Quyết định 654/QĐ-LĐTBXH 2021 Kế hoạch đổi mới cơ chế một cửa tại Bộ LĐTBXH

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 654/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

                                                                                     

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục Việc làm, Giám đốc Trung tâm thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;

- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Bá Hoan

 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 654/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

_______________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) (sau đây gọi tắt là Đề án).

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Đề án.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số thông qua việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Năm 2021

Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu 40% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

b) Năm 2022

- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

- Tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó) mà đơn vị có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu (trừ những giấy tờ có giới hạn về thời hạn sử dụng theo quy định).

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa (BPMC) xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

c) Năm 2023-2025

- Tăng tỉ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

- 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó), mà đơn vị có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng kết nối, chia sẻ (trừ những giấy tờ có giới hạn về thời hạn sử dụng theo quy định).

- Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các đơn vị có thẩm quyền giải quyết hoặc các đơn vị có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

- Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết TTHC, cụ thể:

+ Năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 01 nhân sự trực tại BPMC trong 01 năm lên mức tối thiểu là 2.000 hồ sơ (trừ trường hợp tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm/01 BPMC ít hơn chỉ tiêu trên).

+ Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025 (trừ trường hợp hồ sơ có nhiều thành phần, dung lượng lớn, phức tạp, cần nhiều thời gian để đối chiếu, xác minh).

- Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

III. NHIỆM VỤ

Nội dung nhiệm vụ, thời gian và phân công thực hiện cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả triển khai Kế hoạch (lồng ghép vào báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tại phần nội dung thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao).

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì tham mưu bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

3. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch với Văn phòng Chính phủ và Bộ theo yêu cầu./.

 
 
 

Phụ lục

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 654/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

_____________________

 

Stt

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của Bộ, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ đơn giản hóa TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ Chính phủ yêu cầu

 

2

Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Quý IV năm 2021

 

3

Tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”, đánh mã giấy tờ là thành phần hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa tại BPMC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

Các đơn vị có BPMC

Các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ Chính phủ yêu cầu

 

4

Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết TTHC

Các đơn vị có BPMC

Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin

Quý II năm 2022

 

5

Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của Bộ

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị có liên quan

m 2022

 

6

Thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ Chính phủ yêu cầu

 

7

Đánh giá, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với TTHC đáp ứng điều kiện, thuộc phạm vi quản lý hoặc giải quyết

Các đơn vị QLNN TTHC

Văn phòng Bộ

Thường xuyên

 

8

Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị có liên quan

Trước năm 2025

 

9

Rà soát, trình hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý được giao có liên quan đến việc thực hiện các nội dung đổi mới tại Đề án để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật

Các đơn vị có BPMC

Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 654/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 654/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 09/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!