Quyết định 2428/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 2428/QĐ-BTP
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
                Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2013

 
  
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm
xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp
--------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;
Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;
Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015”;
Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-BTP ngày 28/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân và Chỉ số MEI”.
Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Lê Hồng Sơn

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BỘ TƯ PHÁP
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 
                                                           
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm xác định
Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-BTP
 ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
 
Thực hiện Quyết định số 1233/QĐ-BTP ngày 28/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân và Chỉ số MEI”, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạchtriển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư phápnhư sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Xác định đầy đủ các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp;
- Có sự phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.
2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp;
- Bố trí kịp thời, đầy đủ công chức, kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Bảo đảo kịp thời, khách quan, trung thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp;
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, góp phần nâng cao chỉ số chung của Bộ.
II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
STT
Nhiệm vụ cụ thể
Đơn vị chủ trì
Thời gian thực hiện
A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1.         
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2013 của Bộ Tư pháp
Các đơn vị
thuộc Bộ
Quý IV/2013
2.         
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014
Văn phòng Bộ
Tháng 12/2013
(Theo quy định của Bộ Nội Vụ)
3.         
Xây dựng kịp thời, có chất lượng báo cáo về cải cách hành chính năm 2013 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ
Văn phòng Bộ
Trước ngày 10/12/2013
4.         
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2013 và triển khai thực hiện
Văn phòng Bộ
- Ban hành Kế hoạch trong tháng 10/2013;
- Tổ chức triển khai thực hiện: tháng 11, 12/2013.
B. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỂ CHẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ
5.         
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo Kế hoạch công tác năm 2013 của Bộ Tư pháp
Cục KTVBQPPL
Quý IV/2013
6.         
Thực hiện thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ
Thanh tra Bộ
Quý IV/2013
C. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
7.         
Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC của Bộ theo Kế hoạch công tác năm 2013 của Bộ Tư pháp
Các đơn vị
thuộc Bộ
Quý IV/2013
8.         
Tiếp tục công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp theo quy định của Chính phủ
Cục KSTTHC
Quý IV/2013
9.         
Kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và xử lý, giải quyết theo thẩm quyền
Các đơn vị
thuộc Bộ
Quý IV/2013
10.       
Niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC thuộc Bộ
Các đơn vị
thuộc Bộ
Quý IV/2013
11.       
Công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng TTĐT của Bộ các TTHC do Bộ ban hành
Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ, Cục CNTT
Quý IV/2013
D. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
12.       
Thực hiện việc kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Vụ TCCB
Tháng 10, 11/2013
13.       
Triển khai thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do Chính phủ ban hành
Vụ TCCB
Theo quy định của Chính phủ
14.       
Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đã phân cấp cho địa phương và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra
Vụ TCCB
Quý IV/2013
Đ. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
15.       
Xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm
Vụ TCCB
Quý IV/2013
16.       
Xác định vị trí việc làm công chức chuyên trách CCHC; bố trí đủ công chức chuyên trách cải cách hành chính của Bộ Tư pháp và tại các đơn vị thuộc Bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ triển khai CCHC
Vụ TCCB, các đơn vị thuộc Bộ
Quý IV/2013
17.       
Thực hiện việc đánh giá công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
Vụ TCCB
Quý IV/2013
18.       
Thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh
Vụ TCCB
Quý IV/2013
19.       
Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở xuống
Vụ TCCB
Quý IV/2013
20.       
Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách thu hút người có tài năng vào Bộ Tư pháp
Vụ TCCB
Quý IV/2013
E. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
21.       
Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại Bộ Tư pháp
Vụ KHTC
Quý IV/2013
22.       
Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập
Vụ KHTC
Quý IV/2013
23.       
Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Vụ KHTC
Quý IV/2013
G. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH
24.       
Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2014 của Bộ
Cục CNTT
Tháng 12/2013
 
25.       
Tiếp tục cung cấp kịp thời thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để đăng lên Cổng thông tin điện tử của Bộ
Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Cục CNTT
Quý IV/2013
26.       
Đẩy mạnh việc cấp chứng chỉ ISO trong các cơ quan hành chính thuộc Bộ (Tổng cục, cục và tương đương) và theo dõi việc triển khai thực hiện đúng quy định ISO trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ
Ban Điều hành Đề án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp, Viện KHPL, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
Quý IV/2013
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, bố trí kinh phí đối với các nhiệm vụ mới phát sinh, chưa có kinh phí trong Kế hoạch này.
3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm bổ sung biên chế cho Văn phòng Bộ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
4. Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
Lê Hồng Sơn

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi