Quyết định 84/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
------------------
Số: 84/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến
vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội ngày 23 tháng 11 năm 2012 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Kiểm toán Nhà nước (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa lên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, PLHSHC.
BỘ TRƯỞNG

 
 
 
(đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường
 
 
 

BỘ TƯ PHÁP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
KẾ HOẠCH
về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-BTP
ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
------------------
 
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992với các nội dung sau đây:
I. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU
1. Nhiệm vụ
1.1. Triển khai các hoạt động lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ để xây dựng báo cáo góp ý của Bộ Tư pháp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
1.2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ phân công cho Bộ Tư pháp trong việc làm đầu mối giúp Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, giúp Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, giúp Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ triển khai Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
2. Yêu cầu
2.1. Cụ thể hoá nhiệm vụ lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.
2.2. Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
1.1. Nội dung:
- Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong toàn thể các đơn vị trực thuộc;
- Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;
- Tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị trực thuộc, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình bằng các hình thức thích hợp;
- Tổng hợp ý kiến góp ý và xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
1.2. Hình thức tổ chức thực hiện
- Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Bộ để phổ biến và thảo luận, lấy ý kiến góp ý trực tiếp vào nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị trực thuộc; đăng tải Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các hiệp hội có liên quan đến phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ.
- Tổng hợp ý kiến góp ý và xây dựng, chỉnh lý Dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp.
- Tổ chức các cuộc họp nhóm, họp tổ nghiên cứu, hội thảo để thảo luận, cho ý kiến và chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp.
- Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp.
1.3. Kết quả của hoạt động
Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tổng hợp, xây dựng từ ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc và ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, cá nhân.
1.4. Trách nhiệm thực hiện
Thứ trưởng Lê Hồng Sơn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện.
1.5. Thời hạn hoàn thành: 15/3/2013.
2. Thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
2.1. Xây dựng Kế hoạch của Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Tư pháp về lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Thời hạn hoàn thành: 10/1/2013.
2.2. Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp về lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ, Quyết định thành lập Tổ giúp việc theo nhiệm vụ tại mục 2.3, mục 2.4, mục 2.5 Kế hoạch này.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Thời hạn hoàn thành: 15/1/2013.
2.3. Giúp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng các tài liệu giới thiệu về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, hướng dẫn nội dung cần thảo luận, lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.
- Thời hạn hoàn thành: 20/1/2013.
2.4. Giúp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng hợp, xây dựngBáo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Dự thảo sửa đổiHiến pháp năm 1992
- Nội dung:
+ Đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổiHiến pháp năm 1992 và gửi Báo cáo về Bộ Tư pháp theo Kế hoạch của Chính phủ;
+ Tổ chức tập hợp, tổng hợp Báo cáo đóng góp ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
+ Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trình Ban Chỉ đạo.
- Hình thức tổ chức: phân công trách nhiệm tổng hợp các báo cáo theo đối tượng góp ý và theo nội dung góp ý; tổ chức các cuộc họp xây dựng dự thảo Báo cáo, tổ chức các cuộc họp của Tổ giúp việc để thảo luận, cho ý kiến và chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung Báo cáo.
- Chủ trì thực hiện: Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp.
- Phối hợp thực hiện: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Văn phòng Bộ.
- Thời gian thực hiện: từ 10/1/2013 đến 15/3/2013.
2.5. Phối hợp với Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
- Nội dung: nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân.
- Hình thức tổ chức: nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến góp ý, tổ chức các cuộc họp Tổ giúp việc để thảo luận, cho ý kiến và chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo; tổ chức các cuộc họp của Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo.
- Chủ trì thực hiện: Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp.
- Phối hợp thực hiện: Tổ nghiên cứu của Bộ trưởng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
- Thời gian thực hiện: từ 15/3/2013 đến 31/3/2013.
2.6. Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Nội dung: theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Hình thức tổ chức: trao đổi trực tiếp hoặc hướng dẫn bằng văn bản theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức các đoàn hướng dẫn, kiểm tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Bộ.
- Chủ trì thực hiện: Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.
- Thời gian thực hiện: Từ 10/1/2013 đến 15/3/2013.
2.7. Giúp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc họp về lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Chủ trì thực hiện: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.
- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Bộ.
- Thời gian thực hiện: Từ 10/1/2013 đến 31/3/2013.
3. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến đóng góp về các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để đăng tải trên các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng
3.1. Phối hợp với Báo Nhân dân chuẩn bị các bài viết để tuyên truyền, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về các nội dung liên quan đến Chính phủ để đăng trên Báo nhân dân (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 15/VPCP-TH ngày 2/1/2013)
- Chủ trì thực hiện: Tổ nghiên cứu của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Văn phòng Bộ, Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: từ 10/1/2013 đến 31/3/2013.
3.2. Xây dựng các nội dung để phục vụ cho việc tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân vào các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng.
- Nội dung: xây dựng các tài liệu hướng dẫn, nội dung trọng tâm đóng góp ý kiến vào từng chế định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tuyên truyền, phổ biến và lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Chủ trì thực hiện: các nhóm nghiên cứu thuộc Tổ nghiên cứu của Bộ Tư pháp.
- Phối hợp thực hiện: Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Văn phòng Bộ, Cục công nghệ thông tin, Viện Khoa học pháp lý, Báo Pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.
- Thời gian thực hiện: từ 10/1/2013 đến 10/2/2013.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công Thứ trưởng Hoàng Thế Liên là Tổ trưởng Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp về lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; có trách nhiệm giúp Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo và phụ trách chung việc triển khai các hoạt động tại Kế hoạch này.
Phân công Thứ trưởng Lê Hồng Sơn chỉ đạo và phụ trách việc xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; chỉ đạo việc xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, ngành và địa phương.
Phân công Thứ trưởng Lê Thành Long chỉ đạo việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, xác định việc tổ chức lấy ý kiến trong đơn vị mình là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp để các ý kiến góp ý được hiệu quả, thiết thực. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến cần thu hút trí tuệ và sự tham gia tích cực của các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, chú trọng việc mở rộng lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức xã hội có liên quan.
3. Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật có trách nhiệm đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến; mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tập hợp ý kiến góp ý gửi Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính tổng hợp vào Báo cáo chung.
4.Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này.
5. Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; hướng dẫn việc lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phân công; bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động tại Kế hoạch này.
6. Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính có trách nhiệm:
- Là đơn vị thường trực của Bộ Tư pháp về tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; giúp Tổ giúp việc triển khai các nhiệm vụ được phân công.
- Làm đầu mối chung về hành chính và kinh phí triển khai các hoạt động lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp.
- Giúp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp tổ chức các cuộc họp, tọa đàm, hội thảo, hội nghị tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
7. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch
Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được ngân sách nhà nước bảo đảm và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo hướng dẫn của Vụ Kế hoạch -Tài chính và Văn phòng Bộ.
Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí và tổng hợp chung vào dự toán kinh phí năm 2013 của Bộ, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt để triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ.
 
 
 
BỘ TRƯỞNG

 
(đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi