Quyết định 3940/QĐ-BKHCN 2020 kiểm soát TTHC năm 2020 Bộ Khoa học Công nghệ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3940/QĐ-BKHCN

Quyết định 3940/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3940/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Thế Duy
Ngày ban hành:27/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ KHCN tích hợp 30% dịch vụ công mức độ 3,4 trên Cổng DV công quốc gia

Ngày 27/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định 3940/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; tiếp nhận, xử lý kịp thời và đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng góp phần gắn kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính với triển khai cơ chế một cửa và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong đó, Bộ đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cụ thể, việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục đã được phê duyệt (trong đó có ít nhất 30% thủ tục ở mức độ 4) sẽ được thực hiện trong thời gian từ Quý I - Quý IV/2020. Cũng trong thời gian này, Bộ sẽ tiến hành rà soát, lựa chọn 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thiết yếu với người dân, doanh nghiệp để tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3940/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

Số: 3940/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

-------------

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 ca Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 ca Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thhành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Pháp chế, Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng (để biết);
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- C
ng TTĐT Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

 

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3940/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

-----------

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các TTHC thực sự cần thiết, hp lý, hp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

b) Tiếp nhận, xử lý đầy đủ và kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Gắn kết công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC với triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC tại Bộ Khoa học và Công nghệ; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí tối đa cho cá nhân, tổ chức.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ công tác kiểm soát TTHC là việc làm thường xuyên, liên tục của các đơn vị thuộc Bộ.

b) Phân công cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ, kịp thi tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

c) Tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC theo Kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Công tác kiểm soát TTHC trong quá trình xây dựng văn bn quy phạm pháp luật.

2. Công tác công bố, công khai TTHC.

3. Công tác rà soát, đánh giá TTHC.

4. Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Công tác xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

6. Công tác triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

7. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

8. Công tác tập huấn, phổ biến quy định về kiểm soát TTHC.

9. Chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC.

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả và đạt chất lượng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ (qua Văn phòng Bộ) cho ý kiến chỉ đạo.

b) Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này.

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Thế Duy

 

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 3940/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan ch trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

VP

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 31/01/2020

Dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng

2

Xây dựng Quy chế về công tác lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử tại Bộ phận Một cửa.

VP

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2020

Quy chế về công tác lưu trữ hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

3

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

VP

PC, TCCB, KHTC, TTCNTT

Quý - Quý IV/2020

Công văn đôn đốc; Báo cáo kết quả kiểm tra trình Bộ trưởng

II

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

1.1

Đánh giá tác động của TTHC

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL

Các đơn vị có liên quan

Khi gửi lấy ý kiến, thẩm định VBQPPL

Báo cáo đánh giá tác đng của TTHC

1.2

Thẩm định TTHC (đối với VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng).

PC

Các đơn vị có liên quan

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định

Báo cáo thẩm định

1.3

Thẩm tra, cho ý kiến đối với các đề án, dự thảo VBQPPL có quy định về TTHC.

VP

Các đơn vị có liên quan

Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm tra

Văn bản thẩm tra

2

Công tác công bố, công khai thủ tục hành chính

2.1

Xây dựng và trình ký Quyết định công bố TTHC mới được ban hành/được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ hoặc TTHC đã công bố nhưng chưa chính xác.

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL

VP và các đơn vị có liên quan

- Chậm nhất trước 20 ngày tính đến ngày VBQPPL có hiệu lực thi hành.

- Chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành VBQPPL (đối với văn bản có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành).

Dự thảo Quyết định Bộ trưởng

2.2

Kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố TTHC.

VP

 

Chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình ký Quyết định công bố TTHC

Văn bản có ý kiến

2.3

Niêm yết công khai TTHC tại trụ sở Bộ phận Một cửa của Cơ quan Bộ/Tổng cục/Cục hoặc tương đương.

VP, TĐC, CNCHL, SHTT, TTKHCN, NAFOSTED

 

Sau khi Quyết định công bố TTHC được ban hành

Danh mục TTHC được niêm yết

2.4

Nhập và đăng tải dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ.

VP

TTCNTT

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định công bố TTHC; 02 ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định, công bố TTHC trong VBQPPL được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn

Dữ liệu TTHC được đăng tải vào Cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ

3

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

3.1

Rà soát, đánh giá TTHC hoặc nhóm TTHC theo Kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt; Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC.

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL

Các đơn vị có liên quan

Quý - Quý III/2020

- Báo cáo kết quả rà soát;

- Dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng phê duyệt

3.2

Tổng hợp phương án đơn giản hóa TTHC của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Bộ trưởng phê duyệt để sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ TTHC theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

VP

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 05/10/2020

Báo cáo tổng hợp trình Bộ trưởng

3.3

Tổng hợp phương án đơn giản hóa TTHC, quy định hành chính có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi thm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

VP

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 05/10/2020

Dự thảo Công văn trình Lãnh đạo Bộ gửi Văn phòng Chính phủ

4

Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa của Bộ

4.1

Xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ.

TTCNTT

VP và các đơn vị có liên quan

Quý II/2020

Các hệ thống được vận hành, sử dụng hoặc hoàn thiện

4.2

Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử.

VP, TĐC, CNCHL, SHTT, TTKHCN, NAFOSTED

Các đơn vị có liên quan

Quý - Quý IV/2020

Các hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến TTHC được chuyển đổi thành hồ sơ điện tử ngay khi tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận Một cửa.

4.3

Kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

TTCNTT

Các đơn vị có liên quan

Quý II/2020: Kết nối với CSDL về đăng ký kinh doanh.

Quý III/2020: Kết nối với CSDL về người dân.

Quý IV/2020: Kết nối với Cổng thanh toán tập trung.

Các hệ thống được kết nối với nhau

4.4

Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý.

VP, TĐC, CNCHL, SHTT, TTKHCN, NAFOSTED

VP

Quý I - Quý IV/2020

Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC

5

Công tác xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4

5.1

Triển khai xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 đối với các TTHC trong Danh mục đã được Bộ trưởng phê duyệt, trong đó cung cấp ít nhất 30% DVCTT ở mức độ 4.

Các đơn vị cung cấp DVCTT

TTCNTT, VP

Quý I Quý IV/2020

Triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công của Bộ

5.2

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục DVCTT, bảo đảm các tiêu chí thực hiện trực tuyến và có phát sinh hồ sơ giao dịch lớn.

VP

TTCNTT và các đơn vị có liên quan

Quý I - Quý IV/2020

Dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng

5.3

Rà soát, lựa chọn 30% DVCTT mức độ 3, 4 thiết yếu với người dân, doanh nghiệp để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

VP

TTCNTT và các đơn vị có liên quan

Quý I - Quý IV/2020

Hoàn thành việc tích hợp, kết nối và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

6

Công tác triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

6.1

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến dưới nhiều hình thức để cá nhân, tổ chức hiểu rõ và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

TTTT

VP và các đơn vị có liên quan

Quý I - Quý IV/2020

Các tin bài, phóng sự

6.2

Tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả, thuận tiện và phục vụ tốt nhất cho cá nhân, tổ chức.

VP, TĐC, CNCHL, SHTT, TTKHCN, NAFOSTED

TTCNTT

Quý I - Quý IV/2020

Các lớp tập huấn

7

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

7.1

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

VP

TTCNTT và các đơn vị có liên quan

Quý I - Quý IV/2020

Các kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý

7.2

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo thẩm quyền.

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL quy định TTHC

VP

Quý I - Quý IV/2020

Văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị

7.3

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL quy định TTHC

VP, TTCNTT

Quý I - Quý IV/2020

Kết quả xử lý kiến nghị, phản ánh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

8

Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về kiểm soát thủ tục hành chính

8.1

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC và triển khai cơ chế một cửa trong quá trình giải quyết TTHC.

VP

Các đơn vị có liên quan

Quý I - Quý IV/2020

Lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch.

8.2

Thường xuyên viết bài, cập nhật, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ các tin tức về cải cách TTHC; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về công tác kiểm soát TTHC.

TTTT

Các đơn vị có liên quan

Quý I - Quý IV/2020

Các bài viết, phóng sự

9

Chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

9.1

Báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thc hiện kiểm soát TTHC của các đơn vị (báo cáo quý, báo cáo năm).

Các đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định TTHC; các đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC

VP

- Trước ngày 20 của tháng cuối quý (đối với báo quý);

- Trước ngày 20/12/2020 (đối với báo cáo năm)

Báo cáo của các đơn vị gửi Văn phòng Bộ

9.2

Báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và triển khai cơ chế mt cửa trong giải quyết TTHC của Bộ Khoa học và Công nghệ (báo cáo quý, báo cáo năm).

VP

Các đơn vị có liên quan

- Trước ngày 25 của tháng cuối quý (đối với báo cáo quý);

- Trước ngày 25/12/2020 (đi với báo cáo năm)

Báo cáo của Bộ trình Bộ trưởng gửi Văn phòng Chính phủ

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi