Quyết định 58/QĐ-VPCP 2020 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 58/QĐ-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin
và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020

---------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2020 cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;

- Lưu: VT, KSTT (2). NVH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 
 
 
 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 58/QĐ-VPCP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

 

Số

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

quan, đơn vị phối hợp

Thời gian

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Bắt đầu

Hoàn thành

I

NHÓM NHIỆM VỤ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1

Hoàn thiện, trình dự thảo Nghị định của Chính phủ về thực hiện TTHC theo phương thức điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

01/2020

Nghị định được ban hành.

2

Hoàn thiện, trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

03/2020

Quyết định được ban hành.

3

Hoàn thiện, trình Đề án Hệ thống thông tin tham vấn chính sách và văn bản quy phạm pháp luật (eConsultation).

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

03/2020

Đề án được TTgCP phê duyệt.

4

Hoàn thiện, trình Đề án Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng

01/2020

Tháng

01/2020

Đề án được BTCN phê duyệt.

5

Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng

01/2020

Tháng

06/2020

Quyết định ban hành Kiến trúc CPĐT của VPCP.

II

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch về cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tổ chức triển khai thực hiện.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

- Công văn của VPCP;

- Chương trình, kế hoạch được xây dựng, triển khai.

2

Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC.

Các đơn vị thuộc VPCP

Cục Kiểm soát TTHC

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Văn bản thẩm tra của VPCP.

3

Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc cập nhật, công khai dữ liệu TTHC, việc cập nhật, công khai và áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

- Dữ liệu TTHC được cập nhật, công khai;

- Dịch vụ công trực tuyến được áp dụng.

4

Tổ chức giao ban định kỳ (Quý, năm) hoặc đột xuất với các bộ, ngành, địa phương về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị có liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành,

địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Các hội nghị giao ban được triển khai.

5

Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ, ngành, địa phương về cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

11/2020

Các hội nghị tập huấn được triển khai.

6

Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương được kiểm tra.

Tháng

04/2020

Tháng

11/2020

- Kế hoạch kiểm tra được ban hành và triển khai;

- Báo cáo kết quả kiểm tra.

7

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC,

Vụ ĐMDN và Cổng TTĐTCP.

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

PAKN được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý; Kết quả trả lời PAKN được công khai.

8

Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông định kỳ (quý, năm) hoặc đột xuất.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

9

Đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các TTHC thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

06/2020

Báo cáo Đơn giản hóa quy trình, trình TTgCP.

10

Nghiên cứu, tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC của các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Báo cáo đánh giá của VPCP.

11

Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC quy định có liên quan; Nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC; Tổ chức rà soát, đánh giá và xử lý kết quả rà soát, đánh giá về TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

- Các cuộc họp, hội thảo, khảo sát được triển khai;

- Các Báo cáo sáng kiến trình BTCN/trình TTgCP.

III

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1

Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Văn bản thẩm tra của VPCP.

2

Theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, việc triển khai thực hiện kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, việc triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2019

Công văn đôn đốc của VPCP.

3

Tổ chức kiểm tra việc triển khai kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các đơn vị được kiểm tra.

Tháng

04/2020

Tháng

11/2020

Các hoạt động kiểm tra được triển khai.

4

Hướng dẫn, đôn đốc việc kết nối, liên thông Trục liên thông văn bản quốc gia với các phần mềm QLVB&ĐH của các bộ, ngành, địa phương phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; Kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng thông tin một cửa quốc gia, các Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Kết nối, liên thông Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với các Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương hình thành Hệ thống báo cáo quốc gia; Kết nối Hệ thống e-Cabinet với phần mềm quản lý văn bản các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Các Hệ thống thông tin được kết nối, liên thông.

5

Tổ chức triển khai để tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Các dịch vụ công được tích hợp trên Cổng DVCQG theo đúng kế hoạch.

6

Quản lý, theo dõi Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet).

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hệ thống thông tin được vận hành an toàn.

7

Xây dựng Hệ thống thông tin tham vấn chính sách và văn bản quy phạm pháp luật (eConsultation).

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Pháp luật và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hệ thống được thiết lập và vận hành.

8

Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hệ thống thông tin được thiết lập và vận hành.

9

Nâng cấp, phát triển Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Hành chính và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

06/2020

Hệ thống được nâng cấp, phát triển.

10

Nâng cấp, phát triển Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hệ thống được nâng cấp, phát triển.

11

Nâng cấp, phát triển Hệ thống Quản lý nhân sự của Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hệ thống được nâng cấp, phát triển.

12

Xây dựng Hệ thống phần mềm kiểm tra trắc nghiệm các quy chế, quy định tại Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hệ thống được xây dựng.

13

Xây dựng Hệ thống theo dõi việc ký kết văn kiện với nước ngoài.

Vụ Quan hệ quốc tế

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hệ thống được xây dựng.

14

Xây dựng phần mềm kế toán tổng hợp của Văn phòng Chính phủ và các đơn vị dự toán thuộc Văn phòng Chính phủ.

Vụ Kế hoạch tài chính

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Phần mềm được xây dựng.

15

Xây dựng Hệ thống phần mềm quản trị tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Quản trị

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hệ thống được xây dựng.

16

Xây dựng Hệ thống theo dõi trực tiếp các cuộc họp, Hệ thống ghi âm tập trung của các phòng họp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm

Tin học

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Các Hệ thống được xây dựng.

17

Nâng cấp, phát triển Hệ thống Cổng Thông tin nội bộ Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm

Tin học

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hệ thống được nâng cấp, phát triển.

18

Quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử và Văn phòng Chính phủ điện tử.

Trung tâm

Tin học

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, an toàn.

19

Nâng cấp, phát triển Hệ thống Thư điện tử công vụ Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hệ thống được nâng cấp, phát triển.

20

Nâng cấp, phát triển Hệ thống máy tính ảo zero client, Hệ thống sao lưu, backup dữ liệu, thiết bị CNTT phục vụ Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo và cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Các Hệ thống được nâng cấp, phát triển.

21

Thuê dịch vụ kênh truyền dữ liệu phục vụ công tác; Thuê dịch vụ truyền dẫn, hosting cho các hệ thống Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Các Hợp đồng thuê dịch vụ CNTT được ký kết với nhà cung cấp.

22

Mua sắm thiết bị mở rộng hệ thống lưu trữ phục vụ sản xuất các sản phẩm đa phương tiện cho Văn phòng Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hợp đồng mua sắm được ký kết với nhà cung cấp.

23

Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử.

Ban Quản lý dự án CNTT của VPCP

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hợp đồng thuê dịch vụ đối với các hệ thống được ký kết với nhà cung cấp.

IV

NHÓM NHIỆM VỤ TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT TTHC VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1

Theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác cải cách, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Báo cáo trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

2

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách, kiểm soát TTHC để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội. Trong đó, các nội dung trọng tâm, gồm: Đổi mới cách thức giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng CNTT trong kiểm soát TTHC và xây dựng CPĐT; tình hình, kết quả tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Tình hình triển khai xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Hệ thống tham vấn chính sách và văn bản quy phạm pháp luật (eConsultation); Tình hình, kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Các mô hình mới, cách làm hay, các gương điển hình liên quan đến công tác cải cách, kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương; Tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Tổ tư vấn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của VPCP,....

Cục Kiểm soát TTHC

Cổng TTĐTCP, các bộ, ngành, địa phương và các cơ

quan thông tin

đại chúng.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

- Các tin, bài, phóng sự được đăng tải, phát hành trên các phương tiện truyền thông và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát TTHC;

- Các sản phẩm truyền thông được thiết kế, xây dựng, in ấn;

- Các chuyên trang, chuyên

mục, sổ tay có nội dung về

cải cách, kiểm soát TTHC;

cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng chính phủ điện tử; tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.;

- Các buổi tọa đàm, giao lưu được triển khai.

3

Tổ chức đoàn báo chí đi thực tế về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Một số cơ quan

báo chí của trung ương, địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Các đoàn báo chí đi thực tế tại các bộ, ngành, địa phương được triển khai.

V

NHÓM NHIỆM VỤ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng trình ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC và tổ chức triển khai sau khi Kế hoạch được phê duyệt.

Cục Kiểm soát TTHC

Các thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

- Kế hoạch được ban hành;

- Các hoạt động được triển khai.

2

Tổ chức các hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp; Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, TTHC; Cho ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, ĐKKD do các bộ, ngành đề xuất bảo đảm hợp lý, khả thi.

Các thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

Cục Kiểm soát TTHC và các cơ quan, đơn vị

liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

- Các hội nghị đối thoại được triển khai;

- Các Báo cáo sáng kiến;

- Các văn bản tham gia ý kiến của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

3

Tổ chức xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2020 (ACPI 2020).

Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

Cục Kiểm soát TTHC, các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC được công bố.

VI

NHÓM NHIỆM VỤ KHÁC LIÊN QUAN

1

Xây dựng Kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

- Kế hoạch được ban hành;

- Các hoạt động theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo được thực hiện.

2

Xây dựng nghị quyết ban hành chương trình thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành,

địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

- Nghị quyết được ban hành;

- Các hoạt động được triển khai.

3

Thẩm tra và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành,

địa phương.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

- Văn bản thẩm tra của VPCP;

- Các hoạt động theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo được thực hiện.

4

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và kế hoạch triển khai thực hiện tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm.

5

Tổ chức sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 559/QĐ-TTg và tình hình triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

10/2020

Tháng

12/2020

Báo cáo sơ kết của VPCP.

6

Thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về cải cách hành chính; Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương; Ban Chỉ đạo CCHC, Ban Chỉ đạo

Đề án 896.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Văn bản thẩm tra của VPCP.

7

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng chính phủ điện tử với các đối tác đã ký Bản ghi nhớ hợp tác: Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Phát triển Pháp, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển quốc tế Nhật Bản ...

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ QHQT,

Vụ TCCB và các đơn vị liên quan.

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Các hoạt động hợp tác quốc

tế được triển khai.

8

Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

12/2020

Tháng

12/2020

Báo cáo tổng kết và Hội nghị tổng kết được triển khai.

 

 

thuộc tính Quyết định 58/QĐ-VPCP

Quyết định 58/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:58/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành:21/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch kiểm soát TTHC xây dựng Chính phủ điện tử 2020

Ngày 21/01/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ra Quyết định 58/QĐ-VPCP về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020 cụ thể như sau:

Trước hết, nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng Chính phủ điện tử. Văn phòng Chính phủ giao cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trong tháng 01/2020 hoàn thiện, trình dự thảo Nghị định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức điện tử.

Tiếp theo, nhóm nhiệm vụ về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch về cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tổ chức triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan xây dựng Hệ thống thông tin tham vấn chính sách và văn bản quy phạm pháp luật (eConsultation); Xây dựng Hệ thống phần mềm kiểm tra trắc nghiệm các quy chế, quy định tại Văn phòng Chính phủ…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 58/QĐ-VPCP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi