Quyết định 517/QĐ-BCA-V03 2022 kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 517/QĐ-BCA-V03

Quyết định 517/QĐ-BCA-V03 của Bộ Công an ban hành kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Công anSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:517/QĐ-BCA-V03Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quốc Hùng
Ngày ban hành:21/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 517/QĐ-BCA-V03

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 517/QĐ-BCA-V03

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân năm 2022

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

 

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của Bộ Công an năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 232/V03-P6 ngày 19 tháng 01 năm 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an (để phối hợp chỉ đạo);
- Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Ban Dân vận Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V03(P6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 517/QĐ-BCA-V03  ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an, lao động hợp đồng (sau đây viết gọn là cán bộ, chiến sĩ) trong Công an nhân dân (CAND) về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ được tham gia, phát huy năng lực trong công tác; nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân; phòng, chống quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

2. Chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở, thường xuyên gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA ngày 22/12/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2022 và thời gian tới; Chỉ thị số 12/CT-BCA-V01 ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2022 và phương châm hành động của toàn lực lượng CAND năm 2022: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp, nhất là người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về "Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân", Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ trong CAND trong tình hình mới, Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an.

- Cơ quan thực hiện: các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các học viện, trường CAND (sau đây viết gọn là Công an các đơn vị, địa phương) tổ chức các hội nghị, cuộc họp bằng hình thức phù hợp để phổ biến, quán triệt tại đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2022.

2. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các lĩnh vực công tác công an.

- Cơ quan thực hiện:

+ Giao V03 tham mưu, xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

+ Công an các đơn vị, địa phương căn cứ văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an để ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đơn vị, địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2022.

3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là các thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an và các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân như: Luật Tiếp cận thông tin, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng...

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2022.

4. Nghiên cứu, xây dựng hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật nhằm cụ thể hóa, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ, khả thi về thực hành dân chủ ở cơ sở, góp phần thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2022.

5. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan trong xây dựng dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và triển khai thực hiện sau khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến về quy định của dự thảo Luật nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quần chúng nhân dân; sau khi Luật được Quốc hội thông qua, tập trung phổ biến các quy định của Luật và rà soát, hoàn thiện các văn bản quy định về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định của Luật và các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2022.

6. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; thực hiện nghiêm túc quy định về văn hóa ứng xử của CAND; xây dựng các quy chế làm việc, quy trình công tác của Công an các cấp cho phù hợp với từng lực lượng, từng cấp, từng lĩnh vực công tác, khắc phục sự chồng chéo, kém hiệu quả. Phát hiện kịp thời những thiếu sót, lệch lạc để có biện pháp chấn chỉnh, không để gây ảnh hưởng, làm mất lòng tin của Nhân dân đối với lực lượng CAND.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2022.

7. Kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an và của Công an các đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an các cấp.

- Cơ quan thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2022.

8. Triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 23-HD/ĐUCA ngày 08/5/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tự đánh giá, báo cáo kết quả và gửi hồ sơ về Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an (qua V03);

+ Giao V03 tổng hợp kết quả đánh giá và chủ trì, phối hợp với X03 đưa tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở thành một nội dung đánh giá thi đua của Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: có kế hoạch cụ thể riêng.

9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, gắn công tác kiểm tra việc thực hiện dân chủ với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND và công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện các quy định về dân chủ trong CAND.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an; Công an các đơn vị, địa phương thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2022.

10. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để cơ quan, tổ chức, công dân biết, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, chiến sĩ CAND.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2022.

11. Nắm bắt, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của Nhân dân đối với việc thực hiện dân chủ và hoạt động thi hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an; xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng việc thực thi pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tổ chức đối thoại, tiếp công dân đúng quy định, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về việc thực thi chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện các biện pháp thích hợp để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2022.

12. Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các địa điểm tiếp công dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, phản hồi ý kiến góp ý, kiến nghị của Nhân dân; bố trí cán bộ có năng lực, tác phong chuẩn mực, thực hiện đúng Điều lệnh CAND, có thái độ tôn trọng, chu đáo, tinh thần trách nhiệm hết lòng vì Nhân dân phục vụ để thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hòm thư góp ý tại địa điểm tiếp công dân; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ để Nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, cấp ủy các cấp trong CAND, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc học viện, Hiệu trưởng các trường CAND có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ở đơn vị, địa phương mình; định kỳ 06 tháng trước ngày 15/6, 01 năm trước ngày 15/11 báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ.

2. Giao V03 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện dân chủ tại Công an một số đơn vị, địa phương (có kế hoạch cụ thể riêng); tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ; xây dựng báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương về việc thực hiện dân chủ trong CAND báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cấp có thẩm quyền theo quy định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi