Quyết định 814/QĐ-BVHTTDL 2016 cải cách TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------
Số: 814/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG KIẾN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Điều 2. Kinh phí tổ chức cuộc thi được lấy từ kinh phí sự nghiệp cấp qua Văn phòng Bộ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4.Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PC, H.15.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG KIẾN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định s814/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2016, Vụ Pháp chế xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch như sau:
1. Mục đích
1.1. Cuộc thi là hình thức sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp thiết thực đối với cán bộ, công chức và mọi cá nhân, tổ chức khác; là hình thức tuyên truyền nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó vận động sự tham gia của mọi tổ chức, cá nhân trên toàn quốc tham gia vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để không những tuyên truyền, phổ biến thủ tục hành chính đến tổ chức, cá nhân mà còn đưa ra giải pháp thiết thực cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
1.2. Tìm ra các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo Điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và giúp cắt giảm các gánh nặng và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.
1.3. Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về thủ tục hành chính đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo cơ chế thông thoáng minh bạch, dễ thực hiện cho tổ chức, cá nhân, góp phần hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ.
2. Yêu cầu
2.1. Người dự thi phát hiện những vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc trong các quy định hiện hành về thủ tục hành chính và đưa ra các đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ, các giải pháp cải cách cụ thể giúp cắt giảm các gánh nặng và chi phí do các thủ tục hành chính không hợp lý, không hợp pháp, không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
2.2. Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ được hoàn thiện, chuẩn hóa một cách hệ thống; thủ tục hành chính chưa được công bố được đề xuất trình Bộ trưởng công bố; nội dung thủ tục hành chính chưa chính xác được sửa đổi, bổ sung phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
2.3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, đưa vào áp dụng trên thực tế các sáng kiến hợp lý, hiệu quả bằng việc hoàn thiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
2.4. Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính được tổng hợp, nghiên cứu phục vụ cho kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của Bộ năm 2017.
2.5. Thông qua cuộc thi để tạo phong trào thi đua sôi nổi, đề xuất sáng kiến, giải pháp trong công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân qua đó tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của ngành.
3. Chủ đề cuộc thi
“Cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch”.
4. Nội dung cuộc thi
1. Nội dung kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính.
2. Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Đề xuất bổ sung danh Mục thủ tục hành chính, nội dung thủ tục hành chính chưa được công bố tại Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2015; rà soát, đề xuất bổ sung các nội dung còn thiếu, chưa được công bố, bãi bỏ những nội dung công bố không đúng tại Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2015.
4. Đưa ra sáng kiến loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của tổ chức, cá nhân.
5. Đề xuất đơn giản hóa quy trình thực hiện các quy định về thủ tục hành chính.
6. Những sáng kiến khác về cải cách thủ tục hành chính.
5. Hình thức
- Thi viết trên giấy A4.
- Người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.
- Đề xuất các sáng kiến, các mô hình, giải pháp thiết thực về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch cả ở cấp trung ương và địa phương (khuyến khích các bài viết có ảnh minh họa).
6. Đối tượng dự thi
- Cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
- Cá nhân là công dân Việt Nam.
- Tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.
7. Tiêu chí đánh giá
Các bài dự thi được đánh giá theo các tiêu chí sau:
- Bài dự thi phải thể hiện trung thực, đầy đủ, chính xác các thông tin; bài dự thi phải thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của người dự thi.
- Các giải pháp được đề xuất trong bài dự thi mang tính sáng tạo, có tác dụng cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
- Bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được Mục tiêu quản lý nhà nước.
- Ý tưởng, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính có tính khả thi cao, mô hình có thể nhân rộng để áp dụng cho nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam.
8. Các vòng thi và Ban Giám khảo
a. Các vòng thi:
- Vòng sơ khảo: Các bài dự thi hợp lệ về nội dung và hình thức sẽ được chấm. Bài dự thi có chất lượng cao được lựa chọn vào vòng chung khảo.
- Vòng chung khảo: Chấm, xếp thứ tự và đề nghị lựa chọn vào vòng chấm giải.
- Vòng chấm giải: Chấm giải, đề nghị thứ tự, trao đổi, thảo luận và lựa chọn giải thưởng đối với tập thể, cá nhân.
b. Ban Giám khảo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
9. Giải thưởng và cơ cấu giải thưởng
a. Giải thưởng:
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo phần thưởng.
b. Cơ cấu giải thưởng:
- Giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích.
- Giải thưởng cho các đơn vị có tỷ lệ người dự thi cao và số lượng bài dự thi đạt giải so với tổng số bài dự thi. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải thưởng cho các sáng kiến đặc biệt.
10. Thi gian tổ chức
- Thời gian phát động cuộc thi: Tháng 3/2016.
- Thời gian nhận bài thi: Từ 01/4/2016 đến 31/7/2016 (căn cứ theo dấu bưu điện).
- Thời gian chấm thi (sơ khảo, chung khảo, chấm giải thưởng): Quý III/2016.
- Thời gian tổng kết và trao giải: Quý IV/2016.
(Cá nhân, tổ chức đạt giải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại website: bvhttdl.gov.vn).
11. Tổ chc thc hin
a. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Thi đua-Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Báo Văn hóa, Báo Thể thao, Báo Du lịch.
b. Phân công nhiệm vụ:
- Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai cuộc thi, lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả cuộc thi.
- Vụ Thi đua-Khen thưởng phối hợp với Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng khen thưởng, chuẩn bị bằng khen cho tổ chức, cá nhân đạt giải.
- Báo Văn hóa, Báo Thể thao, Báo Du lịch đăng tải thể lệ cuộc thi và tuyên truyền cho cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
- Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch này./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi