Quyết định 813/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 813/QĐ-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2013 – 2015
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2015.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ
a) Trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tại đơn vị; căn cứ vào kế hoạch cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định này chỉ đạo khẩn trương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm của đơn vị mình bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ;
b) Lập dự toán kinh phí để thực hiện các dự án, đề án cải cách hành chính (nếu có) theo kế hoạch hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;
c) Phân công một công chức phụ trách làm đầu mối công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng công chức chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị mình;
d) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp chung, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các cơ quan liên quan theo quy định;
đ) Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, nội dung quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ, Thủ trưởng đơn vị chủ động đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo (như: sáp nhập, gộp các quy chế, quy định có nội dung liên quan theo tinh thần một quy chế, quy định điều chỉnh nhiều nội dung liên quan; đồng ý xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định ngoài Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này...).
2. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ
a) Chủ trì tổng hợp đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại Văn phòng Chính phủ;
b) Hướng dẫn và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm hoặc đột xuất gửi Bộ Nội vụ và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;
c) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 của Văn phòng Chính phủ; làm nhiệm vụ thường trực công tác cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ;
d) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 của Văn phòng Chính phủ;
đ) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính và nội dung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức;
e) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Văn phòng Chính phủ;
g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch cải cách hành chính và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân chưa nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính.
3. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ
Phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính để gắn kết công tác cải cách hành chính của Chính phủ với công tác cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ.
4. Trách nhiệm của Vụ Khoa giáo - Văn xã
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về cải cách hành chính tại Văn phòng Chính phủ.
5. Trách nhiệm của Vụ Pháp luật
Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị thẩm tra các văn bản ban hành về cải cách thể chế của Văn phòng Chính phủ nêu tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.
6. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện công tác cải cách tài chính công của Văn phòng Chính phủ;
b) Hướng dẫn các đơn vị lập, sử dụng dự toán và thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ;
c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt kinh phí hàng năm cho hoạt động cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ.
7. Trách nhiệm của Vụ Quan hệ Quốc tế
Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ huy động các nguồn tài trợ quốc tế để hỗ trợ công tác cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ.
8. Trách nhiệm của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
a) Chủ trì triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, vận hành Mạng Thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên Internet quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP và Nghị quyết số 76/NQ-CP;
b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ; thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ trên Báo điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin nội bộ Văn phòng Chính phủ; kịp thời đưa tin, bài về các gương điển hình, các kết quả, sáng kiến về cải cách hành chính để kịp thời biểu dương, nhân rộng trong Văn phòng Chính phủ;
c) Chủ trì, phối hợp với Cục Quản trị, Trung tâm tin học báo cáo về công tác hiện đại hóa hành chính điện tử của Văn phòng Chính phủ.
9. Đối với cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể
a) Đề nghị Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Chính phủ có kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đoàn thể trực thuộc tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính bảo đảm chất lượng, hiệu quả;
b) Các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể các Vụ, Cục, đơn vị tham gia cùng lãnh đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ trong đơn vị mình.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Vụ, Cục, TTTH, Cổng TTĐT, Trung tâm HNQG, Hội trường Thống Nhất, Văn phòng ĐU - CĐ - ĐTN;
- Lưu: VT, TCCB
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

thuộc tính Quyết định 813/QĐ-VPCP

Quyết định 813/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2015
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:813/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành:04/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi