Quyết định 3238/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp 6 tháng cuối năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------------------
Số: 3238/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 08   năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng khoa học
Bộ Tư pháp 6 tháng cuối năm 2012
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ- BTP ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Căn cứ nội dung Biên bản phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp ngày 12 tháng 07 năm 2012;
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Kế hoạch công tác của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp 6 tháng cuối năm 2012.
Điều 2. Thành viên Hội đồng khoa học có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng khoa học.
Thủ trưởng các đơn vị liên quan đến thực hiện kế hoạch có trách nhiệm cung cấp tài liệu và báo cáo Hội đồng khoa học, Viện Khoa học pháp lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan giúp việc thường trực của Hội đồng khoa học theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ- BTP ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến thực hiện Kế hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử BTP (để đăng tin);
- Lưu: VT, Viện KHPL.
BỘ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Hà Hùng Cường
BỘ TƯ PHÁP
------------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------   
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012
 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BỘ TƯ PHÁP
6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
 
 
Căn cứ vào nội dung kết luận của Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ trong Biên bản phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học Bộ; căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ, ngành Tư pháp năm 2012 và đề xuất của các đơn vị thuộc Bộ, Hội đồng khoa học Bộ sẽ triển khai các hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 theo Kế hoạch công tác sau:
I. TỔ CHỨC CÁC PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THƯỜNG KỲ
1.     Phiên họp thường kỳ Quý III/2012
1.1.     Nội dung 1: Thảo luận và tư vấn những định hướng lớn, những vấn đề cơ bản cần sửa đổi trong Bộ luật Hình sự năm 1999 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn mới;
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.
- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp: Tổ Thư ký;
- Đơn vị phối hợp chính: Viện Khoa học pháp lý.
- Thành phần phiên họp:
+ Thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp;
+ Các chuyên gia luật, các nhà hoạt động thực tiễn do Lãnh đạo Hội đồng khoa học chỉ đạo mời.
1.2.     Nội dung 2: Thảo luận và tư vấn một số định hướng và vấn đề cơ bản của việc xây dựng Luật Hôn nhân và gia đình.
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.
- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp: Tổ Thư ký;
- Đơn vị phối hợp chính: Viện Khoa học pháp lý.
- Thành phần phiên họp:
+ Thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp;
+ Các chuyên gia luật, các nhà hoạt động thực tiễn do Lãnh đạo Hội đồng khoa học chỉ đạo mời.
 Thời gian: 01 ngày, dự kiến giữa tháng 09/2012.
 Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp.
2.     Phiên họp thường kỳ Quý IV/2012
2.1. Nội dung 1: Thảo luận các định hướng sửa đổi Luật Công chức phù hợp với Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030;
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Vụ Tổ chức cán bộ.
- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp: Tổ Thư ký;
- Đơn vị phối hợp chính: Viện Khoa học pháp lý.
- Thành phần phiên họp:
+ Thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp;
+ Các chuyên gia luật, các nhà hoạt động thực tiễn do Lãnh đạo Hội đồng khoa học chỉ đạo mời.
2.2. Nội dung 2: Thảo luận, tư vấn các định hướng và vấn đề của việc sửa đổi toàn diện Bộ luật Dân sự đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới;
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.
- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp: Tổ Thư ký;
- Đơn vị phối hợp chính: Viện Khoa học pháp lý.
- Thành phần phiên họp:
+ Thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp;
+ Các chuyên gia luật, các nhà hoạt động thực tiễn do Lãnh đạo Hội đồng khoa học chỉ đạo mời.
2.3. Nội dung 3: Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng khoa học năm 2013.
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Viện Khoa học pháp lý.
- Đơn vị phối hợp chính: Các đơn vị thuộc Bộ.
- Thành phần phiên họp:
+ Thành viên Hội đồng khoa học.
+ Đại diện các đơn vị đề xuất nội dung cần Hội đồng khoa học tư vấn.
 Thời gian: 01 ngày, dự kiến giữa tháng 12/2012.
 Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp.
II.    CÁC PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG
Hội đồng Khoa học sẽ tiến hành các phiên họp bất thường để thảo luận và tư vấn các vấn đề liên quan đến nội dung các dự án luật, các đề án sau:
1.     Các định hướng và vấn đề cơ bản của việc xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất);
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp: Tổ Thư ký;
- Đơn vị phối hợp chính: Viện Khoa học pháp lý.
- Thành phần phiên họp:
+ Thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp;
+ Các chuyên gia luật, các nhà hoạt động thực tiễn do Lãnh đạo Hội đồng khoa học chỉ đạo mời.
Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến giữa tháng 10/2012.
Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp.
2.     Tư vấn về kinh nghiệm quốc tế phục vụ việc xây dựng Luật Chứng thực.
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Vụ Hành chính Tư pháp.
- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp: Tổ Thư ký;
- Đơn vị phối hợp chính: Viện Khoa học pháp lý.
- Thành phần phiên họp:
+ Thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp;
+ Các chuyên gia luật, các nhà hoạt động thực tiễn do Lãnh đạo Hội đồng khoa học chỉ đạo mời.
Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến giữa tháng 10/2012.
Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp.
3. Tư vấn chung và tư vấn về kinh nghiệm quốc tế phục vụ “Đề án nghiên cứu mô hình hệ thống cơ quan THADS phù hợp với việc thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực”.
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Tổng cục Thi hành án Dân sự.
- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp: Tổ Thư ký;
- Đơn vị phối hợp chính: Viện Khoa học pháp lý.
- Thành phần phiên họp:
+ Thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp;
+ Các chuyên gia luật, các nhà hoạt động thực tiễn do Lãnh đạo Hội đồng khoa học chỉ đạo mời.
- Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến tháng 11/2012.
- Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp.
III. XIN Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HĐKH BẰNG VĂN BẢN
Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Hội đồng khoa học, một số đề án, chương trình dưới đây có thể sẽ được lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng khoa học mà không triệu tập phiên họp Hội đồng khoa học. Trong trường hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng khoa học bằng văn bản, Viện Khoa học pháp lý sẽ thực hiện việc lấy ý kiến và hỗ trợ Tổ Thư ký tổng hợp ý kiến, xây dựng kết luận trình Lãnh đạo Hội đồng khoa học.
1Hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Cục bồi thường nhà nước.
- Đơn vị phối hợp chính: Viện Khoa học pháp lý.
- Chuyên gia góp ý: Thành viên Hội đồng khoa học Bộ.
- Thời gian dự kiến thực hiện việc lấy ý kiến: Tháng 8/2012.
2Chương trình đào tạo luật sư hội nhập quốc tế.
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp chính: Viện Khoa học pháp lý.
- Chuyên gia góp ý: Thành viên Hội đồng khoa học Bộ.
- Thời gian dự kiến thực hiện việc lấy ý kiến: Tháng 8/2012.
3. Đề án “Thực trạng và giải pháp chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp do ngành Tư pháp quản lý”.
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Thanh tra Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp chính: Viện Khoa học pháp lý.
- Chuyên gia góp ý: Thành viên Hội đồng khoa học Bộ.
- Thời gian dự kiến thực hiện việc lấy ý kiến: Tháng 09/2012.
4Tư vấn kinh nghiệm quốc tế xây dựng tiểu Đề án 154 “Nghiên cứu khả năng Việt Nam gia nhập Công ước 154 về Quy chế người không quốc tịch”.
- Đơn vị cung cấp tài liệu và báo cáo: Vụ Hành chính Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp chính: Viện Khoa học pháp lý.
- Chuyên gia góp ý: Thành viên Hội đồng khoa học Bộ.
- Thời gian dự kiến thực hiện việc lấy ý kiến: Tháng 11/2012.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.     Đơn vị chủ trì cung cấp tài liệu và báo cáo chủ động đề xuất những vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học Bộ với Viện Khoa học pháp lý. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Viện Khoa học Pháp lý cùng Tổ Thư ký Hội đồng khoa học nghiên cứu tài liệu và báo Lãnh đạo Hội đồng khoa học trước các kỳ họp. Tài liệu họp Hội đồng khoa học phải gửi trước cho thành viên ít nhất 3 ngày theo đúng quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học.
2.     Các đơn vị thuộc Bộ liên quan đến nội dung tư vấn của Hội đồng khoa học có trách nhiệm nghiên cứu để tiếp thu ý kiến tư vấn và phải phản hồi ý kiến của Hội đồng khoa học.
Trên đây là Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012 của Hội đồng khoa Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012 - 2016.
 

 
 
BỘ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Hà Hùng Cường
                                                               
 

thuộc tính Quyết định 3238/QĐ-BTP

Quyết định 3238/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp 6 tháng cuối năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3238/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:16/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 3238/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi