Quyết định 399-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 399-TC/QLCS NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 1995 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ
LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 25-10-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Để khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý Nhà nước về nhà, đất thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp gây ra bất hợp lý, lẵng phí, sử dụng không đúng mục đích như hiện nay.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý sử dụng nhà làm việc của cơ quan hành chính sự nghiệp.

 

Điều 2. Quy chế này áp dụng chung cho tất cả nhà làm việc của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan sự nghiệp, quốc phòng, an ninh, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan ngoại giao của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ở nước ngoài (gọi chung là cơ quan hành chính sự nghiệp).

Riêng đối với nhà khách, nhà nghỉ, khách sạn của cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện theo đúng Chỉ thị 683-TTg ngày 16-11-1994 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ LÀM VIỆC CỦA
CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 399-TC/QLCS ngày 17-5-1995
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Nhà làm việc được quy định tại Quy chế này bao gồm: nhà làm việc và nhà công vụ của các cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN).

Nhà làm việc của các cơ quan HCSN, là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước được hình thành từ nguồn vốn ngân sách hoặc có nguồngốc là ngân sách, được Nhà nước giao cho các đơn vị HCSN quản lý và sử dụng.

 

Điều 2. Nhà làm việc phải được đăng ký và quản lý sử dụng theo quy định tại Quy chế này.

 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan HCSN được Nhà nước giao quyền quản lý và sử dụng trụ sở làm việc đều phải chấp hành các quy định của Quy chế này.

 

CHƯƠNG II
ĐĂNG KÝ NHÀ LÀM VIỆC

 

Điều 4. Nhà làm việc của các cơ quan HCSN phải được đăng ký tại:

- Bộ Tài chính đối với các cơ quan HCSN thuộc khối Trung ương;

- Sở Tài chính - Vật giá đối với các cơ quan HCSN thuộc khối trung ương;

Cục quản lý công sản hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục đăng ký nhà làm việc áp dụng chung trong cả nước.

 

Điều 5. Người có trách nhiệm đăng ký nhà làm việc của các cơ quan HCSN được quy định như sau:

- Nhà làm việc của các cơ quan HCSN thuộc khối Trung ương, là thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Nhà làm việc của các cơ quan HCSN thuộc khối địa phương quản lý, là thủ trưởng các sở, các cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân (Uỷ ban nhân dân) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện (gọi chung là cấp huyện), xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

Nếu nhà làm việc được giao cho nhiều cơ quan quản lý sử dụng (từ hai cơ quan trở lên) thì các cơ quan đồng quản lý và sử dụng có trách nhiệm đăng ký (phần cơ quan mình quản lý sử dụng).

 

Điều 6. Ranh giới đất thuộc nhà làm việc của các cơ quan HCSN được xác định căn cứ vào Quyết định giao đất, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam hoặc Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam cấp hoặc giấy sở hữu nhà, đất do cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp.

Trong những trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về đất thì cơ quan được Nhà nước giao cho quản lý sử dụng nhà làm việc đó phải làm việc với cơ quan địa chính địa phương xác định ranh giới đất trước khi đăng ký nhà làm việc.

Nếu nhiều cơ quan làm việc trong cùng một khu nhà cao tầng việc xác định ranh giới đất cho từng cơ quan được căn cứ vào các giấy tờ cấp đất của các cơ quan có thẩm quyền nói trên cấp cho cơ quan nào thì cơ quan đó đăng ký, hoặc đề nghị cơ quan địa chính địa phương xác định ranh giới đất cho các cơ quan, trên cơ sở thống nhất đề nghị của các cơ quan này nếu chưa có giấy tờ cấp đất hợp lệ về đất trước khi đăng ký.

 

CHƯƠNG III
CẤP MỚI, CẢI TẠO, MỞ RỘNG NHÀ LÀM VIỆC

 

Điều 7. Tất cả các cơ quan HCSN được Nhà nước cho phép thành lập sẽ được Nhà nước cấp đủ diện tích nhà làm việc theo tiêu chuẩn định mức Chính phủ quy định.

 

Điều 8. Từng bước Nhà nước đảm bảo cấp đủ diện tích nhà làm việc cho từng cơ quan theo quy định sau:

1- những bộ, ngành, cơ quan (gọi chung là cơ quan) do sáp nhập lại từ 2 - 3 cơ quan cũ thì cơ quan mới được tự lựa chọn giữ lại địa điểm nhà làm việc của một cơ quan cũ theo đúng định mức tiêu chuẩn diện tích nhà đất. Những nhà và đất còn lại của các cơ quan cũ phải giao cho Bộ Tài chính (Cục quản lý công sản) đối với nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc khối trung ương hoặc giao cho Sở Tài chính - Vật giá (Phòng quản lý công sản) đối với nhà làm việc của cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc khối địa phương.

Trong trường hợp hợp nhất từ 2 - 3 cơ quan cũ thành cơ quan mới, sau khi sắp xếp lại vẫn thiếu diện tích nhà, đất so với định mức tiêu chuẩn thì cơ quan mới được Bộ Tài chính hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp thêm, được phép thuê thêm hoặc chuyển đổi địa điểm mới.

2- Đối với các cơ quan mới được thành lập chưa có nhà làm việc được Bộ Tài chính (đối với các cơ quan trung ương quản lý), Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với các đơn vị địa phương quản lý) căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức và tổ chức, biên chế của cơ quan mới đã được Chính phủ quy định và đơn xin nhà làm việc của đơn vị để cấp từ quỹ nhà làm việc chưa sử dụng (nếu có); hoặc trình Chính phủ cho cơ quan xây dựng nhà làm việc mới. Căn cứ vào Quyết định của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị tiến hành làm các thủ tục với các cơ quan có liên quan theo đúng Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

3- Đối với cơ quan hiện tại đã có nhà làm việc, nhưng so với định mức quy mô tiêu chuẩn còn thiếu diện tích thì được Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét cấp thêm diện tích nhà làm việc được lấy từ quỹ nhà làm việc chưa sử dụng (nếu có); hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng thêm, hoặc cải tạo mở rộng diện tích nhà làm việc, nếu được cơ quan quản lý về xây dựng cho phép và phải theo đúng trình tự xây dựng cơ bản được quy định tại Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Việc xây dựng thêm, cải tạo mở rộng thêm diện tích nhà làm việc phải đảm bảo an toàn của ngôi nhà hiện đang làm việc, không vượt quá số diện tích đất đã được Nhà nước cấp, dảm bảo cảnh quan của cơ quan và quy hoạch của đô thị.

4- Những cơ quan mới thành lập chưa có nhà làm việc và những cơ quan hiện tại đã có nhà làm việc nhưng quá chật so với định mức tiêu chuẩn trong khi Nhà nước chưa đủ điều kiện để thực hiện đảm bảo đủ nhà làm việc quy định tại điểm 2 và 3 của Điều này thì được phép thuê nhà của các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà ở để làm trụ sở theo đúng định mức tiêu chuẩn của Nhà nước quy định. Ngân sách Nhà nước (NSNN) đảm bảo chi trả tiền thuê theo đúng hợp đồng thuê nhà, cho tổ chức cá nhân cho thuê.

Việc quản lý nhà làm việc theo hình thức đi thuê sẽ có hướng dẫn riêng.

 

CHƯƠNG IV
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC

 

Điều 10. Nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp phải được sử dụng đúng mục đích và công năng.

Các cơ quan được Nhà nước giao quản lý, sử dụng nhà làm việc tuyệt đối không được:

- Sang nhượng cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào, nếu không được phép của Thủ tướng Chính phủ.

- Cho thuê, chuyển làm cơ sở kinh doanh dịch vụ hoặc phân cho cán bộ công nhân viên chức làm nhà ở.

 

Điều 11. Các cơ quan được Nhà nước giao quản lý, sử dụng nhà làm việc không được tuỳ tiện làm những việc như: đục tường chịu lực, tháo dỡ kết cấu chịu lực, xây tường ngăn lên mặt sàn từng nhà và không được thay đổi cơ cấu các phòng làm việc.

Mọi trường hợp xây dựng thêm, hoặc cải tạo mở rộng diện tích trụ sở làm việc không được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền cho phép và không đủ thủ tục theo Điều lệ ĐT-XDCB nói tại điểm 3 Điều 8 của Quy chế này hoặc cố tình làm sai các quy định cho phép, không đúng thủ tục trình tự xây dựng cơ bản để lấn chiếm đất, làm ảnh hưởng đến độ an toàn và cảnh quan của nhà làm việc đều bị đình chỉ.

Điều 12. Nhà làm việc phải được bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ theo đúng quy định trong hồ sơ quản lý kỹ thuật cho từng cấp nhà.

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp được Nhà nước giao quản lý, sử dụng nhà làm việc có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc.

- Toàn bộ kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc được ngân sách Nhà nước đài thọ căn cứ vào kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm.

 

Điều 13. Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp được Nhà nước giao quản lý và sử dụng nhà làm việc có nhiệm vụ:

- Đăng ký nhà làm việc với cơ quan tài chính các cấp, khi được Nhà nước giao nhà làm việc mới hoặc được phép mở rộng diện tích nhà làm việc;

- Bố trí sử dụng nhà làm việc đúng mục đích và tiêu chuẩn do Nhà nước quy định;

- Bảo quản các hồ sơ liên quan đến đất và kỹ thuật của nhà làm việc được Nhà nước giao, tránh hư hỏng mất mát;

- Thực hiện bảo dưỡng,sửa chữa nhà làm việc theo đúng định kỳ quy định trong hồ sơ quản lý kỹ thuật cho từng cấp nhà;

- Báo cáo kịp thời mỗi khi có sự thay đổi tăng, giảm về nhà, đất thuộc trụ sở làm việc cũng như báo cáo thường xuyên, định kỳ theo quy định của Nhà nước;

- Giao lại cho Nhà nước nhà, đất thuộc trụ sở làm việc khi không cần sử dụng hoặc theo Quyết định của Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền thu hồi.

 

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 14. Bản Quy chế này được áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

Điều 15. Cục trưởng Cục quản lý công sản, trưởng phòng quản lý công sản trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá quản lý nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp theo Quy chế này và hướng dẫn kiểm tra các ngành, các địa phương thực hiện các quy định của Quy chế này.

thuộc tính Quyết định 399-TC/QLCS

Quyết định 399-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:399-TC/QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Tế
Ngày ban hành:17/05/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 399-TC/QLCS

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi