Quyết định 725/QĐ-BXD Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 725/QĐ-BXD

Quyết định 725/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:725/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:03/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kết nối CSDL xây dựng với Cổng dịch vụ công quốc gia vào Quý IV/2020

Ngày 03/6/2020, Bộ Xây dựng ra Quyết định 725/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020.

Theo đó, Bộ Xây dựng dự kiến hoàn thành việc kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã xây dựng xong với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia vào Quý IV/2020. Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Bộ sẽ tiến hành hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng. Hai nhiệm vụ này được giao cho Trung tâm Thông tin chủ trì thực hiện.

Bên cạnh đó, trong năm 2020 Bộ Xây dựng còn tiến hành hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao tại Nghị quyết 101/NQ-CP ngày 06/10/2017. Đồng thời tham dự các cuộc họp triển khai, sơ kết, chuyên đề, hội thảo, tổng kết liên quan đến việc thực hiện Đề án 896 và đôn đốc các cơ quan, tổ chức trực thuộc bộ thực hiện Đề án.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 725/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 725/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đ án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính,
giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân
thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

-------

BTRƯNG B XÂY DNG

 

Căn cứ Nghị định s 81/2017/NĐ-CP ngày 17 /7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Xây dng;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tng th đơn giản hóa thủ tục hành cnh, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định s524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tưng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định s896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đ án tng th đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định s 224/QĐ-BCĐ896 ngày 07/5/2019 của Ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện Đ án tng th đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy t công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng năm 2020.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị có trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- B trưng Phạm Hồng Hà (đ b/c);

- Ban Chỉ đạo 896;

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, VP (KSTT).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Văn Sinh

 

 

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đ án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân
v
à các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI HẠN

CƠ QUAN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

I

Xây dựng, vn hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1

Hoàn thành kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã xây dựng xong với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quý IV/2020

- Chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Phối hợp: Cục GĐ, Cục HĐXD, Cục QLN.

Triển khai kết nối giữa các hệ thống, các cơ sở dữ liệu.

2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quý IV/2020

- Chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Phối hp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng.

II

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng {thực hiện theo Mục V Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chỉnh năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng)

III

Hoạt động khác

1

Dự các cuộc họp triển khai, sơ kết, chuyên đề, hội thảo, tổng kết liên quan đến thực hiện Đe án 896.

Năm 2020

Bộ Xây dựng (Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin) phối hp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an

Các cuộc họp triển khai, sơ kết, chuyên đề, hội thảo.

2

- Đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896 của Bộ.

- Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2013 -2020.

Năm 2020

- Chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Văn bản đôn đốc.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2020, giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi