Quyết định 94/QĐ-VPCP 2018 Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử năm 2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 94/QĐ-VPCP

Quyết định 94/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:94/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành:31/01/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Văn phòng Chính phủ ban hành kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử năm 2018

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2018 đã được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 31/01/2018 tại Quyết định số 94/QĐ-VPCP.

Theo kế hoạch này, bắt đầu từ tháng 01/2018 sẽ xây dựng: Nghị định quy định chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước; Quy định mới về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; Kế hoạch thực hiện Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính…

Bên cạnh đó, sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy định có liên quan. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Đất đai, nông nghiệp nông thôn, khởi nghiệp, phát triển du lịch, bảo hiểm xã hội… Tiếp tục cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và chi phí cho doanh nghiệp.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ; lập dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, về công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 94/QĐ-VPCP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 94/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2018
-------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2018 của Văn phòng Chính phủ phân bổ về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, trong phạm vi lĩnh vực được phân công theo dõi, có trách nhiệm phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.

2. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này; lập dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, về công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Vụ Kế hoạch tài chính có trách nhiệm b trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP, Văn phòng ĐU-CĐ-ĐTN;
- Lưu: VT, KSTT (2), NVH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-VPCP ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

 

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Bắt đầu

Hoàn thành

 

I

NHÓM NHIỆM VỤ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1

Xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Dự thảo Nghị định, trình Chính phủ.

2

Xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 06/2018

Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ.

3

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương năm 2018.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 04/2018

Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ.

4

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 03/2018

Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ.

5

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản bốn cấp chính quyền.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 03/2018

Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ.

6

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 06/2018

Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ.

7

Xây dựng Thông tư quy định, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 06/2018

Dự thảo Thông tư, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

8

Xây dựng Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/hỗ trợ mai táng phí/hưởng mai táng phí.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 06/2018

Dự thảo Đ án, trình Thủ tướng Chính phủ.

II

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức triển khai thực hiện.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

- Công văn đôn đốc của Văn phòng Chính phủ;

- Chương trình, kế hoạch của các bộ, ngành, địa phương được xây dựng và triển khai.

2

Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Công văn đôn đốc của Văn phòng Chính phủ.

3

Thực hiện thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Văn bản thẩm tra của Văn phòng Chính phủ đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

4

Tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất với các Bộ, ngành, địa phương về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Các hội nghị giao ban được triển khai.

5

Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 05/2018

Tháng 07/2018

Hội nghị tập huấn được triển khai.

6

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, việc thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, bao gồm việc thực hiện danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (dự kiến kiểm tra tại 8 bộ, ngành và 20 địa phương).

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương được kiểm tra.

Tháng 07/2018

Tháng 11/2018

Báo cáo kết quả kiểm tra trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Thủ tướng Chính phủ.

7

Rà soát, đánh giá nội dung thủ tục hành chính công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Công văn của Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, ngành, địa phương.

8

Rà soát độc lập quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật của địa phương từ năm 2015 đến nay báo cáo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các địa phương

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ.

9

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và một số đơn vị liên quan.

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

- Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý;

- Các cuộc họp liên quan đến xử lý phản ánh, kiến nghị được tổ chức;

- Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

10

Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp định kỳ (hằng quý, một năm) hoặc đột xuất.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

11

Nghiên cứu, đề xuất nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

- Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Các cuộc điều tra, khảo sát, họp, hội thảo có liên quan được triển khai.

12

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy định có liên quan. Trong đó tập trung vào các nội dung: đất đai, nông nghiệp nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch; bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công; lý lịch tư pháp, hộ tịch,...Tiếp tục cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và chi phí cho doanh nghiệp.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Báo cáo sáng kiến trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Thủ tướng Chính phủ (dự kiến từ 10-15 sáng kiến).

III

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1

Thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Văn bản thẩm tra của Văn phòng Chính phủ.

2

Thường trực, giúp việc cho Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Các hoạt động của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai.

3

Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết tại các phiên họp của Chính phủ.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Công văn đôn đốc và báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ.

4

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử; trong đó tập trung vào các giải pháp xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của Chính phủ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm tin học và các đơn vị liên quan.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ.

5

Xây dựng và đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia, bảo đảm kết nối, chia sdữ liệu với Cổng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm tin học và các đơn vị có liên quan.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Cổng dịch vụ công Quốc gia được xây dựng và vận hành thử nghiệm.

6

Tổ chức kết nối, liên thông, điều phối, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm tin học; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Hệ thống kết nối, liên thông giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương được xây dựng, vận hành.

7

Xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Trung tâm Tin học.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Hệ thống thông tin được xây dựng và vận hành thử nghiệm.

8

Thiết lập và vận hành Hệ thống điện tử lấy ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác; mạng xã hội - chính quyền để người dân tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Hệ thống điện tử và mạng xã hội - chính quyền được xây dựng, vận hành thử nghiệm.

9

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để cài đặt, vận hành các hệ thống: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính và Trang tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp.

Tháng 01/2018

Tháng 06/2018

Hạ tầng kỹ thuật được bố trí để cài đặt và vận hành hoàn chỉnh các hệ thống thông tin chuyển từ Bộ Tư pháp về Văn phòng Chính phủ.

10

Nâng cấp và vận hành các hệ thống thông tin, gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính và Trang tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Trung tâm Tin học; các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Các hệ thống thông tin được nâng cấp và vận hành.

11

Phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông rà soát, đánh giá hoạt động của hạ tầng Mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng, nhà nước, chịu trách nhiệm bảo đảm, duy trì hoạt động của hệ thống Mạng này phục vụ triển khai ứng dụng chính phủ điện tử cho các cơ quan nhà nước.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Văn bản cho ý kiến của Văn phòng Chính phủ.

12

Phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc đối với cả ba nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (XII) và nguồn nhân lực (HCI).

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Văn bản cho ý kiến của Văn phòng Chính phủ.

13

Phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông thực hiện giải pháp triển khai xây dựng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thống nhất tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Văn bản cho ý kiến của Văn phòng Chính phủ.

IV

NHÓM NHIỆM VỤ TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội. Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm, gồm: Đổi mới cách thức giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình xây dựng Chính phủ điện tử; tình hình, kết quả tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tình hình, kết quả triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 tại các bộ, ngành, địa phương; các mô hình mới, cách làm hay, các gương điển hình liên quan đến công tác cải cách, kiểm soát TTHC; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng chính phủ điện tử; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tại các bộ, ngành, địa phương; hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị có liên quan; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

- Các tin, bài, phóng sự được các cơ quan báo chí đăng tải, phát hành trên các phương tiện truyền thông; Trang Thông tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Các sản phẩm truyền thông được thiết kế, xây dựng, in ấn; Các chuyên trang, chuyên mục, sổ tay có nội dung về cải cách, kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng chính phủ điện tử; tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính...;

- Các buổi tọa đàm, giao lưu tuyên truyền được triển khai.

2

Theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Báo cáo trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

3

Tổ chức đoàn báo chí đi thực tế về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; một số cơ quan báo chí của trung ương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Các đoàn báo chí đi thực tế tại các bộ, ngành, địa phương được triển khai (dự kiến 03 đoàn đi ba miền).

V

NHÓM NHIỆM VỤ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Kế hoạch được ban hành.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Kế hoạch;

- Các hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính được triển khai.

2

Tổ chức các hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; cho ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành đề xuất bảo đảm hợp lý, khả thi.

Các thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

- Các hội nghị đối thoại được triển khai;

- Các Báo cáo sáng kiến trình Thủ tướng Chính phủ;

- Các văn bản tham gia ý kiến của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

3

Tổ chức triển khai Đề án xây dựng báo cáo thường niên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được công bố.

VI

NHÓM NHIỆM VỤ KHÁC

1

Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Văn phòng Chính phủ và tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

- Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Kế hoạch;

- Các hoạt động theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo được thực hiện.

2

Thực hiện thẩm tra và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

- Văn bản thẩm tra của Văn phòng Chính phủ;

- Các hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được thực hiện.

3

Thực hiện thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về cải cách hành chính; hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương; Ban Chỉ đạo CCHC, Ban Chỉ đạo Đ án 896.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Văn bản thẩm tra của Văn phòng Chính phủ.

4

Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để tăng cường công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan.

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Các hoạt động hỗ trợ được Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phê duyệt.

5

Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 12/2018

Tháng 12/2018

Báo cáo tổng kết và Hội nghị tổng kết được triển khai.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi