của Uỷ ban và kế hoạch của Bộ, các đơn vị.

Quý I- IV/2023

Văn phòng thường trực CCHC và các Cục chuyên ngành liên quan

Các Bộ, ngành, và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc bộ

9

Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tiếp tục nâng cấp hoàn thiện Sổ ISO điện tử khối Cơ quan Bộ, từng bước triển khai áp dụng hệ thống ISO điện tử.

Quý I- IV/2023

- Văn phòng thường trực CCHC

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các Bộ, ngành, và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc bộ

B.

XÂY DỰNG THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I.

NHÓM NHIỆM VỤ CHUNG:

14.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Theo kế hoạch XDVB QPPL 2023

- Các đơn vị được giao

- Vụ Pháp chế

Các Bộ, ngành, và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc bộ

15.

Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản QPPL của Bộ, đảm bảo đồng bộ khả thi; kịp thời trình ban hành các dự thảo quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đảm bảo yêu cầu chất lượng, đúng tiến độ kế hoạch

Quý I- IV/2023

Vụ Pháp chế Các đơn vị được giao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

16.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp

Quý I- IV/2023

Vụ Pháp chế Các đơn vị được giao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

17.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật

Theo kế hoạch 2023

Thanh tra Bộ, các Cục liên quan

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

18.

Thực hiện xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành nông nghiệp đảm bảo yêu cầu, tiến độ kế hoạch

Quý I- IV/2023

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Vụ Khoa học CN và MT

Các Bộ, ngành, và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc bộ

II.

VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

19.

Tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ CCHC của Bộ và các đơn vị tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2025. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Nghị định 131/NĐ-CP ngày 6/10/2022.

Quý I- IV/2023

Vụ Kế hoạch và các đơn vị

Các Bộ, ngành, và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc bộ

20.

Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30/9 hàng năm.

Tổ chức triển khai thực hiện phương án phân cấp trong giải quyết TTHC tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định

Trước 30 tháng 9/2023 Theo tiến độ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ và các đơn vị

Các bộ, ngành và đơn vị liên quan thuộc Bộ

21.

Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Quý I- IV/2023

Văn phòng Bộ và các đơn vị

Các bộ, ngành và đơn vị liên quan thuộc Bộ

22

Cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định liên quan hoạt động kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa...công khai trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh

Quý I- IV/2023

Văn phòng Bộ và các đơn vị

Các cơ quan, đơn vị liên quan

23.

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quý I- IV/2023

Các cơ quan, đơn vị

Các bộ, ngành và đơn vị liên quan thuộc Bộ

24.

Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ và các đơn vị theo Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Quý I- IV/2023

- Văn phòng Bộ và các đơn vị

Các bộ, ngành và đơn vị liên quan thuộc Bộ

III.

VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

26.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành thực hiện Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gắn kết với các chính sách tinh giản biên chế.

Quý I- IV/2023

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị

Các bộ, ngành và đơn vị liên quan thuộc Bộ

27.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

Quý I- IV/2023

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị

Các bộ, ngành và đơn vị liên quan thuộc Bộ

28.

Quyết định phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ làm cơ sở cho tuyển dụng, sử dụng và quản lý CCVC.

Quý I- IV/2023

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị

Các bộ, ngành và đơn vị liên quan thuộc Bộ

IV.

VỀ XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CCVC

29.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của BCH Trung ương và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý biên chế.

Quý I- IV/2023

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Các bộ, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan

30.

Triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025

Quý I- IV/2023

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Các bộ, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan

31.

Rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Quý I- IV/2023

Vụ Tổ chức cán bộ,các đơn vị thuộc Bộ

Các bộ, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan

VI.

VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

32.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản QPPL về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập

Quý I- IV/2023

Vụ Tài chính và đơn vị thuộc Bộ

Các bộ, ngành và đơn vị liên quan thuộc Bộ

33.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Quý I- IV/2023

Vụ Tài chính và đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

34.

Triển khai thực hiện Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần.

Quý I- IV/2023

Vụ Tài chính và đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

VII.

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHUYỂN ĐỔI SỐ

35.

Triển khai thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến năm 2025.

Quý I- IV/2023

Vụ KHCN và MT, Trung tâm chuyển đổi số và TKNN và các đơn vị

Các bộ, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan

36.

Triển khai hiệu quả cung cấp thông tin DVC trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Quý I- IV/2023

- Văn phòng bộ

- Trung tâm chuyển đổi số và TKNN và các đơn vị

Các bộ, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ

37.

Hợp nhất Cổng DVC với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ thành hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của Bộ; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC…từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo quy định

- TT chuyển đổi số và TKNN và các đơn vị

Các bộ, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ

38.

Hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; nghiên cứu đề xuất giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động.

Quý I- IV/2023

- Văn phòng Bộ,

- Vụ KHCN và MT, Trung tâm chuyển đổi số và TKNN và các đơn vị

Các cơ quan, đơn vị liên quan

39.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp Dịch vụ công của Bộ và các đơn vị theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ hàng tháng công khai danh sách các đơn vị chậm muộn trong giải quyết TTHC, Dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công của Bộ.

Quý I- IV/2023

Văn phòng bộ, Trung tâm chuyển đổi số và TKNN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ (Văn phòng Thường trực CCHC) có trách nhiệm:

- Đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất với Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ những vấn đề phát sinh để kịp thời xem xét, giải quyết.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

- Phối hợp với Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ lập và trình Bộ phân bổ kinh phí hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo CCHC; phối hợp xây dựng, thẩm định kinh phí MCQG, CCHC năm của các đơn vị.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra CCHC theo kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và của Bộ năm 2023.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ có trách nhiệm:

- Chủ động chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình.

- Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra CCHC năm 2023 theo kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC, báo cáo Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ (qua Văn phòng Thường trực CCHC) kết quả kiểm tra theo quy định.

- Chủ động đề xuất với Bộ, Ban Chỉ đạo CCHC về những nhiệm vụ trọng tâm CCHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ và cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp, đôn đốc từ Ban Chỉ đạo CCHC; tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm, đề xuất sáng kiến CCHC./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi