Quyết định 4075/QĐ-BNN-VP 2022 rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4075/QĐ-BNN-VP

Quyết định 4075/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4075/QĐ-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành:26/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính nội bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 26/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 4075/QĐ-BNNPTNT ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, mục tiêu về thống kê, công bố, công khai như sau: trước ngày 01/4/2023, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước được công khai trên Cở sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch là: xây dựng tài liệu, công cụ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính nội bộ; tổ chức rà soát, trình phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước; tổ chức rà soát, trình phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong Bộ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4075/QĐ-BNN-VP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4075/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2022-2025

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/ 02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 4116/QĐ- BNN-TCCB ngày 22/10/2021 về ban hành Chương trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ NN&PTNT;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT, VP(KSTTHC)(30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

 

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-BNN-VP ngày   /   /2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

 

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ

a) TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

b) TTHC nội bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Các TTHC không thuộc phạm vi của Kế hoạch: TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; thủ tục xử lý vi phạm hành chính, thủ tục thanh tra và TTHC có nội dung bí mật nhà nước.

Chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước không thuộc phạm vi của Kế hoạch này.

2. Đối tượng thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa

Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ:

a) Thống kê, rà soát, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được quy định tại các văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

b) Thống kê, rà soát, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại các văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền.

II. MỤC TIÊU

1. Về thống kê, công bố, công khai

Trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

2. Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa

a) Đối với TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước

- Trước ngày 01/01/2024: Rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

- Trước ngày 01/01/2025: Rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

b) Đối với TTHC nội bộ trong Bộ

- Trước ngày 01/01/2024: Rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Trước ngày 01/01/2025: Rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

III. YÊU CẦU

1. Xác định rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm. Kết quả triển khai Kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2022 - 2025.

2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học các công việc cụ thể được giao tại Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra.

3. Tiêu chí, cách thức, quy trình thống kê, công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và TTHC nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ xây dựng, triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện.

IV. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Xây dựng tài liệu, công cụ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch

a) Văn phòng Bộ căn cứ vào hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ; hướng dẫn phạm vi, cách thức, quy trình, thời hạn thực hiện thống kê, công bố, công khai, rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ, hoàn thành trước ngày 15/11/2022.

b) Văn phòng Bộ chủ trì tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê, công bố, công khai, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ cho các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, hoàn thành trước ngày 01/02/2023.

2. Thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ thống kê, xây dựng Quyết định công bố TTHC nội bộ được quy định tại mục I.2 Kế hoạch này gửi Văn phòng Bộ kiểm soát chất lượng công bố trước 15/02/2023; trình Lãnh đạo Bộ công bố trước 28/02/2023.

b) Văn phòng Bộ: Kiểm soát chất lượng công bố TTHC nội bộ, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trước ngày 15/3/2023. c) Sản phẩm:

- Quyết định công bố TTHC nội bộ (lần đầu) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã công bố được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

3. Tổ chức rà soát, trình phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ tổ chức rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước gửi Văn phòng Bộ lần 1 trước ngày 15/11/2023; lần 2 trước ngày 15/11/2024.

b) Văn phòng Bộ tổng hợp, trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần 1 trước ngày 01/01/2024; lần 2 trước ngày 01/01/2025.

c) Vụ Pháp chế hướng dẫn, đôn đốc các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Thời hạn xác định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Sản phẩm:

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa được Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

4. Tổ chức rà soát, trình phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong Bộ

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ tổ chức rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong Bộ gửi Văn phòng Bộ lần 1 trước ngày 15/11/2023; lần 2 trước ngày 15/11/2024.

b) Văn phòng Bộ tổng hợp, trình Bộ trưởng phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong Bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần 1 trước ngày 01/01/2024; lần 2 trước ngày 01/01/2025.

c) Vụ Pháp chế hướng dẫn, đôn đốc các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ thực thi phương án đơn giản hóa đã được Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền.

- Lần 1: Trước ngày 01/7/2024;

- Lần 2: Trước ngày 01/7/2025.

Thời hạn cụ thể xác định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ.

d) Sản phẩm:

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong Bộ.

- Các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 4116/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2021 về ban hành Chương trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021- 2030 và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, của Bộ để triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Ngoài các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này, căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng đơn vị thuộc cơ quan, đơn vị mình.

3. Vụ Tài chính bố trí đủ kính phí thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC hàng năm để thực hiện Kế hoạch này; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi