Quyết định 545/QĐ-BNV Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của Bộ Nội Vụ 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 545/QĐ-BNV

Quyết định 545/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:545/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành:23/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của Bộ Nội vụ 2021

Ngày 23/4/2021, Bộ Nội vụ ra Quyết định 545/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ năm 2021.

Theo đó, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch với mục tiêu kịp thời phát hiện những quy định hành chính có nội dung không cần thiết, các thủ tục hành chính không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thủ tục hành chính để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan Nhà nước, tăng cường liên thông thủ tục hành chính.

Việc đánh giá, rà soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm và bảo đảm thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất. Mặt khác, việc đánh giá phải được lập thành báo cáo, trong đó có đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cũng như dự kiến nội dung cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 545/QĐ-BNV tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 545/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2021

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng chính phủ;
- Các đ/c Th
trưng;
- Trung tâm thông tin (đ
đăng tải);
- Lưu: VT, VP (VTLT&KSTTHC)
.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

 

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 545/QĐ-BNV ngày 23 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưng Bộ Nội vụ)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Kịp thời phát hiện nhng quy định hành chính có nội dung không cần thiết, các thủ tục hành chính (TTHC) không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hy bỏ TTHC, quy định có liên quan nhằm tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước; tăng cường thực hiện liên thông TTHC.

2. Yêu cầu

- Hoạt động rà soát, đánh giá TTHC phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm; bo đảm TTHC được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất;

- Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC của các đơn vị gửi về Văn phòng Bộ phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với TTHC; Phải dự kiến nội dung cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế của TTHC; mu đơn, tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để TTHC và phải kiến nghị cụ thể quy định, văn bản QPPL cn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; việc tổ chức rà soát phải đúng phương pháp, cách thức rà soát, đánh giá TTHC theo Quy định.

- Kết quả rà soát, đánh giá phải bảo đảm cải thiện thực chất chất lượng TTHC đnâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) của Bộ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nội dung và tiến độ thực hiện

- Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ trên các nh vực: Chính quyền địa phương, Tín ngưng - Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng (tng số 77 TTHC).

- Tiến độ thực hiện (chi tiết tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này).

- Ngoài các nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức rà soát TTHC thường xuyên theo quy định của pháp luật.

2. Cách thức thực hiện

Thực hiện rà soát, đánh giá đơn giản hóa dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Điều 25, 26, 27 Chương V, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

3. Kết quả thực hiện

a) Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát TTHC, quy định có liên quan gửi Văn phòng Chính phủ;

b) Quyết định của Bộ trưng Bộ Nội vụ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC năm 2021 đối với lĩnh vực được rà soát.

c) Quyết định công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch của các đơn vị có TTHC

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị được giao chủ trì rà soát, đánh giá tập trung tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của Kế hoạch; Tng hợp kết quả đánh giá, rà soát gửi về Văn phòng Bộ đ xem xét, đánh giá chất lượng, cụ thể:

- Công văn tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng rà soát;

- Dự thảo Quyết định và phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC (Nội dung phương án đơn gin hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; Lý do; Chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; Kiến nghị thực thi).

- Các biểu mu rà soát theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

2. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch của Văn phòng Bộ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có TTHC thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các nội dung theo Kế hoạch này.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC của các cơ quan, đơn vị.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá của các đơn vị có TTHC, Văn phòng Bộ chủ trì hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Chủ trì tổ chức cuộc họp của Tổ công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC của Bộ đthống nhất về dự thảo Phương án đơn giản hóa; hoàn thiện dự thảo trình Bộ trưng phê duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2021.

- Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác đthu thập thông tin trong quá trình rà soát, đánh giá, cho ý kiến, tng hợp kết quả. Việc tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan có ththông qua hình thức hội tho, hội nghị, tham vấn hoặc các biểu mu lấy ý kiến.

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 của Bộ Nội vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị thông báo đến Văn phòng Bộ để phối hợp giải quyết./.

 

 

DANH MỤC

LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 545/QĐ-BNV ngày 23 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

STT

Tên nhóm TTHC rà soát, đánh giá

Cơ quan thực hiện rà soát

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Phi hp

Bắt đầu

Hoàn thành

1.

Lĩnh vực Chính quyền địa phương

Vụ Chính quyền địa phương

Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan

01/5/2021

31/5/2021

2.

Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ

Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan

01/5/2021

31/5/2021

3.

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

Ban Thi đua khen thưởng Trung ương

Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan

01/5/2021

31/5/2021

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi