Quyết định 75/QĐ-BNV 2024 Kế hoạch thi hành Nghị định 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 75/QĐ-BNV

Quyết định 75/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:75/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Chiến Thắng
Ngày ban hành:02/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai Nghị định 95/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 02/02/2024, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 75/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

1. Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức các hội nghị, các lớp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng các nội dung của Nghị định hoặc lồng ghép các nội dung của Nghị định trong các chương trình cho công chức làm công tác tham mưu quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương và cấp tỉnh.

2. Tại các địa phương, Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định cho công chức làm công tác tham mưu quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Bộ Nội vụ triển khai thu hành Nghị định 95/2023/NĐ-CP như sau:

- Ban hành Thông tư phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ vào tháng 4/2024;

- Ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

- Niêm yết, công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (tháng 4/2024);..

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 75/QĐ-BNV tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
___________

Số: 75/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP

ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều

và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- VPCP; BTP; BCA; BVHTTDL; Bộ QP; Bộ LĐTB&XH;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, BTGCP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Chiến Thắng

 

 

BỘ NỘI VỤ
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Luật tín ngưỡng, tôn giáo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-BNV

ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

__________________________

 

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2024 (sau đây gọi là Nghị định). Để triển khai thi hành Nghị định kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt các nội dung cơ bản, những quy định mới của Nghị định nhằm nâng cao nhận thức về Nghị định, trách nhiệm triển khai thi hành Nghị định;

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Có trọng tâm, trọng điểm, nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị định trên phạm vi cả nước;

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc triển khai thi hành Nghị định; xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định;

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Nghị định.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định

a) Bộ Nội vụ

- Về nội dung:

+ Xây dựng tài liệu tuyên truyền Nghị định (trong tháng 2/2024).

+ Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng các nội dung của Nghị định hoặc lồng ghép các nội dung của Nghị định trong các chương trình cho công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương và cấp tỉnh (dự kiến khoảng 08 hội nghị);

+ Phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định hoặc lồng ghép các nội dung của Nghị định trong các chương trình cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; chức việc của các tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tại các tỉnh, thành (được lựa chọn) có đông chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo; người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng (dự kiến khoảng 21 hội nghị).

- Hình thức tổ chức:

+ Tổ chức các hội nghị, các lớp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng;

+ Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; các bài viết trên Tạp chí, trên báo;

+ Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, thăm hỏi các chức sắc, chức việc, nhà tu hành; các cuộc làm việc, thanh tra, kiểm tra.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ Nội vụ, Vụ Kế hoạch

- Tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nội vụ; UBND các cấp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

b) Địa phương

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định cho công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo; người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh bằng hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2. Triển khai thi hành Nghị định

a) Bộ Nội vụ

- Nội dung:

+ Ban hành Thông tư phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ (tháng 4/2024);

+ Ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ (bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), tháng 4/2024;

+ Niêm yết, công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (tháng 4/2024);

+ Công khai thủ tục hành chính đã được công bố trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tháng 6- 7/2024);

+ Trả lời kiến nghị, phản ánh, giải đáp các thắc mắc của các địa phương, các tổ chức tôn giáo trong việc thực hiện Nghị định (thường xuyên).

- Đơn vị chủ trì: Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

b) Địa phương

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp;

+ Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân cấp hoặc ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho các cơ quan liên quan;

+ Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ để ban hành và công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân các cấp và Sở Nội vụ;

+ Rà soát, thống kê các công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3; các công trình khác theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Nghị định và gửi kết quả về Bộ Nội vụ (qua Ban Tôn giáo Chính phủ) trước ngày 31/5/2024.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tôn giáo Chính phủ có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Nghị định này trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị và địa phương.

3. Kinh phí để bảo đảm triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) để tổng hợp, hướng dẫn, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./. 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi