Quyết định 760/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thuộc Bộ Tư pháp năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 760/QĐ-BTP

Quyết định 760/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thuộc Bộ Tư pháp năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:760/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành:22/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----------
Số: 760/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thuộc Bộ Tư pháp năm 2015
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án xây dựng Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ-BTP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thuộc Bộ Tư pháp năm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
 
Đinh Trung Tụng

   
 
 
 
BỘ TƯ PHÁP
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
 
                                                           
KẾ HOẠCH
xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính
thuộc Bộ Tư pháp năm 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 760/QĐ-BTP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1577/QĐ-BTP ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thuộc Bộ Tư pháp năm 2015 (tên viết tắt tiếng Anh là Chỉ số SIPAS) với các nội dung cụ thểnhư sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
Thực hiện tốt việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ Tư pháp; xác định và công bố Chỉ số SIPAS của Bộ Tư pháp năm 2015 đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm (cụ thể là: (1) Đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, văn bản thông báo kê biên tài sản thi hành án; (2) Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; (3) Thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức). Thông qua đó, Bộ Tư pháp nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của mình để nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.
2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung Đề án xây dựng Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)Kế hoạch triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020;
- Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm đo lường, xác định Chỉ số SIPAS của Bộ Tư pháp trong năm 2015;
 - Bảo đảo kịp thời, khách quan, trung thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đo lường, xác định Chỉ số SIPAS;
- Bố trí kịp thời, đầy đủ nhân lực, kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Nâng cao nhận thức cũng như tinh thần trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ cũng như từng cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, tổ chức, đồng thời cũng là nâng cao Chỉ số SIPAS của Bộ.
II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1.Xây dựng, ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thuộc Bộ Tư pháp năm 2015.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
- Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các đơn vị có liên quan.
- Kết quả, sản phẩm chủ yếu: Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thuộc Bộ Tư pháp năm 2015.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2015.
2. Thống kê tổng số giao dịch năm 2014 của các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm; lập danh sách người dân, tổ chức đã sử dụng dịch vụ.
- Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
- Kết quả, sản phẩm chủ yếu: Kết quả số lượng giao dịch; danh sách người dân, tổ chức đã sử dụng các dịch vụ.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2015.
3. Xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học; xây dựng phiếu hỏi đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm và xác định quy mô mẫu điều tra.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
- Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
- Kết quả, sản phẩm chủ yếu: Phiếu hỏi đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2015.
4. Tổ chức điều tra xã hội học đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
- Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
- Kết quả, sản phẩm chủ yếu: Phiếu hỏi đã được người dân, tổ chức cho ý kiến.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2015.
5. Xây dựng chuyên mục và tiến hành lấy ý kiến đánh giá về các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
- Kết quả, sản phẩm chủ yếu: Số liệu đánh giá về các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2015.
6. Tổng hợp, phân tích số liệu; xây dựng Báo cáo kết quả Chỉ số SIPAS năm 2014 của Bộ Tư pháp đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
- Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
- Kết quả, sản phẩm chủ yếu: Báo cáo kết quả Chỉ số SIPAS năm 2014 của Bộ Tư pháp đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2015.
7. Tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số SIPAS năm 2014 của Bộ Tư pháp đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
- Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
- Kết quả, sản phẩm chủ yếu: Công bố Chỉ số SIPAS đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm năm 2014.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2015.
8. Đăng tin, bài giới thiệu về Chỉ số SIPAS đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, phương pháp, quá trình tiến hành xác định Chỉ số SIPAS trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
- Kết quả, sản phẩm chủ yếu: Xây dựng mục Thông tin và cập nhật tin, bài về Chỉ số SIPAS cũng như các hoạt động của Bộ Tư pháp liên quan đến Chỉ số SIPAS trên Chuyên trang Cải cách hành chính.
- Thời gian hoàn thành: Năm 2015.
9. Tổ chức Tọa đàm rút kinh nghiệm việc thực hiện đo lường chỉ số SIPAS năm 2015 để đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn cho giai đoạn 2016 - 2020.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
- Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
- Kết quả, sản phẩm chủ yếu: Báo cáo rút kinh nghiệm; thảo luận dịch vụ công lựa chọn đo lường chỉ số SIPAS 2016; đề xuất xây dựng Quy chế phối hợp đo lường chỉ số SIPAS.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2015.
10. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xác định Chỉ số SIPAS của Bộ Tư pháp; thường xuyên nghiên cứu các giải pháp để triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ Tư pháp ngày càng hiệu quả hơn; đồng thời, cập nhật thường xuyên các dịch vụ hành chính công mới được giao cho Bộ (nếu có) để đề xuất bổ sung vào danh mục các dịch vụ hành chính công của Bộ Tư pháp thực hiện việc xác định Chỉ số SIPAS (nếu có).
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.
- Thời gian hoàn thành: Năm 2015.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
2. Kinh phí triển khai Kế hoạch này nằm trong kinh phí cải cách hành chính, được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).
3. Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.
 

 
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Đinh Trung Tụng

 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi