Quyết định 476/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực của Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 476/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM
PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
--------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Pháp lệnh Hp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01/2012/UBTVQH13 của y ban Thường vụ Quốc hội ngày 22/3/2012;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch của Chính phủ về hp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ hp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh hp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực của Bộ Tài chính.
Điều 2. Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện được bố trí từ ngun kinh phí thường xuyên của cơ quan Bộ và của các đơn vị thuộc Bộ được giao dự toán tự chủ theo quy định hiện hành.
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
 

 Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (đ báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH
TRƯỚC NGÀY PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CÓ HIỆU LỰC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s 476/QĐ-BTC ngày 13/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
 
Pháp lệnh hp nhất văn bản quy phạm pháp luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 22/3/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Ngày 07/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 63/QĐ-TTg về hp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực. Đ trin khai nhiệm vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai với các nội dung cơ bản sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tchức trin khai nhiệm vụ Thủ tưng Chính phủ giao tại Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
b) Tổ chức thực hiện tốt việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật đúng phạm vi, trách nhiệm, tuân thủ trình tự, thủ tục và kỹ thuật hợp nhất.
2. Yêu cầu
a) Cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hp thực hiện.
b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, việc phối hp vi các tchức pháp chế các Tng cục trong việc giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả, chủ trì thực hiện, trách nhiệm phối hp của các đơn vị thuộc Bộ;
c) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, kinh phí để thực hiện hp nht các văn bản quy phạm pháp luật.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật được hợp nhất
1.1. Rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành được sửa đổi, bổ sung và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đi, bổ sung gồm: văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.
1.2. Trên sở kết quả rà soát ban đu, Vụ Pháp chế lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần được hợp nhất gửi các đơn vị thuộc Bộ rà soát, cập nhật, bsung gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp hoàn thiện để triển khai các bước tiếp theo.
Hoàn thành trước ngày 20/3/2013.
2. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hp nht văn bản quy phạm pháp luật
2.1. Đối tượng tập huấn bao gm: Cán bộ, công chức Vụ Pháp chế Bộ và tchức pháp chế các Tổng cục và tương đương; cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác rà soát, hệ thống văn bản, hợp nhất văn bản tại các đơn vị Vụ, Cục thuộc Bộ và các đơn vị thuộc Tổng cục và tương đương.
2.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ danh mục văn bản quy phạm pháp luật được hợp nhất và khối lượng công việc cần trin khai tại đơn vị phân công Lãnh đạo phụ trách và cán bộ, công chức thực hiện. Danh sách cán bộ, công chức trên gửi Vụ Pháp chế trước ngày 20/3/2013 đ tng hp, tchức các lớp tập huấn.
Vụ Pháp chế chủ trì, phối hp vi các đơn vị thuộc Bộ liên quan xây dựng trình Bộ kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn. Trên cơ sở đó tchức các lp tập hun kỹ năng, nghiệp vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 4, tháng 5 năm 2013.
3. Tchức thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật đưc ban hành trước ngày pháp luật có hiệu lực
3.1. Căn cứ vào danh mục văn bản quy phạm pháp luật được hợp nhất, Vụ Pháp chế phân công, hưng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện hợp nhất văn bản thuộc lĩnh vực quản lý được giao của đơn vị. Thực hiện trong tháng 4/2013.
3.2. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ danh mục văn bản quy phạm pháp luật được hợp nhất và phân công của Vụ Pháp chế tchức thực hiện việc hợp nht các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị và gửi kết quả về Vụ Pháp chế để rà soát, kiểm tra tính chính xác của các văn bản hợp nhất. Việc hợp nhất các văn bản phải hoàn thành trước ngày 30/11/2013.
Trong quá trình hợp nhất có vướng mắc, kịp thời trao đi với Vụ Pháp chế để xử lý kịp thời, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ chung.
3.3. Trình Bộ phê duyệt, ký xác thực văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính.
Các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện văn bản hợp nhất sau khi có ý kiến của tchức pháp chế đơn vị mình (nếu có) trình Bộ phê duyệt và ký xác thực.
4. Đăng tải văn bản hợp nhất trên Công báo điện tử và trang thông tin điện tử:
Sau 02 ngày kể từ khi Bộ ký xác thực văn bản hợp nhất, các đơn vị có trách nhiệm phối hp vi Văn phòng Bộ gửi văn bản đđăng tải trên Công báo điện tử; đồng thời phối hp với Cục Tin học và Thống kê tài chính đăng tải văn bản hợp nhất trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
5. Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất văn bản gửi Bộ Tư pháp.
Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì phi hp với các đơn vị thuộc Bộ liên quan xây dựng Báo cáo về kết quả thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính trình Bộ đgửi Bộ Tư pháp tng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện trước 30/3/2014.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; Phân công Lãnh đạo đơn vị và cán bộ làm đầu mối thực hiện việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị. Tổ chức pháp chế các Tng cục và tương đương có trách nhiệm giúp Thủ trưởng đơn vị mình tổ chức trin khai thực hiện nhiệm vụ trên.
2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; hưng dẫn tháo gỡ vưng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.
3. Kinh phí thực hiện được bố trì từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (kinh phí tự chủ) của các đơn vị dự toán được giao thực hiện nhiệm vụ. Nội dung và các định mức chi thực hiện theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác đviệc hợp nhất văn bản QPPL đạt kết quả tốt.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi