Quyết định 88/QĐ-BNN-PCTT quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_______

Số: 88/QĐ-BNN-PCTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh mục kèm theo)

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin điện tử của Bộ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC)
- Lưu: VT, PCTT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Hà Công Tuấn

 

 

 

 

Phụ lục

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BNN-PCTT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

__________

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

 

Quy trình nội bộ số: 01

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/người thực hiện

Thi gian thực hiện (ngày/ gi)

Đánh giá bảng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhn, kiểm tra hồ sơ:

 

06 giờ

 

 

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Theo đường bưu điện

Văn thư tổng cục/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01 giờ

 

Bàn giao hồ sơ: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo Tổng cục: chuyển hồ sơ cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế xử lý

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa /Cán bộ Bộ phận Một cửa của đơn vị

01 giờ

 

Phân công cán bộ xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

01 giờ

 

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Hồ sơ đầy đủ: chuyển sang bước 2

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ/

03 giờ

 

Bước 2

Dự thảo giấy mời

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 giờ

 

Bước 3

Trình lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Tổng cục ký giấy mời Liên hệ các đơn vị liên quan về việc tham gia lấy ý kiến

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

2 giờ

 

Bước 4

Tổ chức lấy ý kiến

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 giờ

 

Bước 5

Tổng hợp ý kiến góp ý, dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 giờ

 

Bước 6

Trình ký Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ

 

4 giờ

 

 

- Trình lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản

- Trình Văn phòng Bộ, lãnh đạo Bộ ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

2 giờ

 

 

- Lấy số văn bản, nhân bản chuyển văn thư Bộ đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

- Phát hành văn bản

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

2 giờ

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

24 giờ hành chính (03 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 02

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/người thực hiện

Thi gian thực hiện (ngày/ gi)

Đánh giá bảng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhn, kiểm tra hồ sơ:

 

06 giờ

 

 

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Theo đường bưu điện

Văn thư tổng cục/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01 giờ

 

Bàn giao hồ sơ: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo Tổng cục: chuyển hồ sơ cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế xử lý

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa /Cán bộ Bộ phận Một cửa của đơn vị

01 giờ

 

Phân công cán bộ xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

01 giờ

 

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Hồ sơ đầy đủ: chuyển sang bước 2

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ/

03 giờ

 

Bước 2

Dự thảo giấy mời

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 giờ

 

Bước 3

Trình lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Tổng cục ký giấy mời Liên hệ các đơn vị liên quan về việc tham gia lấy ý kiến

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

2 giờ

 

Bước 4

Tổ chức lấy ý kiến

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 giờ

 

Bước 5

Tổng hợp ý kiến góp ý, dự thảo văn bản trình Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 giờ

 

Bước 6

Trình ký Văn bản trình Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ

 

4 giờ

 

 

- Trình lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản

- Trình Văn phòng Bộ, lãnh đạo Bộ ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

2 giờ

 

 

- Lấy số văn bản, nhân bản chuyển văn thư Bộ đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

- Phát hành văn bản

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

2 giờ

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

24 giờ hành chính (03 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định (không kể thời gian lấy ý kiến)

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 3

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Phê duyệt Quyết định chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/người thực hiện

Thi gian thực hiện (ngày/ gi)

Đánh giá bảng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

 

Tiếp nhn, kiểm tra hồ sơ:

 

04 giờ

 

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Theo đường bưu điện

Văn thư tổng cục/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01 giờ

 

Bàn giao hồ sơ: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo Tổng cục: chuyển hồ sơ cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế xử lý

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa /Cán bộ Bộ phận Một cửa của đơn vị

01 giờ

 

Phân công cán bộ xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

01 giờ

 

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Hồ sơ đầy đủ: chuyển sang bước 2

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ/

01 giờ

 

Bước 2

Dự thảo văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến của các cơ quan liên quan

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

04 giờ

 

Bước 3

Trình ký lãnh đạo Bộ NN&PTNT ban hành văn bản lấy ý kiến

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

16 giờ

 

 

- Trình Lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Tổng cục ký văn bản

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

04 giờ

 

 

- Trình Văn phòng Bộ, lãnh đạo Bộ ký văn bản lấy ý kiến

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

04 giờ

 

 

- Lấy số văn bản, nhân bản chuyển văn thư Bộ đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

04 giờ

 

 

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý  hồ sơ

04 giờ

 

Bước 4

Tổng hợp ý kiến góp ý, dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

 

- Tổng hợp các ý kiến góp ý, dự thảo văn bản thẩm định

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

24 giờ

 

4.1

Đối với trường hợp Văn kiện không cần giải trình, chỉnh sửa

 

16 giờ

 

 

- Trình Lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Tổng cục ký văn bản trình Bộ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 giờ

 

 

- Trình Văn phòng Bộ, lãnh đạo Bộ ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 giờ

 

 

- Lấy số văn bản, nhân bản chuyển văn thư Bộ đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

8 giờ

 

4.2

Đối với trường hợp Văn kiện cần tiếp thu, chỉnh sửa

 

16 giờ

 

 

- Trình lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

8 giờ

 

 

- Trình Văn phòng Bộ, lãnh đạo Bộ ký văn bản gửi cơ quan chủ quản

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 gi

 

 

- Lấy số văn bản, nhân bản chuyển văn thư Bộ đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

- Phát hành văn bản

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 giờ

 

Bước 5

Trình ký Bộ NN&PTNT văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

 

40 giờ

 

 

Dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

 

32 giờ

 

 

- Trình lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản

- Trình Văn phòng Bộ, lãnh đạo Bộ ký tờ trình phê duyệt chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 giờ

 

- Lấy số văn bản, nhân bản chuyển văn thư Bộ đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

- Phát hành văn bản

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4 giờ

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

- 24 giờ làm việc lấy ý kiến từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

- 40 giờ làm việc thẩm định đối với trường hợp Văn kiện cần tiếp thu, chỉnh sửa

- 40 giờ làm việc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương tiếp nhận viện trợ

 

 

Quy trình nội bộ số: 4

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/người thực hiện

Thi gian thực hiện (ngày/ gi)

Đánh giá bảng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

 

Tiếp nhn, kiểm tra hồ sơ:

 

08 giờ

 

 

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Theo đường bưu điện

Văn thư tổng cục/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

02 giờ

 

Bàn giao hồ sơ: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo Tổng cục: chuyển hồ sơ cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế xử lý

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa /Cán bộ Bộ phận Một cửa của đơn vị

02 giờ

 

Phân công cán bộ xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

02 giờ

 

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Hồ sơ đầy đủ: chuyển sang bước 2

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

02 giờ

 

Bước 2

Trình ký Bộ NN&PTNT ý kiến đối với dự thảo Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

 

32 giờ

 

 

- Dự thảo văn bản Trình ký Bộ NN&PTNT xem xét phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

 

24 giờ

 

- Trình lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản

- Trình Văn phòng Bộ, lãnh đạo Bộ ký quyết định phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

04 giờ

 

- Lấy số văn bản, nhân bản chuyển văn thư Bộ đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

- Phát hành văn bản

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

04 giờ

 

Tổng Thời gian giải quyết TTHC

40 giờ làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 5

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Điều chỉnh nội dung quyết định chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/người thực hiện

Thi gian thực hiện (ngày/ gi)

Đánh giá bảng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

 

Tiếp nhn, kiểm tra hồ sơ:

 

08 giờ

 

 

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Theo đường bưu điện

Văn thư tổng cục/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

02 giờ

 

Bàn giao hồ sơ: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo Tổng cục: chuyển hồ sơ cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế xử lý

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa /Cán bộ Bộ phận Một cửa của đơn vị

02 giờ

 

Lãnh đạo KHCN&HTQT phân công cán bộ xử lý hồ sơ.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

02 giờ

 

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Hồ sơ đầy đủ: chuyển sang bước 2

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

02 giờ

 

Bước 2

Dự thảo Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

08 giờ

 

Bước 3

Trình lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Tổng, lãnh đạo Văn phòng Bộ Liên hệ các đơn vị liên quan về việc tham gia lấy ý kiến

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

08 giờ

 

Bước 4

Tổng hợp ý kiến góp ý, dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

08 giờ

 

Bước 5

Trình ký Văn bn trình Thtướng Chính ph xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương tiếp nhn khoản viện trợ quốc tế khn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

 

08 giờ

 

 

Trình lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Văn phòng Tng cục, Lãnh đạo Tng cục ký văn bn

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

02 giờ

 

Trình Văn phòng Bộ, lãnh đạo Bộ ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương tiếp nhn khoản viện trợ quốc tế khn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

Chuyên viên được giao xử lý h

02 giờ

 

- Lấy số văn bn, nhân bn chuyn văn thư Bộ đóng dấu phát hành văn bn và lưu bn chính văn bn tại Bộ phận văn thư cơ quan

Chuyên viên được giao xử lý h

02 giờ

 

- Phát hành văn bn

- Lưu trhồ sơ, cp nht thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện t

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

02 giờ

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định (không kể thời gian các cơ quan liên quan góp ý kiến)

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi