Quyết định 2765/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
----------
Số: 2765/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36a/NQ-CP VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đy mạnh ứng dụng, phát trin công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ vnhững nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2015-2016;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ vChính phủ điện tử.
Xét đnghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trư
ng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TTTT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, THTK.
KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trn Xuân Hà

 
 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2765/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
Ngày 14/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử trong đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong 03 năm 2015-2017.
Đthực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 36a/NQ-CP, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động trin khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với các nội dung sau:
I. Mục tiêu
1. Mục tiêu tổng quát:
Trong giai đoạn 2015 - 2017, mục tiêu của Bộ Tài chính là tập trung cải cách hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, chun hóa, giảm sợng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ theo hướng xử lý hồ sơ điện tử; đi mới, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, công khai minh bạch hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trên môi trường mạng, đy mạnh phát trin Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Phấn đấu đến hết năm 2016, xây dựng và triển khai 100% các dịch vụ công mức độ 3 được cung cấp trực tuyến thông qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử của các đơn vị hệ thống.
- Đến năm 2017, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều ti người dân, doanh nghiệp được cung cấp mức độ 4 (tập trung vào các lĩnh vực: khai báo Hải quan và thông quan hàng hóa; thanh toán thuế, phí và lệ phí, miễn giảm hoàn thuế và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế).
- Hoàn thành xây dựng và trin khai phần mềm quản lý văn bản đảm bảo kết nối, liên thông văn bản điện tử giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; và thực hiện kết nối với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
- Đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân, nhất là thủ tục hành chính có liên quan đến các chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hp quốc.
Để đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ, Bộ Tài chính tập trung vào các nhiệm vụ sau (Phụ lục phân công kèm theo):
1. Xây dựng/ Hoàn thiện chế chính sách:
- Ghi loại chi CNTT theo phân ngành kinh tế trong hệ thống mục lục ngân sách như quy định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện từ năm 2016.
- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí chi thường xuyên ngun ngân sách nhà nước; sử dụng nguồn kinh phí khoa học công nghệ để thực hiện nội dung ứng dụng CNTT trong nhiệm vụ khoa học - công nghệ và đầu tư hạ tầng thông tin khoa học - công nghệ.
- Rà soát, sửa đi, bsung chính sách ưu đãi về thuế để khuyến khích mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam.
- Rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi chính có liên quan đến các chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử của LHQ.
- Phối hp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo chế thí điểm đầu tư, mua sắm và thuê dịch vụ, sản phm CNTT phù hp với đặc thù của công nghệ là liên tục đổi mới, thiết bị nhanh lạc hậu và giảm giá mạnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 715/QĐ-BTC ngày 20/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính
- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của cơ quan Bộ Tài chính:
+ Các Vụ, Cục nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ rà soát các thủ tục hành chính, phân loại và đề xuất danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3 (trưc mắt tập trung vào các thủ tục nhiều người sử dụng, tần suất sử dụng thường xuyên), đồng thời xây dựng các văn bản pháp lý cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa, trình Bộ ban hành trước ngày 31/3/2016.
+ Cục Tin học và Thng kê tài chính trên cơ sở danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3 (đối với các thủ tục hành chính thuộc cơ quan Bộ Tài chính), tổ chức xây dựng, triển khai ứng dụng cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và tích hp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong năm 2016, từng bước tích hp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính phủ.
- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính (Tng cục Thuế, Tng cục Hải quan, y ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tng cục Dự trữ Nhà nước): rà soát, đề xuất danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3, tổ chức xây dựng, triển khai và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong năm 2016, từng bước tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính phủ
- Cục Tin học và Thống kê tài chính, Tổng cục Thuế, Tng cục Hải quan, y ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nưc hàng năm rà soát, nâng cấp các dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4 (đối với lĩnh vực thuế và hải quan thực hiện theo các nhiệm vụ tại Quyết định số 715/QĐ-BTC ngày 20/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ vnhững nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quc gia).
3. Trong lĩnh vực thuế, hải quan:
- Hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trình Thủ tướng phê duyệt trước ngày 31/12/2015.
- Tổ chức xây dựng và triển khai ứng dụng CNTT thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc trong năm 2016, 2017 trong đó hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của quan thuế.
- Trin khai hệ thống CNTT đáp ứng cho nộp thuế qua mạng đi với nộp lệ phí trước bạ tiến hành cùng thời gian triển khai phần mềm quản lý lệ phí trước bạ.
- Đáp ứng triển khai ứng dụng hoàn thuế điện tử sau 06 tháng kể từ khi Thông tư về hoàn thuế điện tử được sửa đi và ban hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 715/QĐ-BTC ngày 20/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
4. Trong lĩnh vực kiểm soát chi, thu phạt vi phạm hành chính
- Xây dựng các dịch vụ công điện tử phục vụ kim soát chi ngân sách nhà nước qua mạng, triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 01/4/2016 và đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trong các năm 2017 và 2018.
- Xây dựng hệ thống kết nối với các ngân hàng thương mại sẵn sàng kết nối với hệ thống thu phạt vi phạm hành chính qua mạng điện tử của các bộ, ngành, địa phương.
5. Kết nối chia sẻ thông tin:
- Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
6. Kiện toàn tổ chức, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT:
- Xây dựng đề án đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT, tăng cưng năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và việc thuê dịch vụ CNTT.
- Rà soát, đề xuất kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị CNTT đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết 36a/NQ-CP.
III. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Thuế:
- Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trin khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31/12/2015.
- Tchức xây dựng và trin khai ứng dụng CNTT thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc trong năm 2016 - 2017, trong đó hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế.
- Tng cục Thuế chủ trì báo cáo Bộ kế hoạch triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hp với các quan liên quan đtriển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, hộ cá nhân qua mạng thí đim trong Quý 1 năm 2016, triển khai mở rộng trong Quý 3 năm 2016.
- Trình Bộ phê duyệt Kế hoạch triển khai hệ thống CNTT đáp ứng cho nộp thuế qua mạng đối với nộp lệ phí trước bạ tiến hành cùng thời gian triển khai phần mềm quản lý lệ phí trước bạ tháng 6/2016.
- Đáp ứng triển khai ng dụng hoàn thuế điện tử sau 06 tháng kể từ khi Thông tư về hoàn thuế điện tử đưc sửa đổi và ban hành.
2. Tổng cục Hải quan:
- Chủ trì báo cáo Bộ kế hoạch triển khai nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả hệ thng hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN, phối hp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo him và các dịch vụ khác có liên quan trước ngày 31/12/2015.
3. Kho bạc Nhà nưc:
- Chủ trì thực hiện xây dựng các dịch vụ công điện tử phục vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua mạng, triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 01/4/2016 và đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trong các năm 2017 và 2018.
- Phối hp với các bộ, ngành, địa phương và các ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc thu phạt vi phạm hành chính qua mạng điện tử.
4. Cục Tin học và Thống kê tài chính:
- Trên cơ sở danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3 và quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa của các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức xây dng, triển khai ứng dụng cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong năm 2016, từng bước tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính phủ.
- Sau khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục THTK chủ trì báo cáo Bộ các nội dung cần hướng dẫn đtriển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đảm bảo thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ trước ngày 01/01/2016.
- Định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo Bộ về tình hình ứng dụng CNTT nội ngành thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP.
- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động, kịp thời báo cáo Bộ những vưng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp, hiệu quả.
- Thực hin vic kim tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng quý tổng hp báo cáo chung về tình hình triển khai Nghị quyết s36a/NQ-CP của Bộ Tài chính trình Bộ phê duyệt gửi Văn phòng Chính phủ đbáo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ vào tháng cuối quý.
5. Vụ Thi đua - Khen thưởng:
Trên cơ sở đề xuất của Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp trình Bộ khen thưởng, động viên kịp thi các đơn vị làm tốt, xem xét về thi đua đối với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
6. Các đơn vị khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch hành động, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ thành các đề án, dự án, công việc, kết quả đầu ra để xây dựng chương trình công tác tháng, quý và năm của đơn vị.
- Rà soát các thủ tục hành chính, phân loại và đề xuất danh mục các thủ tục cn ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3, đồng thời xây dựng quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/03/2016.
- Công khai, minh bạch trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử của các đơn vị về thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại trụ sở quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.
- Tchức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại các đơn vị theo Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đã được Bộ phê duyệt.
- Định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP gửi Văn phòng Bộ và Cục Tin học và Thống kê tài chính đ tng hp gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2765/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2765/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 24/12/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực