Quyết định 2305/QĐ-BKHĐT 2022 Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2305/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các đơn vị: QLKTTW, ĐTNN, QLĐT, ĐKKD,
GSTĐĐT, KTĐN, KTNN, PTDN, KTHT, PC, TCCB, VP, CNTT;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP (P. KSTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2305/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Stt

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả

I

Xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

1

Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 (bao gồm cả Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC)

Tháng 12/2022

Văn phòng Bộ

 

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023

2

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC năm 2023 của Bộ

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

- Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch rà soát TTHC năm 2023

- Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

3

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023

Tháng 3-6/2023

Văn phòng Bộ

 

Quyết định của Chánh Văn phòng Bộ phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023

4

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 6-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm TTHC năm 2023 của Bộ

5

Xây dựng Kế hoạch tổ chức đoàn công tác tại các địa phương trong nước để khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có)

Tháng 3-12/2023

Văn phòng Bộ

Vụ TCCB

Kế hoạch tổ chức đoàn công tác khảo sát tại một số địa phương và triển khai thực hiện

II

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC tại các Đề án, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,...

1

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Các đơn vị thuộc Bộ

- Các Quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ

- Điện tử hóa các biểu mẫu chế độ báo cáo của Bộ

2

Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quy định tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN và các đơn vị có liên quan

- Báo cáo định kỳ hằng quý về thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

- Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa (nếu có)

3

Thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC và số hóa hồ sơ TTHC để sử dụng trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Tháng 01-12/2023

Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN

Văn phòng Bộ

Hồ sơ TTHC được số hóa theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ

4

Thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Thực hiện các nhiệm vụ phân công tại Quyết định số 756/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

5

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN, KTĐN

Quyết định ban hành Kế hoạch đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ

6

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Tháng 01-12/2023

Viện QLKTTW

Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN, ĐKKD, KTHT, PC, VP và các đơn vị có liên quan

Các văn bản góp ý, báo cáo theo yêu cầu

7

Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ, Các đơn vị thuộc Bộ

 

Thực hiện các nhiệm vụ phân công tại Quyết định số 1912/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 131/NQ-CP

8

Thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ, Các đơn vị thuộc Bộ

 

- Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát của Bộ trưởng

- Quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ

III

Bảo đảm chất lượng các quy định về TTHC

1

Hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đánh giá tác động TTHC được quy định trong các VBQPPL do Bộ chủ trì xây dựng theo Kế hoạch VBQPPL năm 2023 của Bộ

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo đánh giá tác động TTHC quy định tại các dự thảo VBQPPL theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ

2

Hỗ trợ các đơn vị trong việc điền các biểu mẫu đánh giá tác động TTHC theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ; biểu mẫu rà soát TTHC tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Biểu mẫu đánh giá tác động TTHC, bảng tính chi phí tuân thủ TTHC theo đúng quy định gửi kèm trong hồ sơ đề nghị thẩm định VBQPPL

3

Tham gia góp ý và phối hợp thẩm định đối với các nội dung hướng dẫn và biểu mẫu hướng dẫn thực hiện TTHC quy định trong dự thảo Thông tư của Bộ

Tháng 01-12/2023

Vụ PC

Văn phòng Bộ

Văn bản góp ý đối với TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai TTHC

IV

Bảo đảm tính công khai minh bạch của TTHC

1

Thống kê, công bố các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ

Tháng 01-12/2023

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Các Quyết định công bố TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại các đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC của Bộ

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN

Niêm yết theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ

3

Nhập, đăng tải, công khai và khai thác dữ liệu TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ

4

Cập nhật, đăng tải, công bố, công khai các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 01-12/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Văn phòng Bộ

Bảo đảm tính chính xác, kịp thời thông tin về TTHC đăng tải trên Cổng dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu TTHC dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

Tháng 01-12/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, PTDN, ĐKKD

Bảo đảm sự kết nối, liên thông dữ liệu TTHC dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công của Bộ

V

Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Duy trì, thường xuyên cập nhật thông tin trên chuyên mục “Bộ thủ tục hành chính” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ

Tháng 01-12/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Văn phòng Bộ

Tăng cường tính hấp dẫn, kết quả và hiệu quả tuyên truyền của chuyên mục

2

Duy trì liên kết Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương

Tháng 01-12/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Văn phòng Bộ

Đặt liên kết với các trang tin điện tử tương ứng của các bộ, ngành, địa phương

3

Duy trì kết nối thông tin về cải cách TTHC của Bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tháng 01-12/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Văn phòng Bộ

Thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

4

Chủ trì, hỗ trợ các đơn vị thực hiện việc sử dụng, khai thác, đồng bộ dữ liệu phân theo từng đơn vị của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ với Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia; công khai kết quả đánh giá trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ

Tháng 01-12/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Văn phòng Bộ, QLĐT, PTDN, ĐKKD, ĐTNN và các đơn vị có liên quan

Phối hợp với các đơn vị bảo đảm việc sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý và đánh giá về Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

VI

Các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính khác

1

Tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC do Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC) tổ chức

Theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ (Cục kiểm soát TTHC)

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Nâng cao nghiệp vụ cho công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Tổng hợp và công chức làm đầu mối về công tác KSTTHC tại các đơn vị thuộc Bộ

2

Phổ biến kiến thức về nghiệp vụ kiểm soát TTHC (tổ chức lớp tập huấn hoặc gửi đăng tải tài liệu và hỗ trợ khi có vướng mắc)

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Học viện CSPT (Trung tâm ĐTBD)

Nâng cao nghiệp vụ cho công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các đơn vị thuộc Bộ

3

Xây dựng Báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát TTHC của Bộ và thực hiện việc cập nhật nội dung Báo cáo lên Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Định kỳ hằng quý

Văn phòng Bộ

Các đơn vị: QLĐT, PTDN, ĐTNN, ĐKKD, KTHT, KTĐN, PC, KTNN QLKTTW

Báo cáo định kỳ hằng quý về công tác kiểm soát TTHC

4

Chuẩn bị nội dung cho các đồng chí Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ là Thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị: QLKTTW, ĐTNN, ĐKKD, PTDN, PC và các đơn vị có liên quan

Các báo cáo, văn bản góp ý

VII

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

1

Tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và TTHC

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo về công tác trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và TTHC của Bộ

2

Công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo thẩm quyền

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Đăng tải kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

3

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương trong việc tuyên truyền, tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Tháng 01-12/2023

Văn phòng Bộ

Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương

Phối hợp với các địa phương đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thuận lợi

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 2305/QĐ-BKHĐT

Quyết định 2305/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2305/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:22/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Ngày 22/12/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 2305/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.

Theo đó, xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính gồm có: xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC năm 2023 của Bộ; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023;…

Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC tại các Đề án, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ… như là xây dựng Kế hoạch và tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;…

Ngoài ra, cần tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính bao gồm: tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và TTHC được thực hiện vào tháng 01-12/2023;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2305/QĐ-BKHĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi