Quyết định 684/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 684/QĐ-BNN-PC

Quyết định 684/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:684/QĐ-BNN-PCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:03/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
Số: 684/QĐ-BNN-PC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2014
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014 (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát ND tối cao; Tòa án ND tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-BNN-PC ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014
 

TT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
1.
Pháp lệnh
36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001
Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Được thay thế bằng Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013
31/12/2014
2.
Pháp lệnh
9-L/CTN ngày 20/3/1993
Pháp lệnh Phòng chống lụt bão
Được thay thế bằng Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013
01/05/2014
3.
Pháp lệnh
27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh phòng chống lụt bão năm 1993
Được thay thế bằng Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013
01/05/2014
4.
Nghị định
01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Được thay thế bằng Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT
15/01/2014
5.
Nghị định
75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009
Sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Được thay thế bằng Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT
15/01/2014
6.
Nghị định
113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003
Nghị định của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Được thay thế bằng Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón
01/02/2014
7.
Nghị định
191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Được thay thế bằng Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón
01/02/2014
8.
Nghị định
08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006
Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000
Được thay thế bằng Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật phòng, chống thiên tai
20/08/2014
9.
Nghị định
14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010
Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương.
Được thay thế bằng Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật phòng, chống thiên tai
20/08/2014
10.
Nghị định
50/CP ngày 10/05/1997
Ban hành quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương.
Được thay thế bằng Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
08/12/2014
11.
Quyết định
63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010
Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thủy sản
Được thay thế bằng Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp,
01/01/2014
12.
Quyết định
65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
Được thay thế bằng Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp,
01/01/2014
13.
Quyết định
05/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
Được thay thế bằng Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
15/12/2014
14.
Quyết định
03/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Được thay thế bằng Quyết định số 58/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
15/12/2014
15.
Quyết định
04/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Được thay thế bằng Quyết định 59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
15/12/2014
II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH
1. Tổ chức cán bộ
16.
Quyết định
08/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch
Được thay thế bằng Quyết định 621/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch
01/04/2014
17.
Quyết định
09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính
Được thay thế bằng Quyết định 609/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính
01/04/2014
18.
Quyết định
10/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Được thay thế bằng Quyết định 623/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
01/04/2014
19.
Quyết định
11/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
Được thay thế bằng Quyết định 625/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
01/04/2014
20.
Quyết định
12/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
Được thay thế bằng Quyết định 620/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
01/04/2014
21.
Quyết định
13/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ
Được thay thế bằng Quyết định 619/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ
01/04/2014
22.
Quyết định
14/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Được thay thế bằng Quyết định 626/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
01/04/2014
23.
Quyết định
15/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ
Được thay thế bằng Quyết định 618/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ
01/04/2014
24.
Quyết định
16/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt
Được thay thế bằng Quyết định 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt
04/04/2014
25.
Quyết định
17/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật
Được thay thế bằng Quyết định 664/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật
04/04/2014
26.
Quyết định
18/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi
Được thay thế bằng Quyết định 665/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi
04/04/2014
27.
Quyết định
19/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y
Được thay thế bằng Quyết định 666/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y
04/04/2014
28.
Quyết định
20/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối
Được thay thế bằng Quyết định 667/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, nông lâm thủy sản và Nghề muối
04/04/2014
29.
Quyết định
27/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình
Được thay thế bằng Quyết định 668/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình
04/04/2014
30.
Quyết định
28/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
Được thay thế bằng Quyết định 669/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
04/04/2014
31.
Quyết định
29/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Được thay thế bằng Quyết định 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
04/04/2014
32.
Quyết định
44/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Được thay thế bằng Quyết định 1492/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/6/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30/6/2014
33.
Quyết định
45/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Được thay thế bằng Quyết định 3906/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/9/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
12/09/2014
34.
Quyết định
48/2008/QĐ-BNN ngày 21/3/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Thống kê
Được thay thế bằng Quyết định 4887/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Thống kê
10/11/2014
35.
Quyết định
48/2003/QĐ-BNN ngày 21/3/2003
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện nông nghiệp
Được thay thế bằng Quyết định 3868/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/9/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện nông nghiệp
09/09/2014
36.
Quyết định
65/2005/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/10/2005
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
Được thay thế bởi Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/6/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
26/06/2014
37.
Quyết định
73/2001/QĐ-BNN ngày 09/7/2001
Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ
Được thay thế bằng Quyết định 4790/QĐ-BNN-TCCB ngày 3/11/2014 ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
03/11/2014
38.
Thông tư
10/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2010
Về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.
Được thay thế bởi Thông tư 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/2/2014 Quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
27/03/2014
39.
Thông tư
63/2011/TT-BNN ngày 30/9/2011
Về hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Được thay thế bằng Thông tư 07/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/2/2014 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27/03/2014
2. Pháp chế
40.
Thông tư
28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2009
Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Được thay thế bằng Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
03/01/2014
41.
Thông tư
49/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/07/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 06 năm 2009.
Được thay thế bằng Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
03/01/2014
3. Chế biến nông lâm sản và thủy sản
42.
Thông tư
28/2012/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2012
Ban hành Danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
Được thay thế bằng Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
12/05/2014
4. Thủy lợi, đê điều
43.
Quyết định
344 QĐ/KT ngày 21/03/1977
Quy phạm phân cấp đê QPTL.A.6 -77
Được thay thế bằng Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013 hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.
07/02/2014
5. Thú y
44.
Thông tư
36/2009/TT-BNNPTNT ngày 17/06/2009
Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản;
Được thay thế bằng Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014 Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi
04/08/2014
45.
Thông tư
52/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2011
Quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi.
Được thay thế bằng Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014 Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi
04/08/2014
46.
Thông tư
39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010
Hướng dẫn các loại thiên tai dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Được thay thế bằng 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
11/08/2014
47.
Thông tư
33/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012
Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.
Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
24/12/2014
48.
Thông tư
34/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012
Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.
Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
24/12/2014
49.
Quyết định
99 NN-TY-QĐ ngày 20/02/1995
Ban hành quy định vệ sinh thú y đối với lò mổ, điểm giết mổ động vật - đối với giết mổ động vật nói chung.
Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
24/12/2014
50.
Quyết định
67/1999/QĐ-BNN-TY ngày 20/4/1999
Ban hành Quy định về điều kiện và kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật
Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
24/12/2014
51.
Quyết định
3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2005
Ban hành quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm.
Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
24/12/2014
52.
Thông tư liên bộ NNPTNT - TNMT
05/LB-TT ngày 24/5/1997
Hướng dẫn những điều kiện trong giết mổ, buôn bán, vận chuyển Lợn, Trâu, Bò.
Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
24/12/2014
6. Chăn nuôi
53.
Quyết định
54/2002/QĐ-BNN ngày 20/6/2002
Về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng một số loại kháng sinh, hóa chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi.
Được thay thế bằng Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014 ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.
20/10/2014
7. Trồng trọt
54.
Thông tư
59/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2009
Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015
Được thay thế bằng Thông tư 49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm
02/01/2014
55.
Thông tư
36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010
Về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón
Được thay thế bằng Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29/12/2014
56.
Thông tư
52/2010/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2010
Hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới
Được thay thế bằng Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29/12/2014
8. Bảo vệ thực vật
57.
Thông tư
39/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2012
Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Được thay thế bằng Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
31/12/2014
58.
Thông tư
40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012
Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Được thay thế bằng Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
31/12/2014
59.
Thông tư
65/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2012
Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
Được thay thế bằng Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
31/12/2014
60.
Quyết định
73/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005
Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Được thay thế bằng Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
31/12/2014
9. Lâm nghiệp - kiểm lâm
61.
Quyết định
94/2000/BNN-KL ngày 24/8/2000
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ trong lực lượng Kiểm lâm.
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22 tháng 01 năm 2014 Thông tư liên tịch quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
10/03/2014
10. Thủy sản
62.
Thông tư
73/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009
Ban hành quy định tạm thời về thức ăn cho tôm thẻ chân trắng
Bị bãi bỏ bởi Quyết định 4855/QĐ-BNN-TCTS ngày 7/11/2014 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
07/11/2014

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014
 

TT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
1. Thú y
63.
Thông tư
Thông tư số 04/2011/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn;
Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật
Được thay thế bằng Thông tư số 53/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2013 Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn
27/01/2014
64.
Thông tư
Thông tư số 05/2011/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn ở gia cầm;
Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật
27/01/2014
65.
Thông tư
Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, chống bệnh dại ở động vật;
Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật
27/01/2014
66.
Quyết định
Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS);
Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật
27/01/2014
67.
Quyết định
Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc;
Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật
27/01/2014
68.
Thông tư
Thông tư số 69/2005/TT-BNN ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm.
Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật
Được thay thế bằng Thông tư số 53/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2013 Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn
27/01/2014

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014
 

TT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
69.
Quyết định
80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002
Về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng
Được thay thế bằng Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn
9/12/2013

 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi